ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 276                                               

Socialistická autonomní oblast Kosovo

Socialistická autonomní oblast Kosovo byla socialistickou autonomní oblastí, jež byla součástí Socialistické republiky Srbsko. Svým postavením se nelišila od jednotlivých republik federace, nejviditelnějším rozdílem byla absence vlajky a znaku. S ...

                                               

Kosovo je Srbsko

Kosovo je Srbija je hlavní motto prosrbských protestu proti nezávislosti Kosova. Transparenty s tímto heslem se objevovaly na četných demonstracích Srbu po celém světě; prvním významným použitím tvrzení, kde se na Kosovo poukazuje jako na integrá ...

                                               

Kragujevský masakr

Kragujevský masakr je označení pro vyvraždění mužu a chlapcu v srbském městě Kragujevac, jež se odehrálo ve dnech 20. a 21. října 1941. Vojáci německého Wehrmachtu zavraždili všechny muže a chlapce z města ve věku od 16 do 60 let; v pruběhu jedno ...

                                               

Kulturbund

Kulturbund, celým názvem Schwäbisch-Deutscher Kulturbund byla kulturní a společenská organizace Němcu, kteří žili na území Království Jugoslávie v meziválečném období existence státu. Sdružovala především to obyvatelstvo, které se označovalo jako ...

                                               

Liberální strana (Srbsko)

Liberální strana představovala jednu ze tří politických stran, které značně ovlivnily směřování Srbska v druhé polovině 19. století. Oficiálně byla strana založena roku 1881. Její zakladatelé však již byli politickými matadory a objevovali se v r ...

                                               

Linie následnictví srbského trunu

Následnictví srbského jugoslávského trunu užívalo jako systému určení následnictví trunu salické právo. Následnictví jugoslávského trunu bylo určeno v ústavě z roku 1931 a vycházelo z následnictví předchozího Srbského království. Podle salického ...

                                               

Mačva

Mačva, respektive Bánovina Mačva, je historické území v dnešním severozápadním Srbsku, ohraničené na severu a východě řekou Sávou na západě Drinou, která zároveň tvoří státní hranici mezi Srbskem a Bosnou a Hercegovinou. Mačva patřila pod pravomo ...

                                               

Mašínovi v Srbsku

MUDr. Jan Mašín srbsky Јован Машин, Jovan Mašin, jeho otec Jakub byl vrchním sládkem pivovaru v Nymburce, byl lékařem srbského knížete Michaila Obrenoviće a později i krále Milana Obrenoviće. Vystudoval medicínu ve Vídni, získal magisterský titul ...

                                               

Memorandum SANU

Memorandum SANU, plným názvem Skupina akademiku Srbské akademie věd o aktuálních společenských otázkách v Jugoslávii roku 1986, je název pro dokument, který vstoupil do dějin jako jeden ze začátku obrody myšlenky velkého Srbska a srbského naciona ...

                                               

Mezinárodní sankce proti Svazové republice Jugoslávii

Mezinárodní sankce byly uvaleny mezinárodním společenstvím na Svazovou republiku Jugoslávii za účast její armády ve válce v Bosně a Hercegovině. Platily od 30. května 1992 až do 2. října 1996. Sankce měly za následek spolu s podporou válek v býva ...

                                               

Moravské Srbsko

Moravské Srbsko je v historiografii užívaný název pro největší a nejsilnější srbské knížectví, které vzniklo na troskách Srbské říše. Moravské Srbsko je pojmenováno po Velké Moravě, hlavní řece celé oblasti. Moravské Srbsko bylo jako nezávislé kn ...

                                               

Mramorje

Mramorje je středověká nekropole náhrobních kamenu, tzv. stećku, která se nachází v blízkosti obce Perućac v západním Srbsku. Rozprostírá se mezi údolím řeky Driny a hlavní silnice, která v určité vzdálenosti sleduje její tok, na samém začátku ob ...

                                               

Načertanije

Načertanije byl tajný program zahraniční politiky srbského knížectví, jehož autorem byl tehdejší ministr vnitra, ustavobranitel Ilija Garašanin. Veřejnosti bylo poprvé uvedeno roku 1906 v bělehradských novinách Delo. Dokument měl za cíl nasměrova ...

                                               

Národní radikální strana

Národní radikální strana byla jedním z vudčích politických proudu v Srbsku konce 19. a začátku 20. století. Vznikla roku 1881 a existovala i během existence Království SHS až do převratu v lednu 1929. Jejím zakladatelem byl Adam Bogosavljević, id ...

                                               

Natálie Konstantinovićová

Natálie se narodila 10. října 1882 v Terstu v Rakousko-Uhersku dnes Itálie jako Natálie Milena Konstantinovićová. Byla dcerou kapitána Alexandra Konstantinoviće a Mileny Opuićové. Pocházela z nešťastnické dynastie Obrenoviću, jejíž členové byli b ...

                                               

Návrh k zamyšlení

Jako Návrh k zamyšlení se označuje dokument, který podepsalo celkem 41 srbských osobností pod vedením Antonije Isakoviće. Ten v zásadě podpořil právo Chorvatu na vlastní jazyk, jak to bylo manifestováno v Deklarací o názvu a postavení chorvatskéh ...

                                               

Nové Srbsko

Nové Srbsko je historická oblast ve středu dnešní Ukrajiny, kde se od poloviny 18. století usazovali srbští emigranti z Habsburské říše. Správním střediskem byl Novomirgorod. Od roku 1751 se začali do Ruska stěhovat pravoslavní Srbové včetně Čern ...

                                               

Bitva u Petrovaradína

Bitva u Petrovaradína představovala první velkou bitvu mezi Habsburky a Osmanskou říší v 18. století. Princ Evžen Savojský v ní překvapil a rozprášil podstatně silnější armádu velkovezíra Damada Aliho, čímž odrazil ofenzívu tureckých vojsk proti ...

                                               

Pochod na Drinu

Pochod na Drinu je tradiční srbská vojenská píseň. Je považována za neoficiální hymnu srbské armády. Píseň složil srbský skladatel Stanislav Vinički během svého pobytu ve Valjevu na začátku První světové války. Srbsko samo bylo po Balkánských vál ...

                                               

Požarevacký mír

Požarevacký mír byl uzavřen dne 21. července 1718 mezi Rakouskem a Osmanskou říší. Ukončil tak dva roky trvající válku mezi oběma státy. Mír byl uzavřen na pahorku v blízkosti města Požarevace u Bělehradu; mírovou dohodu stvrdil turecký sultán Ah ...

                                               

Prasečí válka

Prasečí válka byla celní válka mezi Srbským královstvím a Rakousko-Uherskem; jeden z prvních aktu, po kterých následovalo prudké ochlazení vzájemných vztahu mezi oběma zeměmi, trvající téměř až do první světové války. Odehrála se v letech 1906-19 ...

                                               

Prilepské panství

Prilepské panství, známé též jako Oblast krále Marka, bylo v době středověku jedním z krátkodobých srbských knížectví na Balkánském poloostrově. Mělo jen jediného vládce, a to krále Marka Mrnjavčeviće v letech 1371–1395. Puvodně bylo provincií Sr ...

                                               

Protibyrokratická revoluce

Jako protibyrokratická revoluce se označuje politická kampaň v druhé polovině 80. let, jejímž cílem byla kompletní personální výměna vedení republikových a oblastních organizací svazu komunistu Jugoslávie v jednotlivých republikách a autonomních ...

                                               

Případ Student

Případ Student byl jugoslávskou aférou, která vypukla v květnu 1987. Časopis pro mládež, který vycházel v Bělehradě, vydal 2. května dvojčíslo, na jehož titulní straně byl list nakousnutý upířími zuby a název – "Noc upíru". To vše jen dva dny pře ...

                                               

Pujčka pro Srbsko

Pujčka pro Srbsko byla veřejná pujčka, vypsaná v červnu 1989 v socialistické republice Srbsko, tehdejší součástí Jugoslávie. Jejími architekty byli srbští komunisté pod vedením Slobodana Miloševiće, kteří se pomocí tohoto nástroje pokoušeli zlepš ...

                                               

Rada komisařu

Rada komisařu byla přechodná vláda srbské kolaborace po Dubnové válce. Jmenována byla dne 16. května 1941 a fungovala do 29. srpna téhož roku. Jejím předsedou byl Milan Aćimović, předválečný šéf bělehradské policie. Vládě se však vymkla bezpečnos ...

                                               

Slavenosrbský jazyk

Slavenosrbský jazyk byl jazyk, respektive varianta několika jazyku - srbštiny, ruštiny a staroslověnštiny - který se používal na přelomu 18. a 19. století v srbském literárním umění i školství hlavně ve Vojvodině a dalších místech Rakouska, kde ž ...

                                               

Socialistická republika Srbsko

Socialistická republika Srbsko byla socialistickou republikou, jež byla součástí Socialistické federativní republiky Jugoslávie. Součástí AVNOJské Jugoslávie se země stala v roce 1943. Socialistická republika Srbsko zanikla přijetím nové ústavy 2 ...

                                               

Srbi svi i svuda

Srbi svi i svuda je spis Vuka Stefanoviće Karadžiće, vydaný roku 1849 ve Vídni jako součást knihy Kovčežić za istoriju, jezik i običaje Srba sva tri zakona. Pojednává o dnešních Srbech, Chorvatech, Bosňácích, Černohorcích a Makedoncích, které shr ...

                                               

Srbija do Tokija

Srbija do Tokija či Србија до Токија byl bojový pokřik fanoušku fotbalového klubu Crvena Zvezda Bělehrad při souboji jejich týmu ve finále Interkontinentálního poháru v Tokiu v prosinci 1991. Rychle zdomácněl a v atmosféře silného srbského nacion ...

                                               

Srbská královská rodina

Srbskou královskou rodinu tvoří potomci královské dynastie Karadordeviću, jejímž hlavním současným představitelem je korunní princ Alexandr II.

                                               

Srbská literatura

Srbská literatura odráží dějinný vývoj Srbu, Srbska v souvislosti s evropskými tradicemi a evropským literárním dědictvím. Srbská literatura jako nedílná součást kultury této země a národa patří do evropské rodiny literatur. V Evropě i ve světě s ...

                                               

Srbská národní obnova

Srbská národní obnova byla nacionalistická politická strana, která vznikla během vlny bouřlivého zakládání ruzných stran na přelomu zimy a jara 1990 v Jugoslávii poté, co se komunisté veřejně odřekli mocenského monopolu. Strana byla založena běhe ...

                                               

Srbská říše

Srbská říše je historiografický termín pro říši na Balkánském poloostrově, která vyvstala ze středověkého Srbského království. Založena byla roku 1346 králem Štěpánem Dušanem, známým jako "silný" a který výrazně území státu rozšířil. Prosazoval t ...

                                               

Srbská velká župa

Srbská velká župa, známá též jako Velká župa Raška, byl raný srbský stát středověku, který zahrnoval části dnešního Srbska, Černé Hory, Bosny a Hercegoviny a jižní Dalmácie, soustředěný v oblasti Rašky. Vznikl kolem roku 1091 ze srbského knížectv ...

                                               

Srbské knížectví

Srbské knížectví byl nejdříve autonomní a později nezávislý stát na Balkáně vzniklý z části Osmanské říše během Srbské revoluce v letech 1804-1825, mezinárodně uznané bylo v roce 1878 a zaniklo vyhlášením Srbského království v roce 1882.

                                               

Srbské korunovační klenoty

Srbsko, stejně jako většina evropských současných i zaniklých monarchií, má své korunovační klenoty. Ty byly vyráběny na přání jednotlivých vládcu. Srbské korunovační klenoty sestávají z královské koruny, jablka, žezla, královského pláště. V Srbs ...

                                               

Srbské království (středověk)

Srbské království byl srbský středověký státní útvar na Balkánském poloostrově, který existoval od roku 1217 do roku 1346 a kterému vládla dynastie Nemanjiću. Srbská velká župa byla povznesena korunovací Štěpána Nemanjiće na krále jeho bratrem ar ...

                                               

Srbsko-maďarská republika Baranya-Baja

Srbsko-maďarská republika Baranya-Baja byl krátkodobý stát rozkládající se na území zvaném Baranja a v severní části regionu Bačka. Hlavním městem byla Pécs.

                                               

Sretenjská ústava

Sretenjská ústava byla první moderní ústavou autonomního Srbského knížectví. Dokument, který byl vypracován po vzoru francouzského z roku 1814 a belgické ústavy z roku 1830 byl na svou dobu velmi liberální, pokrokový a zařadil se mezi první svého ...

                                               

Stěhování Srbu

Stěhování Srbu, známé také s přídomkem "Velké" je označení migrace Srbu z jejich puvodního sídelního území na západ a sever, které proběhlo ve dvou vlnách. Stěhování Srbu patří k významným událostem v dějinách Srbska a jeho obyvatel.

                                               

Stětí knezu

Stětí knezu bylo významnou událostí pro vývoj Srbu v Osmanské říši počátku 19. století. V roce 1804, těsně před prvním srbským povstáním byl sandžak Šumadija pod nadvládou dahiju – čtyř janičářských správcu, kteří vstoupili na území z oblasti Vid ...

                                               

Středověké dějiny Srbska

Středověké dějiny Srbska započaly příchodem prvních předchudcu Srbu na dnešní srbské území v 1. polovině 7. století. Zdejší vládcové povětšinou drželi titul županu. Během následujících období ovlivňovala vývoj srbského státu přítomnost dvou význa ...

                                               

Svatoondřejská skupština

Svatoondřejská skupština je název pro srbský parlament, který zasedal od 11. prosince 1858 do 29. ledna 1859, a to v budově Velkého pivovaru v Bělehradě. Sešlo se v ní celkem 432 zástupcu, kteří byli jmenováni knížetem, a nebyli voleni. Tehdejší ...

                                               

Tajná konvence (1881)

Tajná konvence byla tajná dohoda, podepsaná mezi představiteli Rakousko-Uherska a Srbska dne 28. června 1881. Na jejím základě byla vytvořena rakousko-srbská aliance.

                                               

Timocká vzpoura

Timocká vzpoura je název pro povstání sedláku z roku 1883. Odehrálo se ve východní části Srbska, v regionu známém pod názvem Timocká krajina. Povstání iniciovali zástupci Národní radikální strany, kteří již dlouho byli v silné opozici proti polit ...

                                               

Ustavobranitelé

Jako ustavobranitelé byla označována skupina politiku a úředníku, stojících v čele Srbska v první polovině 19. století a bojujících proti posilování moci panovníka, Miloše Obrenoviće I. Ustavobranitelé se založili o předložení ústavy a zákonu, kt ...

                                               

Užická republika

Užická republika je název pro osvobozené území v rámci Jugoslávie. Ve snaze pomoci SSSR, napadenému nacistickým Německem, zorganizovali komunističtí partyzáni celojugoslávské povstání. Německé okupační síly dokázaly sice během Dubnové války zemi ...

                                               

Vidovdan

Vidovdan je významným pravoslavným svátkem, který slaví srbská, i bulharská pravoslavná církev. Připadá na 15. června podle juliánského kalendáře, na 28. června pak podle letopočtu gregoriánského. Přestože jej slaví pravoslavní na Balkáně, jak Sr ...

                                               

Vojinovićové

Vojinovićové byla šlechtická rodina, která hrála významnou roli během existence středověkého Srbska. Po smrti Štěpána Dušana a rozpadu císařství se Vojinovićum podařilo zaplnit částečné mocenské vakuum, které v dané době vzniklo. Vojinovićové zís ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →