ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 3                                               

Hříšní lidé města pražského

Hříšní lidé města pražského jsou československý kriminální televizní seriál, vzniklý v produkci Československé televize, která jej také v roce 1969 vysílala. Třináctidílný seriál je adaptací povídek Jiřího Marka ze sbírek Panoptikum starých krimi ...

                                               

Lidé PRO

Lidé PRO bylo české politické hnutí, které započalo svou činnost v prosinci 2020 s cílem výrazně uspět ve sněmovních volbách v roce 2021, a ukončilo ji v březnu 2021, kdy oznámilo, že se voleb účastnit nebude. Hnutí založil Mikuláš Minář, který j ...

                                               

Ruské sčítání lidu 2010

Ruské sčítání lidu v roce 2010 bylo teprve druhým sčítáním lidu v Ruské federaci od rozpadu Sovětského svazu a konalo se po osmi letech od prvního sčítání lidu v roce 2002. Podle předběžných výsledku zveřejněných v březnu 2011 žilo v době sčítání ...

                                               

Vesmírní lidé

Vesmírní lidé je termín používaný Ivem A. Bendou a dalšími lidmi, kteří s nimi mají komunikovat, pro označení údajných mimozemských bytostí, které pozemšťanum nezištně a láskyplně pomáhají. Tato skupina lidí je brána za sektu, jak ruznými autory ...

                                               

Sčítání lidu

Sčítání lidu je proces získávání údaju o jednotlivých příslušnících obyvatelstva. Součástí sčítání bývá zjišťování dalších údaju, týkajících se sociálních a kulturních znaku. Termín se používá především ve spojení se státním sčítání obyvatelstva ...

                                               

Lidé zítřka

Lidé zítřka je americký dramatický televizní seriál, jehož autory jsou Greg Berlanti, Phil Klemmer a Julie Plec. Je remakem britského seriálu The Tomorrow People. Premiérově byl vysílán v letech 2013–2014 na stanici The CW. Celkově bylo natočeno ...

                                               

Lidé (Star Trek)

Člověk je ve fiktivním světě Star Treku humanoidní druh pocházející z planety Země ve Sluneční soustavě. Lidé jsou duležitou rasou a jsou také spoluzakladatelé Spojené federace planet, největší a nejsilnější aliance v alfa kvadrantu. Člověk je je ...

                                               

Sčítání lidu, domu a bytu 2011 v Česku

Sčítání lidu, domu a bytu 2011 bylo celostátní sčítání lidu na území České republiky. Konalo se k rozhodnému okamžiku pulnoci z pátku 25. na sobotu 26. března 2011. Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 763/2008 stanovilo, že sčí ...

                                               

Obyčejní lidé

Obyčejní lidé je americké filmové drama. Film režíroval Robert Redford a hlavními herci jsou Donald Sutherland, Mary Tyler Moore, Timothy Hutton, Judd Hirsch a Elizabeth McGovern. Film měl premiéru v USA 19. září 1980. Snímek získal celkově čtyři ...

                                               

Lidé knihy

Lidé Knihy je v abrahámovských náboženstvích označení pro příslušníky náboženství, kterým bylo "zjeveno Písmo". Chápání šířky významu a praktické používání pojmu se ovšem v jednotlivých náboženstvích a jejich denominacích liší. Židé Knihou v tomt ...

                                               

Matematika

Matematika = milující poznání ; μάθημα = věda, vědění, poznání) je věda zabývající se z formálního hlediska kvantitou, strukturou, prostorem a změnou. Matematika je též popisována jako disciplína, jež se zabývá vytvářením abstraktních entit a vyh ...

                                               

Dějiny matematiky

Dějiny matematiky také základní rysy vývoje matematiky od prehistorie po dnešek postihují období několika tisíciletí. Dlouho předtím, než se matematika vyvinula jako samostatná oblast znalostí, se lidé zabývali čísly, strukturami, tvary a čísly, ...

                                               

Matematika starověkého Egypta

Matematika starověkého Egypta se rozvíjí společně s rozvojem egyptské civilizace od 4. tisíciletí př. n. l. Sloužila pouze k praktickým účelum, jako abstraktní věda se rozvinula až později. Naše znalosti o matematice starověkého Egypta jsou omeze ...

                                               

Aplikovaná matematika

Aplikovaná matematika je odvětví matematiky zabývající se studiem těch oblastí matematiky, které se používají jako vhodný nástroj v nějakém nematematickém oboru. Rozvíjí matematické metody používané mimo samotnou matematiku, upřesňuje zpusob, kte ...

                                               

Matematik

Matematik je osoba, jehož primární oblastí, kterou studuje a zkoumá, je matematika. Jinými slovy, matematik je osoba, která používá matematiku a přináší nové poznatky na poli matematiky, např. nová pravidla a principy. Lidé, kteří aplikují matema ...

                                               

Numerická matematika

Numerická matematika se zabývá řešením problému pro konkrétní číselné hodnoty a tvoří jeden z mostu mezi teorií a praxí matematiky. Triviálním příkladem numerického výpočtu je 2 + 3 = 5 {\displaystyle 2+3=5}, složitější příklady zahrnují iteraci, ...

                                               

Diskrétní matematika

Diskrétní matematika je zastřešující pojem pro obory matematiky nakládající fundamentálně s množinami, nad nimiž není zavedeno uspořádání, nebo množinami uspořádanými, avšak nikoli hustě. Vymezení diskrétní matematiky z jejího zaměření nevyjímá k ...

                                               

Jednota českých matematiku a fyziku

Jednota českých matematiku a fyziku je jedna z nejstarších dosud existujících učených společností v českých zemích. Byla založena roku 1862 jako Spolek pro volné přednášky z matematiky a fyziky. Jejím posláním bylo od začátku zlepšování výuky fyz ...

                                               

Rekreační matematika

Rekreační matematika je matematika provozovaná jen pro rekreaci, spíše než jako přísně výzkumná a aplikačně založená profesní činnost. Zahrnuje vytváření a luštění hlavolamu matematické povahy, tvorbu zábavných matematických úloh nebo vytváření a ...

                                               

Finanční matematika

Finanční matematika je disciplína aplikované matematiky, která se zabývá tématy z oblasti finančních služeb. Její nejznámější součást je teorie oceňování finančních produktu. Sesterskou disciplínou finanční matematiky je pojistná matematika, jež ...

                                               

Čistá matematika

Čistá matematika je souhrnné označení pro takové obory a disciplíny matematiky, které nejsou motivovány žádnou praktickou potřebou jejich aplikace na reálný svět. Je protikladem aplikované matematiky. Čistá matematika je uznávanou částí matematik ...

                                               

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě

Fakulta vznikla v roce 1980, po vyčlenění pracovišť fyziky, astronomie, geofyziky, meteorologie a informatiky pod Přírodovědeckou fakultu Univerzity Komenského. Tento krok přišel po více než 40. letech snažení několika generací pedagogu a vědecký ...

                                               

Politika

Politika je mnohoznačný pojem obvykle označující proces a metodu rozhodování určité skupiny lidí s pluralitními zájmy a názory. Věda zabývající se politikou se nazývá politologie. Politika je sférou, v níž je přítomné neustálé větší či menší napě ...

                                               

Národní politika

Národní politika byl český deník, který začal vycházet od konce roku 1883 do 11. května 1945 již samostatně. V roce 1883 jej začal vydávat Tiskařský a vydavatelský závod Politika, byl ve vlastnictví družstva s ručením omezeným a sám sebe označova ...

                                               

Měnová politika

Monetární politika je nástrojem hospodářské politiky. Monetární politiku tvoří souhrn opatření a zásad, které mají prostřednictvím měnových nástroju prosazovat plnění měnových cílu. Monetární politika je nástroj centrální banky a jejím základním ...

                                               

Fiskální politika

Fiskální politika je součást hospodářské politiky státu, která se snaží ovlivnit vývoj ekonomiky změnami výše a struktury veřejných výdaju a daní. Na rozdíl od monetární politiky, která pečuje o stabilitu měny, je fiskální politika nástrojem akti ...

                                               

Politika muže být jiná

Politika muže být jiná, zkráceně LMP, je parlamentní zelená politická strana v Maďarsku, která však sama sebe nepovažuje za stranu, ale za hnutí.

                                               

Nová ekonomická politika

Nová ekonomická politika byla politika omezeného soukromého podnikání zahájená sovětskou vládou v březnu 1921 po 10. sjezdu komunistické strany. Tento nový plán vyhlásil Lenin z tribuny 10. sjezdu strany 15. března 1921. NEP byl především agrární ...

                                               

Kádrová politika KSČ

V komunistickém režimu Československa fungoval tak jako v dalších komunistických státech tzv. systém nomenklatury, který umožnil režimu prověřovat loajalitu vedoucích pracovníku v podnicích a ve struktuře státní správy vuči straně. Kádrová politi ...

                                               

Politik

Politik, z řeckého politikos, polites, a polis, je osoba aktivně angažovaná v ovlivňování veřejných pravidel a rozhodování, tj. v politice. Jako státník se pak označuje povětšinou politik, který je zkušený a respektovaný na národní či mezinárodní ...

                                               

Identitární politika

Identitární politika či identitarismus je v politologii označení politické aktivity, která se ostře zaměřuje na potřeby konkrétní skupiny lidí. Cílem je zvýšit uznání příslušné skupiny, zlepšit její sociální postavení a posílit její vliv. K ident ...

                                               

Sociální politika

Sociální politiku lze vymezit dvěma přístupy, předně jako jednání státu a dalších subjektu sociální politiky s cílem ovlivnit životní podmínky lidí. Krebs uvádí že toto "širší pojetí sociální politiky" je nezbytné pro tvorbu dlouhodobé koncepce s ...

                                               

Obchodní politika

Obchodní politika je vládní politika upravující mezinárodní obchod. Obchodní politika je všeobjímající pojem, který se používá k pokrytí témat, která zahrnují mezinárodní obchod. Obchodní politika je často popisována z hlediska škály mezi extrémy ...

                                               

Trestní politika

Trestní politika je součást veřejné politiky státu v oblasti trestního práva a kriminality, která směřuje k účinnému potírání zločinnosti, stejně jako k prevenci sociálně patologických jevu. Využívá poznatku příbuzných vědných oboru, především kr ...

                                               

Právo

Právo je multidimenzionální fenomén a vícevýznamový výraz, který je nutno definovat ve všech jeho rovinách, neboli dimenzích. Nelze jeho definici tedy zúžit pouze na jeho normativní význam, ač především v této rovině je chápán nejčastěji, tedy ve ...

                                               

Občanské právo

Občanské právo hmotné, popřípadě zkráceně jen občanské právo, je patrně nejrozsáhlejší právní odvětví českého právního řádu. Puvodně se rozsah tohoto pojmu v podstatě kryl se soukromým právem, postupně se však z něho začaly některé oblasti vydělo ...

                                               

Právo (deník)

Právo je český deník vycházející od roku 1991, který je zaměřen levicově a sociálně demokraticky. Svým puvodním názvem navazoval na komunistický stranický list Rudé právo vydávaný do roku 1990.

                                               

Právo Evropské unie

Právo Evropské unie, společné právo Evropské unie, je základem evropské integrace. Sleduje cíl jednotného společného práva ve všech členských zemích. Staví na základech puvodní historické zkušenosti kontinentálního evropského práva. Jedná se o ne ...

                                               

Mezinárodní právo

Mezinárodní právo je souborem právních norem, které upravují právní vztahy mezi jednotlivými státy a také vztahy mezi státy a mezinárodními organizacemi. Cílem mezinárodního práva je zajistit mírovou existenci a plynulý vývoj mezinárodního společ ...

                                               

Trestní právo

Trestní právo v České republice je odvětvím veřejného práva, které určuje, jaká společensky škodlivá jednání jsou trestnými činy, jaké jsou sankce za jejich spáchání a jakým zpusobem stát prostřednictvím svých příslušných orgánu spáchání trestnýc ...

                                               

Magdeburské právo

Magdeburské právo označovalo typ městského práva vycházející z městského práva Magdeburgu, které mělo značný vliv na městské právo v severovýchodním Německu, Slezsku, Polsku, v severní části Čech a Moravy, Litvě, Bělorusku, Uhersku na Ukrajině. M ...

                                               

Volební právo

Volební právo znamená právo občanu účastnit se voleb do státních a samosprávných orgánu a funkcí. Rozlišuje se přitom volební právo aktivní, které znamená, že občan smí volit, a volební právo pasivní, které znamená, že občan smí kandidovat a být ...

                                               

Římské právo

Římské právo je právní systém, který se vyvinul ve starověké římské obci a postupně se rozšířil po celé Římské říši. Vývoj římského práva je velmi dlouhý, protože jeho základy sahají do zvykového práva, které má počátek v protoitalických kulturác ...

                                               

Ústavní právo

Ústavní právo je právní odvětví veřejného práva vymezujícího stát a obsah státní moci. Ústavní právo je tvořeno souhrnem právních norem nejvyšší právní síly určujících formu státu a vlády, rozdělení a výkon státní moci a základní práva a svobody. ...

                                               

Zástavní právo

Zástavní právo patří mezi věcná práva k cizí věci a slouží k zajištění dluhu v ujednané výši pro případ, že nebude dlužníkem včas a řádně splněn. Předmětem zástavněprávního vztahu je zástava, která muže být v případě nesplnění pohledávky zpeněžen ...

                                               

Přirozené právo

Přirozené právo znamená právo nepsané, věčné, univerzální a nezávislé na státu, jehož podstatou je obecná rovnost všech lidí, požadavek spravedlnosti a zákaz diskriminovat kteroukoli lidskou osobu. Vychází z právního dualismu, předchází pozitivní ...

                                               

Volitelný předmět

Volitelné předměty na VŠ jsou předměty, který nejsou součástí povinného bloku pro určité studium. Na některých VŠ student jeho absolvováním neplní žádnou povinnost či podmínku k ukončení studia a absolvuje ho čistě ze svého zájmu.U ostatních je u ...

                                               

Spolknutí předmětu

Spolknutí předmětu nebo spolknutí cizího tělesa či obecněji cizí těleso v zažívacím traktu je běžný typ úrazu, vznikající nejčastější u dětí, ale vyskytující se i u dospělých. Závažnost závisí hlavně na velikosti předmětu; cizí tělesa do rozměru ...

                                               

Předmět (mluvnice)

Předmět neboli objekt je rozvíjející větný člen závisející na rozvíjeném slovesu nebo přídavném jménu, s nimiž tvoří syntagma. Vyjadřuje osobu, zvíře nebo věc, kterých se slovesný děj týká, na co přechází, co jím vzniká. V pasivních větách muže p ...

                                               

Ostré předměty (seriál)

Ostré předměty je psychologická thrillerová televizní minisérie založená na stejnojmenném románu od spisovatelky Gillian Flynnové, která měla premiéru 8. července 2018 na americké kabelové televizi HBO. V Česku měl seriál premiéru 9. července 201 ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →