ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 285                                               

Chetitologie

Chetitologie je vědní obor, který se zabývá jazykem, dějinami a kulturou starověkých Chetitu. Základy chetitologie položil svým dílem lyský rodák, profesor Bedřich Hrozný. Za 1. světové války byl povolán Bedřich Hrozný do armády jako písař. Slouž ...

                                               

Klasická archeologie

Klasická archeologie je odvětví archeologie, studující hmotnou kulturu antického starověku. Těžiště bádání tak spočívá v poznávání všech aspektu života antických Řeku, Římanu a dalších národu, které se dostaly to kontaktu s těmito dvěma kulturami ...

                                               

Letecká archeologie

Letecká archeologie je druh archeologické prospekce. Řadí se mezi nedestruktivní archeologické metody. Pomocí leteckého pozorování a fotografického snímkování jsou na základě pudních, vegetačních, stínových a jiných příznaku vyhledávány, identifi ...

                                               

Nedestruktivní archeologie

Nedestruktivní archeologie je souborem technik, metod a teorií, zaměřených na vyhledávání a vyhodnocení archeologických pramenu bez provedení destruktivního zásahu do terénu. Hlavním cílem nedestruktivních terénních postupu je vyhledat stopy minu ...

                                               

Paleoklimatologie

Paleoklimatologie je vědní disciplína studující klimatické změny a kolísání klimatu Země. Studium změn klimatu v geologické historii Země se opírá o nepřímé indikátory přírodních podmínek, tzv. proxy data. Při jejich analýze se vychází z tzv. pri ...

                                               

Pravěká archeologie

Pravěká archeologie je podoborem archeologie, který se zabývá obdobím v lidských dějinách před vznikem písma. Z toho vyplývá, že v ruzných částech Evropy je přechod mezi pravěkem a dobou historickou absolutně chronologicky určen jinak. V západní ...

                                               

Středověká archeologie

Středověká archeologie je podobor archeologie časově vymezený na období středověku. Časové vymezení a rozdělení středověké archeologie se v ruzných evropských zemích mírně liší. Období středověku začíná koncem doby stěhování národu a sahá k počát ...

                                               

Zooarcheologie

Zooarcheologie je odvětví archeologie, které se zabývá studiem živočišných pozustatku v určitých archeologických lokalitách). Význam těchto pozustatku tkví zejména v jejich vztahu k lidem v dané lokalitě. Cílem zooarcheologie je studium a porozum ...

                                               

Bagdádská baterie

Bagdádská baterie je označení předmětu, který byl objeven roku 1936 v lokalitě Khujut Rabuah v Iráku a v roce 1938 ho popsal Wilhelm König, německý malíř pracující pro Irácké národní muzeum. Nález tvoří 14 centimetru vysoký džbán z pálené hlíny s ...

                                               

Durupınar

Durupınar je vyvýšenina ve východním Turecku ve tvaru lodního trupu, pojmenovaná po tureckém kapitánovi letectva Ilhanu Durupınarovi, který poprvé identifikoval tento útvar na leteckém snímku v územním mapovacím projektu pro NATO v roce 1959. Pod ...

                                               

Olověné kodexy

olověné kodexy jsou soubor asi 70 knih či kodexu vyrobených z olova a mědi, které se roku 2011 objevily na území Izraele v majetku jednoho tamního Araba. Majitel tvrdil, že památky jsou vlastnictvím jeho rodiny již asi 100 let, jiná verze říkala, ...

                                               

Paleoastronautika

Paleoastronautika, která je obvykle zařazována mezi pseudovědy, zastává myšlenku, že inteligentní mimozemské bytosti v dávnověku a starověku navštívily Zemi a vstoupily do kontaktu s lidmi. Proponenti paleoastronautiky hlásají, že tyto kontakty o ...

                                               

Předkřesťanské slovanské písmo

Předkřesťanské slovanské písmo je písmem, které bylo používáno Slovany před přijetím křesťanství a vytvořením hlaholice a cyrilice.

                                               

Visočica

Visočica je kopec, který se nachází u města Visoko v Bosně a Hercegovině. Výška činí 212 metru nad okolním terénem, což odpovídá nadmořské výšce 767 m.

                                               

Ron Wyatt

Ronald Eldon Wyatt byl dobrodruh, amatérský archeolog a spisovatel. Tvrdil, že nalezl řadu archeologických dokladu o pravdivosti biblických knih. Na toto téma napsal mnoho článku, knih a televizních pořadu. Ač byly jeho interpretace odmítnuty věd ...

                                               

Bójové

Bójové byli keltský kmen, který se dělil do několika větví. Jedna z nich osídlila přibližně ve 4. století př. n. l. střední a severozápadní území Čech, které začaly být později nazývány římskými historiky zemí Bóju, latinsky Boiohaemum. Další úze ...

                                               

Dákové

Dákové byli puvodní obyvatelé karpatského oblouku, blízce příbuzní Thráku a Ilyru. Roku 106 n. l. dobyli říši Dáku Římané. Dákové se postupně pořímštili a zmizeli stejně dukladně jako Keltové z Čech. Zustalo po nich jen několik málo památek na ro ...

                                               

Keltská expanze

Keltská expanze je označení pro historicky doložené rozšíření keltských kmenu v období kolem poloviny posledního tisíciletí před n. l. Titus Livius ve svých "Římských dějinách" zaznamenal starou keltskou pověst o dvou synovcích krále kmene Ambiga ...

                                               

Protohistorické období

Protohistorické období nebo se začátkem doby železné 850/800/750/700 př. Kr. a končí kolem roku 800/863 po Kr. Nitranské knížectví resp. Velká Morava / příchod Konstantina a Metoděje.

                                               

Segovesus

Segovesus také Sigoves je osobnost galské ságy, synovec matky kmene Biturigu a keltského krále Ambikata. Jeho bratr byl Bellovesus. O Segovesovi se dochovaly informace ve spisech římského historika Tita Livia. Titus Livius zaznamenal událost vzta ...

                                               

Skytové

Skytové, je souhrnné pojmenování pro příslušníky kočovných kmenu obývajících ve starověku od 7. století př. n. l. do 3 století př. n. l. pontskou step ležící na značné části východní Evropy, přibližně území dnešní Ukrajiny a Ruska, popřípadě dalš ...

                                               

Archeologická metoda

Archeologická metoda je postup, který používá při své práci archeolog. Pomocí archeologické metody se snaží poznat lidský svět v minulosti. Data, se kterými archeolog pracuje – archeologické prameny – jsou silně pozměněna archeologickými transfor ...

                                               

Archeologické transformace

Archeologické transformace jsou procesy, které doprovázejí vznik archeologických pramenu, to znamená vydělování předmětu z puvodní živé kultury. Často jsou tyto procesy nazývány také jako archeologizace. Nejruznější změny probíhají po celou dobu ...

                                               

Depot

Depot, jinak též poklad, sklad, hromadný nález. Depot je soubor předmětu podobného charakteru, záměrně do země uložených z ruzných duvodu – rituálních, ochranných apod. U nejznámějších keltských "pokladu" je jednoznačné rituální pozadí nálezu. Ri ...

                                               

Ekofakt

Ekofakt je druhem archeologického pramene. Jedná se o předmět, který byl vytvořen nebo ovlivněn lidskou činností, ale na rozdíl od artefaktu zcela nezáměrně, jako vedlejší produkt této činnosti. Jde vesměs o předměty přírodního puvodu, které by a ...

                                               

Ex situ

Ex situ je zkoumání a ochrana něčeho mimo místo puvodního výskytu. Výraz pochází z latiny: Ex = z, od, mimo a Situs = místo, pozice, poloha, stanoviště, umístění atd., dohromady tedy: z místa, mimo místo, mimo stanoviště a podobně. Jedná se o och ...

                                               

Hradiště

Hradiště je opevněné sídlo z období neolitu až raného středověku, předchudce středověkých hradu nebo měst. Výraz hradiště označuje místo, kde stál nebo stojí hrad. V běžné praxi je pojem hradiště používán pro neolitická až raně středověká opevněn ...

                                               

Hradiště v Česku

Hradiště v Česku jsou opevněná sídliště na území Česka budovaná s dlouhými přestávkami od neolitu až do raného středověku. Na rozdíl od některých vrcholně středověkých hradu nebo měst hradiště obvykle nejsou krajinnými dominantami, protože se doc ...

                                               

Hrob

Hrob, zastarale rov, je zvláštní pietní místo, do kterého se po smrti ukládají lidská těla nebo jejich části, tj. ostatky. Od starověku je zvykem pochovávat i domácí zvířata. Hrob je nejčastěji jáma velikosti lidského těla, vykopaná v zemi. Význa ...

                                               

In situ

In situ je odborný termín pocházející z latiny, který v překladu znamená "na místě". Je tím myšleno, že se něco vyskytuje na "svém puvodním místě" a i tam je to zkoumáno. Toto puvodní místo je pak přesněji vytyčeno dle oboru, který popisuje zkoum ...

                                               

Industrie

Industrie znamená v archeologii sadu nálezu, které se vyskytují pohromadě a vykazují podobné znaky, zpracování atd. Často se mezi nimi vyskytuje charakteristický nástroj, který dal celé industrii název – například pěstní klín. U nálezu z mladší d ...

                                               

Intruze (archeologie)

Intruze v archeologii je obdobou intruze geologické. Označuje archeologické prameny, které svým stářím nebo účelem neodpovídají kontextu, ve kterém se nalezly. Intruzivní materiál muže být mladší i starší než tento kontext. Příkladem je nález něk ...

                                               

Konchoidální lom

Konchoidální lom popisuje zpusob kterým se lámou křehké materiály. Je to lom lasturnatý, typický například pro křemen a ostatní jemnozrnné materiály, stejně tak jako pro amorfní materiály jako obsidián a ostatní skla, některé jílovce, vyvřeliny. ...

                                               

Kurgan (mohyla)

Kurgan, puvodně v turečtině a jiných turkických jazycích označení pro kopec, chráněné místo či pevnost, v archeologii se používá jako výraz pro typ mohyl, vyskytujících se zejména ve stepních oblastech východní Evropy a v Asii. V širším slova smy ...

                                               

Mohyla

Mohyla je uměle navršený násep z kamení a/nebo hlíny obvykle nad jedním či více hroby. Tento zpusob pohřbívání se objevoval od pravěku v ruzných kulturách po celém světě, je známý i z raného středověku a někde přetrvával ještě dlouho do pozdního ...

                                               

Movité archeologické prameny

Movité archeologické prameny jsou takové prameny, které se dají přemístit na rozdíl od nemovitých pramenu, které se přemístit nedají.

                                               

Multikulturní lokalita

Multikulturní lokalita je v archeologii lokalita, která byla osídlena, vícekrát v pruběhu dějin, ruznými kulturami. Tyto kultury si ji většinou vybraly pro její výhodné přírodní podmínky, často bez vědomí o minulém osídlení. Příkladem takové loka ...

                                               

Negativ základu

Negativ základu je zhutnělá hmota obvykle tvořena stavební sutí, která vyplnila prostor po rozebraném a zpravidla k jinému účelu použitém puvodním zdivu. V terénu bývá zřetelně rozpoznatelná díky složení a charakteru odlišnému od okolní zeminy.

                                               

Omfalos

Omfalos se v přeneseném smyslu užívá pro "pupek světa", obvykle kamenný sloupek, který ve starověkých svatyních označoval "střed světa", místo, kde je země spojena s nebesy. Na tomto posvátném místě je podle starověkých představ také možno komuni ...

                                               

Oppidum

Oppidum je obecně opevněné sídliště s výraznými rysy města. V užším historickém smyslu se pod tímto pojmem nejčastěji rozumí protourbánní opevněné výšinné sídliště Keltu. Oppida se nacházela v západní a střední Evropě v 2. a 1. století př. n. l. ...

                                               

Pedologie v archeologii

Pedologie a archeologie jsou dva vědní obory, které k sobě mají překvapivě velmi blízko. Pedologický výzkum bývá často podobný výzkumu archeologickému, protože oba obory se zajímají o evoluci krajiny. Pudní mapování a archeologický povrchový pruz ...

                                               

Pohřebiště

Pohřebiště je archeologické naleziště, kam byli v prehistorických dobách pohřbíváni lidé a kde nezřídka lze nalézt hroby s cennými archeologickými nálezy. Specifickým druhem historického pohřebiště je nekropole. Nejznámější nekropolí je gízská ne ...

                                               

Polozemnice

Polozemnice je druh historické obytné stavby částečně zahloubené do země. Od zemnice se liší mírou zahloubení a navazující nadzemní částí, na kterou teprve dosedá střecha. Polozemnice se stavěly od pravěku až do raného středověku.

                                               

Pozitivismus v archeologii

V archeologii je pozitivismus převažujícím směrem druhé poloviny 19. století. Jeho hlavním záměrem je zapojení vědeckých přístupu a metod do historických disciplín, díky nimž bude dosažení cíle – objektivní výzkum minulosti – mnohem snazší. Opouš ...

                                               

Provenience

Provenience znamená obvykle místní puvod uměleckého díla, kulturního směru, tradice, zvyku a podobně, odpověď na otázku odkud něco pochází. O osobách se v češtině neužívá.

                                               

Předlokační aglomerace

Předlokační aglomerace je v archeologii označení pro kumulaci neopevněných osad v okolí významných raně středověkých hradu. Tyto předlokační aglomerace neměly ještě samosprávu a městské zřízení. Svým počtem obyvatel a ekonomickým významem byly vý ...

                                               

Suťový kužel

Suťový kužel je v archeologické terminologii antropogenní, tedy lidskou činnosti vzniklý terénní útvar na místě zaniklého stavebního objektu. Vzniklá přirozeným zřícením nebo násilným zbořením stavby a je tvořený sutí – stavebním materiálem této ...

                                               

Třídobá periodizace pravěkých dějin

Třídobá periodizace pravěkých dějin je archeologický model, který se týká rozdělení lidské prehistorie do tří po sobě jdoucích období, jejichž názvy se vztahují k tehdy převládajícím materiálum nástrojových technologií Doba železná Doba bronzová ...

                                               

Tvrziště

Tvrziště je výraz označující místo, kde stojí nebo stála tvrz. Z archeologického hlediska lze tvrziště, jako pozustatek tvrze, charakterizovat jako antropogenní, tedy lidskou činností vzniklý terénní útvar. Zpravidla jej tvoří pahorek tvořený zčá ...

                                               

Typologie (archeologie)

Typologie je vědecká metoda relativního datování artefaktu. Seřazuje jevy podle společných znaku a sleduje vývoj hmotné kultury v čase. Pokud by archeologové využili typologie a stratigrafie, mohou získat tzv. typologickou řadu. Využívá skutečnos ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →