ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 269                                               

Radbod

Radbod či Redbad byl král nebo vévoda Fríského království přibližně od roku 680 až do své smrti v roce 719. Je považován za posledního nezávislého vládce Fríska před franskou nadvládou. V roce 716 porazil u Kolína nad Rýnem Karla Martela. V další ...

                                               

Rakouské Nizozemí

Rakouské Nizozemí byl územně správní útvar Habsburské monarchie, který zbyl ze Španělského Nizozemí po Utrechtském míru, jenž následoval po válce o španělské dědictví.

                                               

Říšský komisariát Nizozemsko

Říšský komisariát Nizozemsko byla civilní územně správní jednotka nacistického Německa během druhé světové války. Po německém obsazení Nizozemska dosadil Hitler do moci říšského komisaře bývalého rakouského kancléře Seyß-Inquarta. S okupačním rež ...

                                               

Spojené provincie nizozemské

Spojené provincie nizozemské, oficiálně zvané Republika spojených nizozemských provincií, také označovaná jako Republika sedmi Nizozemských provincií, byly historickým státním útvarem na území dnešního Nizozemska, vzniklým dne 26. července 1581 a ...

                                               

Svobodné Frísko

Svobodné Frísko, doslova Fríská svoboda byl středověký státní útvar existující v období od 9. století do roku 1523 a rozkládající se na historickém území Fríska o rozloze dnešního Frieslandu, provincie Groningen, nizozemského Západního Fríska a n ...

                                               

Velká aliance

Jako Velká aliance se označují dvě koalice vzniklé proti francouzskému králi Ludvíku XIV. a Francii nejdříve v tzv. válce o falcké dědictví a posléze ve válce o dědictví španělské.

                                               

Velký penzionář

Velký penzionář nebo také zemský advokát byl nejvyšší volený úřad ve Spojených nizozemských provinciích. Duležitější byla pouze funkce místodržícího, která se dědila. Podle jiného zdroje byl velký penzionář v podstatě nejmocnějším mužem v zemi. Ú ...

                                               

Zuiderzeewerken

Zuiderzeewerken je názvem rozsáhlého projektu, který spočíval v přehrazení mořského zálivu Zuiderzee, díky kterému se ze zálivu stalo umělé přehradní jezero, dále pak výstavbě polderu a vysušení části tohoto jezera. Sestával z kombinace hrází, od ...

                                               

Dějiny Norska

Dějiny Norska do značné míry ovlivňoval tamější přírodní ráz a drsné klima. První obyvatelé migrovali z jihu na území dnešního Norska asi 10 000 let př. n. l., po ústupu velkých vnitrozemských ledovcu. Obyvatelstvo se pomalu šířilo na sever podél ...

                                               

Operace Telemark

Operace Telemark, též boj o těžkou vodu, byla série spojeneckých sabotážních vojenských akcí za druhé světové války, které měly za cíl zničit továrnu na výrobu těžké vody Vemork u norského městečka Rjukan v kraji Telemark. Úspěchu bylo dosaženo o ...

                                               

Kielská smlouva

Kielská smlouva byla mírovou smlouvou mezi Švédskem, jako zástupcem Šesté protinapoleonské koalice, a Dánskem, které stálo na poražené straně v napoleonských válkách. K podpisu došlo 14. ledna 1814 v Kielu.

                                               

Korunovace norských panovníku

Korunovace norských králu byla státní a náboženský akt, během kterého docházelo k pomazání a korunování krále Norska. Královské korunovace se v Norsku konaly mezi roky 1164, kdy proběhla první korunovace a 1906, kdy došlo ke korunovaci poslední, ...

                                               

Linie následnictví norského trunu

Následnictví norského trunu užívá nově rozšířeného systému absolutní rovné primogenitury a to od roku 1990. Do té doby se v Norsku používalo od roku 1163 agnatické primogenitury, tj. ženy a jejich potomci mohli zdědit trun až poté, co nebylo mužs ...

                                               

Lundský mír

Lundský mír, podepsaný 16. září /26. září 1679, byl konečnou mírovou smlouvou mezi dánsko-norskou unií a Švédskou říší ve skånské válce. Válka začala když Švédsko na francouzskou pobídku zaútočilo na Branibory. Dánsko se do konfliktu zapojilo jak ...

                                               

Nasjonal Samling

Nasjonal Samling byla norská fašistická strana ve 30. a 40. letech 20. století, založená 17. května 1933. U jejího zrodu stáli Vidkun Quisling a Johan Bernhard. Strana byla rozpuštěna roku 1945, měla asi 50 000 členu.

                                               

Norská drobná království

Norská drobná království byla řada malých státních útvaru v Norsku před jeho sjednocením roku 872 po bitvě u Hafrsfjordu, kdy je do jednoho státu všechny sjednotil král Harald Hårfagre, ty spolu dosud neustále soupeřily o moc. I přes výraznou exp ...

                                               

Norské království (872–1397)

Norské království, případně Norská říše, byl středověký státní útvar v severní Evropě, k puvodnímu panství ve Skandinávii náležely také kolonie Orkneje, Shetlandy a nakonec i Island, který se podřídil norské nadvládě v pruběhu 13. století.

                                               

Norské království (1814)

Norské království krátce existovalo roku 1814. Vzniklo v dusledku Napoleonských válek po nesouhlasu Noru s Kielskou smlouvou vyhlášením nezávislosti na Dánsku 25. února 1814 a zaniklo 4. listopadu téhož roku vstupem do personální unie se Švédskem ...

                                               

Norské referendum o monarchii (1905)

Referendum o zachování monarchie nebo vyhlášení republiky v Norsku se konalo ve dnech 12. a 13. listopadu 1905. Voliči byli dotazováni, zda schvalují rozhodnutí Stortingu ke zplnomocnění vlády učinit nabídku na obsazení trunu nově ustaveného samo ...

                                               

Parlamentní volby v Norsku 2017

Parlamentní volby roku 2017 v Norském království se konaly dne 11. září. Politické strany se v nich utkaly o 169 křesel. Nejvíce z nich, 49, získala Norská strana práce Jonase Gahra Storeho. Vítězem voleb se ale stal středo-pravicový blok dosavad ...

                                               

Vidkun Quisling

Vidkun Quisling, celým jménem Vidkun Abraham Lauritz Jonsson Quisling, byl norský dustojník a fašistický politik. Slovo quisling dnes platí v mnoha světových jazycích jako synonymum pro kolaboranta či vlastizrádce.

                                               

Říšský komisariát Norsko

Říšský komisariát Norsko byla územně správní jednotka nacistického Německa na území okupovaného Norska během let 1940 až 1945. Po německém obsazení Norska se v zemi pokusil převzít moc fašista Vidkun Quisling. Hitler ovšem dosadil k moci německéh ...

                                               

Švédsko-norská unie

Švédsko-norská unie, oficiálním názvem Spojená království Švédska a Norska, či krátce Švédsko-Norsko, byla personální unie Švédska a Norska mezi lety 1814–1905. Oficiálně byly obě země pouze spojeny osobou krále, ale ve skutečnosti to byla unie r ...

                                               

Dějiny Nového Zélandu

Dějiny Nového Zélandu jsou dějinami státu Nový Zéland, který vznikl roku 1907, a dějinami území tohoto státu před jeho vznikem. Nový Zéland je geograficky souostrovím především dvou velkých ostrovu, Severního a Jižního, plus asi 600 malých ostruvku.

                                               

Seznam novozélandských panovníku

Dne 26. září 1907 bylo ustanoveno "nezávislé" dominium Nový Zéland jako britské dominium. Jednalo se o autonomní polonezávislý stát, pod vládou britského krále, který je od té doby zároveň král Nového Zélandu. V roce 1931 přijal britský parlament ...

                                               

Alódie

Alódie, také známá jako Alwa, bylo středověké núbijské království v dnešním středním a jižním Súdánu. Jeho hlavním městem bylo město Soba, které se nachází poblíž současného Chartúmu na soutoku řek Modrého a Bílého Nilu.

                                               

Nobatie

Nobatie bylo raně středověké království ležící v Dolní Núbii a později součást sousedního království Makúrie. Arabští historikové Nobatii často označovali jako al-Maris. Nobatie byla založena kmenem Nobatijcu, římskými autory nazývanými latinsky ...

                                               

Staronúbijština

Staronúbijština je starověký núbijský jazyk, kterým se v oblasti Núbie hovořilo přibližně do 15. století a představuje přímého předchudce dnešnímu jazyku Nobiin a dalším moderním núbijským jazykum. Jeho psaná forma je zachována nejméně na stovce ...

                                               

Dafárské povstání

Dafárské povstání vypuklo v roce 1962 v ománské provincii Dafár proti sultanátu Maskat a Omán, který byl podporován Velkou Británií. Skončilo v roce 1975 porážkou povstalcu, avšak stát Omán následně prošel radikálními reformami a modernizací. Na ...

                                               

Imamát Omán

Imamát Omán byl státní útvar na území dnešního Sultanátu Omán. Vznikl již v době islámské expanze v 7. století. Imám měl zpravidla pod kontrolou vnitrozemí okolo hlavního města Nazvá, a to i v období, kdy bylo pobřeží ovládáno cizími mocnostmi, n ...

                                               

Kalhat

Kalhat, nebo také Galhat, je starověké ománské město, které je zapsané od června 2018 na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Většina města je rozpadlá s výjimkou malého mauzolea, jehož místní název je Bibi Maryam a části městských hrade ...

                                               

Lidová fronta za osvobození Ománu

Lidová fronta za osvobození Ománu byla arabská povstalecká nacionalistická organizace vyznávající komunistickou ideologii. Byla protivníkem sultánových sil v Dafárském povstání. Jejími podporovateli byly Sovětský svaz a Čínská lidová republika.

                                               

Maskat a Omán

Maskat a Omán byl státní útvar, který existoval na území dnešního Sultanátu Omán a zčásti na území dnešních Spojených arabských emirátu, přibližně od roku 1856 do roku 1970. Maskat a Omán by neměl být zaměňován s jiným státním útvarem, a to se Sm ...

                                               

Nabhánovci

Dynastie Baní Nabhán, neboli Nabhánovci, byla ománská dynastie, která vládla přibližně pět století. Období jejich vlády se dělí na dvě éry – ranou a pozdní. Raná Nabhánovská éra začala v roce 1154, kdy byly ze země vypuzeni Seldžukové a zemřel im ...

                                               

Seznam vládcu Ománu

                                               

Bailo

Bailo byl Benátským diplomatem v Konstantinopoli kolem roku 1454. Traumatický výsledek benátsko-tureckých válek ukázal Osmanské říši, že k udržení a obhájení své pozice ve východním Středozemí se bude muset spoléhat především na diplomatické a po ...

                                               

Dahijové

Dahijové byli bývalí osmanští janičářští velitelé, kteří spravovali Bělehradský pašalík v letech 1801–1804, a to zcela nezávisle na centrální správě v Istanbulu.

                                               

De Bunsenova komise

De Bunsenova komise byla komise ustavená roku 1915 britským ministerským předsedou H. H. Asquithem. Předsedou komise byl Maurice de Bunsen a jejím cílem bylo stanovení britské válečné politiky vuči Osmanské říši a definování britských zájmu na Bl ...

                                               

Janko Gagić

Janko Gagić byl srbský vudce hajduku. Byl zabit během akce Stětí knezu, díky které započala Srbská revoluce a snaha o oddělení Srbska od Osmanské říše. Gagić se narodil ve vesnici Ribnica v Ribanske Banje, v regionu Kruševac. Poté, co několik Tur ...

                                               

Krymský chanát

Krymský chanát byl historický státní útvar krymských Tataru v letech 1441–1783, rozkládající se na území poloostrova Krym, okolo pobřeží Azovského moře, severního pobřeží Černého moře a území Kubáně mezi ústím Dunaje a Dněprem. Zakladatelem dynas ...

                                               

Megali idea

Megali idea je politická koncepce sjednocení všech Řeku do jediného státu. Jeho území zahrnuje jižní část Balkánského poloostrova, ostrovy v Egejském moři, západní část Malé Asie - Iónii a černomořské pobřeží. Hlavním městem měla být Konstantinop ...

                                               

Mladoturci

Jako Mladoturci je označováno politické hnutí v osmanském Turecku, jehož počátky sahají do 70. let 19. století. Cílem hnutí bylo prosadit politické a společenské reformy. Angažovalo se v něm i mnoho příslušníku armády. Od roku 1876 se stoupenci t ...

                                               

Mladoturecká revoluce

Mladoturecká revoluce, k níž došlo v roce 1908, bylo ozbrojené povstání a pokus o revoluci v Osmanské říši, vedené Mladoturky. Mezi duvody patřila nespokojenost s autoritářskou vládou sultána Abdülhamida II. a dobová mezinárodní situace. Pod pohr ...

                                               

Daher el-Omar

El-Omar vládl v době oslabené centrální osmanské vlády. Založil moderní Haifu, opevnil mnoho měst, mimo jiné Akko své hlavní sídlo a Tiberias, kde dal postavit dochovanou mešitu Postavil také palác saraju v Nazaretu. Jeho slabé či liberální vládě ...

                                               

Osmanské interregnum

Osmanské interregnum bylo období kritického bezvládí v Osmanské říši, kdy se synové a potenciální nástupci sultána Bajezida I. nebyli schopni a ochotni podřídit se jednomu sultánovi. Toto bezvládí začalo v roce 1402 porážkou Osmanu od krutého uzb ...

                                               

První konstituční éra

První konstituční éra bylo období, kdy se v Osmanské říši začal formovat princip konstituční monarchie. Bylo vyhlášeno Kanûn-ı Esâsî, které sepsali členové Mladých Osmanu. Období začalo 23. prosince 1876 a trvalo do 14. února 1878. Tito Mladí Osm ...

                                               

Republika sedmi ostrovu

Republika sedmi ostrovu byl ostrovní stát na území Jónského souostroví, který pod společným protektorátem Ruska a Osmanské říše existoval v letech 1800 až 1807 a poté jako francouzská država v letech 1807 až 1815. Byl prvním územím po pádu byzant ...

                                               

Smederevský sandžak

Smederevský sandžak, kolokviálně též Bělehradský pašalík byl územně správní celek osmanské říše rozkládající se na jih od Dunaje a Sávy až po území na pravém břehu západní Moravy. V jeho čele stál sandžak-beg, případně bělehradský muháfiz. Mezi l ...

                                               

Bahávalpur (stát)

Bahávalpur byl monarchistický stát, existující do 14. října 1955, na jihovýchodě moderní pákistánské provincie Paňdžábu při hranicích s Indickou republikou, největší a nejvýznamnější z bývalých paňdžábských státu. Jeho centrem bylo město Bahávalp ...

                                               

Generální guvernér Pákistánu

Generální guvernér Pákistánu byla funkce, jejíž vykonavatel byl stálý zástupce krále Jiřího VI. a později královny Alžběty II. na pákistánském území. Funkce byla stvořena po rozpadu Britské Indie v roce 1947 a zanikla v roce 1956, kdy byla v Páki ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →