ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 27                                               

Komunikace v kyberprostoru

Komunikace v kyberprostoru je takový typ interpersonální komunikace, jejímž hlavním atributem je nepřímý kontakt. Muže probíhat mezi dvěma individui i masově. Dělí se na synchronní a asynchronní - rozdělení se váže k časové prodlevě mezi dvěma zp ...

                                               

Konflikt

Konflikt je srážka či střet dvou nebo vícerých, do určité míry se vylučujících nebo protichudných snah, sil, potřeb, zájmu, citu, hodnot nebo tendencí, případně aktéru. Konflikt nastává v případě, kdy se tito aktéři setkávají a činí rozhodnutí v ...

                                               

Konstatování rozdílnosti názoru

Konstatování rozdílnosti názoru je situace, kdy dva nebo více lidí nebo skupin řeší konflikt a dosáhnou dohody, že se budou navzájem tolerovat, avšak že nepřijímají názory nebo pozice strany druhé. Obě strany se typicky dohodnou, že "konstatují r ...

                                               

Kontext (lingvistika)

Kontext je v lingvistice ruzně velké jazykové okolí sledované jednotky textu, které je relevantní pro její skladbu nebo význam. V širším smyslu se sem řadí i situační kontext, tedy nejen pozice jednotky v textu, ale i mimojazykové souvislosti. Ce ...

                                               

Konverzace

Konverzace je mezilidská komunikace, která muže probíhat jak "tváří tvář" tak prostřednictvím elektronických medií. Mezilidská komunikace je tedy komunikace mezi dvěma osobami. Představuje tedy to, co se odehrává například mezi synem a otcem, číš ...

                                               

Konverzační maximy

Konverzační maximy jsou pravidla jak úspěšně komunikovat. V roce 1975 je sepsal a pojmenoval ve své stati Logic and Conversation filozof Herbert Paul Grice. Komunikace mezi mluvčím a adresátem je obecně řízena tzv. kooperačním principem cooperati ...

                                               

Květomluva

Květomluva je zpusob, jak sdělit své pocity a názory jiné osobě za pomoci květin, zejména jako prostředek erotické komunikace. Diskrétně vyjadřuje city a názory, které by se obtížně řekly slovy nebo by bylo jejich slovní vyjádření v dané situaci ...

                                               

Manipulace

Manipulace je v sociální psychologii a sociologii termín označující snahu o pusobení na myšlení a chování druhé osoby či více osob. Manipulovat znamená vědomě i nevědomě používat techniky pro manipulaci s druhými lidmi ve prospěch prosazení osobn ...

                                               

Metakomunikace

Metakomunikace je typ sdělování / přenosu / předávání informací / informačních obsahu / významu probíhající jako součást komunikačního procesu v rámci slovní komunikace na úrovni extralingvistických obsahu, faktoru či znaku, jako je zabarvení hla ...

                                               

Mlčení

Mlčení je komunikativní akt, při kterém se nemluví a nevydávají se ani jiné zvuky. Přestože neobsahuje mluvené slovo, formálně patří do verbální komunikace.

                                               

Myslivecká mluva

Myslivecká mluva je charakteristický útvar jazyka osob pohybujících se v mysliveckém oboru. Myslivecká mluva je součástí mysliveckých zvyku a tradic, které usnadňují komunikaci a soudržnost mysliveckého společenství. V myslivecké mluvě se vyskytu ...

                                               

Oslí mustek

Oslí mustek je výraz, který se uplatňuje zejména v řečnictví. Označuje obratné, ale často krkolomné propojení dvou jinak nesouvisejících témat. Pojem lze použít také ve smyslu mnemotechnické pomucky.

                                               

Parte

Slovem parte se označuje úmrtní oznámení. Obvykle se jedná o smuteční sdělení pozustalých o úmrtí či skonu nějaké jim blízké osoby. Účelem parte bývá ve většině případu i pozvánka na rozloučení se zesnulým. Pozvání k rozloučení vyplývá z textu oz ...

                                               

Polopřímá řeč

Polopřímá řeč je typ promluvy užívaný v moderní literatuře. Stojí na pomezí roviny vypravěče a roviny postav. Podává výpověď zabarvenou subjektivním vnímáním postavy a zpusobem její řeči, činí tak ale obvykle ve třetí osobě. Vědomí postavy a vědo ...

                                               

Poradní kruh

Poradní kruh je název pro techniku skupinové sociální interakce. Základem komunikace v poradním kruhu je pozorné naslouchání a snaha o porozumění mluvčímu. Poradní kruh muže mít ruzné formy, ale má několik charakteristických prvku. Uspořádání do ...

                                               

Pozdrav

Pozdrav je projev úcty, přátelství a dobrých úmyslu, který se děje ritualizovaným gestem a/nebo slovy. Lidé se zdraví při setkání i při loučení a často přitom vyjadřují přání, aby druhý "žil", zustal zdráv, případně "celý, neporušený". Lidský poz ...

                                               

Presupozice

Presupozice je výraz ze sémantiky, jímž se označuje skutečnost, která se při výpovědi považuje za platnou, pokud má být komunikace smysluplná a úspěšná. Presupozice nejsou ve výpovědi vyjádřeny přímo, ale posluchač by je měl být schopen odvodit z ...

                                               

Přeřeknutí

Přeřeknutí je jev, kdy někdo omylem vyřkne myšlenku nebo jazykový tvar, jimiž se vnitřně zabývá, namísto těch, které chtěl vyjádřit. Přeřeknutí spočívá v myšlenkovém zkratu, který bývá ovlivněn skrytými myšlenkami a asociacemi. Přeřeknutími se za ...

                                               

Přesvědčování

Přesvědčování je ovlivňování druhého takovým zpusobem, že ochotně sám přijme náš názor, postoj či přesvědčení. Je výrazně méně autoritativní než přikazování. Přesvědčení mužeme charakterizovat jako ztotožnění se s něčím, vnitřní zaujetí. Stává se ...

                                               

Přímá řeč

Přímá řeč je literární figura, kterou tvoří jedna nebo několik vět vložených do vyprávění jako doslovný citát jiné osoby, než je vypravěč. Je uzavřena v uvozovkách a muže být doprovozena uvozovací větou. Pokud uvozovací věta přímou řeč předchází, ...

                                               

Reference (lingvistika)

Reference je v lingvistice část výpovědi, jíž se vytváří souvztažnost výrazu v textu na dálku. Jde o referenci vnitrotextovou. Referencemi tedy mluvčí odkazuje posluchače k něčemu, o čem hovořil dříve, řidčeji také k tomu, o čem bude hovořit pozd ...

                                               

Řeč

Řeč je artikulovaný, nejčastěji zvukový projev člověka sloužící především ke vzájemnému dorozumívání. Každá řeč je článkovaná, tj. se skládá z prvku, ze slov, která tvoří slovní zásobu ; jejich skládání se řídí pravidly jazyka. Slova se skládají ...

                                               

Řeč těla

Řeč těla souhrnně označuje veškeré informace, které lze vyčíst z mimických projevu, gest a postoju jedince. Studiu řeči těla se věnuje etologie a jeho výsledky mohou pomoci při policejních výsleších nebo mohou být užitečné pro zvýšení účinnosti m ...

                                               

Řečové jednání

Řečové jednání, řečový akt nebo také mluvní akt je pojem používaný lingvisty a filosofy jazyka. Patří do lingvistické disciplíny, která se nazývá pragmatika. Pragmatiku nezajímá jazykový výraz jako abstraktní demonstrace jazykového systému, nýbrž ...

                                               

Soupeření v komunikaci

Soupeření v komunikaci se z psychologického hlediska objevuje více u soutěživých lidí, kteří neumí prohrávat. Proto lze mezi slova soupeření a soutěživost dát rovnítko. Získané vlastnosti se běžně projevují nejen v chování, ale také v komunikaci, ...

                                               

Teorie komunikace

Teorie komunikace se týká oblasti komunikace neboli přenosu informací od určitého jedince nebo skupiny k jiným, přesněji řečeno komunikačních procesu a komunikačního chování účastníku těchto procesu v ruzných interaktivních systémech. Teorie komu ...

                                               

Teorie konfliktu

Teorie konfliktu jsou rozmanité sociologické a sociálně-psychologické teorie, které se snaží porozumět společnosti zkoumáním konfliktu, jež v ní pusobí. Vycházejí z předpokladu, že společnost je nějak strukturována, a tedy také rozdělena, a že v ...

                                               

Transakční analýza

Transakční analýza je integrativní psychologický přístup a směr psychoterapie, vycházející z psychodynamického, kognitivně-behaviorálního a humanistického přístupu. Zabývá se především mezilidskou komunikací.

                                               

Ústní podání

Ústní podání, projev nebo sdělení je předání informace případně emoce mezi lidmi prostřednictvím ústní komunikace. To muže být stejně jednoduché jako říct někomu kolik je hodin. Příkladem ústního projevu muže být řeč, monolog, dialog, disputace, ...

                                               

Videotrénink interakcí

Videotrénink interakcí VTI je krátkodobou intervenční a terapeutickou metodou práce s videozáznamem, užívanou při poruchách interakce mezi aktéry komunikace. Cílem videotréninku je rozvíjení sociálních dovedností, naučení principum úspěšné verbál ...

                                               

Známkomluva

Známkomluva je stejně jako květomluva jazyk, kterým se dá "zašifrovaně" hovořit. Účel známkomluvy je nalepit poštovní známky určitým zpusobem tak, aby byl adresát schopen vzkaz přečíst. Známkomluva muže vyjadřovat tyto vzkazy: Miluji Tě, Přijď br ...

                                               

Modlitba

Modlitba je úkon, který má ústřední úlohu v mnoha náboženstvích. V modlitbě se člověk obrací k božstvu.

                                               

Ahuna vairja

Ahuna vairja, středopersky Ahunvar, je zarathuštrická modlitba, nejposvátnější z těch co jsou obsaženy v Avestě. Obsahuje duležité prvky Zarathuštrova učení, ale její přesný výklad je předmětem debat. Je obsažena v Jasně 27 a komentuje ji Bagán j ...

                                               

Aleluja

Aleluja pochází z hebrejského výrazu הללויה ‎‎, který znamená Chvalte Hospodina nebo Chvalte Pána. Skládá se z imperativu plurálu slovesa הלל hll, "chválit", a Božího jména v jeho kratší podobě יה. To se obvykle překládá jako "Pán", "Hospodin" ne ...

                                               

Amen

Amen je slovo, které se často používá při modlitbách, v náboženských a liturgických textech. Nalezneme je jako součást/závěr modliteb jak v židovství, tak v křesťanství či islámu. Přes liturgii přešlo i do hovorové mluvy. Slovo amen je jedním ze ...

                                               

Ektenie

Ektenie je soubor modliteb, užívaných v bohoslužbách východních církví. Existuje několik druhu ektenií, např. velká, malá, za zesnulé, za katechumeny apod.

                                               

Eulogická modlitba

Eulogická modlitba je modlitba žehnání. V katolické církvi ji muže pronášet každý pokřtěný člověk, i když některá žehnání jsou tradičně vyhrazena ordinovaným služebníkum. Liturgické žehnání se skládá ze dvou hlavních částí: čtení Božího slova a v ...

                                               

Hosana

Hosana je termín užívaný v liturgii judaismu a křesťanství. V křesťanské liturgii se objevuje jako součást hymnu "Sanctus" v rámci liturgie. Hosana pochází z hebrejského slova הושיעה נא Hoši’na "prosím, zachraň". Jedná se o imperativ hif’ilu slov ...

                                               

Malá Avesta

Malá Avesta, středopersky Churtak Apastá k je kolekce textu obsažených v zarathuštrické Avestě sloužící především laikum pro potřeby jejich každodenní zbožnosti. Většina obsahu je převzata z jiných částí Avesty a soubor vznikl nejdříve na sklonku ...

                                               

Modlitba k Afroditě

Modlitba k Afroditě jediná dochovaná báseň Sapfó. Dochovala se díky Dionýsiosovi z Halikarnassu. Sapfó v ní žádá o pomoc bohyni Afroditu. Báseň pochází okolo roku 600 př. n. l. a puvodně byla napsána v aiolštině. Sapfó byla jedna z prvních lidí, ...

                                               

Obvyklý začátek

Obvyklý začátek je soubor modliteb, kterými se obvykle začínají ruzné bohoslužby horologionu anebo pobožností v církvích byzantského ritu. Není to jen vstup do bohoslužby ale i modlitba jako taková. Po úvodním vzývání "Požehnaný Buh náš…" anebo p ...

                                               

Páteční modlitba

Salát al-džuma je pravidelná páteční modlitba islámu. Věřící se ji modlí společně v mešitě; povinně se jí účastní všichni dospělí zdraví muži. Nejdříve se všichni modlí dvě raky sunny, poté kazatel pronese kázání, které se skládá ze dvou částí: 1 ...

                                               

Pompejská novéna

Pompejská novéna je ružencová modlitba k Panně Marii z Pompejí, která vznikla v r. 1884. Je nazývaná také neodolatelnou novénou, protože Matka Boží slíbila, že kdo se ji pomodlí za konkrétní úmysl, tak ho obdrží.

                                               

Ružencové sonáty

Sonáty tajemství, známější jako Ružencové sonáty, je cyklus 15 sonát pro sólové housle a basso continuo a jedna passacaglia, od česko-rakouského skladatele Heinricha Ignaze Franze Bibera z období kolem roku 1678.

                                               

Sedmero kajícných žalmu

Sedmero kajícných žalmu je skupina biblických žalmu, které spojuje téma kajícnosti, lítosti nad spáchanými hříchy, vzdálenosti od Boha a touhy po odpuštění. Jako vyjádření kajícnosti byl a je tento výběr žalmu využíván v osobní i liturgické modlitbě.

                                               

Večerní modlitba

Večerní modlitba je modlitba uskutečněná večer nebo určená pro večer. Duraz je v ní většinou kladen na rekapitulaci proběhlého dne a přípravu ke spánku, která muže být pojata i jako analogie připravenosti na smrt.

                                               

Neverbální komunikace

Neverbální komunikace někdy označována jako nonverbální, se dá označit za prostředek komunikování bez používání slov. Je to opak verbální komunikace. Mimoslovní sdělování je duležitou součástí sociální komunikace a má nezastupitelné místo v komun ...

                                               

Facepalm

Facepalm je gesto, při kterém je buď jednou rukou překryt obličej, nebo je hlava skloněna a rukou překryta, oči jsou při tom buď překryty, nebo zavřeny. Někdy je toto gesto zdurazněno tím, že se do pohybu dlaně dá více síly a plácnutím dlaně o ob ...

                                               

Fenomén koktejlové party

Fenomén koktejlové party je psychologické označení selektivní pozornosti ve společnosti dalších osob. Popisuje dva příbuzné jevy: v prvé řadě člověk, zapojený do rozhovoru, hodnotí tuto diskuzi jako hlasitější ve srovnání s jinými okolními zvuky, ...

                                               

Gesto

Gesto, posunek, gestikulace znamená pohyb nebo uspořádání částí těla mluvčího, který něco vyjadřuje nebo dává najevo. Gesta spolu s mimikou – která je gestikulací obličejem – jsou hlavními prostředky neverbální komunikace u živočichu i člověka. U ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →