ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 237                                               

Musée Galliera

Musée Galliera je městské muzeum v Paříži. Nachází se v 16. obvodu v ulici Avenue Pierre-Ier-de-Serbie v budově, kterou nechala postavit vévodkyně de Galliera. Muzeum se zaměřuje na oblečení a módu. Vzhledem k křehkosti exponátu nemá muzeum stálo ...

                                               

Oděv druhého rokoka

Móda druhého rokoka, tedy přibližně druhé třetiny 19. století prosazovala návrat k ruzným historickým slohum, především k rokoku 18. století. Až do této doby bylo oblečení rozdělováno na denní a večerní. Díky prumyslové revoluci vzniklo mnoho nov ...

                                               

Oděv v antickém Řecku

Antické Řecko bylo rozsáhlou tisíciletou říší období starověku, v níž byly zavedeny základní typy, materiály a design evropského oděvu, obuvi a pokrývek hlavy, galanterie a šperku. Z antického Řecka převzala středověká a novověká Evropa i Středom ...

                                               

Oděv v antickém Římě

Římský oděv, oděvní doplňky a šperky byly oproti řeckému odívání daleko rafinovanější, inspirovaly se materiály a ozdobami z provincií a podléhaly módě, zejména v pozdní době. Římané a Římanky měli také zvláštní oblibu v kosmetice a péči o tělo.

                                               

Renesanční oděv

V renesanci je charakteristickým rysem oděvu souměrnost a úměrnost – zmizely protáhlé tvary bot, čepic, rukávu a ustálila se pasová linie oděvu na přirozeném místě.

                                               

Stola

Stola se podobá mužské tóze. Liší se jemnou tkaninou, typickou pro ženské oděvy, tím má také odlišné jemné řasení s mnohonásobnými záhyby a sleduje siluetu ženského těla. Módní ikonou své doby byla například císařovna Livia Drusila. Kdyby žena ve ...

                                               

Třírohý klobouk

Třírohý klobouk je druh klobouku, který byl populární na konci 17. a v 18. století a vyšel z módy krátce před francouzskou revolucí. Na vrcholu popularity byl třírohý klobouk oblékán jako součást civilního oblečení i vojenské a námořní uniformy. ...

                                               

Hirzo z Klingenbergu

Hirzo z Klingenbergu, též uváděn jako Hýř, Hircz či Hrz, byl šlechtic, dvořan přemyslovských králu Václava I. a Přemysla Otakara II.

                                               

Lhota

Lhota je častý název vesnic, které vznikly v období vrcholné středověké kolonizace na území Čech, Moravy a Slovenska. Usuzuje se, že vznik těchto osad spadá hlavně do 13. století a 1. poloviny 14. století. Nejstarší písemný doklad Lhoty na českém ...

                                               

Lokátor

Lokátor byla osoba, která ve středověku prováděla lokaci, jistá obdoba moderního developera. Majitel pudy ho tedy pověřil založením vsi či města. Povinností lokátora bylo najít lidi ochotné se v novém sídlišti usadit, zastupovat je a zorganizovat ...

                                               

Německá východní kolonizace

Německá východní kolonizace byla středověká německá kolonizace střední a východní Evropy probíhající převážně v 9. až 14. století. Probíhala z relativně přelidněných oblastí převážně západní Evropy, resp. Svaté říše římské a umožnila tak zúrodnit ...

                                               

Podhradí

Označení podhradí se používá pro osídlenou část území pod vlastním hradním areálem, která muže mít i vlastní opevnění. Jedním z nich bylo městečko Podhradí na jižní straně Hazmburku. Náročnější poptávka hradních obyvatel stimulovala rozvoj řemesl ...

                                               

Přehled obyvatelstva Vyškovska po třicetileté válce (1618–1648)

Přehled obyvatelstva Vyškovska po 30leté válce – Po skončení 30leté války byly některé vesnice na vyškovsku z polovice či i více vylidněny. Jak tehdy vypadala Morava je zachyceno v tzv. první lánské vizitaci z let 1656 - 1675. Tabulka vycházející ...

                                               

Seznam Lhot v Česku

                                               

Seznam zaniklých vesnic na území Prahy

Seznam zaniklých vesnic na území Prahy obsahuje osady, jejichž názvy se nezachovaly ani jako pojmenování městských částí ani jako názvy katastrálních území v Praze, a které buď zanikly fyzicky nebo nikdy nebyly správními celky nebo jako samostatn ...

                                               

Staré sídelní území

Staré sídelní území je souhrnný název pro oblasti na území dnešní České republiky, které byly tradičně osídleny většinou pravěkých zemědělských kultur a také během raného středověku. V Čechách se jednalo především o úrodné nížiny kolem Labe, doln ...

                                               

Strukturální změny středověkého osídlení

Strukturální změny středověkého osídlení je pojem, který v sobě zahrnuje procesy a vývoj, kterými prošla evropská středověká sídliště v období mezi 12. stoletím a počátkem 14. století i v souvislosti s velkou kolonizací. Těmito strukturálními změ ...

                                               

Újezd

Újezd byl ve středověku obvykle zalesněný, řídce zalidněný územní celek, který byl vymezen vodní sítí nebo nápadnými přírodními znaky. Tyto újezdy, které byly často ve vlastnictví církve nebo drobných feudálních rodu, byly během vnitřní kolonizac ...

                                               

Villa

Villa je latinský výraz, kterým bývá ve středověkých písemných pramenech označeno buď město, v některých oblastech i vesnická sídliště. Města jsou jako villa označována hlavně ve Francii nebo v německých oblastech. Ve střední Evropě a tedy i v če ...

                                               

Bohémství

Bohém je označení pro člověka, který žije netradičním či neuspořádaným životním stylem, často je to umělec – malíř, sochař, hudebník, fotograf, herec či literát. Slovo "bohém" se začalo používat ve Francii v 19. století, kdy se mladí umělci začal ...

                                               

Dekáda romské integrace

Dekáda romské integrace, nazývaná též Dekádou romské inkluze je iniciativou sedmi státu střední a jihovýchodní Evropy za zlepšení sociálně-ekonomického statusu a sociálního zapojení romské národnostní menšiny v této oblasti. Program byl zahájen v ...

                                               

Porajmos

Porajmos byl pokus nacistického Německa, Nezávislého státu Chorvatsko, Horthyho Maďarska a jejich spojencu o vyhlazení Romu a Sintu v Evropě během druhé světové války. Pod Hitlerovou vládou byli Romové spolu s Židy definováni jako "nepřátelé raso ...

                                               

Sociální dějiny

Sociální dějiny jsou historickou disciplínou, která se zabývá studiem lidské společnosti z hlediska sociálních procesu, trendu, struktur a jevu. Co je konkrétně objektem studia sociálních dějin a co již do jejich sféry nepatří, je předmětem disku ...

                                               

Faktor (zprostředkovatel)

Faktor znamená činitel, agent. Faktoři byli už ve středověku obchodní zprostředkovatelé a z názvu pro jejich kanceláře, francouzsky factorie, vzniklo i anglické slovo factory, továrna. Také dnešní francouzské slovo pro listonoše má stejný puvod.

                                               

Historická paměť

Historická paměť je v sociálních vědách užívaný pojem, pod kterým se paměť jedince definuje jako fenomén, pro jehož charakter je podstatné sociální prostředí. Jedinec se pak ztotožňuje s událostmi, osobnostmi atd., které za duležité považuje skup ...

                                               

Historická sociologie

Historická sociologie je odvětví sociologie se zaměřením na vývoj společností v historii. Zaměřuje se na to, jak sociální struktury, které mnozí považují za přirozené, jsou ve skutečnosti formovány složitými sociálními procesy, tato sociální stru ...

                                               

Mezaliance

Mezaliance je uzavření nerovnorodého manželského svazku. Jedná se buďto o manželství osoby stavu šlechtického s osobou stavu občanského, nebo o sňatek vyššího a nižšího šlechtice. Nejznámějším případem v českém prostředí je svazek Františka Ferdi ...

                                               

Panský stav

Panský stav byla do poloviny 17. století byla součást stavovského uspořádání v Českých zemích a současně jediným stavem vyšší šlechty. Z duvodu svého státoprávnímu postavení se rozlišovalo mezi zbylými zástupci titulované šlechty ve Svaté říši ří ...

                                               

Podsedek

Podsedek je ve středověkých i raně novověkých písemných pramenech obvyklé označení obyvatele vesnice, který sice mohl být majitelem vlastního domu, ale obvykle neobdělával vlastní pole. Pro obživu robotoval buď pro vrchnost na panských polích neb ...

                                               

Rentiér

Rentiér je osoba, která žije z renty, tedy z výnosu svého kapitálu. Ten bývá investovaný buď do akcií nebo dluhopisu, kdy se výnos realizuje jejich prodejem nebo příjmem z dividend, anebo do nemovitostí, ať už pozemku, staveb či bytu, a pak renti ...

                                               

Střída (sociální péče)

Střída byl zpusob zaopatření nemajetných osob, založený na střídání poskytovatelu péče o dotyčnou osobu podle stanoveného systému nebo domovních čísel. Chození po střídě bylo běžné do 70. let 19. století i déle. Jednotliví hospodáři v obci takto ...

                                               

Sýr a červi

Kniha se zabývá detailním studiem soudního procesu s furlanským mlynářem Domenico Scandellou 1532–1599, zvaným Menocchio, obviněným z kacířství, na jeho příkladě se pokouší zrekonstruovat myšlenkový a hodnotový rozměr běžného člověka v Itálii kol ...

                                               

Šlechta

Šlechta je mocenský, vládní stav, třída, kasta, soubor jedincu, majících mocenské, právní výsady spojené se šlechtickým titulem a zpravidla i znakem rodu – erbem ve feudální společenské formaci. Tvořila tak základ mocenského společenského uspořád ...

                                               

Womens Social and Political Union

Womens Social and Political Union byla britská organizace sufražetek, která bojovala za volební právo žen. Organizace byla založena v říjnu 1903 v Manchesteru. V čele organizace stály Emmeline Pankhurst, její dcera Christabel Pankhurst a později ...

                                               

Zlatá mládež

Zlatá mládež je v dnešní době subkultura, do které spadají potomci velmi bohatých lidí. Jsou díky tomu už v poměrně nízkém věku finančně nezávislí, čehož více či méně využívají a více či méně to dávají na odiv. S většinou zástupcu zlaté mládeže j ...

                                               

Agentes in rebus

Agentes in rebus bylo označení úředníku na císařském dvoře v Byzantské říši. Jejich přímý nadřízený měl označení magister officiorum. Úkolem těchto úředníku bývalo doručování císařových rozkazu, vyhlášených zákonu a dalších závazných dokumentu do ...

                                               

Eparcha

Eparcha je označení pro sídelního biskupa eparchie. Stejně jako u římskokatolické církve existují arcidiecéze a arcibiskupové, tak i zde existují archieparchie a archieparchové. Za existence Byzantské říše užíval stejný titul eparchos nejvyšší sp ...

                                               

Komitát

Komitát nebo královská župa je ve slovenské historiografii zpětné označení pro první fázi správních jednotek v Uhersku, která trvala od konce 10. století do přelomu 13. a 14. století.

                                               

Komorník (úřad)

Komorník či komoří jsou dva tituly středověkého puvodu pro úředníka zabývajícího se financemi. Tituly se používají i v některých současných právních řádech ve formě Velký komorník nebo Velký komoří. K čestnému úřadu komořích v habsburské monarchi ...

                                               

Kraje a kantony říšského rytířstva

Tato stránka zahrnuje seznam kraju a kantonu svobodného říšského rytířstva, společenské a politické vrstvy držitelu bezprostředních a alodiálních statku ve Svaté říši římské od vzniku těchto kraju a kantonu v 16. století až do zániku říše v roce ...

                                               

Královské město

Královské město bývalo podřízené přímo králi, jeho měšťané proto tvořili svobodný stav, čímž se lišili od obyvatel měst poddanských, jejichž vrchností byla nejčastěji místní šlechta, a měst komorních, které byly v přímém majetku krále. Berně, kte ...

                                               

Kurfiřtský kraj

Kurfiřtský kraj byl v letech 1423/1527-1806 historickým územím a administrativní jednotkou Saského kurfiřtství, od jehož držby byl odvozován kurfiřtský hlas rodu Wettinu na říšském sněmu Svaté říše římské. Kurfiřtský kraj vznikl přivtělením býval ...

                                               

Logothetes

Výrazem logothetes se puvodně označovali nižší úředníci, převážně finanční kontroloři. V 7. století ovšem došlo ke změně úřadu, když úřad praefecta praetorio ztratil svuj význam a řada úřadu se tak osamostatnila. Představení těchto úřadu se pak n ...

                                               

Magister officiorum

Magister officiorum byl úřad, který zavedl Konstantin I. Veliký ve snaze o omezení pravomocí praefectu praetorio. Tito úředníci měli za úkol dohlížet nad některými hlavními úřady na dvoře a nad diplomatickými jednáními se zahraničím. Podřízena ji ...

                                               

Náboženská matice

Náboženská matice je veřejným fondem s právní subjektivitou. Není organizační součástí římskokatolické církve, ani státním fondem. Jde o zvláštní samostatný subjekt, jehož účelem je správa části majetku římskokatolické církve a výnosu z něho, a t ...

                                               

Pagus

Pagus bylo ve starověku označení obvodu, na které se rozdělovala Římská říše. Zavedl je král Numa Pompilius, nebo podle jiných pramenu Servius Tullius. Tvořily pododdělení tributu a měly vlastní představitele, kteří vedli pozemkové knihy, organiz ...

                                               

Parlament (Ancien Régime)

Parlement byla francouzská královská soudní instituce v období starého režimu. Jejich funkce byla obdobná jako u odvolacího soudu. Pravomoci byly všem parlamentum pozastaveny v listopadu 1789, k zrušení došlo v září 1790.

                                               

Pařížský parlament

Pařížský parlament byla francouzská královská instituce. Parlament vznikl v Paříži ve středověku jako soudní dvur. Od roku 1661 byl vrchním francouzským soudem. Byl zrušen v 18. století.

                                               

Prefekt

Prefekt je v některých zemích státní úředník, který stojí v čele úřadu, nejčastěji zvaného prefektura. Termín pochází z období starověkého Říma ze slova præfectus.

                                               

Prévôt de Paris

Prévôt de Paris je historický termín označující představitele města Paříže od středověku do roku 1792. Tento titul zhruba odpovídá v historii českých zemích rychtáři. Prévôt ve městě zastupoval zájmy francouzského krále. Byl zodpovědný za bezpečn ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →