ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 252                                               

Jiří II. Drašković

Jiří II. Drašković z Trakošćanu, též jako Juraj II. Drašković von Trakošćan apod. byl chorvatský kardinál v 16. století. Byl synovcem kardinála Giorgia Martinuzziho, OSPPE.

                                               

Štěpán Držislav

Štěpán Držislav byl od roku 969 až do své smrti králem středověkého Chorvatského království z panovnické dynastie Trpimírovcu. Panoval bezmála tři desetiletí a jeho vláda tak byla jednou z nejdelších v dějinách země. Zároveň je prvním králem Chor ...

                                               

Republika Dubrovník

Republika Dubrovník, Dubrovnická republika, přesněji Raguská republika byla italská aristokratická městská námořní republika na jihu chorvatské Dalmácie s centrem v Dubrovníku. Existovala od 14. století do roku 1808. Postupně vystřídala vazalský ...

                                               

Fiume

Fiume byl nezávislý stát, který existoval v letech 1920 až 1924. Zahrnoval území stejnojmenného města, které se od roku 1947 jmenuje Rijeka, zemědělsky obhospodařované území severně od něj a koridor na západě, který území spojoval s Itálií.

                                               

Gospin Otok

Pro chorvatský národ má místo zvláštní historický a kulturní význam, neboť jde o významné místo starochorvatských dějin. Někteří historikové se domnívají, že ostrov Panny Marie, obklopený stojatými vodami řeky Jadro v Solinu, byl prvním osídleným ...

                                               

Hrvatski narodni otpor

Hrvatski narodni otpor byla politická militantní organizace chorvatské emigrace. Založena byla roku 1955 Vjekoslavem Luburićem, bývalým ustašovcem. Cílem organizace bylo rozbití socialistické Jugoslávie a obnova nezávislého Chorvatska po vyhlášen ...

                                               

Hvarské povstání

Hvarské povstání bylo povstání sedláku na ostrově Hvar proti šlechtické správě Benátské republiky. Povstání postupně přerostlo ve čtyři roky trvající konflikt, který probíhal v letech 1510–1514.

                                               

Chorvatská bánovina

Chorvatská bánovina byla správní jednotka v rámci Jugoslávie, která existovala v letech 1939–1941. Měla rozlohu 65 456 km² a podle odhadu z roku 1939 v ní žilo 4 400 000 obyvatel. Hlavním městem byl Záhřeb, nejvyšším představitelem byl bán Ivan Š ...

                                               

Chorvatská diaspora

Příslušníci chorvatského národa žijí kromě Chorvatska a Bosny a Hercegoviny také v celé řadě komunit po celém světě. Souhrnně se jim říká chorvatská diaspora a představuje ji několik milionu obyvatel.

                                               

Chorvatská legie

Chorvatská legie, oficiálně 369. posílený chorvatský pěchotní pluk, byla jednotka německé nacistické armády Wehrmacht, bojující na východní frontě druhé světové války a sestávající z chorvatských dobrovolníku.

                                               

Chorvatská literatura

Chorvatská literatura patří k rodině evropských literatur. Je propojena jednak s tradicemi středoevropských, tak i středomořských a balkánských národu. Její dějiny jsou staré několik set let.

                                               

Chorvatská rolnická strana

Chorvatská rolnická strana byla vlivná politická strana v Království Srbu, Chorvatu a Slovincu. Do roku 1918 nesla název Chorvatská lidová rolnická strana, pak do roku 1925 Chorvatská republikánská strana. Po dohodě se srbskou vládou bylo roku 19 ...

                                               

Chorvatská stoletá válka

Chorvatská stoletá válka je název řady, většinou krátkých, ozbrojených střetu mezi Osmanskou říší a Chorvatským královstvím a následně Chorvatskem v rámci Habsburské monarchie. Papež Lev X. nazval v roce 1519 Chorvatsko v roce Antemurale Christia ...

                                               

Chorvatská šlechta

Chorvatská šlechta označuje privilegovanou společenskou vrstvu v dějinách Chorvatska, která hrála významnou úlohu od středověku až po současnost. Termínem chorvatská šlechta se rozumí šlechtické rody, které žily či měly puvod v zemích někdejšího ...

                                               

Chorvatské jaro

Chorvatské jaro byl liberalizační proces v Socialistické republice Chorvatsko v období titoistické Jugoslávie. Odehrálo se na přelomu 60. a 70. let 20. století a vyvrcholilo v letech 1971/72, kdy bylo tvrdě potlačeno. Vzhledem k tomu, že se jedna ...

                                               

Chorvatské knížectví

Chorvatské knížectví neboli Knížectví Chorvatu byl nezávislý státní útvar zformovaný během 7. století n. l. příchodem slovanského kmene Chorvatu na území Byzantské říše.

                                               

Chorvatské království

Chorvatské království byl státní útvar, který existoval s ruznou mírou nezávislosti a s malými přerušeními v 925 do roku 1918. Chorvatské království vzniklo v roce 925, kdy byl dosavadní chorvatský kníže Tomislav I. od papeže korunován králem. De ...

                                               

Chorvatské království (925–1102)

Chorvatské království byl v letech 925–1102 nezávislý státní útvar, který vznikl v roce 925 korunovací dosavadního chorvatského kníže Tomislava I. Chorvatsko požívalo nezávislosti do roku 1102, kdy jej ovládl uherský král Koloman, syn krále Gejzy ...

                                               

Chorvatské království (1102–1526)

Chorvatské království byl státní útvar Chorvatu na březích Jaderského moře, který byl v letech 1102–1526 spojený s Uherským královstvím v personální unii. Chorvatské království bylo v roce 1102 ovládnuto uherským králem Kolomanem, takto se zrodil ...

                                               

Chorvatské království (1527–1868)

Chorvatské království byl státní útvar, který byl v letech 1527–1868 pod nadvládou Habsburku a součástí Zemí Koruny svatoštěpánské. Definitivně zaniklo v roce 1918, kdy se rozpadlo Rakousko-Uhersko a chorvatské země se připojily ke Státu Slovincu ...

                                               

Chorvatské mlčení

Chorvatské mlčení představuje období utišení chorvatského nacionalismu v druhé polovině 20. století. Podle širší interpretace představuje celé období existence Chorvatska v rámci socialistické Jugoslávie, podle užší definice pak období od konce C ...

                                               

Království chorvatsko-slavonské

Království chorvatsko-slavonské, též Trojjediné království dalmatské, chorvatské a slavonské bylo mezi lety 1868–1918 autonomní korunní zemí v rámci rakousko-uherského Zalitavska.

                                               

Chorvatský bán

Chorvatský bán neboli bán Chorvatska je historický titul bánu, místních vládcu a od roku 1102 místokrálu Chorvatského království, v době, kdy byla země pod nadvládou Uherského království. Často se uvádí také celý historický titul bán Chorvatska, ...

                                               

Ilyrismus

Ilyrismus bylo politicko-kulturní hnutí, které se objevilo ve 30. a 40. letech 19. století v Chorvatsku, které bylo tehdy ještě součástí rakouského císařství. Je reakcí chorvatských spisovatelu a kulturně aktivních osob své doby na procesy, které ...

                                               

Ilyrské království

Ilyrské království byl v letech 1816–1849 státní útvar, jedna z rakouských korunních zemí, rozkládající se na území dnešního Rakouska, Slovinska, Chorvatska a Itálie. Království bylo ustaveno jako nástupnický útvar po Ilyrských provinciích, vytvo ...

                                               

Ilyrské provincie

Ilyrské provincie byl v letech 1809–1816 státní útvar na území dnešního jižního Rakouska, severovýchodní Itálie, Slovinska a západního a jižního Chorvatska. Ilyrské provincie byly autonomní součástí Francouzského císařství pod vládou Napoleona Bo ...

                                               

Matija Ivanić

Matija Ivanić byl hvarský sedlák, který zorganizoval vzpouru vesničanu proti tehdejší nadvládě Benátské republiky. V lednu 1510 zorganizoval ozbrojenou akci několika tisíc sedláku, kteří svrhli tehdejší moc šlechty na ostrově Hvar. I když byl Iva ...

                                               

Královská chorvatská zeměbrana

Královská chorvatská zeměbrana byla chorvatská součást Královské uherské zeměbrany a jako taková i součást Rakousko-uherské armády. Vznikla v roce 1868 v dusledku chorvatsko-uherského vyrovnání a zanikla spolu se zánikem Uherska v roce 1918. Bojo ...

                                               

Královské Uhersko

Královské Uhersko je historické označení části území Uherska, které nebylo obsazeno Osmanskou říší během let 1536–1541, oficiálně Uherské království. Název Královské Uhersko se postupně přestal používat koncem 17. století po znovudobytí bývalého ...

                                               

Maďarizace

Maďarizace či hungarizace, neboli pomaďarštění, je proces, kdy je něco asimilováno či pohlcováno maďarskou indentitou nebo jazykem. Pojem maďarizace v užším smyslu v protikladu proti maďarizaci jako přirozené asimilaci byla v historickém ohledu c ...

                                               

Májová deklarace (1917)

Májová deklarace byla prohlášením poslancu jugoslávského klubu v Říšské radě, které pronesl poslanec Anton Korošec 30. května 1917. Iniciativa vzniku prohlášení patrně vzešla od Janeze Kreka. Poslanci s odkazem na národnostní princip a chorvatské ...

                                               

Markrabství Istrie

Markrabství Istrie dříve Istrijská marka byla historická země rozkládající se z větší části na poloostrově Istrie a také na přilehlých ostrovech v Jaderském moři.

                                               

Mítink bratrství a jednoty (Petrova Gora)

Mítink bratrství a jednoty se odehrál na Petrově hoře 4. března 1990, jen několik dní před prvními svobodnými volbami v Chorvatsku. Odehrál se v atmosféře doznívající protibyrokratické revoluce, rozpadu monopolu moci komunistické strany a značnéh ...

                                               

Národní vlastenecká strana

Národní vlastenecká strana Chorvatska je někdejší chorvatská mimoparlamentní pravicová politická strana, jejíž cílem bylo obnovení monarchie v Chorvatsku.

                                               

Nechorvatské obyvatelstvo v NDH

Nezávislý stát Chorvatsko jako jeden ze státu stojících na fašistické ideologii tvrdě potíral obyvatelstvo, které se nehlásilo k dominantnímu národu. V duchu nacistické ideologie byl také na území NDH prohlášen za jediný árijský národ chorvatský, ...

                                               

Nezávislý stát Chorvatsko

Nezávislý stát Chorvatsko bylo označení pro chorvatský stát, existující v dobách druhé světové války jako loutková země Třetí říše a Itálie pod vládou tehdejších ustašovcu. Nezávislý stát Chorvatsko se rozkládal na většině území dřívější Chorvats ...

                                               

Osimská smlouva

Osimská smlouva je mezinárodní smlouva, která potvrdila hranici mezi Itálií a SFR Jugoslávií na Istrijském poloostrově. Podepsána byla 10. listopadu 1975 v italském městě Osimo. Za italskou stranu ho podepsal Eugenio Carbone, za jugoslávskou Milo ...

                                               

Pandur

Pandur byl osobní strážce chorvatských šlechticu v 17. a 18. století v historickém regionu Slavonie a příslušník rakouské vojenské jednotky ve slezských válkách. V 17. a 18. století panduři střežili vojenskou hranici Habsburské říše vuči Osmanské ...

                                               

Podgora 72

Podgora 72 bylo vojenské cvičení Jugoslávské lidové armády, které se odehrálo na jaderském pobřeží v období od 21. do 25. října 1972. Cvičení se uskutečnilo jako pokračování předchozího Sloboda 71. Mělo za cíl prověřit obranu mořského pobřeží, vý ...

                                               

Rakouské přímoří

Rakouské přímoří nebo Přímoří byl historický správní útvar na území dnešního Chorvatska, Slovinska a Itálie, rozkládající se mezi Alpami a Jaderským mořem. V letech 1849–1918 to byla součást Rakouského císařství, resp. Rakousko-Uherska.

                                               

Rakousko-Uhersko

Rakousko-Uhersko, plným názvem Rakousko-uherská monarchie, byl státní útvar, reálná unie Království a zemí v Říšské radě zastoupených neboli Předlitavska a Zemí svaté Štěpánské koruny uherské neboli Zalitavska, existující od 8. června 1867 do 31. ...

                                               

Rapallská smlouva (1920)

Rapallská smlouva byla podepsána 12. listopadu 1920 a řešila hraniční spory mezi Italským královstvím a Královstvím Srbu, Chorvatu a Slovincu. Zplnomocněnými zástupci Království SHS byli Milenko Vesnić, Ante Trumbić a Kosta Stojanović, Itálie pak ...

                                               

Seznam chorvatských královen

Toto je seznam chorvatských kněžen a královen. Až na několik výjimek byly nepanujícími manželkami chorvatských panovníku. Od konce 11. století byl titul chorvatského krále sloučen s královským titulem uherským, proto také chorvatské panovnice byl ...

                                               

Socialistická republika Chorvatsko

Socialistická republika Chorvatsko byla socialistickou republikou, jež byla součástí Socialistické federativní republiky Jugoslávie. Součástí AVNOJské Jugoslávie se země stala v roce 1943. V roce 1990 bylo z názvu republiky vypuštěno adjektivum s ...

                                               

Stávka v Labinu (1987)

Stávka v Labinu patřila mezi nejdelší stávky v dějinách existence socialistické Jugoslávie. Stávka měla svuj význam i kvuli tomu, že ve městě Labin, které do roku 1945 patřilo Itálii, uskutečnili komunisté v roce 1921 první ozbrojené povstání pro ...

                                               

Strana práva

Strana práva byla politická strana pusobící v Chorvatsku od roku 1861 až do roku 1929 v době Jugoslávského království. Příznivci strany byly označováni jako Pravaši. Na její tradici v roce 1990 po pádu komunismu navázala Chorvatská strana práva.

                                               

Svaz komunistu Chorvatska

Svaz komunistu Chorvatska byla republiková organizace SKJ na území SR Chorvatsko. Organizace byla založena v roce 1937 v Samoboru pod názvem Komunistická strana Chorvatska. V té době pusobila v ilegalitě, neboť byla komunistická strana v jugosláv ...

                                               

Uherské království (1000–1301)

Uherské království zkráceně Uhersko či Uhry, byl historický mnohonárodnostní státní útvar. Úlohu hlavního města plnila Ostřihom spolu se Stoličným Bělehradem.

                                               

Uherské království (1301–1526)

Uherské království zkráceně Uhersko či Uhry, byl historický mnohonárodnostní státní útvar s maďarskou hegemonií. Hlavním městem byl od 14. století Budín, předtím Ostřihom a Stoličný Bělehrad.

                                               

Uhersko

Uhersko či Uhry, oficiálním názvem Uherské království, byl historický mnohonárodnostní státní útvar s maďarskou hegemonií, rozkládající se od 10. století do roku 1918 na pomezí střední a jihovýchodní Evropy, konkrétně na území dnešního Maďarska a ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →