ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 278                                               

Altamira

Altamira je jeskyně v Kantábrii na severu Španělska, v Santillaně del Mar poblíž přístavního města Santander, ve které byly nalezeny roku 1879 pravěké nástěnné malby, převážně s motivy zvířat. Jejím objevitelem se stal místní lovec, který na nále ...

                                               

Asturská dynastie

Asturská nebo astursko-leónská dynastie byl v letech 739 až 1037 vládnoucí rod království Asturie a Leónu. Za jejich vlády se království z malé horské enklávy stalo jednou z dominantních mocností Hispánie. První vládnoucí rodina Asturie trvala po ...

                                               

Audiencie

Audiencie byla puvodně soudní instituce s funkcí apelačního soudu ve Španělsku a v jeho koloniích, která poprvé vznikla ve 14. století v Kastilii. Během 16. století se model audiencie rozšířil do některých částí Španělska a do jeho evropských a a ...

                                               

Cádizské vévodství

Po smrti 1. vévody katolická Veličenstva s Františkou Ponce Leónskou y de la Fuente vyjednala zrušení marky a vévodství Cádiz a přidružení města a jeho tituly zpět pod španělskou korunu, po její smrti. Po staletí byl titul neaktivní, a to až do 1 ...

                                               

Řád calatravských rytířu

Řád calatravských rytířu, zkráceně Calatravský řád byl jedním ze čtyř španělských vojensko-rytířských řádu a také prvním takovým řádem založeným v Kastilii, ale až v pořadí druhým, který získal schválení papežem.

                                               

Concejo de la Mesta

Honrado Concejo de la Mesta byla profesní organizace pastevcu ovcí plemene merino ve středověké a raně novověké Kastilii. Založil ji v roce 1273 svým výnosem král Alfons X. Kastilský, zrušena byla v roce 1836. Název pochází z latinského výrazu mi ...

                                               

Dějiny Kantábrie

Kantábrie, jedna ze španělských autonomních oblastí, má dlouhou historii. Počínaje prvními lidskými sídlišti z dob pravěku, konče děním dnešních dnu. Duležitou roli sehrála Kantábrie též při znovudobývání pyrenejského poloostrova nad Araby, v dob ...

                                               

Řád dubu

Řád dubu byl prvním pyrenejským rytířským řádem. Je nutno předznamenat, že se dle některých pramenu jedná o řád legendární. Založil jej navarrský král Garcia Jimenez mezi lety 870 až 882 některé zdroje udávají datum 722 a jeho cílem byl boj proti ...

                                               

Duerská pustina

Duerská pustina byla oblast v povodí řeky Duero, která byla vylidněna v období sucha a hladomoru, které přinutily muslimy z údolí Duera k ústupu na jih nebo na linii Ebra ve východních oblastech. V dusledku těchto skutečností zustalo mnoho míst p ...

                                               

Generální kortesy

Systém kortesu vznikl ve Španělsku ve středověku jako součást feudálních vládních struktur. Corte byla rada tvořená nejvýznamnějšími feudály z nejbližšího okolí krále. První kortesy vznikly v Leónském království roku 1188. Po sloučení Leónu a Kas ...

                                               

Gesalich

Gesalich byl vizigótským králem mezi roky 507 a 511. Byl Alarichovým synem, avšak neprávoplatným dědicem trunu. Když Alarich v roce 507 padl v bitvě s Franky, jeho syn Amalarich, právoplatný dědic trunu, byl ještě dítě. Vizigóti nepoužívali systé ...

                                               

Habsburské Španělsko

Následující heslo Habsburské Španělsko pojednává o části španělských dějin v 16. a 17. století, kdy Španělsku vládla starší větev Habsburské dynastie. Zejména za králu Karla I. a Filipa II. dosahoval vliv španělská říše od četných území v Evropě) ...

                                               

Francisco Herranz

Francisco Herranz byl španělský falangista, který spáchal v roce 1969 v Madridu demonstrativní sebevraždu. Herranz byl spoluzakladatelem, funkcionářem a jeden čas velitelem milice Falangy. Dne 23. listopadu 1969 se před kostelem Santa Barbara v M ...

                                               

Himno de Riego

Himno de Riego je španělská republikánská hymna. Hudbu složil v roce 1820 José Melchor Gomis a slova napsal Evaristo San Miguel. Píseň pojmenovali na počest bojovníka proti absolutismu Rafaela del Riega y Nuňez. Oficiální hymnou Španělska byla v ...

                                               

Hišám II.

Hišám II. celým jménem Abul-Walid Hišám II al-Muayyad bi-llah byl synem Al-Hakama II. a Subh z Cordoby. Byl 16. umajjovský chalífa a třetí panovník Córdobského chalífátu. Území na Pyrenejském poloostrově, v té době nazývanému Al-Andalus, vládl v ...

                                               

Iberové

Iberové byli puvodní obyvatelé Pyrenejského poloostrova. Jsou pravděpodobně nazýváni podle řeky Iberu. Zahrnují ruzné etnické skupiny a kultury, které se v mnoha ohledech od sebe lišily. Jednalo se o neindoevropské obyvatelstvo předřímské doby že ...

                                               

Ildefons z Toleda

Svatý Ildefons z Toleda byl v letech 657–667 toledským arcibiskupem, je uctíván jako svatý a řazen mezi církevní otce. Pro svou úctu k Panně Marii je nazýván i "kaplanem Panny Marie".

                                               

Instaurace

Pojem instaurace označuje opětovné zavedení určité instituce, zejména království některé dynastie. V protikladu k restauraci se však jedná o instituci, která již není zcela obvyklá nebo již neměla svuj někdejší respekt. Příkladem instaurace bylo ...

                                               

Řád rytířu sv. Jiří z Alfamy

Řád rytířu sv. Jiří z Alfamy, byl rytířský řád, založený r. 1201 aragonským králem Petrem II. Tento řád dostal papežské svolení až r. 1363 a již r. 1399 byl vzdoropapežem Benediktem XIII. sloučen s řádem Rytířu z Montesy. Sídlem řádu byl hrad sv. ...

                                               

Kastilské království

Kastilské království bylo středověké království s proměnlivým územním rozsahem, existujícího v letech 1035-1230. Královskou rezidencí bylo město Burgos. Kastilské království vzniklo z Kastilského hrabství, které bylo nejvýchodnější částí Královst ...

                                               

Katolická Veličenstva

Titul katolická Veličenstva udělil roku 1496 bulou Si convenit papež Alexandr VI. královským manželum Ferdinandu II. Aragonskému a Isabele Kastilské, společně vládnoucím v letech 1479–1504 Kastilii a Aragonu – tzv. Kastilsko-aragonské unii, ofici ...

                                               

Kníže z Asturie

Asturijský kníže, či kníže z Asturie je hlavní titul náležící následníkovi španělské koruny. Od 19. června 2014 je asturijskou kněžnou infantka Leonor.

                                               

Kryštof Kolumbus

Kryštof Kolumbus byl janovský mořeplavec a kolonizátor narozený v Janovské republice v dnešní severozápadní Itálii. Ve službách Katolických králu Španělska uskutečnil čtyři plavby přes Atlantský oceán, které v Evropě probudily zájem o nový kontin ...

                                               

Království León

Království León bylo středověké království s proměnlivým územním rozsahem, existující v letech 910–1230, jehož součástí bylo vedle pozdější historické provincie Leónu také území Asturie, Galicie, do roku 1029 také podstatná část Staré Kastilie, d ...

                                               

Literární akademie (Španělsko)

Literární akademie v době španělského zlatého období byly spolky básníku a literátu, které se soustřeďovaly ve šlechtických sídlech. Členové těchto akademií se věnovali rozpravám a debatám o literárních a humanistických, ale i obecných tématech. ...

                                               

Řád rytířu z Montesy

Monteský řád, jinak též Řád rytířu z Montesy je rytířským řádem, který vyvíjel činnost na území Aragonie. Byl založen roku 1317 aragonským králem Jakubem II. a papežem Janem XXII., přičemž jeho úkolem byl boj proti Maurum. Byl zasvěcen Panně Mari ...

                                               

Řád rytířu z Montjoie

Řád rytířu z Montjoie byl rytířským a vojenským středověkým řádem. Též byl zván Řádem rytířu z Monte Gaudio či Řádem Trufac ". Tento řád byl založen mezi lety 1171 a 1180 a již r. 1221 byl sloučen s Calatravským řádem. Řád byl založen hrabětem Ro ...

                                               

Moriskové

Jako moriskové se označovali Maurové na španělských územích dobytých křesťany v reconquistě, kteří zustali a přijali křest. Až do pádu Granady v roce 1492 tvořili Maurové ještě skupinu mudejaru, ti také zustávali v křesťanském Španělsku, ale zach ...

                                               

Mozárabové

Mozárabové byli křesťané, kteří své náboženství vyznávali na území ovládaném muslimy pod podmínkou placení určitých poplatku. Měli vlastní soudní, politické a církevní instituce vycházející z vizigótské tradice. Muslimové se nikdy nesnažili obrát ...

                                               

Mudejarové

Mudejarové bylo označení pro muslimy, kteří zustali na reconquistou dobytém španělském území a kteří se nevzdali náboženství. V rámci křesťanských státu si zachovali vlastní instituce, jazyk a kulturu, ale nebylo jim dovoleno vstupovat do státníc ...

                                               

Muladíové

Po obsazení Pyrenejského poloostrova muslimy většina obyvatel se postupně obracela na islámskou víru a konvertitum se říkalo muládíové. Konverzi podporovaly následující duvody – muladíové neplatili daně, které museli platit křesťané i všichni ti, ...

                                               

Muslimské dobytí Španělska

Muslimské dobytí Španělska proběhlo v letech 711–718/722. Po ovládnutí celého Maghrebu a islamizaci místních berberských obyvatel stanuli muslimové na pobřeží Gibraltarského prulivu. Na protějším břehu se rozkládala Evropa; Pyrenejský poloostrov, ...

                                               

Nasrovci

Nasrovci byla poslední a zároveň nejdéle vládnoucí arabská muslimská dynastie v Iberii, tedy na Pyrenejském poloostrově. Vládla více než 250 let od založení emirátu Granada v roce 1230 až do jeho připojení ke katolickému Španělsku v roce 1492. Na ...

                                               

Řád Nejsvětější Panny Marie v Hispánii

Řád Nejsvětější Panny Marie v Hispánii nebo též Řád hvězdy byl španělským rytířským řádem, který založil roku 1270 v Cartageně král Alfons X. Kastilský k boji proti Maurum na moři. Byl organizován podobně jako Řád calatravských rytířu a skládal s ...

                                               

Odo Akvitánský

Odo zvaný Veliký byl vévoda, vládnoucí v Akvitánském vévodství nejméně od roku 700 až do své smrti roku 735.

                                               

Pax hispanica

Pax hispanica je latinský výraz pro španělský mír, kdy Španělsko bylo na vrcholu moci. Španělsko se postupně usmířilo s Francií, Anglií a Nizozemím. Mír ukončila třicetiletá válka.

                                               

Pyrenejský mír

Pyrenejským mírem byla uzavřena válka mezi Francií a Španělskem probíhající v letech 1635 – 1659, která byla puvodně součástí širšího konfliktu, třicetileté války. Byl podepsán na Bažantím ostrově, říčním ostrově rozkládajícím se na hraničním tok ...

                                               

Reconquista

Pojmem reconquista se označuje období zpětného vytlačení Mauru z Pyrenejského poloostrova, v reakci na jejich předchozí invazi do oblasti. Za počátek reconquisty se udává bitva u Covadongy 722, první významná porážka muslimských vojsk, která zaji ...

                                               

Rafael del Riego

Narodil se 9. dubna 1784 podle jiných zdroju 24. listopadu 1785 ve městě Santa María de Tuñas v Asturii. Po absolvování university v Oviedu v roce 1807 se přestěhoval do Madridu, kde vstoupil do armády. Během španělské války za nezávislost byl za ...

                                               

Rodrigo z Triany

Rodrigo z Triany rozený jako Juan Rodrigo Bermejo byl španělský námořník, účastník první výpravy Kryštofa Kolumba, který byl prvním Evropanem, který od dob Vikingu spatřil území amerického kontinentu. Byl synem hrnčíře Vicenta Bermeja a Sereni Be ...

                                               

Řád Svatého Spasitele z Monrealu

Řád Svatého Spasitele z Monrealu byl španělským rytířským řádem, založeným r. 1128 navarrským a aragonským králem Alfonsem I. Vznikl spojením Řádu sv. Spasitele, Řádu dubu a místních milicí za účelem znovudobytí města Monreal na Maurech. Po jeho ...

                                               

Řád svatojakubských rytířu

Řád svatojakubských rytířu nebo též Řád ze Santiaga či nejpřesněji Řád sv. Jakuba z Compostely je španělským rytířským řádem, který je aktivní i v současnosti. Byl založen r. 1170 na základě rytířského bratrstva, chránícího poutníky do poutního m ...

                                               

Řád sekery

Řád sekery, nebo též Řád paní z Tortosy byl prvním ženským rytířským řádem, který roku 1149 založil barcelonský hrabě Ramon Berenguer IV. Řád byl založen během reconquisty, po obležení Tortosy roku 1148 Maury, kdy ženy zachránily město tím, že kd ...

                                               

Siglo de Oro

Siglo de Oro je označení pro období, kdy Španělsko za vlády Habsburku zažívalo největší kulturní a politický rozmach ve svých dějinách: tedy v pozdní renesanci, resp. manýrismu a v baroku.

                                               

Stato dei Presidi

Stato dei Presidi byl malý státní útvar na Apeninském poloostrově mezi roky 1557 a 1801, který byl podřízen Neapolskému království. Sestával z několika přístavních měst a nejbližššího území na toskánském pobřeží – Orbetello, Porto Ercole, Porto S ...

                                               

Svébové

Svébové byli velká skupina příbuzných germánských kmenu, mezi které patřili Markomani, Kvádové, Hermunduři, Semnoni, Langobardi a další, někdy, včetně podskupin, jednoduše označovaní jako Svébové. V nejširším slova smyslu jsou Svébové spojováni s ...

                                               

Španělské impérium

Španělské koloniální impérium bylo jednou z nejstarších a nejrozsáhlejších koloniálních říší v historii. Španělsko se v pruběhu 15. a 16. století stalo prukopníkem v zámořských objevech, na nově objevených územích poté velice často zakládalo vlas ...

                                               

Španělsko v 19. a na počátku 20. století

Historie Španělska v 19. na počátku 20. století odráží veškeré jevy spojené s rozvojem evropské civilizace v tomto období. Specifický je fenomén krize z rozpadu koloniální říše, který vyostřil konflikty liberálních a konzervativních sil ve španěl ...

                                               

Španělsko v době osvícenství

Karel IV. 1788-1808, dobrácký, ale naprosto neschopný panovník, byl zcela ovládán svou chytrou a energickou manželkou Marií Luisou z Parmy. Ta nechala odstranit schopné ministry Karla III. na jejich místo dosadila svého milence, Manuela Godoye, k ...

                                               

Židé ve Španělsku

Židé ve Španělsku byla židovská komunita ve středověkém Španělsku. Během středověku postupně vytvořili na Pyrenejském poloostrově silnou komunitu, která zprostředkovávala obchodní i kulturní spojení mezi islámem a křesťanstvím. "Zlatý věk Sefardu ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →