ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 271                                               

Sokol (polský tělocvičný spolek)

Sokół neboli Polský tělocvičný spolek "Sokol" je tělocvičná organizace v Polsku založená roku 1867. Polský Sokol měl strukturu polovojenská organizace a plnil historickou roli prukopníka tělesné výchovy a sportu na území tehdejšího Polska. Členov ...

                                               

Spišská zástava

Spišská zástava nebo polská zástava je název pro celkem 34 měst a obcí historického kraje Spiš, které od 8. listopadu 1412 do 9. listopadu 1772, tj. po dobu 360 let, byly do určité míry odtrženy od Uherského království a náležely pod správu Polsk ...

                                               

Stańczyk

Stańczyk byl šašek u dvora polských králu Jana I. Olbrachta, Alexandra I. Jagellonskeho, Zikmunda I. Starého a Zikmunda II. Augusta. O jeho životopisu se dochovalo jen málo spolehlivých informací. Narodil se ve vesnici poblíž Proszowic nedaleko K ...

                                               

Sudety

Sudety je v češtině nesprávné označení pro ty pohraniční oblasti dnešního Česka, ve kterých od středověku až do let 1945-1947 převažovalo německé osídlení. Československé ministerstvo vnitra v roce 1945 používání slova "Sudety" v úředním styku vy ...

                                               

Ústav národní paměti

Ústav národní paměti – Komise pro stíhání zločinu proti polskému národu je výzkumný ústav ve Varšavě, který se zabývá zločiny nacismu a komunismu, spáchanými v Polsku v letech 1939–1989. Jeho ředitelem byl v letech 2011–2016 historik Łukasz Kamiń ...

                                               

Východní Prusko

Východní Prusko bylo historické území a jedna z provincií Pruska a poté Německa. Leželo mezi řekami Visla a Němen u pobřeží Baltského moře. Hlavním městem byl Královec. V meziválečném období mělo téměř 37 000 km² a 2.5 mil. obyvatel. Významný byl ...

                                               

Wojski

Wojski byl ve středověkém Polsku nejprve nižším vojenským úředníkem a v pozdějších dobách jedním ze zemských úředníku. Jeho hlavním úkolem bylo vojensky spravovat sídlo nebo okres či vojvodství, a to především v době války.

                                               

Západní Prusko

Západní Prusko byla mezi lety 1773–1824 a 1878–1922 jedna z provincií Pruského království. Dříve se pro většinu území západního Pruska používal název Královské Prusko nebo Prusy královské. Hlavní město bylo Gdaňsk Danzig. Největší řekou v oblasti ...

                                               

Dějiny Portugalska

Dějiny Portugalska lze sledovat již od doby před 400 000 lety, kdy jeho území obýval Homo heidelbergensis. Nejstarší lidskou fosílií je lebka objevená v jeskyni Aroeira v Almondě. Později se na severu Iberského poloostrova objevili neandrtálci. H ...

                                               

Al-Andalus

Al-Andalus je historický arabský název pro oblast Pyrenejského poloostrova ovládaného ve středověku muslimy. Od roku 711 začala vojska islámského chalífátu pronikat přes Gibraltar na poloostrov a během několika let jej z velké části obsadila. Rok ...

                                               

Řád avizských rytířu

Řád avizských rytířu byl puvodně duchovní řád, který roku 1789 sekularizovala královna Marie I. Portugalská a proměnila ho v záslužný vojenský řád.

                                               

Conversos

Conversos a jako femininum ve tvaru conversa odkazuje na židy či muslimy nebo potomky Židu či muslimu, kteří konvertovali ke katolictví ve Španělsku a Portugalsku, obzvláště během 14. a 15. století. Masové konverze se konaly pod velkým vládním ná ...

                                               

Estado Novo

Estado Novo nebo Druhá republika byl korporativní režim zavedený v Portugalsku v roce 1933. Vyvinul se z předchozího s názvem Ditadura Nacional, který vznikl po státním převratu 28. května 1926 proti demokratické a nestabilní první republice. Spo ...

                                               

Estremadura

Estremadura je název historického území a provincie v Portugalsku. Obdobný název a etymologii má španělská autonomní Extremadura, která ovšem s portugalskou Estremadurou ani nesousedí. Provincie Estremadura vznikla ve středověku při recounquistě ...

                                               

Forte do Amparo

Pevnost Forte de Nossa Senhora do Amparo leží několik desítek metru od pobřeží v zálivu Machico na ostrově Madeira. Byla vybudována roku 1706. Podle nápisu na erbu nad vchodem do pevnosti, řídil její stavbu kapitán Francisco Dias Franco. Pevnosti ...

                                               

Galicijské království

Galicijské království neboli Království Galicie bylo království v severozápadní části Pyrenejského poloostrova. Formálně existovalo od středověku do roku 1833, po většinu své existence však nemělo vlastního panovníka, ale bylo okupováno nebo spoj ...

                                               

Iberismus

Společnými předky Španělu i Portugalcu byli Iberové. V letech 1580-1640 byly obě země spojeny do personální unie. Za zakladatele moderního iberismu je pokládán spisovatel a politik José Marchena 1769-1821. Myšlenka iberismu měla velký ohlas mezi ...

                                               

Iberská unie

Iberská unie je označení pro personální unii mezi Portugalskem a Španělskem v letech 1580 až 1640. Unie byla zřízena v dusledku vymření portugalské královské dynastie a trun nakonec připadl španělské větvi Habsburku.

                                               

Karafiátová revoluce

Pojem Karafiátová revoluce, jinak též Dubnová revoluce či Revoluce z 25. dubna 1974 označuje levicový vojenský převrat, který započal 25. dubna 1974 v Lisabonu v Portugalsku, a umožnil tak přechod od tehdejšího režimu autoritářské diktatury, zvan ...

                                               

Seznam guvernéru a místokrálu Portugalské Indie

Toto je seznam guvernéru a místokrálu Portugalské Indie. 1505-1509 Francisco de Almeida* 1509-1515 Afonso de Albuquerque 1515-1518 Lopo Soares de Albergaria 1518-1522 Diogo Lopes de Sequeira 1522-1524 Duarte de Meneses 1524 Vasco da Gama* 1. hrab ...

                                               

Seznam portugalských panovníku

Seznam portugalských králu je přehledem panovníku Portugalského království, rozkládajícího se na Pyrenejském poloostrově od roku 1139, kdy se Portugalsko oddělilo od království Leónského a Alfons I. se stal prvním portugalským králem, do zániku m ...

                                               

Seznam portugalských královen

Seznam portugalských královen zahrnuje manželky panovníku Portugalského království, jimž náležel titul královna, počínaje rokem 1143, kdy na portugalský trun usedl první král Alfons I., pocházející z rodu Burgundu. Tyto ženy kromě Marie I. a Mari ...

                                               

Linie následnictví portugalského trunu

Portugalské království bylo zrušeno v roce 1910, tudíž jsou současní následníci portugalského trunu pretendenti. Současnou hlavou portugalské královské rodiny je Jeho královská výsost Duarte Pio, vévoda z Braganzy. Duarte Pio je pravnukem portuga ...

                                               

Patriarcha lisabonský

Patriarcha lisabonský je čestný titul patriarchy pro arcibiskupa Lisabonu v Portugalsku. Titul byl vytvořen papežem Klementem XI. roku 1716. Duvodem byl vzrust Portugalské koloniální říše, když zároveň vzrostla moc lisabonských arcibiskupu, kteří ...

                                               

Lusitánie

Lusitánie byla římská provincie v dnešním Portugalsku a přilehlém středozápadním Španělsku mezi ústím řeky Guadiany na jihu a dolním Dourem na severu. Založena byla za císaře Augusta roku 15 př. n. l. rozdělením tehdejší provincie Hispania Ulteri ...

                                               

Lusitánové

Lusitánové byli keltiberský kmen žijící ve starověku na území zhruba dnešního Portugalska. Ve 2. století př. n. l. vedli pod vedením Viriatha vzpouru proti Římanum. Nakonec však Římané území Lusitánu ovládli za Augusta tam zřídili provincii Lusit ...

                                               

Manuelský styl

Manuelský styl nazvaný dle krále Manuela I. kombinuje formu pozdní gotiky s možnými vlivy i ze středoevropského prostoru a prvky renesance i maurské architektury.

                                               

Masakr v Batepá

Masakr v Batepá se odehrál 4.2. 1953 v kolonii Svatý Tomáš a Princuv ostrov ve farnosti Batepá. Milice složené z bělochu, mulatu a předčasně propuštěných bílých vězňu během 4. února 1953 a několika následujících dní zabili asi 1032 nevinných lidí.

                                               

Mozarabský ritus

Mozarabský ritus je liturgický ritus římskokatolické církve a Reformované episkopální církve Španělska, jenž se vyvinul na Iberském poloostrově a dodnes je praktikován na několika místech Španělska. Zřídka je možné se setkat také s označením tole ...

                                               

Pomerančová válka

Pomerančová válka byl krátký ozbrojený konflikt mezi Španělskem a Portugalskem roku 1801. Šlo o součást války druhé koalice během francouzských revolučních válek. Započal tím, že vojska španělského království, které bylo spojencem Francie, zaútoč ...

                                               

Portugalská koloniální říše

Portugalská koloniální říše byla první říší ve skutečně globálním měřítku a nejdéle existujícím koloniálním impériem v historii – od zisku Ceuty v roce 1415 po předání Macaa Číně roku 1999. Portugalští námořníci začali prozkoumávat pobřeží Afriky ...

                                               

Portugalská šlechta

Portugalská šlechta je někdejší společenská třída celkově tvořená osobami s právními výsadami a nárokem na titul, a jako takoví byli uznáni v Portugalském království. V období absolutní monarchie požívala aristokracie o mnoho více výsad a její př ...

                                               

Portugalské escudo

Už od středověku se v Portugalsku a jeho koloniích používal jako platidlo portugalský real. 5. října 1910 proběhla v Portugalsku revoluce, která sesadila portugalského krále Manuela II. Portugalsko se stalo republikou a nová vláda chtěla odstrani ...

                                               

Portugalské hrabství

Portugalské hrabství byl středověký stát na Pyrenejském poloostrově předcházející Portugalskému království a účastnící se pyrenejské reconquisty proti Mauru. Z pohledu dějin současného Portugalska ho lze rozdělit do dvou období:

                                               

Portugalské království

Portugalské království se rozkládalo na Pyrenejském poloostrově a existovalo mezi lety 1139 až 1910. Hrabství, které bylo součástí Leónského království se osamostatnilo za vlády posledního hraběte Alfonse I., jehož potomci království vládli až do ...

                                               

Řád křídla sv. Michaela

Královský řád křídla sv. Michala je nejstarším portugalským rytířským řádem. Nebyl, jako jiné portugalské rytířské řády, převeden pod státní pravomoc, takže velmistrem řádu zustal potomek portugalského královského rodu Duarte II., vévoda z Bragan ...

                                               

Řád neposkvrněného početí Panny Marie z Vila Viçosa

Řád neposkvrněného početí Panny Marie z Vila Viçosa je portugalským dynastickým řádem rodiny Braganza, který uděluje hlava rodiny a portugalský pretendent Duarte Pio. Řád založil v roce 1818 portugalský král Jan VI., aby odměnil své poddané za bo ...

                                               

Římské války v Hispánii

Římská expanze na Iberský poloostrov začala za druhé punské války koncem 3. století př. n. l. Po dobu bezmála dvou staletí sváděla římská republika urputné a krvavé boje nejprve s Kartáginci a poté s kmeny obývajícími Iberský poloostrov. Jeho ovl ...

                                               

Severní monarchie

Severní monarchie byla krátkodobá neuznávaná vláda Portugalska, která sídlila v Portu a ovládala severní část země. Vedl ji Henrique Mitchell de Paiva Couceiro, bývalý generální guvernér Angoly. Ten využil zmatku v zemi po zavraždění prezidenta S ...

                                               

Seznam pohřebišť panovníku Portugalského království

Toto je seznam pohřebišť panovníku Portugalského království, které existovalo v letech 1112 až 1910. Seznam začíná dynastií Avizu v roce 1385. Panovníci byli pohřbíváni nejprve hlavně v klášteře Batalha, později v klášteře jeronymitu v Lisabonu z ...

                                               

Dějiny Pruska

Dějiny Pruska začínají již před naším letopočtem, když se ve východním Pobaltí usazují Prusové od nichž získalo území svoje jméno. V roce 1226 přišel do Pruska proti pohanským Prusum bojovat Řád německých rytířu, ten však v roce 1525 o území Prus ...

                                               

Epidemie pruské cholery v českých zemích 1866–1867

Epidemie pruské cholery v českých zemích byla epidemie bakteriálního onemocnění cholery v Čechách, na Moravě a v moravském Slezsku v letech 1866 až 1867, bezprostředně po, pro Rakouské císařství prohrané, prusko-rakouské válce. Nemoc do Čech na M ...

                                               

Hohenzollernové

Dynastie Hohenzollernu či jen Hohenzollernové je německá dynastie, švábského puvodu. Mezi nejvýznamnější území, kterým Hohenzollernové vládli, patřily Prusko, Německo a Rumunsko. Jejich rod užívá erbu se stříbrno-černě čtvrceným štítem. Počátek d ...

                                               

Král v Prusku

Král v Prusku byl královský titul, užívaný braniborskými kurfiřty v letech 1701 až 1772. Braniborský kurfiřt byl poddaným císaře Svaté říše římské a vedle braniborského kurfiřtství, které bylo součástí Říše, byl ještě vévodou pruským, které nebyl ...

                                               

Královecká katedrála

Město Královec Königsberg bylo založeno českým králem Přemyslem Otakarem II. na území, které ovládl Řád německých rytířu a toto území spravoval až do období reformace. Stavba katedrály byla zahájena v roce 1333 a dokončena roku 1380. Vybudována b ...

                                               

Německá otázka

Německá otázka byla politická debata v 19. století zejména během revoluce v roce 1848 o nejlepším možném zpusobu dosažení sjednocení Německa. Velkoněmecké řešení mělo sdružovat všechny německojazyčné národy v jediném státě. Tuto variantu podporov ...

                                               

Připojení Hlučínska k Československu

K připojení Hlučínska k Československu došlo 4. února 1920 na základě článku 83 Versailleské mírové smlouvy, která vstoupila v platnost 10. ledna 1920. Jižní část okresu Ratiboř v opolském vládním obvodu hornoslezské provincie poraženého Pruska, ...

                                               

Sjednocení Německa

Sjednocení Německa, kterým došlo k politickému a administrativnímu sjednocení německých státu do národního státu, bylo oficiálně oznámeno 18. ledna 1871 v zrcadlové síni paláce Versailles ve Francii, kde německá knížata slavnostně prohlásila Vilé ...

                                               

Státní znak Pruska

Státní znak Pruska tvoří černá orlice na bílém štítu. V letech 1701–1918 s královskou korunou, zlatou zbrojí a královským žezlem a jablkem. Jedná se tak o malý znak Pruska, až na insignie královské moci tj. koruna, jablko, žezlo a iniciály "FR" b ...

                                               

Svatá aliance

Svatá aliance bylo spojenectví tří státu Ruska, Rakouska a Pruska vytvořené v roce 1815, v reakci na napoleonské války a francouzskou revoluci. Mělo dohlížet na dodržování tradičního řádu na základě "křesťanské solidarity". V roce 1818 se na zákl ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →