ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 24                                               

Starší dospělost

Období starší dospělosti se u lidí všeobecně projevuje mezi 45. a 60. rokem věku. Jedná se o období bilancování. U mnohých se projevuje "krize středního věku". Životní cíle jsou nyní kriticky přezkoumávány a vyhodnocovány. Lidé si často kladou ot ...

                                               

Stáří

Stáří je poslední část lidského života, vysoký věk. Jeho protikladem je mládí, tedy nízký věk. Neexistuje přesný okamžik nástupu stáří, neboť fyziologické změny v lidském organizmu spojené se stárnutím probíhají neustále a pozvolna a jde o velmi ...

                                               

Tannerova stupnice

Tannerova stupnice je stupnice tělesného vývoje u dětí, mladistvých a dospělých. Stupnici definuje tělesné měření vývoje založené na vnějších primárních a sekundárních pohlavních znacích, jako je velikost prsu, genitálií a rust pubického ochlupen ...

                                               

Třetí a čtvrtý věk

Třetí a čtvrtý věk je označením pro dvě období ve stáří. Pro 4. věk jsou charakteristické degenerativní procesy křehkost, demence, vážná zdravotní postižení, polymorbidita především chronické civilizační nemoci, nesoběstačnost, resp. závislost, a ...

                                               

Životní historie

Životní historie je celkový obraz života informátora či dotazovaného. Využívá se v sociologickém a antropologickém výzkumu. Cílem rozhovoru je popsat, jaké je to být osobou, která je dotazována, a odhalit tak klíčové faktory, které hrály roli v j ...

                                               

Pohyb

Pohyb nebo také lokomoce je označení, které se používá tehdy, mění-li hmotné objekty svoji vzájemnou polohu, tvar, velikost, tepelné, elektrické nebo magnetické vlastnosti, skupenství, chemické složení, biologické vlastnosti apod. Ruzné druhy poh ...

                                               

Antropomotorika

Antropomotorika je vědní obor, jehož hlavním obsahem je zkoumání vnitřních pohnutek, které člověk pro pohyb má. Zkoumá stav a vývoj motoriky člověka, zákonitosti jejího vzniku a vývoje. Je poddisciplínou motoriky, která zahrnuje veškerou biomotor ...

                                               

Bičík

Bičík je podlouhlá buněčná struktura, která slouží k pohybu jednobuněčných bičíkovcu, některých menších mnohobuněčných organismu a některých buněk mnohobuněčných organismu. Bičík se také vyskytuje u bakterií, ale v jejich případě jde o strukturu ...

                                               

Dynamika

Dynamika je část mechaniky, která se zabývá příčinami pohybu hmotných objektu. Zabývá se tedy veličinami spojenými s dynamikou pohybu, jako např. hybnost a energie. Jedním ze základních cílu dynamiky je určit pohyb hmotného bodu případně tělesa n ...

                                               

Hybnost

Hybnost je fyzikální veličina, která je mírou posuvného pohybu tělesa a je součinem jeho hmotnosti a rychlosti. Hybnost je vektorová veličina, stejně jako rychlost, a má stejný směr. Hybnost tělesa je rovná impulzu síly, který je potřeba na jeho ...

                                               

Kinematika

Kinematika je část mechaniky, která se zabývá klasifikací a popisem ruzných druhu pohybu, ale nezabývá se jeho příčinami. Naproti tomu dynamika zkoumá pohyb z hlediska pusobení sil. Kinematika se tedy zaměřuje na sledování polohy, rychlosti apod. ...

                                               

Kinetické umění

Kinetické umění neboli kinetismus je moderní výtvarný směr, založený na vytváření pohyblivých soch. Pohyb těchto objektu nebo jejich částí je dosažen např. skrytým motorkem, využitím magnetu nebo větru, některé objekty uvádějí do chodu sami návšt ...

                                               

Lokomoce člověka

Lokomoce člověka je schopnost pohybu v prostoru pomocí svalové činnosti. Je zajištěna pomocí lokomočního systému, který je podsystémem pohybového systému, který zajišťuje a řídí aktivní přemístění živého organismu v daném prostoru a čase. U dospě ...

                                               

Lokomoce živočichu

Lokomoce živočichu je termín pro přemísťování se živočichu z místa na místo. Buď prouděním protoplazmy, například u měňavky, nebo stahum svalu u větších živočichu. Podle prostředí, v němž se pohyb provádí, se rozeznává hlavně chuze, plavání nebo let.

                                               

Motorika člověka

Motorika člověka představuje souhrn lidských pohybových předpokladu a projevu zahrnující pruběh a výsledek pohybové činnosti. Motorická činnost je pak cílevědomý a systematický proces řízený centrální nervovou soustavou, uskutečňovaný v interakci ...

                                               

Nekton

Nekton je soubor tvoru žijících ve vodním prostředí, který se aktivně pohybuje. Jedná se například o druhy volně se pohybujících ryb, některé hlavonožce a další zástupce vodní fauny. Z tohoto souboru je často vyjímán bentos, tedy tvorové obývajíc ...

                                               

Oční pohyb

Oční pohyby jsou vulí řízené nebo na vuli nezávislé pohyby, které vykonávají oční koule. Jsou umožněny prací okohybných svalu, jež jsou inervovány hlavovými nervy III., IV. a VI.

                                               

Rychlost

Rychlost je charakteristika pohybu, která určuje, jakým zpusobem se mění poloha tělesa v čase. Rychlost je vektorová fyzikální veličina, neboť udává jak velikost změny, tak i její směr. Pokud dva běžci závodí na stejné trati, pak se pohybují po s ...

                                               

Senzomotorické učení

Senzomotorické učení je učení se pohybovým návykum. Uskutečňuje se jako cvičení. U člověka je to například jízda na kole, jízda na lyžích, hra na hudební nástroj a ruzné druhy sportovních, manipulačních a pracovních činností. Senzomotorické učení ...

                                               

Aktivní čekání

Aktivní čekání je v programování označení pro takovou část počítačového programu, která v rámci podmíněného cyklu sama aktivně opakovaně ověřuje, zda už byla podmínka splněna, a v mezičase provádí nanejvýš nějaké jalové operace, například nulové ...

                                               

Arytmický sériový přenos

Asynchronní sériový přenos je druh sériového přenosu, při kterém se udržuje synchronizace vysílače a přijímače pouze po dobu přenosu jedné slabiky ; každá slabika je rozdělena na jednotlivé bity, které jsou vysílány postupně jako datové prvky ; j ...

                                               

Asynchronní vstup/výstup

Asynchronní vstup/výstup je v oboru počítaču označení pro takovou podobu vstupu/výstupu, při které mohou být během čekání na dokončení vstupního/výstupního datového přenosu souběžně prováděny jiné procesy. Vstupně/výstupní operace jsou obvykle řá ...

                                               

Atomicita

Atomicita neboli nedělitelnost je duležitá vlastnost v programování. Znamená, že daná činnost se provede najednou, nemuže být přerušena něčím jiným a později dokončena.

                                               

Bit stuffing

Bit stuffing je zpusob, jak vynutit změnu obvykle napěťové úrovně na sériové sběrnici vložením nevýznamového bitu. Do češtiny se tento termín v odborných textech často nepřekládá, pokud ano, pak jako "vkládání bitu". Duvodem k vynucování napěťové ...

                                               

CalDAV

Protokol CalDAV je rozšíření standardu WebDAV, definovaný IETF v roce 2007. Jeho cílem je umožnit klientum přístup ke kalendářním informacím uložených na vzdáleném serveru. Architektura CalDAV organizuje data do kolekcí. Zdroje a kolekce mohou bý ...

                                               

Deadlock

Deadlock je odborný výraz pro situaci, kdy úspěšné dokončení první akce je podmíněno předchozím dokončením druhé akce, přičemž druhá akce muže být dokončena až po dokončení první akce. Vzniká paradox, často označovaný jako ‚Co bylo dříve? Slepice ...

                                               

Fronta (datová struktura)

Fronta je v programování abstraktní datový typ typu FIFO. Fronta používaná v operačních systémech pro meziprocesovou komunikaci je také nazývána roura. Opakem fronty FIFO je zásobník.

                                               

Kritická sekce

Kritická sekce je v informatice nejmenší část zdrojového kódu, kde dochází k přístupu ke sdílenému prostředku, ke kterému nemohou současně přistupovat dva nebo více procesu či vláken. Programy, které usilují o vstup do kritické sekce, musí použít ...

                                               

Livelock

Jako livelock se v informatice označuje situace, kdy nějaký proces stále běží, ale dosahuje stavu jen v omezené části programu, bez možnosti dosáhnout nějakého cílového stavu. Muže buď dokola opakovat tytéž kroky, pak jde o nekonečný cyklus, ale ...

                                               

Monitor (synchronizace)

Monitor je synchronizační primitivum, které se používá pro řízení přístupu ke sdíleným prostředkum. Jeho zvláštností je, že jde o speciální konstrukci programovacího jazyka, typicky implementovanou pomocí jiného synchronizačního primitiva. Výhodo ...

                                               

Problém čtenářu a písařu

Problém čtenářu a písařu, také známý jako problém sdíleného a exkluzivního zamykání, patří ke klasickým výpočetním problémum při řešení souběžnosti, kterými se zabývá informatika. Tento problém se vyskytuje v situacích, kdy více vláken v roli čte ...

                                               

Problém kuřáku cigaret

Předpokládejme, že cigareta vyžaduje tři ingredience, aby mohla být vykouřena: zápalky papír tabák Dále předpokládejme, že kolem stolu jsou tři kuřáci, z nichž každý má nekonečné zásoby jedné ze tří ingrediencí – jeden kuřák má nekonečné zásoby t ...

                                               

Problém obědvajících filosofu

Problém obědvajících filosofu je myšlenkový experiment, který se používá k ověření správné činnosti správy procesu. Formuloval jej Edsger Dijkstra v roce 1965. Každý operační systém má správu procesu, což je vlastně algoritmus, který řídí vznik, ...

                                               

Problém producenta a spotřebitele

Problém producenta a spotřebitele je jedním z klasických příkladu problému programování souběžných procesu. Producent vyrábí určitá data a dává je do zásobníku o omezené velikosti. Spotřebitel je zase ze zásobníku odebírá. Producent nemuže přidáv ...

                                               

Problém spícího holiče

Problém spícího holiče je jeden z modelových případu, kdy v programu používajícím více vláken muže nastat deadlock. Za jeho autora je považován nizozemský informatik Edsger Dijkstra. Holič má pracovat, když jsou v holičství zákazníci a jinak spát ...

                                               

Rámcová synchronizace

Rámcová synchronizace nebo vytváření rámcu je metoda používaná v telekomunikacích pro určení začátku nebo konce rámce v přijímaném signálu, který umožňuje správné dekódování a demultiplexování proudu dat. Mechanismus rámcové synchronizace rozpozn ...

                                               

Read-copy-update

Read-copy-update je v informatice jedno ze synchronizačních primitiv používaných pro vzájemné vyloučení a muže být někdy využito jako alternativa k zámkum čtenářu–zapisovatelu. RCU zajišťuje velmi nízkou režii a neblokující čtení, avšak muže být ...

                                               

Řízení paralelního zpracování

Řízení paralelního zpracování se využívá v oblasti informačních technologií a výpočetní techniky, zejména v oblasti počítačového programování, operační systémy, multiprocesory a databáze, kde souběžné řízení zajišťuje správné výsledky pro souběžn ...

                                               

Samosynchronizační kód

Samosynchronizační kód je v teorii kódování a v telekomunikacích takový jednoznačně dekódovatelný kód, že žádná vlastní část kódového slova ani datový proud, v němž se části sousedních kódových slov překrývají, netvoří jiné nebo jinak umístěné kó ...

                                               

Semafor (synchronizace)

Semafor je v informatice široce používané synchronizační primitivum, které obsahuje celočíselný čítač. Semafor se využívá zejména jako ochrana proti souběhu tím, že chrání přístup do kritické sekce, k čemuž používá dvojici operací V a P. Je tak z ...

                                               

Spinlock

Spinlock je v operačních systémech druh zámku, na nějž je třeba aktivně čekat – čekající proces tedy při čekání na spinlock spotřebovává systémové prostředky. Spinlocky se zpravidla používají pouze v operačním systému, aplikacím jsou poskytována ...

                                               

SyncML

SyncML je synchronizační standard založený na technologii XML. Za vznikem standardu stojí sdružení SyncML Initiative. Verze 1.0 standardu vznikla v roce 2000, následovala verze 1.0.1 v roce 2001 a dále verze 1.1 roku 2002. Ve stejném roce bylo Sy ...

                                               

Synchronní sériová komunikace

Synchronní sériová komunikace popisuje metodu sériové komunikace, při které se "data posílají jako spojitý proud konstantní rychlostí." Synchronní komunikace vyžaduje, aby hodinové signály vysílače a přijímače byly synchronizovány – běžely stejno ...

                                               

Test-and-set

Test-and-set je v informatice jednoduchá atomická operace, která slouží k vytváření synchronizačních zámku. Operace TSL funguje tak, že nastaví hodnotu typu boolean na pravdu a vrátí její předchozí hodnotu. Zajistí tak, že ze soutěžících procesu ...

                                               

Vzájemné vyloučení

Vzájemné vyloučení je algoritmus používaný v programování jako synchronizační prostředek. Zabraňuje tomu, aby byly současně vykonávány dva kritické kódy nad stejným sdíleným prostředkem, jako například globální proměnné. Kritický kód je část kódu ...

                                               

Zámek (informatika)

Zámek je v informatice označení synchronizačního primitiva pro zajištění výhradního přístupu k systémovým prostředkum ve víceúlohovém prostředí, kde tak brání souběhu. Zámky jsou používány jak v případě, že dochází k cyklickému přepínání mezi běž ...

                                               

Zrychlení

Zrychlení je charakteristika pohybu, která popisuje, jakým zpusobem se mění rychlost tělesa v čase. Zrychlení je vektorová fyzikální veličina, neboť udává jak velikost změny, tak i její směr. Lze určit okamžité zrychlení a pruměrné zrychlení. Zry ...

                                               

Dostředivé zrychlení

Při křivočarém pohybu je výhodné rozložit zrychlení do směru pohybu, tzn. do směru tečny k trajektorii, a do směru kolmého k pohybu, tzn. do směru normály k trajektorii. Hovoříme pak o tečném zrychlení a normálovém zrychlení. Směr kolmý k trajekt ...

                                               

Gal (jednotka)

Gal, někdy též galileo je starší jednotka zrychlení, která se tradičně používá v gravimetrii. Označuje zrychlení 1 cm/s². Jednotka, která je odvozenou jednotkou soustavy CGS je pojmenována podle Galilea Galilei. Odpovídá zrychlení 0.01 m/s² přesně.

                                               

Gravitační zrychlení

Je-li F g {\displaystyle F_{\mathrm {g} }} gravitační síla pusobící v daném místě na bodové těleso setrvačné hmotnosti m {\displaystyle m}, vyjadřuje gravitační zrychlení vztah. a g = F g m {\displaystyle a_{\mathrm {g} }={\frac {F_{\mathrm {g} } ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →