ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 238                                               

Regent

Označení regent se obvykle používá pro dočasného zástupce panovníka v monarchii, tj. pro správce říše. Obvykle se jedná o dočasnou správu za dosud nezletilého dědičného vladaře nebo o situaci, kdy země nemá jednoznačného nástupce zemřelého panovn ...

                                               

Říšské arciúřady a dědičné úřady

Říšské arciúřady a dědičné úřady Latinsky archioficia a oficia hereditaria, německy Erzämter a Erbämter, byly vysoce prestižními ceremoniálními funkcemi ve Svaté říši římské, které souvisely s reprezentací na císařské korunovaci a byly drženy kur ...

                                               

Říšské rytířstvo

Říšské rytířstvo byla společenská vrstva nižší šlechty ve Svaté říši římské, která držela od pozdního středověku až do zániku říše statky ve Švábsku, Frankách a Porýní, které byly jednotně organizovány, podléhaly bezprostředně jen římskému císaři ...

                                               

Říšský kraj

Říšský kraj byl od r. 1500 vyšším územně-správním celkem ve Svaté říši římské. Měl vlastní stavovskou reprezentaci, organizaci a zákony. Kraje byly složeny z více říšských bezprostředních státu a státečku, nepokrývaly však celé území říše. Celkem ...

                                               

Seznam uherských žup (1881–1918)

Toto je přehled administrativních jednotek Uherského království resp. Zalitavska ve stavu mezi posledními úpravami počátkem 80. let 19. století a rozpadem Rakouska-Uherska po první světové válce. Toto historické správní členění je dnes nejvíce re ...

                                               

Slúžnovský okres

Slúžnovský okres anebo slúžnovský obvod je název administrativní jednotky v Uhersku, z které se skládaly župy/stolice. Byly vytvořeny začátkem 15. století s cílem zjednodušit administrativu. Zpočátku byla každá stolice/župa rozdělena na čtyři slú ...

                                               

Solní pokladna

Solní pokladna vznikla na základě tzv. solní smlouvy uzavřené v roce 1630 mezi Svatým stolcem a Českým královstvím. Císař Ferdinand II. se v ní zavázal poskytnout papeži a Apoštolskému stolci ve prospěch českého kléru podíl na solní dani ve výši ...

                                               

Statek (správní jednotka)

Termín statek představuje historickou územně správní jednotku na obdobné úrovni, jakou představují obce, v jejímž čele však nestálo žádné obecní zastupitelstvo. Místo něho bylo toto území spravováno přímo majitelem příslušného statku, což byl obv ...

                                               

Státní sekretariát (Ancien Régime)

Státní sekretariát byla královská instituce v době starého režimu ve Francii, založená v roce 1547. Úlohou státních sekretářu bylo plnění povinností přibližně na úrovni ministra, v oblastech zahraničních věcí, války, námořnictva, královského dvor ...

                                               

Stolice (území)

Stolice je obecné označení pro správní jednotku v Uhrách od pozdního středověku / raného novověku až do zániku Uherska v roce 1918 a poté i krátce v Československu do konce roku 1922. Ve slovenské odborné historiografii se pojem zužuje pouze jako ...

                                               

Údělné knížectví

Jako údělné knížectví je pro realitu raného středověku označováno území, jehož správou byl pověřen některý z příslušníku vládnoucího rodu. Svrchovaným vládcem území ovšem pořád zustával kníže, resp. král. Instituce údělných knížectví sloužila pan ...

                                               

Vrchnost

Vrchnost znamená v hierarchicky organizovaných společnostech osobu nebo instituci, vykonávající právní i faktickou moc nad poddanými, kteří jsou povinni vrchnost poslouchat. Vrchnost měla právo soudit, vydávat zákony a nařízení, vybírat daně a ji ...

                                               

Automat

Slovo automat označuje technické zařízení, stroj nebo přístroj, který je zařízen tak, že na nějaký spouštěcí impulz samostatně a spolehlivě vykonává předem určené činnosti, a to bez přímého lidského zasahování. Nejstarší zprávy - často fantastick ...

                                               

Deep Blue

Deep Blue byl šachový superpočítač postavený firmou IBM. Algoritmus zpracování stromu možností byl realizován hardwarem a dokázal vyhodnotit až 200 milionu postavení za sekundu. V roce 1997 tento počítač porazil mistra světa Garri Kasparova. Za p ...

                                               

Dějiny tanku

Dějiny tanku se začaly psát v 15. století, kdy s prvním návrhem bojového vozidla podobného tanku přišel vynálezce Leonardo da Vinci. Za předchudce tanku lze také považovat husitské bojové vozy s píšťalami a tarasnicemi. První prakticky použitelné ...

                                               

Dějiny zvonařství

Počátek zvonařství lze klást do doby 3. tisíciletí př. n. l. v Mezopotámii, kdy byly vyráběny nejstarší známé zvony světa. První odlévané zvony pořizují křesťanští mniši od 5. století. V té době jsou zvony užívány především v klášterech. Do koste ...

                                               

El Ajedrecista

El Ajedrecista byl šachový automat, který dokázal řešit některé druhy koncovek. Sestrojil jej Leonardo Torres y Quevedo v roce 1912 a širší veřejnosti byl předveden na Světové výstavě v Paříži v roce 1914. V roce 1915 o něm referoval časopis Scie ...

                                               

Historie svařování

Historii svařování lze datovat již od doby prvních pokusu člověka při tepelném zpracování kovu zhruba již k roku 4000 př. n. l. Technika kovářského svařování byla používána od nejranějších metalurgických pokusu, výroby zbraní i primitivních nástr ...

                                               

Historie železniční dopravy v Česku

Historie železniční dopravy v České republice se začala psát od 20. let 19. století. Železnice byly budovány primárně pro nákladní dopravu, přičemž se střídala období, kdy byly budovány a provozovány komerčními subjekty, s obdobími zestátňování, ...

                                               

Johann Nepomuk Mälzel

Johann Mälzel se věnoval hře na klavír, ale proslul hlavně díky svému vynálezu předchudce moderního metronomu, který sestrojil na návrh Ludwiga van Beethovena roku 1816, a stavbou hudebních automatu. Od roku 1810 zastával u vídeňského dvora úřad ...

                                               

Mezinárodní výstava elektřiny

Mezinárodní výstava elektřiny byla výstava, která se konala v Paříži v roce 1881 a byla věnována pokroku v elektřině.

                                               

Ottuv motor

Ottuv motor je historické označení spalovacího motoru, který v roce 1876 vyrobil a 25. května 1877 patentoval německý konstruktér a vynálezce Nicolaus Otto. Ottuv motor byl čtyřtaktní plynový zážehový motor se zvýšeným kompresním poměrem. Pruběh ...

                                               

Polybiuv čtverec

Polybiuv čtverec je metoda kódování, která převádí zprávu přirozené znakové sady na menší sadu znaku. V základní verzi se objevuje již ve starověkém Řecku, kde ji zdokumentoval učenec Polybios.

                                               

Pražská potrubní pošta

Pražská potrubní pošta je dnes již jediný dochovaný systém městské potrubní pošty na světě. Ničivé povodně v roce 2002 ji vyřadily z provozu, o obnovení provozu části sítě se uvažuje.

                                               

Dějiny pruzkumu sluneční soustavy

Dějiny pruzkumu sluneční soustavy se pojí s dějinami kosmonautiky. Článek obsahuje seznam letu na časové ose podle data vypuštění, pokud není uvedeno v poznámce jinak.

                                               

Torquetum

Torquetum nebo turquetum je latinský výraz pro astronomický měřící nástroj, spojující funkce armilárních sfér a astrolábu, který umožňuje určení souřadnic nebeských těles, nebo jejich aktuální výšku a určení času podle nestejných hodin.

                                               

Umělá inteligence

Umělá inteligence je obor informatiky zabývající se tvorbou stroju řešících komplexní úlohy například z oblastí logistiky, robotiky, zpracování přirozeného jazyka, či zpracování velkých objemu dat. Výzkum umělé inteligence je rozdělen do několika ...

                                               

Válka proudu

Válka proudu byl obchodní konflikt a technologický spor, který se odehrával ve Spojených státech amerických koncem 80. a začátkem 90. let 19. století a v němž šlo o to, zda se standardem pro distribuci elektrické energie stane stejnosměrný nebo s ...

                                               

Dějiny anglického krajinářského parku

Dějiny anglického krajinářského parku jsou historií proměny stylu anglický park, který vznikl v Anglii na počátku 18. století, a rozšířil se po celé Evropě.

                                               

Architekti anglického přírodně krajinářského parku

Významní architekti anglického přírodně krajinářského parku jsou architekti tvořící ve stylu anglického parku, který vznikl v Anglii na počátku 18. století, a rozšířil se po celé Evropě. Na výsluní mezi teoretiky stylu anglického parku je svými p ...

                                               

Perská zahrada

Termín Perská zahrada označuje formální palácové nebo rekreační zahrady starověku, středověku i novověku v Íránu a sousedních oblastech. Tento tradiční styl ovlivnil vzhled zahrad od Andalusie po Indii. Tádž Mahal z období Mughalské říše je jedno ...

                                               

Římská zahrada

Římské zahrady byly zahrady, jejichž architektonický zpusob výsadby a technické metody údržby byly používány a rozvíjeny Římany. Římské zahrady se staly díky osobitému vkusu Římanu vrcholnými zahradnickými díly své doby. V dobách kolem 1. století ...

                                               

Zahrada (starověký Egypt)

Egyptská zahrada je poprvé zmiňována v době asi 4000 př. n. l. Vrcholu tento styl dosáhl v Egyptě v letech 1530–1350 př. n. l. Součástí zahrady býval zavlažovací systém, který ji rozděloval na pravidelné části. Toto rozdělení bylo základem pravid ...

                                               

Dějiny zemědělství

Dějiny zemědělství zaznamenávají lidskou domestikaci rostlin a zvířat a vývoj a šíření technik pro jejich efektivní produkci. Zemědělství vzniklo nezávisle v ruzných částech světa a zahrnovalo ruznorodou škálu taxonu. Nezávislá centra puvodu tvoř ...

                                               

Agrární val

Agrární val je antropogenní forma reliéfu konvexního liniového tvaru, vzniklá dlouhodobým ukládáním kamení vysbíraného z polí na jednom místě v ruzně dlouhé, široké a vysoké valy. Existují dva typy, a to na volně vršené a zarovnané.

                                               

Alodiální statek

Alodiální statek je starší označení pro úplné vlastnictví nemovitých věcí a statku, se kterým vlastník mohl volně nakládat. Ekvivalentní jsou též termíny allodium. Konkrétní vlastnické vztahy byly zakotveny v právním systému příslušnému dané loka ...

                                               

Obščina

Obščina byla tradiční společenská organizační forma typická pro předfeudální a feudální společnosti především ve východní Evropě, ale i mimo ni. Pro obščinu byl charakteristický kolektivní zpusob hospodaření s pudou ve smyslu jejího užití a práce ...

                                               

Ohrazování

Ohrazování je pojem popisující praxi zabírání občinové pudy v 15.–19. století v Anglii. Pojem používal zejména Karel Marx v Kapitálu a je klíčovým v jeho teorii vzniku kapitalismu. Zpočátku byla velká část pudy v jakémsi nevlastnictví. Na této ob ...

                                               

Počátky zemědělství na Blízkém východě

Z počátku zemědělství na Blízkém východě někdy ve 13. až 11. tisíciletí př. n. l. vznikly neolitické kultury na Blízkém východě, ve Středomoří a v celé Evropě. Takzvaná neolitická revoluce výrazně proměnila lidský život. Pěstování obilí a chov do ...

                                               

Popluží

Popluží je stará česká měrná jednotka plochy neurčité velikosti, jež se užívala především v zemědělství. Obvyklá hodnota jednoho popluží nebyla nikdy přesně určena, je odhadována na 20 až 60 hektaru. Někdy se tímto názvem označovala zemědělská pu ...

                                               

Raabizace

Raabizace, zvaná také aboliční Raabovská soustava, Raabovský robotní svod nebo Raabovský emfyteut, německy Raabschen System, byla reforma navržená a provedená rakouským ekonomem a dvorním radou Františkem Antonínem Raabem v některých habsburských ...

                                               

Rádlo

Rádlo je druh oradla, zemědělské nářadí s trojhrannou radlicí, určené k orání. První dřevěné rádlo v Evropě je doloženo z časné doby bronzové ze Švýcarska, ale nálezy připomínající rádla pocházejí již z období pozdního evropského neolitu. Rádlo s ...

                                               

Rýžové terasy filipínských Kordiller

Rýžové terasy filipínských Kordiller je souhrnný název pro tisíce let staré terasy, které byly vybudovány v pohoří Centrální Kordillery na filipínském ostrově Luzon. Kulturní krajina pěti lokalit rýžových teras v provincii Ifugao je od roku 1995 ...

                                               

Dějiny Židu

Dějiny Židu či židovské dějiny jsou dějiny židovského národa, jeho náboženství a kultury. Podle Tóry pochází celý národ z jednoho rodu patriarchu, jimiž byli Abrahám, Izák a Jákob. Nejstarší dochované zmínky o židovském národě pochází ze 13. stol ...

                                               

Cipori

Cipori bylo starověkým městem na pahorku ležícím v Dolní Galileji, šest kilometru severozápadně od Nazaretu. Bylo založeno v době železné a od 5. století př. n. l. až do 10. století n. l. se jednalo o židovskou vesnici, nicméně svuj vliv zde význ ...

                                               

Cum nimis absurdum

Cum nimis absurdum je papežská bula, kterou vydal papež Pavel IV. 14. července 1555, a která zavádí protižidovské restrikce, jež se později rozšířily do celé Evropy. Její název tvoří, jak bývá u bul obvyklé, první slova latinského originálu. Muži ...

                                               

Dějiny židovského národa

Dějiny židovského národa Weidenfeld & Nicolson) britského publicisty a historika Paula Johnsona začínají biblickými časy a končí vznikem samostatného státu Izrael. Johnson jako křesťan píše o národu, který stál u zrodu jeho víry. V sedmi kapitolá ...

                                               

Dvorní Žid

Dvorní Žid, případně dvorní faktor nebo dvorní agent apod. byl v 17. a 18. století zejména na území Svaté říše římské a Habsburských státech obchodník, který se pohyboval v blízkosti panovníka a obstarával pro jeho dvur zpravidla luxusní zboží, j ...

                                               

Historicita Bible

Bible je nejen teologická kniha, ale i kniha historická. Celé její poselství je založeno na historických událostech. Biblický popis těchto událostí a s nimi spojených reálií byl po celá staletí jediným pramenem pro jejich historické poznání. Hlav ...

                                               

Dějiny Izraele

Stát Izrael byl založen 14. května 1948 po téměř dvou tisících let židovského rozptýlení v diaspoře. Vzestup sionismu, jehož cílem bylo vytvoření židovské národní domoviny v Zemi izraelské, byl uveden do pohybu Theodorem Herzlem na 1. sionistické ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →