ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 306                                               

Kujové

Kujové nebo Kuvuové byli jeden z menších Turkických kmenu, který v 12. - 13. století žil v oblasti pontské části východoevropských stepí u povodí Dněpru. Již v 11. století se společně s několika kočovnými turkickými etniky zformovali v "Kara-kalp ...

                                               

Kumáni

Kumáni nebo Plavci či Polovci ; lat. Cuni, Cumana; řec. Koumanoi; v hornoněmčině Valwen, Falben – "plaví" ; starorusky Polovci – "stepní" ; staročesky Plavci; arménsky Xarteškn – "plaví") byly kočovné kmeny, známé tím, že se část z nich ve vrchol ...

                                               

Kurajšovci

Kurajšovci byli arabským kmenem, který v době vzniku islámu ovládal Mekku, již v předislámské době duležité náboženské centrum Arábie. Z tohoto kmene pocházel prorok Mohamed i jeho nástupci, volení chalífové a dynastie Umajjovcu a Abbásovcu. I kd ...

                                               

Kurykanové

Kurykanové nebo Kurikanové také Üč Kurykanové, byli etnickou skupinou či kmenovým svazem smíšeného puvodu, na jejich etnogenezi se podíleli Turkité, tunguzské skupiny a předkové Burjatu, mající společný název "Kurykan". Nebyli příiš početní, ale ...

                                               

Kypčaci

Kypčaci byl národ turkického puvodu, který puvodně v 8. století sídlil ve stepích Kazachstánu a jižní Sibiře na horním a středním toku řeky Irtyš. Ruskými současníky nazýváni Polovci, latinsky píšícími autory Kumáni, obě jména se obvykle vztahova ...

                                               

Meščerové

Meščerové byli příslušníci ugrofinského národa obývajícího ve středověku oblast v povodí řeky Oky, východně od Moskvy a západně od Mordvincu. Jejich hlavním městem byl Goroděc Meščerský ležící zhruba v místech současného Kasimova. Podle archeolog ...

                                               

Narentinové

Narentinové byl kmen jižních Slovanu obývající jižní část Dalmácie v blízkosti řeky Neretvy. Byli blízkými příbuznými Srbu, zřejmě byli stejného puvodu jako Srbové a až v pozdější době se od nich oddělili. Benátčané je nazývali Narentani a v řeck ...

                                               

Parthové

Parthové je v užším slova smyslu název etnika, obývajícího ve starověku oblast jihovýchodně od Kaspického moře, v širším smyslu pojmenování vládnoucí vrstvy parthské říše, jednoho z nejvýznamnějších státních útvaru ve starověku. Jako etnikum byli ...

                                               

Pelištejci

Pelištejci či Pelišté byli nesemitský národ, který přišel pravděpodobně z Kréty jako jeden z tzv. mořských národu. Kolem roku 1200 př. n. l. dobyli jižní pobřeží Palestiny a spojil kanaánské městské státy v jeden svazek. Podle biblických zdroju t ...

                                               

Polabští Slované

Polabští Slované bylo etnikum západních Slovanu, které obývalo území dnešní Spolkové republiky Německa v oblasti mezi řekami Labem, Sálou a Odrou v době raného a vrcholného středověku. Etnikum zaniklo postupnou germanizací probíhající především b ...

                                               

Polané (východní)

Polané byli východoslovanský kmen, který mezi 6. a 9. stoletím obýval oba břehy řeky Dněpr mezi městy Ljubeč a Rodnija a také přítoky Dněpru, dolní toky řek Ros, Sula, Stuhna, Teteriv, Irpiň, Desna a Pripjať. Jejich jméno je odvozeno ze starorusk ...

                                               

Polané (západní)

Západní Polané je historický západoslovanský kmen obývající pánev řeky Warty v 8. století. Na konci 9. století se Polanum podařilo podmanit si většinu slovanských kmenu mezi řekami Odrou a Západním Bugem a mezi Karpatami a Baltem.

                                               

Prusové

Baltští Prusové, známi též jako Staří Prusové byli někdejší etnikum baltského puvodu, sídlící od počátku našeho letopočtu v jihovýchodním Pobaltí mezi ústími Visly a Němenu, na území, které se ve středověku nazývalo Prusy. Baltští Prusové spolu s ...

                                               

Římané

Jako Římané byli puvodně ve starověku označováni obyvatelé města Říma. Jak se šířila římská nadvláda, přešlo toto pojmenování na všechny obyvatele Itálie, pokud měli římské občanství. Říman byl tedy plnoprávný občan římské říše. Ediktem císaře Ca ...

                                               

Sabinové

O přesném puvodu Sabinu se mezi starověkými historiky vedly spory; jeden z možných výkladu je, že tento národ pronikl na Apeninský poloostrov ze severní zaalpské oblasti v 1. tisíciletí př. n. l. Dionýsios z Halikarnasu se ve svých spisech jako p ...

                                               

Sarmati

Sarmati byl puvodem íránský kočovný a pastevecký lid, příbuzný se Skyty, Médy a Peršany. Jejich kultura vzkvétala od asi 5. století př. n. l. do 4. století našeho letopočtu. První zmínky o Sarmatech pocházejí ze spisu Herodota, Hippokrata a Strab ...

                                               

Sélové

Selovijci byl kmen Baltu obývajících oblasti dnešní severovýchodní Litvy a jihovýchodního Lotyšska až do konce 15. století. Selovijci žili na území východně od Zemgalu na levém břehu řeky Daugava. Poprvé jsou zmiňováni v kronice Jindřicha Latyša ...

                                               

Sikanové

Sikanové byli starověké etnikum, nejstarší známí obyvatelé ostrova Sicílie. Jejich puvod je nejistý, podle Diodóra Sicilského a Timaia byli autochtonním puvodním obyvatelstvem, podle Filista a Thúkydida byli iberského puvodu. Posledně jmenovaný t ...

                                               

Sogdové

Sogdové byl íránský národ žijící v polovině 1. tisíciletí př. n. l. až do 8. století n. l. v Sogdianě, v údolí řeky Zeravšan ve střední Asii. Aktivně se účastnili vnitroasijského obchodu, ve 4. až 8. století dominovali karavannímu obchodu po Hedv ...

                                               

Suaři

Suaři nebo Suarové, Suvaři, Suvarové byl středověký turkický kmen, který žil ve východní Evropě na dolním toku řeky Kama, v Tatarstánu. Vznikl zřejmě z pozustatku hunských Sabiru, a jejich konfesní vyznání bylo pravděpodobně založeno na čarodějni ...

                                               

Sutajové

Sutajové byli menším severoamerickým indiánským etnikem mluvícím jazykem algonkinské jazykové skupiny, které do poloviny 19. století splynulo s Šajeny. Puvod Sutaju je nejasný. Jeden z šajenských příběhu se zmiňuje o ztracených příbuzných, kteří ...

                                               

Tanguti

Tanguti nebo Tangutové je název středověkého lidu kteří koncem 9. století založili stát či dynastii Západní Sia, také známý jako Tangutská říše v oblasti současní severozápadní Číny. Čínští historici je tradičně považovali za součást Čchiangského ...

                                               

Tartessové

Tartessové byl předrománský národ obývající jihozápad Pyrenejského poloostrova, na jihu Portugalska a západě Andalusie v okolí řeky Tartesso.

                                               

Tasmánci

Tasmánci byli puvodní domorodí obyvatelé ostrova Tasmánie, ležícího u břehu Austrálie. Byli to potomci paleolitických obyvatel Austrálie; posledních asi 8 000 let žili téměř izolováni od ostatního světa. Zpusob jejich života se skládal z kočovnéh ...

                                               

Thrákové

Thrákové byli skupinou indoevropských kmenu mluvících thráckým nebo dáckým jazykem. Obývali Balkánský poloostrov a přilehlé oblasti jihovýchodní a východní Evropy. Thrákové osídlili území pojmenované podle pozdějších římských provincií Thrákie, M ...

                                               

Timukuové

Timukuové byli severoamerický indiánský kmen, puvodně obývajících severní část Floridy, centrum kmenového území se nacházelo poblíž dnešního města Jacksonville. Byli vyhubeni jako jedni z prvních severoamerických indiánu. Jako samostatný kmen zan ...

                                               

Triballové

Triballové byl starověký kmen obývající oblasti dnešního jižního a východního Srbska a západního Bulharska. Ačkoli jsou řazeni mezi Thráky, pusobili na ně vedle thráckých rovněž ilyrské, keltské a skythské kulturní vlivy. V dusledku toho je histo ...

                                               

Tupinambové

Tupinambové byli etnická skupina jihoamerických Indiánu, obývající okrajovou oblast velké Amazonie. Hovořili jazykem patřícím k tupíjské jazykové rodině. Žili v pobřežních oblastech Brazílie přibližně od ústí Amazonky po dnešní Rio de Janeiro. V ...

                                               

Venetové (Itálie)

Venetové obývající podle antických pramenu v prvním tisíciletí př. n. l. rozsáhlou oblast v severní Itálii byli starověkým indoevropským etnikem. Toto etnikum mělo samostatný indoevropský jazyk – venetštinu. Je dochováno více než pět set převážně ...

                                               

Vetonové

Vetonové byli předřímské etnikum na Pyrenejském poloostrově. Sídlili mezi řekami Duero a Tajo, především na území současných provincií Salamanca a Ávila na severu provincií Cáceres, Zamora a Toledo. Vetonové po sobě zanechali řadu hradišť castro ...

                                               

Vislanští Venedové

Vislanští Venedové byl indoevropský kmen žijící v povodí Visly a u Gdaňského zálivu zmiňovaný římskými autory 1. - 2. století. Od 6. století bylo jejich jméno používáno pro Slovany, s kterými jsou dodnes často ztotožňováni. Otázka jejich etnicity ...

                                               

Zemgalové

Zemgalové byl kmen lidí žijící na východ od Kuršu v oblasti Lielupe. Jejich území na jihu hraničilo s územím dnešní Litvy. Od finských kmenu ho oddělovala řeka Daugava. V historických análech se Zemgalové poprvé připomínají v roce 870. Nejvýznamn ...

                                               

Český rozhlas 6

Český rozhlas 6 byla celoplošná analyticko-publicistická stanice Českého rozhlasu, která vysílala v letech 1995–2013. Do roku 2002 byla společným projektem Českého rozhlasu a Rádia Svobodná Evropa, na jehož české vysílání navázala. Nástupcem ČRo ...

                                               

Český rozhlas Leonardo

Český rozhlas Leonardo byla celoplošná stanice Českého rozhlasu, zaměřená na popularizaci vědy, techniky, přírody, historie a medicíny. Vysílala v letech 2005–2013. Jejím nástupcem se stala stanice Český rozhlas Plus.

                                               

Český rozhlas Rádio Česko

Český rozhlas Rádio Česko byla celoplošná stanice Českého rozhlasu mluveného slova, obsahově i formátem založená čistě na zpravodajství na aktuální publicistice. Vysílala v letech 2005–2013. Jejím nástupcem se stala stanice Český rozhlas Plus.

                                               

Český rozhlas Sport

Jednalo se o digitální vysílání, které nebylo šířeno analogově ve VKV pásmu, ale pouze na internetu a v některých DAB+ sítích. Hlavními programovými prvky byly přímé reportáže ze sportovních akcí. Prvním vysílaným přenosem byl v úterý 29. červenc ...

                                               

Radio Karyon

Radio Karyon byla regionální Znojemská rozhlasová stanice, která získala licenci 6. června 1995 a začala vysílat od 25. ledna 1996 do 31. května 2001 pro Znojemsko, Třebíčsko a okolí. Zpočátku vysílala pop, rock, jazz, později se zaměřovala na ta ...

                                               

Radio Akropolis

Radio Akropolis bylo následníkem studentského Radia Strahov, které od roku 1992 do března 2008 pusobilo v rámci areálu vysokoškolských kolejí ČVUT na pražském Strahově. Během deseti let činnosti se vyvinulo z čistě kolejní na renomovanou rozhlaso ...

                                               

Rádio Brno 95.7

Rádio Brno 95.7 byla první soukromá rozhlasová stanice na jižní Moravě, která zahájila své vysílání počátkem října 1991. Svým signálem v pruběhu devadesátých let pokrývala město Brno, přilehlé i vzdálenější obce od jihovýchodu až po jihozápad mor ...

                                               

Rádio Haló Futura

Rádio Haló Futura bylo české internetové rádio, které fungovalo v období mezi lety 2005 až 2012. Jednalo se o stranické rádio Komunistické strany Čech a Moravy, provozované společností Futura, a. s. Vysílalo pouze online, obsahem byly stranické p ...

                                               

Rádio Petrov

Rádio Petrov byla brněnská privátní rozhlasová stanice pokrývající výraznou část regionu jižní Moravy. Začala vysílat od 1. 1. 2002, kdy v eteru nahradila Rádio Brno. Zaměřovala se na hudební formát typu "czech conservative", neboli tzv. "blaníko ...

                                               

Rádio Podzemí

Radio Podzemí bylo českobudějovické rádio, bez licence vysílané na frekvenci 99.7 MHz FM nadšenci a amatéry v "divoké době éteru" po roce 1990. Sídlilo ve sklepě odtud název v ulici Jírovcova v domě vedle Gymnázia J. V. Jirsíka. Zpočátku velmi sl ...

                                               

24cz (televizní stanice)

24cz byl název českého parlamentního kanálu vysílajícího prostřednictvím kabelových sítí, satelitu a přechodného DVB-T Multiplexu B v Praze. Provozovatelem kanálu byla společnost Region Media s.r.o. Pravidelné vysílání bylo spuštěno 17. listopadu ...

                                               

Active TV

Active TV byla česká televizní stanice, která začala vysílat 22. dubna 2013 v multiplexu 3, na kterém vysílání ukončila, aby uvolnila místo pro televizní stanici Kino Barrandov. Poté se přesunula na multiplex 4. Televize byla v minulosti kritizov ...

                                               

Avante TV

Avante TV byl placený dokumentární televizní kanál nizozemského provozovatele UPCtv, zaměřující se především na muže. Programovou náplň Avante tvořily dokumenty o vojenské technice, špionáži, automobilech, motocyklech, lodích, letectví, kosmickýc ...

                                               

C8

C8 byl kabelový a satelitní televizní kanál, který v roce 2014 nahradil puvodní kanál Animax. Programová náplň byla tvořena vybranými pořady z ostatních televizních kanálu provozovatele. Jednalo se tedy o pořady pro děti, anime, dokumenty o život ...

                                               

Cable Plus Film

Cable Plus Film byl prvním filmovým televizním kanálem v Československu, jehož vysílání bylo spuštěno 19. prosince 1992. Stanice byla provozována kabelovým operátorem Kabel Plus a vycházela z koncepce rodinného kanálu. V budoucnu chtěl provozovat ...

                                               

CBS Drama

CBS Drama je placená seriálová televizní stanice provozovaná společností CBS AMC Networks EMEA Channels Partnership. Vysílání bylo zahájeno 16. listopadu 2009, na český trh stanice vstoupila v roce 2012. CBS Drama je dostupná ve dvou samostatných ...

                                               

CS mini

CS mini byla česká televizní stanice určená dětem ve věku od 3 do 12 let. Jejím cílem je kvalitní zábava, učit děti poznávat okolní svět a nenásilnou formou je vychovávat. Součástí vysílání jsou pořady vyráběné ostravskou TV Polar. Jedná se zprav ...

                                               

ČT3 (1993)

ČT3 byla televizní stanice České televize, která vysílala v roce 1993. Nahradil předchozí stanici OK3 na rozdíl od ostatních dvou tehdejších kanálu České televize, ČT1 a ČT2, vysílala ČT3 svuj program z velké části cizojazyčně a nepřetržitě 24 ho ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →