ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 25                                               

Abstrakt

Abstrakt je stručný výtah vědeckého článku, dizertační práce, referátu nebo jakékoliv hloubkové analýzy jakéhokoliv předmětu nebo disciplíny. Slouží především jako pomoc čtenáři rychle se zorientovat v dané práci. Nachází se vždy na začátku práce ...

                                               

Anketa

Anketa je pruzkum názoru dotazem u skupiny respondentu, jejichž výběr neumožňuje náležité zobecnění na celou populaci. Tvurci ankety rozšíří dotazník například na internetu, v tištěných periodicích nebo na letácích k volnému rozebrání a každému p ...

                                               

Apostila

Apostila je doložka, jež se připojuje za oficiální listiny a dokumenty, která prokazuje ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí. Tato zvláštní doložka nahrazuje v případech stanovených mezinárodními smlouv ...

                                               

Autentika

Autentika je listina vydaná církví, kterou se ověřuje pravost určité relikvie. Muže se ale jednat i o kovovou destičku, do níž je text vyryt – například autentika v podobě olověné destičky byla vložena do relikviáře sv. Maura. V roce 2018 oslavil ...

                                               

Brněnské fórum

Brněnské fórum vzniklo v lednu 1989 jako sdružení brněnských občanu "šedé zóny", kteří byli rozhodnuti rozhýbat občanskou společnost, a to nejen v Brně. První veřejné setkání, na svou dobu výjimečné, bylo v kulturním sále městské části Kohoutovic ...

                                               

Cirkulář

Cirkulář muže být listina nadřízené osoby nebo nadřízeného úřadu určená podřízeným, cirkulární nóta nebo elektronický cirkulář. Latinské circulus je kruh, circum kolem. Výraz cirkulář je běžný v historických pramenech 18. až 20. století.

                                               

Dotazník

Dotazníky slouží k zjišťování informací v populaci jako celku nebo i v nějaké menší skupině osob. Na jejich základě dochází k vyhodnocování určitých skutečností a orientaci dalších kroku. Pokud má papírovou nebo elektronickou formu, obvykle se je ...

                                               

Drafting documentation

Drafting documentation neboli "zpracování dokumentace" je anglický termín, který charakterizuje v dnešní době stále více kladený duraz na efektivní vytváření podnikové dokumentace, tak aby byla v souladu se standardy moderního vedení podniku. Výk ...

                                               

Elektronický dokument

Elektronický dokument je libovolný soubor typicky vytvořený uživatelem pomocí aplikačního softwaru, který muže být používán v elektronické nebo tištěné formě. Puvodně byly počítačové dokumenty považovány pouze za interní formu; výsledným tvarem b ...

                                               

Formulář

Formulář označuje list papíru, listinný dokument, ve kterém je předtištěn text a další pomocné grafické údaje pro písemné vyplnění ruzných dat a údaju. Jedná se o synonymum pro slova blanket, tiskopis, popřípadě dotazník. Tištěné tiskopisy se vys ...

                                               

Frischovo–Peierlsovo memorandum

Frischovo–Peierlsovo memorandum byl první technický popis praktické atomové zbraně. Napsáno bylo Otto Frischem a Rudolfem Peierlsem v březnu 1940, v době kdy oba pracovali na University of Birmingham v Anglii. Memorandum obsahovalo nové výpočty o ...

                                               

Grafikon dopravy

Grafikon dopravy je grafické znázornění pohybu dopravních spoju po trase, tedy grafická forma jízdního řádu. Spoje se zobrazují jako lomené čáry nebo úsečky na grafu kartézské soustavy souřadnic, vodorovná osa obvykle znamená čas v rámci provozní ...

                                               

Charta 08

Charta 08 je dokument, který vznikl v roce 2008 v ČLR. Požaduje politické reformy a demokratizaci společnosti. Byla zveřejněna 10. prosince 2008 v den 60. výročí vzniku Všeobecné deklarace lidských práv. Inspirovala se Chartou 77, která o 31 let ...

                                               

Inventura demokracie

Inventura demokracie byla převážně studentská občanská iniciativa pusobící v letech 2008-2014. V iniciativě se vystřídaly dvě skupiny lidí: První jí na podzim roku 2008 založila a následně v únoru 2010 činnost předala další skupině která v jejich ...

                                               

Jízdní řád

Jízdní řád je dokument, který popisuje, kdy a kam jedou dopravní spoje na určité lince, trati nebo v určité dopravní síti nebo oblasti, případně i časový plán jednotlivé jízdy. V puvodním významu termín označuje abstraktní řád, který je možno vyj ...

                                               

Kairos 98

Kairos 98 byla iniciativa v rámci české římskokatolické církve, kterou několik osobností z intelektuálních kruhu, inspirovaných německojazyčnou iniciativou My jsme církev z roku 1995, vyjádřilo svoji angažovanost v dění v církvi. Prvotní prohláše ...

                                               

Katalogový list

Katalogový list je dokument uvádějící výkonnostní a další technické charakteristiky výrobku, stroje, součásti, subsystému, materiálu nebo softwaru natolik detailně, aby návrhářum umožnil začlenění příslušné součásti do většího celku. Katalogový l ...

                                               

Lékařský předpis

Lékařský předpis je dokument, kterým lékař žádá lékárníka o vydání léčivého přípravku pacientovi. Nejedná se však jen o právní dokument, ale zároveň slouží i jako účetní doklad k proplacení přípravku zdravotní pojišťovnou.

                                               

Listovní tajemství

Listovní tajemství je jedno ze základních lidských práv a svobod přiznaných v České republice Listinou základních práv a svobod. Člověk je má ze samé podstaty toho, že je lidskou bytostí. Jako takové je nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a ...

                                               

Liturgický text

Liturgický text je text schválený příslušnou náboženskou autoritou k tomu, aby byl čten, zpíván nebo recitován během bohoslužeb. Mezi liturgické texty patří například úryvky z Bible, modlitby, vyznání víry či antifony.

                                               

Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy

Manuál tvorby veřejných prostranství slouží jako základní podklad pro koncepční přístup k veřejným prostranstvím v Praze. Vypracoval ho v roce 2013-2014 Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Manuál obsahuje principy, pravidla, doporučení a k ...

                                               

Metropolitní plán hlavního města Prahy

Metropolitní plán je územní plán hlavního města Prahy. Územní plán určuje, jak se bude město v následujících deseti až dvaceti letech rozvíjet, kde se smí a nesmí stavět apod. Je to závazný plán pro stavební úřady, které mohou v konečné fázi vyda ...

                                               

Omluvenka

Omluvenka je potvrzení dokládající duvod nepřítomnosti. Většinou mívá písemnou formu, v některých případech muže postačovat případně též forma ústní. Omluvenka například muže být typická pro školní vyučování, ústní jednání v soudním či správním ř ...

                                               

Omluvný list

Omluvný list je školní tiskopis, který dokládá a zduvodňuje absenci žáka nebo studenta ve škole. Nejčastěji má formu složeného listu A4, na kterém je uvedeno jméno žáka, aktuální školní rok, třída a název školy. Omluvný list oficiálně popisuje du ...

                                               

Osvědčení o registraci vozidla

Osvědčení o registraci vozidla je dokument, který uvádí základní informace o vozidle a jeho vlastníku. V České republice má osvědčení o registraci vozidla dvě části. Část I lidově malý technický prukaz má podobu malé kartičky zatavené v plastové ...

                                               

Pastýřský list

Pastýřský list je dopis ordináře určený věřícím či kněžím. V prvním případě bývá obvykle čten o nedělích namísto či během kázání. Pastýřské listy jsou běžné například v římskokatolické církvi či starokatolické církvi.

                                               

Písemný rozkaz

Písemný rozkaz je dokument, kterým pracovník odpovědný za řízení železniční dopravy zpravuje strojvedoucího o mimořádnostech souvisejících s jízdou vlaku. Písemný rozkaz muže být sepsán pracovníkem řízení dopravy ručně na předepsaný tiskopis, neb ...

                                               

Pohlednice

Pohlednice je forma poštovní korespondence, která má z jedné strany vyobrazený propagační materiál a z druhé místo pro psaný vzkaz. Většinou je vyrobená z tenkého tvrdého listu papíru obdélníkového tvaru, ale vyskytují se i ve tvaru kruhu, trojúh ...

                                               

Přepravní doklad

Přepravní doklad je dokument, který je používán v dopravě při přepravě nákladu. Jde se zásilkou od místa odeslání až do místa doručení. Některé jeho části zustávají také odesílateli. Informuje o povaze a charakteristice zboží. Jeho potvrzením vzn ...

                                               

Resumé

Résumé nebo resumé neboli souhrn ; angl. summary, něm. Zusammenfassung, rus. резюме) znamená: Stručné shrnutí obsahu článku a jeho hlavních myšlenek. Dnes se místo toho častěji používá anglický výraz abstract. Zejména v USA stručný jednostránkový ...

                                               

Rozpis (rallye)

Jako rozpis se při rallye označují poznámky o pruběhu trati, které čte během závodu navigátor jezdci. Psaní rozpisu se začalo používat před první světovou válkou, rozšířilo se v šedesátých letech, kdy se stalo nutností pro zahraniční závodníky be ...

                                               

Řízená dokumentace

Řízená dokumentace je soubor pravidel a postupu, které řídí procesy návrhu, tvorby, schvalování, evidování, stav a vyřazení dokumentu, které jsou vytvořeny na základě příručky jakosti a v souladu s normami kvality.

                                               

Skartace

Skartace označuje odstranění nepotřebných dokumentu ze spisovny nebo z jednotlivých registratur puvodce ve smyslu jejich vyřazení. Vyřazené dokumenty mohou být určeny ke zničení, nebo k dlouhodobému uložení v archivu. Skartaci upravuje stát v Čes ...

                                               

Slajdument

Slajdument je dokument, vytvořený v prezentačním softwaru, určený k zasílání a ke čtení – nikoli k prezentování. Kvalitní slajdument kombinuje text a vizuály stručným a srozumitelným zpusobem, je správně typograficky vysázen a graficky zpracován. ...

                                               

Stavební povolení

Stavební povolení je licence, která je potřeba ke stavbě či stavebním úpravám, pravidla jejího získání se liší podle jednotlivých státu. V Česku toto povolení vydává místní Stavební úřad na požádání a při splnění podmínek. Stavební povolení vyžad ...

                                               

Stuha (hnutí)

Hnutí Stuha bylo alternativní a nezávislé studentské sdružení v poslední fázi komunistického režimu v Československu. Bylo vytvořeno studenty pražských vysokých škol postupnou genezí na sklonku jara a v létě 1989. Bylo katalyzátorem, který uvedl ...

                                               

Šachová notace

V minulosti se používalo několik zpusobu, jak zaznamenávat pruběh šachové hry, dnes se však používá téměř výhradně algebraická šachová notace, kterou v Evropě rozšířil syrský šachový teoretik Philipp Stamma v 18. století. Pole na šachovnici se v ...

                                               

Třídní kniha

Třídní kniha je školní tiskopis, do kterého se zapisuje seznam žáku v dané třídě, počty omluvených a neomluvených hodin každého žáka a další náležitosti. Během celého školního roku do třídní knihy zapisují učitelé probíranou látkou v daném předmětu.

                                               

Usnesení vlády

Usnesení vlády je dokument, kterým vláda ČR rozhoduje na základě zákonu a v jejich mezích o zásadních otázkách celostátního významu, pokud rozhodování o nich nepřísluší ministerstvum, jiným ústředním orgánum státní správy, nebo jimi řízeným orgán ...

                                               

Výroční zpráva

Výroční zpráva je dokument, který podává informaci o vývoji společnosti za fiskální rok. Společnost prostřednictvím výroční zprávy informuje o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření za uplynulé účetní období a o vyhlídk ...

                                               

Zpráva vyšetřovací komise o 11. září 2001

Zpráva vyšetřovací komise o 11. září 2001 je oficiální zpráva o událostech, které vedly k teroristickým útokum z 11. září 2001 vypracovaná Národní komisí pro teroristické útoky na Spojené státy, neformálně 9/11 Comission nebo Kean/Zelikow Comissi ...

                                               

Žákovská knížka

Žákovská knížka je dokument, určený zejména pro pruběžné zaznamenávání školních výsledku. Je prostředkem k předávání informací mezi školou a rodiči. Najdeme v ní údaje o prospěchu a chování žáku, informace o duležitých školních, resp. třídních ak ...

                                               

Imaginární společenství

Imaginární společenství je pojem, který představil americký politolog a historik Benedict Anderson ve své knize Představy společenství: úvahy o puvodu a šíření nacionalismu. Kniha se zabývá konceptem národa jako "imaginárního společenství". Národ ...

                                               

Jazyky Číny

Čína se vyznačuje rozmanitou a komplikovanou lingvistickou situací. Obyvatelstvo Číny se skládá z 56 oficiálně uznaných etnik. Převažující etnická skupina se nazývá Chanové a tvoří přes 90% populace. U Chanu najdeme okolo 2000 dialektu s ruznou m ...

                                               

Pražský manifest (esperanto)

Pražský manifest je soubor sedmi principu široce sdílených mezinárodním esperantským hnutím. Manifest byl publikován při příležitosti Světového esperantského kongresu v Praze v roce 1996 zástupci organizace UNESCO a účastníky kongresu. Jeho text ...

                                               

Úřední jazyk

Úřední neboli státní jazyk je jazyk stanovený zákonem pro komunikaci s úřady, včetně školství. Pro podání žádosti a její vyřízení je to vnější jazyk, pro komunikaci mezi úřady navzájem a uvnitř úřadu je to vnitřní jazyk. V laickém pojetí je úředn ...

                                               

Zákon o státním jazyce (Slovensko)

Zákon o státním jazyce Slovenské republiky je zákon, kterým se na Slovensku upravuje používání státního jazyka ve veřejném styku a odlišuje se jeho postavení od ostatních jazyku. Zákon přijatý v roce 1995 je naplněním článku 6 odst. 1 Ústavy Slov ...

                                               

Kódování

Kódování znamená záznam informace pomocí pevně stanoveného kódu čili znakové sady, případně kódové tabulky. Někdy se slovo používá i pro zápis programu v nějakém programovacím jazyce.

                                               

Automatická identifikace a sběr dat

AIDC se vztahuje na metody automatické identifikace objektu, na sběr dat o těchto objektech na zadávání těchto dat přímo do počítačového systému. Jde např. o technologie: biometrika biometrics čárové kódy bar codes NFC Near Field Communication RF ...

                                               

Aztécký kód

Aztécký kód je druh dvojrozměrného kódu, který si v roce 1995 patentovali Andrew Longacre a Robert Hussey, v roce 1997 ho zveřejnila Asociace pro automatickou identifikaci a mobilitu a později se stal standardem Mezinárodní organizace pro normali ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →