ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 29                                               

Pražská kavárna

Pražská kavárna je pejorativní označení pro nejasně definovanou skupinu velkoměstských intelektuálu, kteří jsou veřejně aktivní a zajímají se o politiku. Má se jednat zejména o dřívější voliče ODA a Unie svobody, kteří se snaží navazovat na polit ...

                                               

Propaganda v Sovětském svazu

Komunistická propaganda v Sovětském svazu byla založena na ideologii marxismu-leninismu za účelem propagace Komunistické strany. Ve společnosti se všudypřítomnou cenzurou byla propaganda velmi efektivní. Pronikla dokonce do sociálních a přírodníc ...

                                               

Ruská armáda trollu

Ruská armáda trollu jsou státem financované internetové loutkové skupiny napojené na ruskou federální službu bezpečnosti. Jedná se o týmy komentátoru, kteří se pomocí loutkových účtu podílí na ruských i mezinárodních webových blozích a internetov ...

                                               

Řetězový e-mail

Řetězový e-mail je hromadně přeposílaná zpráva, která se exponenciálně šíří prostřednictvím soukromé internetové komunikace. Jejím obsahem jsou často dezinformace, hoaxy a propaganda, provázanost s konkrétní osobou mu dodává mezi čtenáři validitu ...

                                               

Sebenenávidějící Žid

Sebenenávidějící Žid je termín, který se používá k označení Židu, kteří údajně chovají antisemitské názory nebo se angažují v antisemitských akcích. Tento termín se stal známější a používanější po vydání knihy Theodora Lessinga Der Jüdische Selbs ...

                                               

Seznam dezinformačních webu

Prvopodstata - doména je registrovaná na jméno Jiří Zbožínek. Zakladatelem protizápadního a konspiračního webu je Jiří Woodman, šéfredaktorem Tomáš Marný. Zastavme zloděje www.zastavmezlodeje.com - protestní web, který se prezentuje jako aktivita ...

                                               

Spin (propaganda)

Spin je v oblasti styku s veřejností a politiky forma eskapistické propagandy, dosažená prostřednictvím poskytování zkreslené interpretace nějaké události či kampaně, přesvědčující veřejné mínění ve prospěch či proti nějaké organizaci nebo veřejn ...

                                               

Transparent

Transparent je propagační předmět užívaný zejména při veřejných manifestacích a demonstracích. Muže se jednat o samostatnou desku s nápisem, obrázkem, fotografií apod., kterou nese za žerď jeden jediný člověk. Muže se ale jednat i o rozvinutý pru ...

                                               

Trollí farma

Trollí farmy jsou ne zcela jasně vymezené označení pro skupiny státem či jinými entitami placených nebo podporovaných internetových trollu. Tato taktika je typicky spojována s Ruskou federací a její taktikou vedení hybridní války. Vyskytují se vš ...

                                               

Užitečný idiot

Užitečný idiot je pojem politického žargonu používaný pro lidi vnímané jako propagandisté ve věcech, jejichž cílu si nejsou plně vědomi a jsou cynicky využíváni ostatními pro šíření propagandy o jejímž účelu nemají povědomí. Během studené války b ...

                                               

Válečný štváč

Označení válečný "jestřáb" je mírnější varianta, která označuje člověka často politika, který v případě nejasné a nejednoznačné situace, zdali jeho země má či nemá jít do války, argumentuje za to, aby šla. Opakem k tomu je "holubice", který hledá ...

                                               

Vlivový agent

Vlivový agent je špión, který využívá své autority k ovlivnění veřejného mínění. Patří k obtížně zjistitelným špiónum, neboť jen zřídka existují materiální dukazy, které jej spojují s cizí mocností. V terminologii Státní bezpečnosti je evidován j ...

                                               

Vymývání mozku

Vymývání mozku nebo též brainwashing je puvodně teorie o existenci technik směřující k ovlivňování jednoho nebo více lidí tak, aby změnil svoje názory nebo chování, a to ve prospěch toho, kdo toto ovlivňování provádí. Nejčastější duvody této snah ...

                                               

Výstava znovuzískaných zemí

Výstava znovuzískaných zemí byla polská propagandistická výstava oslavující "navrácení znovuzískaných území Polsku" po konci druhé světové války. Termín ziemie odzyskane udává německé země východně od linie Odra–Nisa, které byly obsazeny Sovětský ...

                                               

Židobolševismus

Židobolševismus je pojem, který je užíván pro spojení Židu a komunismu. Pojem není spjat s jedinou konkrétní představou propojení židovského etnika s komunismem, ale je užíván těmi, kteří jsou přesvědčeni o vině či spoluvině Židu za vznik ideje b ...

                                               

Bibliografická citace

Bibliografické citace jsou souborem údaju o citovaných autorských dílech nebo jejich částech, jež umožňují jejich identifikaci, včetně ověření údaju. Též čtenáři umožňují získat informaci o dalších zdrojích, které se dotýkají popisované problemat ...

                                               

Daktylografika

Daktylografika je doplňkový komunikační prostředek spočívající ve vpisování velkých tiskacích písmen zpravidla do dlaně ruky příjemce sdělení. Jedná se o taktilní metodu, která se používají zejména v komunikaci s hluchoslepými osobami. Zákon č. 1 ...

                                               

Diagram

Diagram je strukturované grafické znázornění pojmu, myšlenek, vztahu, číselných, matematických nebo statistických údaju, prostorových nebo anatomických vztahu a podobně, sloužící názornému objasnění nebo jako pomucka v myšlenkových postupech. Dia ...

                                               

Dokumentace k softwaru

Dokumentace k softwaru je v informatice psaný text, který doprovází počítačový software. Popisuje jak software pracuje nebo jak se používá. Jejím účelem je usnadnit práci s novým produktem či technologií.

                                               

Dysortografie

Dysortografie je specifická porucha pravopisu, patří mezi specifické poruchy učení. Často se objevuje ve spojení s dyslexií. Typická je neschopnost aplikovat i dobře naučená gramatická pravidla do písemné podoby. Chybí cit pro jazyk a je snížena ...

                                               

Editace

Editace nebo editování je aktivita při použití počítače: Jde o proces měnění datového obsahu. Uživatel, který editaci provádí, pak muže být označen za editora. Přidávaný obsah bývá buď nový, výtvorem editora, nebo muže jít o kopii obsahu přenesen ...

                                               

Etiketa (nálepka)

Etiketa je polygrafický výrobek. Etikety se dělí na samolepicí a nesamolepicí. Nejpoužívanějším materiálem pro výrobu etiket je papír nebo ruzné druhy fólií v kombinaci s vhodným druhem lepidla.

                                               

Knihověda

Knihověda je vědní obor zkoumající knižní kulturu jako celek, zejména s ohledem na její sociokulturní význam. Zahrnuje teorii, historii a estetiku. Mezi ně patří ikonografie, dějiny knihy, dějiny knihtisku a další. Zkoumá vznik, výrobu, vývoj, ší ...

                                               

Kopie

Kopie je další exemplář vyrobený podle originálu bez tvurčích zásahu. Muže jít o opis, prupis, pruklep, otisk, obtisk, obtah, snímek nebo věrnou napodobeninu. Pro rozmnožování písemných a grafických materiálu existují rozmnožovací stroje kopírova ...

                                               

Korekturní znaménko

Korekturní znaménka slouží k vyznačení oprav a úprav textu určených pro sazbu nebo reprodukci. Tato znaménka jsou grafické značky označující chybu v textu a zpusob její opravy.

                                               

Kresba

Kresba je výsledkem činnosti, řadící se k výtvarnému umění. Patří k nejstarším výtvarným projevum člověka, a je např. jedním ze zpusobu kvalifikovaného zobrazení trojrozměrného námětu na dvojrozměrné médium, jedná-li se o zachycení skutečnosti. K ...

                                               

Normostrana

Normostrana je standardizovaná strana textu o určitém počtu znaku a řádku. V českém prostředí je to rozsah textu v délce 1 800 znaku, což odpovídá třiceti řádkum o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovum běžného textu. Jinde se kodifikace rozs ...

                                               

Ostrakon

Ostrakon je řecké slovo označující "střep hliněné nádoby". Pro svou snadnou dostupnost a lacinost byla v některých starověkých kulturách ostraka používána jako psací materiál sloužící k zápisu běžných každodenních či méně duležitých textu. Střepy ...

                                               

Papír

Papír je tenký, hladký materiál vyráběný zhutněním vlákna. Použitá vlákna jsou obvykle přírodní a založená na celulóze. Nejobvyklejší materiál je buničina vyrobená ze dřeva, či ze sekundárních vláken, ale mohou být použity i jiné rostlinné vlákni ...

                                               

Papyrus

Papyrus je psací materiál, sloužící k zápisu textu. Pro svou kvalitu, lehkost a skladnost brzy vytlačil ostatní psací materiály, i když je nikdy zcela nenahradil. Základní surovinou pro výrobu byla stébla šáchoru papírodárného, který rostl a byl ...

                                               

Pravítko

Pravítko ve svém puvodním významu je nástroj tvaru destičky, který se používá v geometrii, v technickém kreslení, ve strojírenství a stavebnictví k rýsování nebo určení rovné čáry. Používá se i při běžném psaní například k podtrhávání nebo oddělo ...

                                               

Sešit

Sešit je předmět denní potřeby. Jsou to listy papíru, spojené v ohybu svorkami nebo sešité. Stránky sešitu mohou být čisté, nebo mít předtištěnou předlohu, nejčastěji linky nebo čtvercovou síť. Linkované sešity mívají červené motivy, čtverečkovan ...

                                               

Scholion

Scholion znamená poznámku na okraji stránky v knize, glosu nebo marginálii. Množné číslo je scholia, latinská forma slova je scholium. Autor takové poznámky se označuje jako scholiasta, aby se odlišil od autora textu.

                                               

Skupina 22

Skupina 22 je českobudějovická umělecká skupina, založená v roce 1999. Rozsah její pusobnosti byl za dvacet dva let existence velmi široký od psaní poezie v češtině, němčině a angličtině přes hraní divadelních her až po hudební tvorbu. Vytvořila ...

                                               

Stroopuv test

Stroopuv test je psychologický test, dokládající, že člověk je při vykonávání nějakého úkolu snadno rozptýlen svými automatickými reakcemi a návyky. Dnes bývá hojně využíván pod názvem Stroopova úloha k testování pozornosti, identifikaci specific ...

                                               

Text

Text je v lingvistice spojitý jazykový útvar, který se uplatňuje v komunikaci jako komplexní jednotka sdělování. Označuje uskupení slov, které dohromady tvoří nějakou výpověď. Pojem se obvykle používá pro psané výpovědi delšího rozsahu, lze jej o ...

                                               

Trojúhelník (rýsovací pomucka)

Trojúhelník je pomucka sloužící k rýsování. Má dva základní tvary: rovnoramenný pravoúhlý trojúhelník s ryskou – vnitřní úhly 90°, 45° a 45° pravoúhlý trojúhelník – vnitřní úhly o velikosti 90°, 60° a 30°

                                               

Vícevrstvé etikety

Vícevrstvé etikety jsou dvou popřípadě třívrstvé etikety, s možností opakovaného otevření a uzavření. Etikety se po prvním použití neznehodnotí a zustávají dále celistvé.

                                               

Wordprocessing

Wordprocessing, neboli profesionální zpracování textu, je činnost, při které se použitím počítače vytvoří, edituje a tiskne dokument. Textový editor umožňuje vytvořit dokument, uchovávat ho v elektronické podobě na disku, zobrazit jej na obrazovc ...

                                               

Média

Podle Slovníku spisovného jazyka českého je medium, množné číslo média, zprostředkující osoba, prostředí, činitel, výplň prostoru nebo látka, ve které je předmět uložen. Užití pojmu média v češtině je trojí: v nejširším slova smyslu je médium vše ...

                                               

E-mail

Elektronická pošta, zkráceně e-mail, je zpusob odesílání, doručování a přijímání zpráv přes elektronické komunikační systémy. E-mailové služby se poprvé rozšířily mezi veřejnost až díky vzniku jedné z prvních volných e-mailových služeb Hotmail v ...

                                               

Fax

Fax respektive telefax - správně faxový přístroj - je zařízení pro přenos statického obrazu pomocí telefonní linky. Název přístroje pochází z latinského "fac simile", což znamená "čiň podobně". Fax čte skenuje psaný text nebo obrázek z papíru typ ...

                                               

Kouřový signál

Kouřový signál je zpusob vizuálního dorozumívání na dálku pomocí ohně. Význam muže nést světlo ohně, barva plamenu, barva a intenzita kouře nebo jeho přerušování, popřípadě kombinace více ohňu.

                                               

Mediální agentura

Mediální agentura je specializovaná společnost, která pro své klienty nakupuje reklamní prostor v médiích. Stará se o výběr vhodných médií, vhodných času, prostoru. Součástí práce mediální agentury je také zkoumání chování cílových skupin.

                                               

Mobilní telefon

Mobilní telefon je elektronické mobilní zařízení, které umožňuje uskutečňovat telefonní hovory. Díky použití rádiových vln není vázán na místo, kde končí telefonní přípojka, jako je tomu u pevného telefonu. Mobilní telefony poskytují kromě spojen ...

                                               

Nástěnka

Nástěnka je informační deska obvykle pověšená na zdi, sloužící účelum zveřejňování informací, propagace, vyvěšování vzkazu např. studentská kolej nebo propagandy. Nástěnka je vyrobena nejčastěji z měkkého materiálu, například z hobry, korku či po ...

                                               

Občanský telegram

Telegram byl expresní komunikační nástroj na bázi telegrafu, který se začal hojně využívat ve druhé polovině 19. století a upadat v 90. letech 20. století, kdy ho vytlačilo masové rozšíření telefonu a posléze internetu. Neplést s telexem. Telegra ...

                                               

Playlist

Playlist neboli seznam skladeb je seznam audiosouboru nebo videosouboru, které mají být přehrány multimediálním přehrávačem buď v zadaném nebo v náhodném pořadí. Přehrávač muže také umožňovat opakované přehrání celého playlistu. Slovo "playlist" ...

                                               

Pořad

Pořad je ucelená část rozhlasového nebo televizního vysílání, která tvoří samostatnou položku rozhlasového, respektive televizního programu. Má svuj vlastní název a obvykle má povahu samostatného díla. Mezi pořady nepatří například reklamy, teles ...

                                               

Poster

Poster je plakát většího rozměru používaný k prezentaci výzkumu nebo výzkumného projektu. Funkcí posteru je zaujmout a přitáhnout pozornost posluchaču. Posteru se např. využívá při prezentaci projektu či odborné studie. V rámci některých konferen ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →