ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 26                                               

Binární kód

Binární kód je v informatice zpusob uložení informace v počítači definovaný jako konečný počet bitu, z nichž každý muže nabývat právě jednu ze dvou hodnot. Pro snadnější zápis uložených hodnot se dnes převážně používá byte s délkou slova osm bitu ...

                                               

Bipolární kódování

Bipolární kódování v telekomunikacích je libovolný linkový kód, který používá dvě nenulové napěťové úrovně s opačnou polaritou. Signál vzniklý bipolárním kódováním se nazývá duobinární signál, na rozdíl od diferenciálního signálu používá tři napě ...

                                               

CQD

CQD je nouzový signál, který byl používán před začátkem masového rozšíření signálu SOS. Zkratka se nesprávně vysvětluje pomocí ruzných akronym jako Come Quick, Distress, Come Quick, Danger, nebo žertovně Come Quick, Damn it. Ve skutečnosti vznikl ...

                                               

Čárový kód

Čárový kód je prostředek pro automatizovaný sběr dat. Je tvořen černotiskem vytištěnými pruhy definované šířky, umožňující přečtení pomocí technických prostředku – čteček či skeneru. Myšlenka je z roku 1949. Patent na čárový kód byl poprvé udělen ...

                                               

Daňové identifikační číslo

Daňové identifikační číslo je jednoznačná identifikace daňového subjektu. Každý daňový subjekt má své daňové identifikační číslo, které mu přidělí správce daně poté, co se daňový subjekt zaregistroval. Daňové identifikační číslo je charakterizová ...

                                               

Diferenciální kódování Manchester

Diferenciální kódování Manchester je jedním ze zpusobu kódování používaném při synchronním přenosu. Hodinový signál potřebný pro synchronní přenos je přitom začleněn přímo do přenášených dat. Tím pádem dochází k pruběžné synchronizaci odesílatele ...

                                               

Eliasovo gama kódování

Eliasuv gama kód je univerzální kód pro kladná celá čísla, jehož autorem je Peter Elias. Nejčastější využití je kódování celých čísel, u kterých není předem zjistitelná jejich horní hranice, nebo ke kompresi dat, ve kterých jsou malé hodnoty mnoh ...

                                               

European Article Number

European Article Number, od roku 2009 International Article Number nebo Global Trade Item Number, česky Mezinárodní číslo obchodní položky, je jednotná mezinárodní číselná identifikace zejména spotřebních výrobku a dalších obchodovatelných polože ...

                                               

Geek code

Geek code je textový kód sloužící k popsání osobnosti, názoru a zájmu geeku. Myšlenkou je zapsat vše, co je pro osobnost charakteristické, do jednotného formátu. Po přečtení kódu si mohou ostatní udělat obrázek o tom, jak pisatel vypadá, co ho za ...

                                               

Hanky code

Hanky code je neverbální rozlišovací znamení homosexuálu. Pomocí barevných šátku v kapse kalhot muži poznají, co má druhý zájem. Šátek umístěný vlevo vyjadřuje aktivní roli, šátek umístěný vpravo pasívní roli. Alternativou je uvázání šátku kolem ...

                                               

Hexspeak

Hexspeak je formou hláskování používanou v prostředí počítačových komunit, podobně jako třeba starší leetspeak. Hexspeak byl vytvořen programátory pro zápis hexadecimálních konstant ve zdrojovém kódu programu. Tyto textové řetězce jsou tvořeny po ...

                                               

Hodinová pozice

Hodinová pozice je relativní směr k objektu určený pomocí analogie s dvanáctihodinovým ciferníkem. Představte si, že stojíte uprostřed ciferníku, který leží pod vámi a nabízí dvanáct směru, do kterých míří značky na celých hodinách. V této analog ...

                                               

Identifikační číslo osoby

Identifikační číslo osoby je v České republice unikátní osmimístné identifikační číslo právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo organizační složky státu.

                                               

Index GRAU

Index GRAU, plným názvem index Hlavní raketové a dělostřelecké správy, je název kódového označení sovětské a ruské vojenské a kosmické techniky používaný útvary ministerstva obrany Sovětského svazu, resp. Ruska při komunikaci s podniky zbrojního ...

                                               

InChI

InChI je zkratka pro anglický termín IUPAC International Chemical Identifier, tedy česky "Mezinárodní chemický identifikátor IUPAC". Jedná se o textový identifikátor chemických látek, navržený jako standardní a lidsky čitelný zpusob, jak kódovat ...

                                               

International Bank Account Number

Mezinárodní číslo bankovního účtu je mezinárodně dohodnutý systém identifikace bankovních účtu přes státní hranice, který usnadňuje komunikaci a zpracování zahraničních transakcí se sníženým rizikem chyb při přepisu. Puvodně byl přijat Evropským ...

                                               

International Standard Book Number

ISBN je číselný kód určený pro jednoznačnou identifikaci knižních vydání. Kromě arabských číslic se v něm objevuje znak X a rozčleňující spojovníky či mezery. ISBN je specifikováno mezinárodním standardem ISO 2108, v Česku převzatým jako ČSN ISO ...

                                               

ISO/IEC 8859

ISO/IEC 8859 je mezinárodní norma definující 15 osmibitových znakových sad, kterou společně vydala a udržovala Mezinárodní organizace pro normalizaci a Mezinárodní elektrotechnická komise. Každá sada je definována jednou očíslovanou částí – ISO/I ...

                                               

Kód

Kód je předpis, podle nějž se informace převádějí do jiné reprezentace za účelem jejich přenosu či záznamu. Je to tedy zpusob, jakým se informace sdělují nebo zapisují na ruzná média. Často se slovem kód označuje také sama zakódovaná informace. K ...

                                               

Kód ONS

Kód ONS je zkratka pro systém zaznamenávající statistiky a srovnání mezi hrabstvími Velké Británie. ONS je zkratka pro Office for National Statistics. Např.: Region Kent má kód UKJ42 a jeho distrikt Canterbury 29UC.

                                               

Kódování (přenos informace)

Mějme informační zdroj {\displaystyle \scriptstyle }. Pod pojmem kódování tohoto zdroje chápeme přiřazování určitých řetězcu znaku konkrétním zprávám x ∈ X {\displaystyle \scriptstyle x\in {\mathcal {X}}}, jež vycházejí ze zdroje. Znaky v řetězcí ...

                                               

Kódování Manchester

Kódování Manchester je zpusob zakódování dat, který se využívá pro přenos dat počítačovou sítí na fyzické vrstvě ISO/OSI modelu, např. v Ethernetu či Token Ringu. V případě synchronního přenosu dat mezi odesílatelem a příjemcem je nutný synchroni ...

                                               

Leetspeak

Leetspeak je zpusob psaní slov spočívající v nahrazování písmen číslicemi a jinými znaky, rozšířený zejména v anglicky psané části internetu. Obdobnou formou hláskování je hexspeak. Termín leet je odvozen od slova elite elita. Abeceda je speciáln ...

                                               

Linkový kód

Linkový kód je libovolný zpusob reprezentace digitálního signálu pro přenos elektrickým kabelem v základním pásmu, bez použití modulace. Linkové kódy se používají i pro přenos optickými kabely, pro magnetický a optický záznam informací na princip ...

                                               

Magnetický kód

Magnetický kód je předpis pro přiřazení magnetické kombinace logických stavu. Je založen na dvojkové soustavě; každý prvek má přiřazenu určitou posloupnost jedniček a nul, které se zaznamenávají jako zmagnetizovaný a nezmagnetizovaný bod. Magneti ...

                                               

METAR

METAR je kód pro pravidelná hlášení aktuálních meteorologických informací, používaný hlavně v letectví. Název je puvodně zkratka z francouzského message d’observation météorologique régulière pour l’aviation – "pravidelná letecká meteorologická z ...

                                               

Morseova abeceda

Morseova abeceda je skupina symbolu, která je používána v telegrafii. Kóduje znaky latinské abecedy, číslice a speciální znaky do kombinací krátkých a dlouhých signálu. Ty je možné přenášet na dálku jednodušším zpusobem než všechny znaky abecedy. ...

                                               

NRZ

Název kódování NRZ pochází z anglického Non Return To Zero. V tomto kódování je jednička "1" reprezentována konkrétní význačnou hodnotou. Nula "0" je reprezentována jinou význačnou hodnotou. Žádné další hodnoty se ve výsledném signálu nevyskytují ...

                                               

Obecný barevný kód

Signální barvy obecného barevného kódu, jako i jiné barevné tóny viditelného spektra, jsou nedílnou součástí vizuální komunikace. Používají se buď analogickým nebo konvenčním zpusobem. Analogie je typická zejména pro realistická sdělení, kdy zobr ...

                                               

Prefixový kód

Prefixový kód je takový kód, který má tu vlastnost, že žádný symbol jeho kódové abecedy není předponou jiného symbolu abecedy. Pokud je nějaký kód prefixový, je možné řetězce symbolu tohoto kódu jednoznačně dekódovat, aniž by mezi jednotlivými sy ...

                                               

Q kódy v radioprovozu

Q kódy jsou smluvené třípísmenné mezinárodně platné zkratky používané při radioprovozu. Jejich cílem je zrychlit komunikaci a vyjádřit ve třech znacích celou větu. Za prvním znakem, kterým je vždy "Q" následují další dvě písmena. Podle prostřední ...

                                               

QR kód

QR kód je prostředek pro automatizovaný sběr dat. Zkratka vychází z anglického "Quick Response", tedy kódy rychlé reakce. QR kód dokáže zakódovat mnohem větší množství dat, než klasický EAN čárový kód. Specifikace QR kódu je od června 2000 standa ...

                                               

Redundance

Redundance znamená informační nebo funkční nadbytek, například větší množství informace, prvku nebo zařízení, než je nezbytné. Odtud dvojí odlišné užití slova: Redundance jako zbytečnost, plýtvání slovy a prostředky. Redundantní je příslovečné "p ...

                                               

Return to Zero

Název kódování RZ nebo také kódování s návratem k nule pochází z překladu anglického Return to Zero. Při tomto kódování jsou nuly "0" a jedničky "1" v nejjednodušším případě reprezentovány kladnými a zápornými pulsy. Přitom je duležité, že po kaž ...

                                               

Samodetekující kód

Samodetekující kódy slouží k jednoduchému ověření správnosti zadaných dat. Princip je založen na tom, že zadaná data jsou dělitelná daným číslem, nejčastěji bývá voleno 11. Daný dělitel by měl splňovat několik kritérií: prvočíselnost dvoucifernos ...

                                               

Samoopravný kód

Samoopravné kódy dovolují při dostatečně malém poškození zrekonstruovat puvodní data. Jaké množství chyb kód opravuje, je jeho charakteristika. Tím se liší od samodetekujících kódu, které pouze odhalí chyby v datech, ale není možné zjistit puvodn ...

                                               

Seznam mezinárodních směrových čísel

Toto je seznam mezinárodních směrových čísel, které jsou používány pro přístup k telefonním službám v zahraničí. Tyto číselné předvolby přiděluje Mezinárodní telekomunikační unie ve svém standardu E.164.

                                               

Skytalé

Skytalé je druh šifrování, který se skládá z válce na něm navinutém papyru či pergamenu na kterém je napsaný vzkaz. Tento druh šifrování používali Řekové a to zejména Sparťané, kteří ji využívali během válek.

                                               

SMILES

SMILES je zkratka pro anglický termín "simplified molecular input line entry specification", čili česky "zjednodušená molekulární specifikace pro vstupní řádky". Tato specifikace jednoznačným zpusobem popisuje strukturu molekul pomocí řetězcu zna ...

                                               

SOS

SOS je nejznámější mezinárodní tísňový signál v Morseově abecedě. Signál byl puvodně přijat německou vládou a v platnost vešel 1. dubna 1905. Celosvětovým standardem se stal 1. července 1908, kdy byl schválen státy účastnícími se námořní dopravy. ...

                                               

Type-length-value

TLV je obecný název pro formát dat, která jsou složena z řady bloku: Délka anglicky length – číslo udávající délku dat v daném bloku; například "4 byte" Značka anglicky type nebo tag – číslo popisující typ dat v daném bloku; například "textový ře ...

                                               

Zkrácené binární kódování

Zkrácené binární kódování je kódování typicky používané pro rovnoměrné rozdělení pravděpodobnosti s konečnou abecedou. Parametrem rozdělení je velikost abecedy n. Jde o obecnější variantu binárního kódování, kde n nemusí být mocninou o základu 2. ...

                                               

Digital signage

Digital signage je systém digitálních zobrazovacích zařízení ve veřejně přístupných prostorách. Jejich účelem je obvykle zobrazení informačních, navigačních informacích a především reklama. Hlavními přínosy digital signage zařízení oproti statick ...

                                               

Public relations

Public relations jsou techniky a nástroje, pomocí kterých instituce nebo firma buduje a udržuje vztahy se svým okolím a s veřejností, nahlíží její postoje a snaží se je ovlivňovat. Jedná se o dlouhodobou cílevědomou činnost, která by měla mimo ji ...

                                               

Reklama

Reklama je placená nebo neplacená propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky, mající obvykle za cíl zvýšení prodeje. Podle použitého média se rozlišuje televizní, novinová, internetová, rozhlasová, plakátová nebo jiná. ...

                                               

Spisovatel

Spisovatel je osoba, která se zabývá tvorbou vlastních literárních textu. Každý spisovatel je zároveň autorem. Autor textu bývá označen za spisovatele jen u některých textu. Podle zaměření muže být spisovatel označen i jinak. Například romanopise ...

                                               

Angulární gyrus

Angulární gyrus je mozkový závit umístěný zhruba na pomezí mezi spánkovým, temenním a týlním lalokem. Tato struktura je výrazně vyvinuta v lidském mozku, do jisté míry však existuje v mozku všech savcu a zejména pak primátu. Spadá do parietálního ...

                                               

Ekolingvistika

Ekolingvistika nebo také ekologická lingvistika, je obor, který vznikl v 90. letech 20. století rozšířením sociolingvistiky. Toto nové paradigma bere v úvahu nejen společenský kontext, ve kterém je umístěn jazyk, ale i širší ekologický kontext, z ...

                                               

Fáma

Fáma je téměř vždy smyšlená, polopravdivá či nepravdivá informace o člověku, jevu či události ze všech sfér soudobého či současného života.

                                               

Funkce komunikace

Komunikace je proudění informací ze zdroje k příjemci. Komunikace plní vždy aktuálně relevantní funkci. Pokud dojde k její úspěšné realizaci, komunikační výměna dostane smysl. Zároveň je každý komunikant určitým zpusobem motivován ke komunikaci, ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →