ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 288                                               

Legenda

Legenda je epický literární žánr, pojednávající o životě, smrti, mučení a zázracích určitého světce či mučedníka, příp. ostatku nebo svatého předmětu. V legendách se vyskytují zázraky a postavy křesťanské historie. V přeneseném smyslu muže být i ...

                                               

Jaroslav Macek

Jaroslav Macek byl český archivář, historik a kancléř litoměřického biskupství. Byl ženatý, měl dvě děti.

                                               

Otakar Moc

Otakar Moc byl český katolický kněz litoměřické diecéze, administrátor katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích a historik.

                                               

Bohumil Navrátil

Bohumil Navrátil byl moravský historik, archivář, profesor obecných dějin na Masarykově univerzitě v Brně, první děkan brněnské filosofické fakulty a rektor Masarykovy univerzity.

                                               

Patrologia graeca

Patrologie graeca nebo Patrologiae cursus completus. Series graeca, zkráceně PG je významné vydání starověkých a středověkých křesťanských autoru, kteří psali řecky. Vycházela v letech 1857-1866 ve 161 dílech a jejím hlavním autorem byl francouzs ...

                                               

Patrologia latina

Patrologia latina, plným názvem Patrologiae latinae cursus completus, zkráceně též PL, je nejvýznamnější edice patristických spisu 19. století, která vyšla v 221 svazcích v letech 1844-1864 zásluhou francouzského kněze Jacquese Paula Migneho.

                                               

Miloslav Pojsl

Miloslav Pojsl byl církevní historik, památkář a historik umění, pusobící na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého.

                                               

Blažej Ráček

Blažej Ráček byl český římskokatolický kněz, člen jezuitského řádu, profesor arcibiskupského gymnázia v Praze-Bubenči a církevní historik.

                                               

Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica

Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica je školou v oboru pomocných věd historických, kterou založil papež Lev XIII. roku 1884 při Vatikánském tajném archivu.

                                               

Johann Schlenz

Johann Evangelista Schlenz byl katolický kněz litoměřické diecéze, profesor církevního práva, papežský prelát, konzistorní rada v Praze a v Litoměřicích.

                                               

Pavel Skála ze Zhoře

Pavel Skála ze Zhoře byl český exulantský spisovatel a historik. Závěrečná pasáž jeho rukopisného díla Historie církevní je jedním z hlavních pramenu k dějinám českého stavovského povstání.

                                               

Sources chrétiennes

Sources chrétiennes je ediční řada francouzského nakladatelství Cerf, obvykle zkracovaná SCh či SC s pořadovým číslem. Zabývá se vydáváním kritických textu patristických děl ve všech starokřesťanských jazycích. Ediční řadu založili v roce 1942 He ...

                                               

Václav Vaško

Václav Vaško byl český diplomat, politický vězeň, katolický aktivista a autor knih zabývajících se dějinami katolické církve v komunistickém Československu.

                                               

Isidor Vondruška

Ve Znojmě absolvoval gymnázium a poté brněnský alumnát. Dne 28. července 1889 byl vysvěcen na kněze. Nejprve byl kaplanem ve Slavonicích a poté od roku 1890 katechetou ve Znojmě. Stal se předsedou spolku katolických tovaryšu. Po osmiletém pusoben ...

                                               

Josef Zukal

Po absolvování piaristického gymnázia v Kroměříži studoval na univerzitě ve Vídni. Po ukončení studií pusobil v letech 1864–1899 jako pedagog na Vyšší reálné škole v Opavě. Po předčasném penzionování bydlel v Opavě a od roku 1909 až do smrti v Kr ...

                                               

Mikrohistorie

Mikrohistorie je historická disciplína vyvíjející se od 70. let 20. století, která se zaměřuje na podrobné zkoumání malých jednotek. Předmět mikrohistorického přístupu často představuje lidová kultura či konkrétní příslušníci nižších společenskýc ...

                                               

Prosopografie

Prosopografie je věda, která se zabývá systematickým zkoumáním určitého okruhu osob, s ohledem na puvod, kariéru či rodinné vztahy. Volba osob probíhá zpravidla v kombinaci se zeměpisnými, časovými a sociopolitickými kritérii. Výsledky bádání jso ...

                                               

Historik

Historik je člověk, který se zpravidla profesionálně zabývá studiem historie, tedy dějin. Pohled na historika respektive pohled na to, kdo je to historik prošel dlouhým a složitým vývojem. Za zakladatele historiku bývá zpravidla označován Hérodot ...

                                               

Archivář

Archivář je odborný pracovník archivu, který provádí výběr archiválií z dokumentu pocházejících od jejich puvodcu nebo z dokumentu nabídnutých archivu a zajišťuje jejich evidenci, uložení, ochranu a zpřístupnění veřejnosti. Dokumenty, které archi ...

                                               

Isaac Balie

Isaac Henry Theodore Balie je jihoafrický historik a dlouholetý ředitel Genadendal Mission Museum v Genadendalu. Dlouhodobě se zabývá misiemi Moravských bratří v jižní Africe.

                                               

Marin Barleti

Marin Barleti, latinsky Marinus Barletius byl albánský historik a katolický kněz. Roku 1478 jeho rodné město Škodra dobyli Turci, načež Barletius spolu s mnoha dalšími krajany uprchl do Itálie. Usadil se ve městě Padova, kde se stal farářem v kos ...

                                               

Andrés Bello

Andrés de Jesús María y José Bello López byl venezuelský diplomat, básník, zákonodárce, filozof, pedagog a filolog, jehož politická a literární díla tvoří duležitou součást španělské americké kultury. Jeho portrét se objevil na dvou bankovkách: n ...

                                               

Simonas Daukantas

Simonas Daukantas, v polonizované podobě Szymon Dowkont byl litevský spisovatel, etnograf a historik, jeden z klíčových představitelu litevského národního obrození. Vystudoval práva na univerzitě ve Vilniusu. Je autorem prvních dějin Litvy napsan ...

                                               

Johann Kux

Vystudoval lékařství ve Vídni, kde také následně krátce pracoval v místních nemocnicích. V letech 1888 až 1902 byl lékařem v Litovli. Zabýval se také regionálními dějinami a jeho publikace Geschichte der Stadt Littau von den ältesten Zeiten bis z ...

                                               

Krste Misirkov

Krste Petkov Misirkov, makedonsky Крсте Петков Мисирков byl filolog, slavista, historik a etnograf, který zřejmě jako první definoval Makedonce jako nezávislý národ.

                                               

Indro Montanelli

Indro Montanelli byl italský novinář, spisovatel a historik. Jeho četné články a publikace z něj učinily jednu z nejduležitějších, nejpopulárnějších a nejvlivnějších osobností 20. století v Itálii. Po absolvování lycea v Rieti Montanelli studoval ...

                                               

Quintus Fabius Pictor

Quintus Fabius Pictor byl starořímský historik a politik z 2. století př. n. l. Byl prvním římským analistou. Jeho díla se nedochovala, ale lze na ně usuzovat z pozdějších prací.

                                               

Šuchrat Sa’dijev

Doc. Šuchrat Samarovič Sa’dijev, kandidát historických věd je tádžický historik a vysokoškolský pedagog.

                                               

Heribert Sturm

Heribert Sturm byl městský archivář a ředitel muzea v Chebu, ředitel archivu v Ambergu a zakládající člen a také člen představenstva Collegia Carolina v Mnichově. Studoval na Gymnáziu v Kadani a v roce 1923 maturoval s vyznamenáním. Po maturitě v ...

                                               

Apollodóros z Athén

Apollodóros z Athén, řecky Ἀπολλόδωρος ὁ Ἀθηναῖος byl starořecký historik, gramatik a filozof. Ve filozofii byl žákem stoika Díogena z Seleukeie, v gramatice Aristarcha ze Samothráky. Nejvíce proslul dílem historickým, zejména svou knihou Kronika ...

                                               

Pomocné vědy historické

Pomocné vědy historické jsou souborem speciálních vědních disciplín, jež slouží ke zkoumání a kritickému hodnocení pramenu historických věd. Využívají nejnovější poznatky mnoha oboru, zejména z okruhu přírodních věd. Slouží k určení míry autentič ...

                                               

Adresář (seznam)

Adresář je soukromý, obchodní, služební nebo veřejně vydaný písemný soupis adres jednotlivcu, úřadu, institucí či podniku. Nejznámějším typem veřejného adresáře je telefonní seznam. Obvykle uváděnými údaji jsou příjmení, jméno, adresa, dále též t ...

                                               

Archiv für Diplomatik

Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde, zkráceně jen Archiv für Diplomatik, je německý vědecký časopis zaměřený na pomocné vědy historické, který založil německý historik Edmund Ernst Stengel. Časopis je nástupcem perio ...

                                               

Diplomatika

Diplomatika je pomocná věda historická zabývající se studiem písemností úřední provenience. Tyto dokumenty hodnotí jak z hlediska vnější úpravy a vnitřní struktury, tak z hlediska kulturního a sociálního prostředí, ze kterého tyto písemnosti vzeš ...

                                               

Faleristika

Faleristika je pomocná věda historická, která se zabývá popisem a historií řádu a vyznamenání. Pojednává tedy o viditelně nošených vyznamenáních, tj. o řádech, medailích a odznacích, jež byly uděleny za zásluhy jakéhokoli druhu. Má poměrně úzký v ...

                                               

Genealogie

Genealogie je pomocná věda historická, která zkoumá vztahy mezi lidskými jedinci, vyplývající z jejich společného rodového puvodu. Genealogie se zabývá buď studiem jednotlivých osobností, nebo sledováním proměn jednotlivých druhu vztahu. Soukromý ...

                                               

Heraldický konzultor Konference biskupu Slovenska

Institut Heraldických konzultoru Konference biskupu Slovenska byl ustanoven na plenárním zasedání KBS ve dnech 10.–11. března 2008, kdy byly také schváleny Směrnice pro tvorbu heraldických symbolu v Římskokatolické církve a Řeckokatolické církve ...

                                               

Heraldika

Heraldika je pomocná věda historická, která se zabývá studiem souhrnu pravidel a zvyklostí, podle nichž se znaky tvoří, popisují, určují a kreslí. Právo vést erb, čili držet znak a dědit ho, měly právnické i fyzické osoby. Samostatnou pomocnou vě ...

                                               

Historická metrologie

Historická metrologie je pomocná věda historická, zároveň zvláštní obor metrologie, která shromažďuje a vyhodnocuje informace o délkových, hmotnostních a od nich odvozených mírách v minulosti a která je následně pomáhá převádět na moderní jednotk ...

                                               

Kampanologie

Kampanologie je věda o zvonech. Zabývá se vznikem, vývojem, výzdobou, funkcí a akustikou zvonu, metodami jejich výroby a ladění a zpusoby, jak na ně hrát. V praxi se tento termín používá spíše v souvislosti s prací s relativně velkými věžními zvo ...

                                               

Kodikologie

Kodikologie je pomocná věda historická, která studuje rukopisné knihy neúřední povahy, tzv. kodexy. Zkoumá je jako jedinečné objekty a zjišťuje jejich vznik a funkci ve společnosti. Sleduje vnitřní proměny a osudy literárních rukopisu i jako souč ...

                                               

Metrologie

Metrologie je vědní a technický obor, který se zabývá měřením ruzných technických a fyzikálních veličin, tedy např. tvorbou metod měření a zkoumáním vztahu mezi měřenou a skutečnou hodnotou veličiny. Podoborem metrologie je legální zákonná metrol ...

                                               

Monasteriologie

Monasteriologie je historická věda zabývající se kláštery a vším, co je s nimi spojené: církevní řády, řeholní komunity, kongregace, historie a architektura kostelu, konventu a kaplí, včetně klášterních interiéru, materiální i duchovní produkce, ...

                                               

Numismatika

Numismatika, někdy psáno též numizmatika, je historická věda, která se zabývá platebními prostředky, především mincemi a jejich formami. Bankovkami a jinými především papírovými platebními prostředky se zabývá jiná historická vědní disciplina, no ...

                                               

Pojmy diplomatiky

Ad acta – přípis na písemnosti, vyznačující, že je vyřízena a má se založit do spisu nebo do archivu Akta – písemnosti vzniklé během přípravných jednání, vedoucích k vydání listin, sloužící k přípravě a provedení určitých právních a správních poř ...

                                               

Sfragistika

Sfragistika je pomocná věda historická, která všestranně zkoumá znaky pečetí pro účely jejich klasifikace a zároveň jejich celkový vývoj jako historického pramene ve všech jeho souvislostech. Dalším jejím duležitým úkolem je také ověření a datová ...

                                               

Vexilologie

Vexilologie je pomocná věda historická zabývající se historií a symbolikou vlajek, praporu a standart a pravidly navrhování nových státních vlajek. Název dostala koncem 50. let 20. století. Odlišnost vlajek, praporu a erbu, si však údajně mnozí b ...

                                               

Gollova škola

Tzv. "Gollova škola" je označení pro skupinu historiku, které vyškolil vysokoškolský profesor historie Jaroslav Goll. Goll kladl velký duraz na kvalitu vědecké práce, jež se má zakládat na řádném studiu pramenu, a také na vysvětlování českých děj ...

                                               

After the Battle

After the Battle je časopis zabývající se vojenskou historií vycházející čtvrtletně u nakladatelství Battle of Britain International Limited ve Spojeném království.

                                               

Historia Slavorum Occidentis

Historia Slavorum Occidentis jsou česko-polským vědeckým recenzovaným časopisem, který je zaměřen na historii. Časopis byl založen v roce 2011 a jeho realizace je jedním z výsledku krátce předtím uzavřené dohody o spolupráci mezi Polským historic ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →