ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 30                                               

Arbitrárnost

Výraz arbitrárnost v lingvistice označuje základní vlastnost znaku, nahodilost vztahu slova a jím označovaného jevu. V obecnějším významu má slovo arbitrární význam libovolný, nahodilý, příp. rozhodující, rozhodovací. Arbitrárnost označuje, že ne ...

                                               

Biosémiotika

Biosémiotika je oborem sémiotiky a biologie, zkoumající pre-lingvistickou sémiózu, produkci, či interpretaci znaku a kódu v oblasti biologie. Biosémiotika se pokouší o integraci poznatku z biologie a sémiotiky a navrhuje tak posun paradigmatu ve ...

                                               

Falibilismus

Falibilismus je filosofický názor, který vychází z omylnosti a nedostatečnosti každého jednotlivého poznání. Jediný spolehlivý postup, který dovoluje přiblížit se k pravdivému poznání, je kladení vyvratitelných hypotéz a jejich vyvracení pokusem ...

                                               

Ikon

Ikon je druh znaku, kde vztah mezi znakem a zastupovanou skutečností je dán vnější podobností, objektivní shodou. Muže jím být např. piktogram, značka, zvukomalba, nápěv mluvy Ikon se často prolíná se symbolem. Ikony lze rozdělit na: obrazy – zob ...

                                               

Index (lingvistika)

Index je druh znaku, kde mezi znakem a jím označovaným objektem existuje věcná souvislost. Jako index lze označit např. kouř znak ohně, věcná souvislost mezi kouřem a ohněm, v lingvistice pak např. "já" znak mluvčího či "ty" znak naslouchajícího, ...

                                               

Index/Indexálnost

Index je typ znaku, který je v přímém vztahu a kontaktu s označovaným objektem. Není tedy založen na podobnosti jako ikón, ani na konvenci jako symbol. Indexálností bychom mohli chápat zpusob, jakým znak označuje svuj objekt.

                                               

Interpretace

Interpretace je slovo s poměrně širokým významem, který se v jednotlivých oborech lidské činnosti muže lišit. Obecně znamená výklad nějakého textu, myšlenky či jevu, avšak například v hudbě či logice se používá v pozměněném významu. Misinterpreta ...

                                               

Komplexní a simplexní komunikát

Komplexní a simplexní komunikát je pojem užívaný v sémiotice a v oborech, které sémiotiku používají pro studium svých předmětu. Komunikát je výsledek komunikační události, který se skládá z kódu, komunikátorova obsahu a adresátovy interpretace. N ...

                                               

Komunikace zvířat

Komunikace zvířat zahrnuje všechny zpusoby, jak si mohou zvířata vyměňovat informace. Zvířecí komunikace je rychle rozvíjená oblast studia a hraje duležitou roli v oborech jako je etologie, sociobiologie, neurobiologie a teorie poznávání. Do dneš ...

                                               

Koncept znaku u Marcella Barbieriho

Definice znaku v pojetí Marcella Barbieriho říká, že znak je jednou ze čtyř složek přítomných v každé živé buňce, spoluutvářející tak sémiotický systém, který je fundamentální složkou života. Znak je vždy neodlučně spjat s významem a jejich vzáje ...

                                               

Peircuv triadický model znaku

Peircuv triadický model znaku je vedle dyadického de Saussurova modelu duležitou teorií znaku v sémiotice. Peircuv model je založen na trojici esenciálních složek: representamenu, objektu a interpretantu. Zatímco representamen a objekt odpovídají ...

                                               

Piktogram

Piktogram je grafický znak znázorňující pojem nebo sdělení obrazově. Většinou jde o malý a srozumitelný nákres věci. Mají široké uplatnění vizuální komunikaci v ruzných oblastech lidské činnosti. Piktogramy také stály na počátku vývoje písma.

                                               

Sémiosféra

Sémiosféra je oblast, v níž nepřetržitě probíhají sémiotické znakové procesy. Na základě primárně kulturně a jazykově osvojených dispozic jsme schopni přiřadit znakum uvnitř sémiosféry určitý významový obsah, dekódovat je a následně užít v komuni ...

                                               

Smrt autora

Smrt autora je koncept Rolanda Barthese, který zveřejnil poprvé ve stejnojmenné eseji uveřejněné v časopise Aspen. Svým článkem přispěl k zaměření teoretiku na osobu čtenáře textu a odmítnutí interpretace obsahu jako díla jediné a jedinečné osoby ...

                                               

Symbol (lingvistika)

Symbol je druh znaku, kde vztah mezi znakem a zastupovanou skutečností je dán náhodně. Mezi symboly patří většina slov. Pes se nazývá "pes" jen náhodně, v jiných jazycích je nazýván jinak. Pozn. Spíš než náhodně je výstižnější arbitrárně, nebo je ...

                                               

Šest procházek literárními lesy

Šest procházek literárními lesy je soubor přednášek prof. Umberta Eca pronesených roku 1993 na Harvardově univerzitě. Anglický originál Six walks in the fictional woods vyšel poprvé roku 1994 v Harvard University Press, český překlad byl vydán ro ...

                                               

Znak (lingvistika)

Znak je v lingvistice definován jako "něco, co něco jiného zastupuje." Znak není přirozenou vlastností dané věci, nýbrž je jeho reprezentantem. Znak je souvislost mezi pojmenováním a významem. Znaky lze podle intenzity vazby mezi znakem a zastupo ...

                                               

Zoosémiotika

Zoosémiotika je odvětví sémiotiky, které zkoumá stopy znakového chování ve světě zvířat. Byla vyvinuta sémiotikem Thomasem Sebeokem na základě teorií německo-estonského biologa Jakoba von Uexkulle. Pole zájmu je definované tím, že její předměty z ...

                                               

Telekomunikace

Telekomunikace neboli sdělovací technika se zabývá předáváním informací na dálku. K telekomunikaci dochází vždy tehdy, je-li ke komunikaci používáno technické zařízení. Informace jsou přenášeny přes určité přenosové médium, v současnosti nejčastě ...

                                               

3GPP2

3rd Generation Partnership Project 2, česky Partnerský projekt 3. generace 2, je projekt spolupráce mezi telekomunikačními sdruženími s cílem vytvořit globálně použitelný standard mobilního telefonního systému třetí generace v rámci projektu Mezi ...

                                               

Abecední telegrafie

Abecední telegrafie je druh telegrafie, při kterém se uskutečňuje elektrický dálkový přenos textu. Každý znak abecedy, číslo, či jiný znak má svuj příslušný jedinečný kód telegrafní abecedy. Vysílač text přemění na dálnopisné značky, které jsou p ...

                                               

Abstract Syntax Notation One

Abstract Syntax Notation One – ASN.1 – je prostředek pro popis datových struktur používaných pro reprezentaci, kódování, přenos, ukládání a dekódování dat v telekomunikacích, počítačových sítích a Informatice. Poskytuje soubor formálních pravidel ...

                                               

Aktivní síťový prvek

Aktivní síťový prvek je pojem v oboru Informační technologie. Aktivní síťový prvek, opak pasivního prvku sítě, je takový prvek sítě, který s datovým signálem vykonává určitou aktivní činnost. Nejedná se pouze o mechanické součásti sítě, ale o zař ...

                                               

Ambient network

Ambientní sítě je řešení současných problému v rámci slučování sítí, kde je žádoucí nepřerušené spojení s okolním světem při přecházení z jedné sítě do druhé. Cílem projektu je vyvinout softwarovou síťovou infrastrukturu, běžící jakožto nadstavba ...

                                               

Amplitudová modulace

Amplitudová modulace patří mezi jednoduché spojité modulace. V závislosti na změně modulačního signálu se mění amplituda nosného signálu. Frekvence ani fáze nosné vlny se u této modulace nemění. Historicky je to nejstarší druh modulace. Začala se ...

                                               

Anténa

Anténa je elektrotechnické zařízení pro příjem nebo vysílání rádiových vln. Antény jsou používány pro příjem rozhlasu, televize, po roce 2000 jsou široce využívány pro mobilní telefony a Wi-Fi. První anténu sestrojil v roce 1888 německý fyzik Hei ...

                                               

Apelby Communications

Apelby Communications je skupina firem s celosvětovou pusobností. Její sídlo je v Düsseldorfu, kde je zastupována společností Apelby GmbH. Apelby Communications má také samostatné zastoupení v České republice, kde pusobí firma Apelby, s.r.o. Hlav ...

                                               

Atenuace

Atenuace je ve fyzice tlumení, zeslabování elektromagnetického nebo akustického vlnění při pruchodu určitým materiálem. Muže být zpusobena jednak absorpcí vlnění, u nehomogenních materiálu také difrakcí. Závisí na vlastnostech materiálu, frekvenc ...

                                               

Bellovy laboratoře

Bellovy laboratoře jsou součástí výzkumné a vývojové organizace Alcatel-Lucent a dříve byly součástí Bell System Spojených státu. Bellovy laboratoře si zvolily za ústředí Murray Hill v New Jersey v USA. Provádějí výzkum a vývoj zařízení po celém ...

                                               

BER

BER je zkratka s více významy: Bakalářský obor ergoterapie studium - zkratka užívaná pro označení studia bakalářského oboru ergoterapie na 1. lékařské fakultě Bakaláři - ERgoterapie Bit Error Rate telekomunikace – je poměr počtu chybně přijatých ...

                                               

Bezdrátová komunikace

Bezdrátová komunikace spočívá ve spojení dvou subjektu jiným zpusobem, než mechanicky. Podle typu nosného média mužeme rozlišovat mezi komunikací optickou, rádiovou a sonickou. Vzdálenost mezi komunikujícími body muže být od několika metru do mil ...

                                               

Bitová chybovost

Bitová chybovost neboli Bit Error Rate vyjadřuje četnost chyb v telekomunikacích a je definována poměrem chybně přijatých bitu bE ku celkovému počtu přijatých bitu za určitou dobu měření. B E R = b E v p ⋅ t {\displaystyle BER={\frac {bE}{v_{p}\c ...

                                               

Bluejacking

Bluejacking je využití bezdrátové technologie Bluetooth pro zasílání ruzných nevyžádaných zpráv ve formě vizitek nebo obrázku na jiná zařízení. Přijímající nemuže identifikovat, od koho zpráva pochází. Osoba používající bluejacking se nazývá blue ...

                                               

Bluesnarfing

Bluesnarfing je technika neoprávněného získáváním dat prostřednictvím technologie Bluetooth. Nejčastěji je útok směrován na přenosná zařízení, např. notebooky, palmtopy, smartphony nebo mobilní telefony. Princip útoku spočívá ve využití služby OB ...

                                               

Bluetooth

Bluetooth je v informatice otevřený standard pro bezdrátovou komunikaci propojující dvě a více elektronických zařízení, jako například mobilní telefon, PDA, osobní počítač nebo bezdrátová sluchátka. Vytvořen byl v roce 1994 firmou Ericsson jako b ...

                                               

Bluetooth protokoly

L2CAP, je zkratkou Logical Link Control and Adaptation Protocol a je používán uvnitř Bluetooth rozhraní. Posílá síťové pakety na Host Controller Interface HCI nebo u nehostovaných systému přímo na Link Manager. L2CAP poskytuje následující funkce: ...

                                               

Bluetooth stack

Bluetooth stack je sada ovladaču a rozhraní, které poskytují počítačovým aplikacím přístup k Bluetooth protokolum bezdrátové technologie Bluetooth. Obecně existují dva druhy bluetooth stacku: Všeobecné implementace kladou duraz na bohatost funkcí ...

                                               

BPSK

Binární – fázové klíčování je digitální modulace založená na posunutí fáze harmonické nosné o 0° nebo 180° v závislosti na hodnotě binárního modulačního signálu. Modulace BPSK je ekvivalentní s fázovou modulací digitálního signálu a také s amplit ...

                                               

BSSAP

BSS Application Part je protokol ze Signalizačního systému č. 7 používaný pro komunikaci mezi ústřednou veřejné mobilní sítě a systémem základnových stanic. Signalizační zprávy BSSAP jsou přenášeny pomocí protokolu MTP a spojovanými službami SCCP ...

                                               

Call Detail Record

Call Detail Record nebo Charging Data Record je v telekomunikacích datový záznam vytvářený telefonní ústřednou nebo jiným telekomunikačním zařízením, který dokumentuje detaily telefonního hovoru nebo jiné telekomunikační transakce. Záznam obsahuj ...

                                               

CDMA2000

CDMA2000 je rodina 3G standardu pro mobilní sítě, které používají kódový multiplex pro komunikaci mobilních telefonu se sítí. Na konci roku 2011 jej používalo více než 620 miliónu uživatelu především ve Východní Asii a Severní Americe, což jej řa ...

                                               

CEPT

CEPT, Konference evropských správ pošt a telekomunikací je koordinační organizace evropských státních telekomunikačních a poštovních organizací založená 26. června 1959. V roce 1988 CEPT založila Evropský ústav pro telekomunikační normy ETSI, kte ...

                                               

Circuit Switched Data

Circuit Switched Data je nejstarší metoda přenosu dat vyvinutá přímo pro digitální mobilní sítě, z jejíhož názvu je zřejmé, že využívá technologii přepojování okruhu. To znamená, že před přenosem se vytváří spojení podobně jako při telefonním hov ...

                                               

Citizen Band

Citizen Band, zkráceně CB je skupina radiofonních frekvencí, které při dodržování pravidel muže použít každý občan k hovoru se svou rodinou, známými, ale i neznámými lidmi. V Česku jsou pravidla jeho používání uvedena ve "Všeobecném oprávnění č. ...

                                               

Coded Mark Inversion

Coded Mark Inversion je linkový kód patřící do kategorie kódu bez návratu k nule používaný v telekomunikacích pro přenos digitálních signálu. CMI kóduje datovou nulu jako polovinu bitového intervalu s úrovní nula a polovinu bitového intervalu s ú ...

                                               

CSMA

CSMA je pravděpodobnostní protokol přístupu k médiu, ve kterém uzel ověřuje nepřítomnost dalšího provozu před vysíláním na sdíleném fyzickém médiu, jako například elektrickém propojovacím vedení či pásmu elektromagnetického spektra. Jedná se o mo ...

                                               

Český telekomunikační úřad

Český telekomunikační úřad je ústřední správní úřad České republiky pro výkon státní správy ve věcech stanovených zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb. Byl zříz ...

                                               

Činitel stojatého vlnění

Činitel stojatého vlnění, ČSV je poměr maximální a minimální amplitudy při stojatém vlnění. Pokud se postupné vlnění o amplitudě A 1 v přenosovém vedení interferuje s vlněním o amplitudě A 2, vzniká stojaté vlnění, jehož ČSV PSV dán vztahem: P S ...

                                               

Čip (CDMA)

Čip v telekomunikacích je impuls pseudonáhodné kódové posloupnosti používané pro kanálový přístup v technikách přímého rozprostřeného spektra v systémech s kódovým multiplexem. V systémech s rozprostřením binární přímou posloupností je každý čip ...

                                               

Čipová karta

Čipová karta je plastová karta kapesní velikosti s integrovaným obvodem, který je schopen zpracovávat data. To znamená, že zařízení je schopno přijmout data, zpracovat je a vrátit požadované informace. Čipové karty je možné rozdělit na paměťové a ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →