ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 31                                               

Dickpic

Dickpic je hovorový zkrácený anglicismus pro fotografii penisu. Nejčastěji je zasílán soukromě přes internet, avšak není to podmínkou a výraz je aplikován i na zveřejněné fotografie. Zasílání dickpicu bez souhlasu příjemce je bráno jako trestný č ...

                                               

Digital Mobile Radio

Digital mobile radio je otevřený standard pro profesionální digitální radiostanice specifikovaný standardem Evropského telekomunikačního standardizačního institutu. Standard má označení TS 102 361 a používá se pro výrobky prodávané po celém světě.

                                               

Digital Radio Mondiale

Digital Radio Mondiale je standard digitálního rozhlasového vysílání, vytvořený jako náhrada za současné analogové AM vysílání a jedna z možných náhrad FM vysílání.

                                               

Digital Subscriber Line Access Multiplexer

Digital Subscriber Line Access Multiplexer je v informatice název zařízení umožňující rychlé připojení k internetu po telefonní lince pomocí technologií xDSL. DSLAM sdružuje několik desítek až stovek datových toku, které jsou z jednotlivých telef ...

                                               

Digitalizace televizního a rozhlasového vysílání

Digitalizace televizního a rozhlasového vysílání je přechod z přenosu analogového televizního nebo rozhlasového signálu na digitální, který proběhl nebo probíhá ve většině zemí světa. Od 12. května 2000 probíhalo v České republice zkušební vysílá ...

                                               

Digitální spínací pole

Digitální spínací pole propojuje jednotlivé kanály s přenosovou rychlostí 64 kBit/s, 8 bitu za 3.9 μs. Samotné DSP se skládá z článku: T-S-S-S-T T-T-T-T-T

                                               

Direct Sequence Spread Spectrum

DSSS - technika přímého rozprostřeného spektra. Je jednou z metod pro rozšíření spektra při bezdrátovém přenosu dat. Pracuje tak, že každý jednotlivý bit určený k přenosu je nejprve nahrazen určitou početnější sekvencí bitu tzv. chipu. Tyto sekve ...

                                               

Diskrétní signál

Diskrétní signál je signál, jehož okamžitá hodnota se na rozdíl od analogového signálu nemění spojitě s časem. Pokud se hodnota signálu mění pouze v izolovaných okamžicích, mluvíme o vzorkovaném signálu ; pokud signál muže v libovolném okamžiku n ...

                                               

DLNA

Organizace Digital Living Network Alliance byla jako nezisková obchodní společnost založena firmou Sony v červnu 2003 pro stanovení norem pro interoperatibilitu, která umožní sdílení digitálních multimédiálních zařízení. Tyto směrnice jsou založe ...

                                               

Domovský registr

Domovský registr, anglicky Home Location Register je centrální databáze v mobilní síti, která obsahuje detaily o každém účastníkovi používajícím mobilní telefon, který je autorizovaný pro síť GSM a/nebo UMTS, známé též jako sítě 2G, 2.5G a 3G, př ...

                                               

Duplexní spojení

Duplexní komunikace, duplexní spojení je taková komunikace mezi dvěma subjekty, při které mohou data putovat oběma směry současně. Jeho protikladem je simplexní spojení, při kterém je spojení pouze jednosměrné. Lze rozlišit dva druhy duplexního s ...

                                               

DVB-T na Slovensku

DVB-T na Slovensku poskytuje digitální vysílání televizních programu. Pilotní vysílání DVB-T na území Slovenska začalo v roce 2004. Na konci roku 2008 bylo stále pouze v pilotní vysílání z vysílaču s nízkým výkonem pokryté území v oblasti Bratisl ...

                                               

Dvoubodový spoj

Dvoubodový spoj v telekomunikacích označuje komunikační spojení mezi pouze dvěma uzly nebo koncovými body. Příkladem je běžný telefonní hovor, při němž je jeden telefonní přístroj spojený pouze s jediným dalším přístrojem, a co řekne jeden účastn ...

                                               

E1

E1 je v telekomunikačních systémech používajících časový multiplex označení pro přenosovou kapacitu s 32 duplexními kanály každý o rychlosti 64 kbit/s umožňující současný přenos 30 telefonních hovoru kódovaných PCM 8 kHz x 8 bitu. V ISDN to odpov ...

                                               

Ekvivalentní šumový výkon

Ekvivalentní šumový výkon je pojem z oboru telekomunikací, který označuje zářivý výkon při jehož detekci je na výstupu detektoru záření poměr signálu a šumu roven jedné. K jeho vyjádření se používají jednotky Watt na druhou odmocninu z Hertzu, W. ...

                                               

Erlang (jednotka)

Erlang je bezrozměrná jednotka používaná puvodně v telefonii pro stanovení provozního zatížení. Nyní se používá v celé oblasti telekomunikací. Je pojmenována po dánském inženýru Agnerovi Krarupovi Erlangovi. Provozní zatížení o velikosti jednoho ...

                                               

ETOM

eTOM, publikovaný organizací TM Forum, je široce definovaný a uznávaný referenční model reprezentující celou škálu podnikových procesu, klíčových prvku a jejich interakcí odehrávajících se většinou v prostředí poskytování služeb v telekomunikacíc ...

                                               

Eutelsat

Eutelsat S.A. je francouzská společnost spravující jednu z největších satelitních sítí na světě, mimo jiné i družice řady Hot Bird. Puvodně byla mezivládní západoevropskou společností.

                                               

Evropský ústav pro telekomunikační normy

Evropský ústav pro telekomunikační normy, anglicky European Telecommunications Standards Institute, je nezávislá, nezisková organizace pro standardizaci v telekomunikačním prumyslu v Evropě s celosvětovým dosahem. Mezi nejvýznamnější výsledky ETS ...

                                               

Peter Faber

Peter Christian Frederik Faber byl dánský prukopník telegrafie. V Dánsku je připomínán především za své psaní písní. Byl také amatérským fotografem a je autorem nejstarší fotografie v Dánsku.

                                               

Fázová modulace

Fázová modulace - PM je druh modulace, u které mění modulační signál fázi nosné vlny. Spojitá fázová modulace není příliš využívána, protože vyžaduje poměrně složitý demodulátor a v určitých situacích muže být problematické rozeznat správně fázov ...

                                               

Femtobuňka

Femtobuňka je termín používaný pro zařízení, které se používá pro vykrývání omezeného prostoru signálem mobilní telefonní sítě. Z hlediska rozdělení se v současné době jedná o komerční zařízení s nejmenším objemem rádiové buňky. Dosah signálu se ...

                                               

FHSS

FHSS je jedna z metod přenosu v rozprostřeném spektru. Její princip spočívá v přeskakování mezi několika frekvencemi při přenosu bitu nebo bitu. Existují 2 verze: Slow Hopping SFH – Přenese se několik bitu než dojde ke změně frekvence. Fast Hoppi ...

                                               

Frameworx

Frameworx jsou souborem pravidel a zásad pro podporu činnosti telekomunikačních provozovatelu, vytvořený organizací TM Forum. Pomáhají řídit a zvládat řízení společností, porozumět zákazníkum z pohledu poskytovatele telekomunikačních služeb, skrz ...

                                               

Frekvenční modulace

Principem frekvenční modulace je závislost okamžité frekvence nosné vlny na změnách amplitudy modulačního signálu. Mužeme říct, že okamžitá úhlová frekvence Ω {\displaystyle \Omega } je funkcí času a mění se v rytmu okamžité výchylky modulačního ...

                                               

Frekvenční multiplex

Frekvenční multiplex, kmitočtové dělení nebo multiplex s frekvenčním dělením je princip přenosu více signálu jedním společným širokopásmovým přenosovým médiem, při kterém každý z přenášených signálu používá jinou část kmitočtového pásma.

                                               

Frekvenční pásmo

Frekvenční pásmo znamená souvislý interval frekvencí, vymezený dolní a horní mezní frekvencí. Rozdíl obou mezních frekvencí se nazývá šířka pásma. Výraz frekvenční pásmo se používá často v následujících oblastech: akustické frekvenční pásmo, např ...

                                               

FTTx

Fiber to the x je obecný pojem pro všechny druhy širokopásmové síťové architektury, která využívá optické vlákno, aby nahradila obvyklá metalická vedení, která se používají pro tzv. poslední míli telekomunikace. Tento pojem vznikl jako zobecnění ...

                                               

General Packet Radio Service

General Packet Radio Service je služba umožňující uživatelum mobilních telefonu GSM přenos dat a připojení k Internetu. V širším slova smyslu je GPRS služba přenosu dat mobilními sítěmi pomocí technologie přepojování paketu, v tomto smyslu zahrnu ...

                                               

Global Maritime Distress and Safety System

GMDSS je globální námořní tísňový a bezpečnostní systém. Problematikou plavby a její bezpečnosti na moři a vším, co s tím souvisí, se zabývá Mezinárodní námořní organizace International Maritime Organisation – IMO. Problematika bezpečnosti plavby ...

                                               

Global Title

Global Title je vedle kódu signalizačního bodu a čísla subsystému jedna z adres používaných pro volaného a volajícího účastníka v protokolu Signalling Connection Control Part. Protokol SCCP patří do rodiny protokolu SS7 používané v telekomunikačn ...

                                               

Globální síť

Globální síť je jakákoliv komunikační síť, která se rozprostírá po celé Zemi. Termín, který je používán v tomto článku, referuje o restriktivnějším zpusobu obousměrných komunikačních sítí a technologických sítí. Dřívější sítě, jako mezinárodní po ...

                                               

GSM-R

GSM-R, Global System for Mobile Communications – Railway, případně GSM-Railway je mezinárodní standard bezdrátové komunikace určený pro železniční aplikace. Je součástí European Rail Traffic Management System, v němž se používá pro komunikaci mez ...

                                               

HAM Spirit

HAM Spirit je soubor nepsaných norem chování radioamatéru uvnitř komunity příznivcu radioamatérského vysílání i vuči okolí. Jeho první verzi formuloval Paul M. Segal v roce 1928. Esence HAM spiritu je shrnuta v 6 bodech: ohleduplnost vyrovnanost ...

                                               

Hazard (signál)

Hazard v elektronice a v logických systémech znamená nestálost výstupní hodnoty z duvodu dobíhajících přechodových jevu v systému. Jde o nežádoucí signál z logického členu, vzniklý: společným pusobením vícero kombinačních sítí v rámci jednoho sek ...

                                               

Heinrich Hertz

Heinrich Rudolf Hertz byl německý fyzik, který experimentálně ověřil Maxwellovy a Faradayovy teoretické předpoklady o šíření elektromagnetických vln, a tím odstartoval cestu k vývoji bezdrátového spojení. Je po něm pojmenována jednotka pro frekve ...

                                               

HiperMAN

HiperMAN a HiperAccess je evropská obdoba standardu pro bezdrátové připojení k metropolitním datovým sítím WiMAX Evropskou obdobou amerického standardu WiMAX se má stát HiperMAN, technologie metropolitních sítí definovaná pro radiová pásma až do ...

                                               

Hláskovací tabulka

Hláskovací tabulka je tabulka převádějící jednotlivé znaky abecedy na jednoduše zapamatovatelná kódová slova začínající těmito hláskami. Jejím účelem je umožnit srozumitelný přenos písmenných kódu nebo neznámých slov pomocí nekvalitních komunikač ...

                                               

HomePlug

HomePlug je rodinné jméno pro ruzné specifikace přenosu zpráv po elektrické síti. pod označením HomePlug, přičemž každá z nich nabízí jedinečné výkonnostní schopnosti a koexistenci nebo kompatibilitu s dalšími specifikacemi HomePlug. Některé spec ...

                                               

CHILL

CHILL je programovací jazyk navržený speciálně pro programování softwarového vybavení ústředen. Zkratka pochází z C CITT Hi gh L evel L anguage - je to tedy jazyk standardizovaný CCITT. V CHILLu byla napsána například ústředna EWSD, ale v současn ...

                                               

IMEI

IMEI je zkratka z anglického termínu International Mobile Equipment Identity. Jde o unikátní číslo přidělené výrobcem mobilnímu telefonu. Čísla IMEI mobilních telefonu mobilní operátor ukládá do registru mobilních zařízení EIR. Po nahlášení kráde ...

                                               

IMS

IP Multimedia Subsystem je v telekomunikačních sítích standardizované architektonické řešení pro poskytování multimediálních služeb v moderních telefonních sítích používajících pouze protokol IP a technologii přepojování paketu. Cílem je také dos ...

                                               

IMT-2000

IMT-2000, Mezinárodní mobilní komunikace pro rok 2000 je zastřešující iniciativa Mezinárodní telekomunikační unie pro 3. generaci mobilních sítí, která by měla přinést mobilní připojení s vysokou rychlostí přenosu dat. Pro pozemní mobilní sítě ex ...

                                               

Infračervený port

Infračervený port je rozhraní pro přenos dat prostřednictvím infračerveného záření. K posílání dat je nutné, aby na sebe obě zařízení navzájem "mířila" portem a aby od sebe byla vzdálena maximálně desítky centimetru. Infračerveným portem bývaly v ...

                                               

Integrated Digital Enhanced Network

iDEN je technologie mobilních telefonu vyvinutá v období 1991-1994 firmou Motorola pro rozšíření sítě TDMA o dodatkové služby nebo SMS). Sítě iDEN byly rozšířené především v Severní a Jižní Americe; v USA provozovaly síť iDEN dvě velké telefonní ...

                                               

Inteligentní síť (telekomunikace)

Inteligentní síť v telekomunikacích je síťová architektura umožňující operátorum poskytovat pokročilé telekomunikační služby, tak zvané value-added services. Inteligentní síť je specifikovaná doporučením ITU-T Q.1200. Je určena jak pro pevné tele ...

                                               

Intelsat

Intelsat Ltd. je největší komerční satelitní operátor na světě. Puvodně byl zformován jako mezivládní konsorcium pod názvem International Telecommunications Satellite Organization a měl za úkol spravovat síť komunikačních satelitu pro mezinárodní ...

                                               

International Mobile Subscriber Identity

International Mobile Subscriber Identity je unikátní číslo přidělené mobilním operátorem pro SIM kartu v mobilní síti GSM nebo UMTS. Muže být použito v dalších sítích jako např. CDMA. IMSI je mobilním telefonem odesláno mobilnímu operátorovi a v ...

                                               

Interoperabilita

Interoperabilita je schopnost ruzných systému vzájemně spolupracovat, poskytovat si služby, dosáhnout vzájemné součinnosti. Termín se používá nejen pro spolupráci na technické úrovni, ale i pro sociální komunikaci, politickou spolupráci a spolupr ...

                                               

Intersputnik

Sovětský blok ve snaze napodobit americké a mezinárodní telekomunikační systémy COMSAT 1962, Intelsat 1965 založil roku 1971 další mezinárodní družicový systém, Intersputnik. Dohoda o jeho založení byla podepsána 15. listopadu 1971 v Moskvě. Zahr ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →