ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 292                                               

Groteska (výtvarné umění)

Groteska je ve výtvarném umění označení pro drobné dekorativní malby či plastiky z rostlinných, figurálních i fantastických motivu, inspirované hlavně nástěnnými malbami ze starověkých Pompejí a Říma. Nemají žádné spojující téma či předmět, s vel ...

                                               

Humanistické písmo

Humanistické písmo je dnes prakticky jediná používaná forma latinského písma. Tato forma vznikla paralelně s novogotickým písmem okolo poloviny 15. století, ale na rozdíl od něho odmítlo gotické lámání a při formování tvaru minuskul vycházelo z k ...

                                               

Italská renesance

Italská renesance se zformovala ve 14. století jako životní styl a kultura vyjadřující názory podnikavého severoitalského měšťanstva, které stály ve výrazném protikladu k dosud panujícím středověkým poměrum. Tento pojem označuje také období uměle ...

                                               

Italské války

Italské války nebo renesanční války byl sled ozbrojených konfliktu v letech 1494 až 1559 na většině Apeninského poloostrova. Zapojily se do nich skoro všechny italské státy, evropské velmoci a Osmanská říše. Vznikly jako dynastický konflikt o obs ...

                                               

Morgante

Morgante je parodický rytířský román, který v letech 1461–1483 napsal italský renesanční básník Luigi Pulci. Epos je založen na motivech starofrancouzských chansons de geste, které přetváří v měšťanském duchu, a vypráví příběhy rytířu Karla Velik ...

                                               

Novogotické písmo

Novogotické písmo označuje skupinu novověkých latinských písem, které vznikají po úpadku gotiky a nástupu renesance paralelně s humanistickým písmem, ale na rozdíl od tohoto písma navazují na gotické lámané písmo. Nejprve se tento typ objevuje po ...

                                               

Okruží

Okruží je část renesančního oděvu. Jedná se o hustě nařasený límec, většinou bílé barvy. Muži i ženy ho nejčastěji nosili společně s rukavicemi na slavnostnější události. Okruží bylo součástí renesančního oděvu šlechty první poloviny 17. století ...

                                               

Renesanční architektura

Renesanční sloh vznikl v italských městech 15. století jako výraz světského a humanistického sebevědomí zámožných měšťanu a nového zájmu o starověké umění. V soutěživém prostředí městských státu se měšťané potřebují prezentovat a také města navzá ...

                                               

Renesanční filosofie

Renesanční filosofie se rozvíjela v období od poloviny 15. století do konce 16. století. Vyznačuje se těmito znaky: filosofie se vymanila z područí teologie; obrat ke zkoumání člověka a tajemství přírody hermetismus, astrologie a alchymie; oživen ...

                                               

Renesanční hudba

Renesanční hudba je vokální a instrumentální hudba napsaná a prováděná v Evropě v období renesance. Období v hudbě trvalo přibližně od roku 1400 do roku 1600 od konce středověku po nástup baroka. Pro renesanční hudbu je charakteristický velký dur ...

                                               

Renesanční magie

Renesanční magie je označení pro magii praktikovanou v katolické Evropě vycházející ze znovuobjevení novoplatonického a hermetického myšlení v 15. století až do osvícenství. Renesanční magie vznikla jako reakce na středověký aristotelovský racion ...

                                               

Renesanční malířství

Renesanční malířství je malířství období evropské renesance, zhruba od 14. do 16. století. Začíná v Itálii ve 14. století, následuje raná renesance a vrcholná renesance, která se šíří po celé Evropě. Pozdní renesance přechází v manýrismus a baroko.

                                               

Saská renesance

Saská renesance je specifický typ vrcholné renesance zaměřená především na oblast severních Čech a česko-saské pomezí. Na rozdíl od klasické renesance nevyužívá sgrafito, místo toho je pro něj typické vyzděné a omítané členění štítu, často doplňo ...

                                               

Severská renesance

Severská renesance je označení pro tendence ve výtvarném umění na sever od Alp, které mají kořeny v pozdní gotice v Nizozemí a Německu a rozšířily se na sklonku 15. a v 16. století. Je pro ně charakteristická empirická perspektiva a detailní real ...

                                               

Renesanční tanec

Renesanční tance jsou tradičně řazeny do velké skupiny historických tancu. Renesanční tance jsou v podstatě první historické tance, ke kterým máme primární písemné prameny. Tehdejší traktáty ovšem často promlouvají k tanečníkovi, který je s probl ...

                                               

Johannes Tinctoris

Johannes Tinctoris, kolem roku 1435 v Braine-l’Alleud u Nivelles byl franko-vlámský hudební skladatel, hudební teoretik, zpěvák a duchovní období renesance.

                                               

Simonetta Vespucciová

Simonetta Vespucciová rozená Cattaneová byla italská šlechtična, proslulá kráska své doby známá jako Bella Simonetta nebo La Sans Par, která inspirovala řadu renesančních umělcu.

                                               

Zapští ze Zap

Zapští ze Zap byli český vladycký a později rytířský rod vzešlý ze vsi Zápy ležící ve Středočeském kraji v okrese Praha-východ. Počátky rodu spadají do přelomu 14. a 15. století. Během raného novověku se Zapští ze Zap rozdělili na několik rodovýc ...

                                               

Doba osová

Pojem doba osová zavedl německý filosof Karl Jaspers ve svých pracích z filosofie dějin; označuje dobu vymezenou přibližně lety 800 a 200 př. n. l., kdy ve čtyřech na sobě nezávislých kulturních prostorech současně povstaly filosofické a nábožens ...

                                               

Hedvábná stezka

Hedvábná stezka či Hedvábná cesta je starověká a středověká trasa vedoucí z východní Asie přes střední Asii do Středomoří. Ve své hlavní větvi spojující čínské město Čchang-an s Malou Asií a Středozemním mořem. Její celková délka po souši a po mo ...

                                               

Knihovny starověku

Velké starověké knihovny sloužily pro přechovávání posvátných textu, jako archivy vládcu či jako sbírky knih a kronik. Knihovny v Ugaritu dnešní Sýrie, cca 1200 př. n. l., obsahovaly diplomatické archivy, literární tvorbu a první dosud objevené s ...

                                               

Starověká ekonomie

Starověká ekonomie se ve všech říších obecně zakládala na kořisti a poplatcích a daních, které dobyvatelé požadovali od porobených národu. Ekonomicky nejduležitějšími říšemi této doby byly Sumer, Egypt, Řecko a Řím.

                                               

Stilus

Stilus je zašpičatělá hulka z tvrdého materiálu, která se v antice používala jako psací nástroj. Stilety se vyráběly z bronzu, železa, kostí či slonoviny, někdy ze stříbra. Používaly se především k psaní na voskové destičky. Text byl hrotem stile ...

                                               

Vosková tabulka

Vosková tabulka je historická psací látka, používaná hlavně ve starověkém Římě. Šlo o dřevěnou destičku politou voskem, do kterého se ryl text. Někde přetrvala až do konce středověku nebo začátku novověku.

                                               

Arabská astrologie

Arabská astrologie je jednou z historických astrologických tradic, která udržovala a dále rozvíjela poznatky babylónských a helénských astrologu. Začala se rozvíjet spolu s územní expanzí islámu na Blízkém východě a ve Středomoří zhruba od 6. sto ...

                                               

Batvat

Batvat je prošívaná čepice, která se dává pod kroužkovou kapuci nebo pod helmu. Jelikož helma pouze rozloží sílu úderu, je nutné mít ještě tuto kapuci, která úder utlumí. Batvat se používá už od raného středověku za svou existenci prošel přirozen ...

                                               

Časně slovanské období

Jako časně slovanské období je v české archeologii označováno období mezi druhou polovinou 6. století a koncem 7. století. Na počátku tohoto období na území Česka přišli první Slované, konec je archeologicky vymezen méně výrazně – dříve se na kon ...

                                               

Demografie středověku

Demografie středověku je označením pro výzkum demografických poměru v Evropě v době středověku. Zabývá se odhady počtu lidí žijících během středověku a populačními trendy a pohyby. Demografie byla v mnoha směrech určujícím faktorem historických z ...

                                               

Doba hradištní

Doba hradištní je archeologický termín pro raně středověké období na území západních Slovanu. Tuto dobu je možné dále dělit na: starší doba hradištní 2. polovina 7. století – konec 8. století pozdně hradištní období 2. polovina 12. století – 1. p ...

                                               

Dominium mundi

Dominium mundi je označení myšlenky univerzální říše, která se objevila ve středověku. Myšlenka byla inspirována vzorem starého Římského imperia, přičemž plán předpokládal uznání jediné nejvyšší společné autority. Realizace plánu by znamenala zna ...

                                               

Dušník

Dušník byl v raném středověku poddaný, který byl věnován církvi za blaho fundátorovy duše. Veškeré povinnosti a poplatky těchto poddaných pak byly směrovány ke konkrétnímu kostelu, klášteru, resp. kapli. Tato sociální skupina zmizela v 2. polovin ...

                                               

Feudalismus

Feudalismus neboli feudální zřízení je systém lenních vztahu charakteristický pro evropský, zejména vrcholný středověk. V širším smyslu se tak označuje celá tehdejší společnost nebo období. Mimo něj se s ním lze výjimečně setkat i jinde, napříkla ...

                                               

Flossenbürg (hrad)

Flossenbürg je zřícenina románského hradu ležící ve stejnojmenné hornofalcké vesnici Flossenbürg v okrese Neustadt an der Waldnaab v Bavorsku nedaleko českých hranic. Hrad je postaven na granitové skále uprostřed vsi a je celoročně volně přístupný.

                                               

Hafsidé

Hafsidé byla od období středověku muslimská sunnitská dynastie berberského puvodu, která vládla v Severní Africe v oblastech Ifríkíjje v rozmezí let 1229–1574.

                                               

Chazarská polemika

Jde o historickou událost, při které chazarský kagan svolal zástupce tří "náboženství knihy", tedy islámu, judaismu a křesťanství, aby mezi sebou vedli polemiku, jejíž vítěz pak předá své náboženství celé Chazarské říši. Křesťany reprezentovali b ...

                                               

Interpretatio christiana

Jako interpretationes christianae jsou označovány kulturní jevy, které si puvodně vytvořila pohanská společnost, ale které v raném středověku v rámci rozšiřování svého vlivu v Evropě v upravené podobě přijala i křesťanská církev, která by jen obt ...

                                               

Islámská expanze

Tento článek pojednává o výbojích arabských kmenu uskutečněných pod praporem islámu, zahájených ve třicátých letech 7. století a pokračujících až do počátku 8. století. Předmětem tohoto článku je samotná vojenská expanze Arabu. O hospodářském a k ...

                                               

Klát

České území bylo ve středověku porostlé převážně listnatými lesy, kde v dutinách vykotlaných stromu zvaných brtě žily lesní včely. Sběrem lesního medu vylamováním pláství se zabývali brtníci. Staří Slované měli sladká jídla v oblibě, stejně jako ...

                                               

Kří

Kří je zaniklá vesnice v lese u osady Kersko v okrese Nymburk. Patrné zbytky středověké vesnice Kří a dobře viditelné tvrze pochází ze 14. století. Je součástí obce Hradištko v okrese Nymburk ve Středočeském kraji. Název Kří je odvozen z křovin, ...

                                               

Liber Pontificalis

Obsahuje chronologicky seřazenou sérii stručných životopisných záznamu papežu do 9. století. První vydání vzniklo kolem roku 530 tak, že neznámý autor značně rozšířil Catalogus Liberianus až po Felixe III. 526 - 530.

                                               

Lubna z Córdoby

Lubna z Córdoby byla andaluskou intelektuálkou a matematičkou druhé poloviny 10. století. Byla proslulá svými znalostmi gramatiky a kvalitou poezie. Lubna byla puvodně otrokyní španělského puvodu, později se stala tajemnicí córdobského chalífy Al ...

                                               

Markéta Korutanská

Jméno Markéta Korutanská mělo v minulosti vícero osob: Markéta z Hradce žila v první polovině 14. století – manželka Oldřicha III. z Hradce puvodem z Korutan Markéta Korutanská zvaná Pyskatá 1318–1369 z dynastie Menhardovcu – tyrolská hraběnka, m ...

                                               

Středověké město

Středověká města vznikala především v místech, kde i v době kočovných kmenu bylo zajímavé se na chvíli pozdržet. Tedy v místě brodu říčního meandru na obchodních stezkách, v místě soutoku řek nebo alespoň řeky a potoka, na strategických místech s ...

                                               

Morava v období temného století

Temné století je pro Moravu označené jako období od roku 907 do dobytí Moravy přemyslovskými knížaty. Z tohoto období se o Moravě dochovalo jen velice málo písemných zmínek.

                                               

Oděv vrcholného středověku

Oděv vrcholného středověku procházel postupným vývojem. Navazuje na volný raně středověký oděv, postupem desetiletí se stává vypasovanějším. O jeho podobě se dozvídáme z dobových pramenu i ze zachovaných nálezu. Základem oděvu mužu i žen byl dvou ...

                                               

Oltářník

Oltářník nebo také altarista byl v pozdním středověku kněz ustanovený ke sloužení mší u určitého oltáře. K jeho placení zpravidla sloužil výnos z obročí k tomu zvlášť založeného; pak měl oltářník obvykle za povinnost sloužit určitý počet zádušníc ...

                                               

Palír

Palír, parléř či parlíř byl ve středověkém řádu hutí stavebních technický i administrativní prostředník mezi mistrem a dělnictvem. Mistru, jenž jej dosazoval, byl zodpovědný za správné provádění stavby a zároveň byl mluvčím, tj. prostředníkem zam ...

                                               

Plenář (liturgická kniha)

Plenář je středověká liturgická kniha povětšinou obsahující všechny liturgické texty, které potřebuje celebrant pro slavení mše během celého liturgického roku. První plenáře se objevují v 9. století a v 11. nebo 12. století bylo již jejich užíván ...

                                               

Poddaný

Poddaný byl v evropském pojetí od středověku do 19. století ten, který podléhal panství jiného. Poddaní nebyli úplně osobně svobodní. Vztah mezi poddaným a jeho vrchností byl právně upraven a mohl mít mnoho ruzných podob: od spíše symbolického po ...

                                               

Pohřební zvyky Slovanu

Slované pohřbívali své mrtvé většinu raného středověku pod mohylami. Zpusob, jakým mohyly tvořili a jakým do nich ukládali své mrtvé, se lišil podle oblasti a také se měnil s dobou.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →