ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 22                                               

Chronogram

Chronogram, γράμμα gramma) je obvykle latinský nápis, v němž číselný součet všech písmen, která jsou symbolem římských číslic, dává datum, které se vztahuje k osobě, věci nebo události, o níž se nápis zmiňuje.

                                               

Chronologie datování

Gregoriánský kalendář a křesťanský letopočet, které dnes používáme, jsou jen jedny z variant v celé řadě možných kalendářu a letopočtu používaných a navrhovaných v ruzných dobách a ruzných zemích. K našemu zpusobu datování událostí vedl dlouhý vý ...

                                               

Chronologie fotografie

Pro vývoj bylo duležité objevení principu camery obscury, laterny magicy a položení optických a chemických základu fotografie. 5. století př. n. l. – čínský filozof Mo Ti popsal princip jevu, při kterém světlo procházející malým otvorem do temné ...

                                               

Indikce

Indikce je číslo z patnáctiletého cyklu přiřazené k jednotlivým rokum křesťanského letopočtu, které se hojně užívala až do vrcholného středověku v datovacích formulích listin. Podle počátku se rozlišují tři druhy indikcí. Nejstarší jsou řecké, kt ...

                                               

Islámský kalendář

Islámský kalendář je lunární kalendář, který byl zaveden chalífou Umarem roku 637. Jeho počátek byl stanoven na rok 622, kdy byla uskutečněna hidžra. Dnes, 30. března 2021, je podle islámského kalendáře 16. den měsíce šabán roku 1442.

                                               

Juliánské datum

Juliánské datum, též juliánský den, je spojitá časová výhradně denní míra, používaná v astronomii, zejména pro sledování dlouhých a periodických časových úseku. Je definována jako počet dní tj. úseku dlouhých 86 400 sekund, které uplynuly od pole ...

                                               

Juliánský kalendář

Juliánský kalendář je kalendář, který v roce 46 př. n. l. s platností od 45 př. n. l. zavedl Julius Caesar. Tento kalendář byl reformou starořímského kalendáře a byl koncipován jako sluneční kalendář s délkou roku 365 dní a každým čtvrtým přestup ...

                                               

Kalendářní cykly

Kalendářní cykly jsou periodicky se opakující období vypočtená na základě astronomických pozorování a sloužící pro vytváření ruzných kalendářu. Střídání dne a noci, měsíčních fází nebo ročních období probíhá každé s jinou peridou a časově se vuči ...

                                               

Konkurenty

Konkurenty či sluneční epakta byla čísla používaná pro určení neděle po jarním úplňku daného roku pro výpočet data Velikonoc. Čísla se opakovala v 28letém slunečním kruhu a měla v kombinaci se slunečními reguláry obdobnou funkci jako nedělní písmena.

                                               

Letopočet

Letopočet čili éra je souvislé číslování let od nějaké významné události, historické nebo legendární. Epocha se nazývá den, kterým tato éra začíná. Letopočet umožňuje především datování událostí. Letopočet bývá součástí určitého kalendáře a jeho ...

                                               

Lunární kalendář

Lunární kalendář je kalendář, tedy zpusob cyklického počítání času, který se zakládá na pozorování měsíčních cyklu. Používá ho dodnes například islámský kalendář. Jelikož pro pozorovatele ze Země trvá jeden měsíční cyklus, tj. nejčastěji od novu ...

                                               

Lunisolární kalendář

Lunisolární kalendář je kalendář, který spojuje dohromady princip kalendáře solárního a lunárního, a snaží se tak kompenzovat nevýhody obou. To znamená, že délka měsícu odpovídá délce měsíčního cyklu, zatímco délka roku se řídí rokem tropickým, t ...

                                               

Nedělní písmeno

Nedělní písmeno je písmeno, které připadne na neděli, pokud jsou dny od 1. do 7. ledna označeny písmeny latinské abecedy A–G. Písmena sloužila k určení kalendáře na daný rok a také pro výpočet data Velikonoc. Posloupnost písmen se pravidelně opak ...

                                               

Nová chronologie (Fomenko)

Nová chronologie Anatolije Fomenka je pokusem přepsat chronologii světových dějin, vycházejícím z předpokladu, že současná chronologie je od základu chybná. Mezi předchudce Fomenkových myšlenek se řadí Nikolaj Morozov nebo francouzský barokní věd ...

                                               

Paleomagnetismus

Paleomagnetismus je odvětví geomagnetismu, které na základě studia zbytkového magnetismu některých hornin zkoumá rozložení geomagnetického pole a jeho změny v jednotlivých geologických obdobích. Na základě výzkumu je možné si utvořit představu o ...

                                               

Precese zemské osy

Precese zemské osy je krouživý pohyb zemské osy přibližně po plášti dvojkužele. Jde o speciální případ obecného fyzikálního jevu, pozorovaného u rotujících hmotných těles a zvaného precese.

                                               

Radioaktivní datování

Radioaktivní datování je technika užívaná pro datování materiálu, obvykle založená na srovnání mezi množstvím přirozeně se vyskytujícího radioaktivního izotopu s jeho produkty rozpadu, za využití známých poločasu rozpadu. Je to jeden z hlavních i ...

                                               

Radiokarbonová metoda datování

Radiokarbonová metoda datování je chemicko-fyzikální metoda určená pro zjištění stáří biologického materiálu. Je založena na výpočtu stáří z poklesu počtu atomu radioaktivního izotopu uhlíku 14 C v puvodně živých objektech. Radiokarbonová metoda ...

                                               

Relativní datování

Forma datace artefaktu, která je používána v případě, že nejsou k dispozici vodítka k datování absolutnímu, tedy ve většině případu. V praxi se potom jedná o určení datace ve vztahu k určité události, která je zjevná. příkladem muže být při odkry ...

                                               

Rok nula

Rok nula předcházející roku jedna používají některé letopočty, např. letopočet hinduistického kalendáře, a také se objevuje v astronomickém systému a ISO 8601. Neexistuje v našem letopočtu, který se používá souběžně s gregoriánským kalendářem. V ...

                                               

Římská datace

Datace římského kalendáře se prováděla pomocí pevně daných dat kalend, non a id, které označovaly první, 5. a 13. den měsíce a puvodně souvisely s fázemi Měsíce. Den se neurčoval jako v našem kalendáři pořadovým číslem dne v měsíci, ale počtem dn ...

                                               

Římský kalendář

Antický římský kalendář je kalendář, který se používal ve starověkém Římě. Jeho vývoj od lunisolárního k solárnímu kalendáři byl završen roku 45 př. n. l. zavedením juliánského kalendáře. Tento kalendář se spolu s křesťanstvím a jeho letopočtem r ...

                                               

Sluneční kruh

Slunečení kruh či solární cyklus je kalendářní cyklus 28 let, ve kterém se v juliánském kalendáři opakují roky, ve kterých připadají dny v týdnu na stejná data. Na základě slunečního kruhu byla jednotlivým rokum přiřazována tzv. nedělní písmena. ...

                                               

Solární kalendář

Solární kalendář je druh kalendáře založený na vzájemném pohybu Slunce a Země. Mezi solární kalendáře se řadí např. kalendář gregoriánský. Solární kalendář je založen na výpočtech a snaží se ideálně přiblížit době oběhu slunce po ekliptice mezi d ...

                                               

Ussherova chronologie

Ussherova chronologie je chronologie historie světa ze 17. století, formulovaná anglikánským arcibiskupem z Armaghu, Jamesem Ussherem, který příslušným zpusobem interpretoval text bible. Chronologie je někdy, a často uštěpačně, spojována s mladoz ...

                                               

Annus

Annus je mezinárodní název roku jakožto přesně definované jednotky času. Používá se v přírodních vědách, zabývajících se dlouhými časovými obdobími. Často se používá i v tvaroslovně nesprávné podobě annum. Běžně i mimo přírodní vědy, např. v ekon ...

                                               

Dekáda

Dekáda znamená soubor o deseti prvcích. Ve starém Řecku označoval desítku bojovníku, později také desítku let. V současném užití obvykle znamená desetiletí. Tedy desítku let, a to pro letopočet desetiletí začínající rokem končícím pořadovou jedni ...

                                               

Doba oběhu

Doba oběhu neboli perioda oběhu, též oběžná doba je jedním z alternativních elementu dráhy, popisujících pohyb kosmického tělesa v kosmickém prostoru. Značí se P a vyjadřuje se v časových jednotkách; u přirozených kosmických těles, zejména planet ...

                                               

Galaktický rok

Galaktický rok je doba, kterou potřebuje Slunce k jednomu oběhu kolem středu naší Galaxie. Délka této doby se odhaduje na 225 až 250 milionu pozemských let.

                                               

Hodina

Hodina je jedna z jednotek času. Hodina byla dříve v soustavě SI vedlejší jednotkou času. Tato kategorie však byla v r. 2007 zrušena a hodina je v současnosti považován za mimosoustavovou jednotku, jejíž používání souběžně s jednotkami SI však ak ...

                                               

Juliánský rok

Juliánský rok je jednotka času užívaná v astronomii. Je dlouhá přesně 365.25 dne, přičemž den je dlouhý 86 400 s, dohromady tedy 31 557 600 s. Je pojmenována podle kalendáře, který má pruměrnou délku roku právě takto dlouhou. Juliánský rok ale ne ...

                                               

Kalendářní měsíc

Měsíc je časová jednotka v mnoha kalendářích. V gregoriánském kalendáři má 28 až 31 dní. Puvodně byl odvozen od délky synodického měsíce, který trvá asi 29.5 dne. Protože ale rok není synodickým měsícem beze zbytku dělitelný, muselo se přikročit ...

                                               

Minuta

Minuta je jednotka času a označuje 1/60 hodiny. Minuta se dále dělí na šedesát sekund. Jednotka pochází z babylónské šedesátkové soustavy a má společný puvod jako úhlová minuta. Šedesátina byla později označována latinsky jako pars minuta prima " ...

                                               

Pětiletka

Pětiletka, také pětiletý plán, byla základní ekonomická koncepce SSSR a ostatních zemí Východního bloku. Základní koncepce pětiletek se poprvé objevila v SSSR na konci 20. let minulého století. Josif Vissarionovič Stalin jako tehdejší vudce země ...

                                               

Planckuv čas

Planckuv čas je časový interval, který je definovaný jako doba potřebná pro překonání Planckovy délky pro foton ve vakuu. Jednotka je pojmenovaná po Maxu Planckovi.

                                               

Platónský rok

Platónský rok je doba, za kterou nebeský pól vykoná v dusledku precese zemské osy uzavřený okruh kolem pólu ekliptiky. Podle NASA trvá přibližně 25 800 let. V astrologii se platónský rok dělí na 12 platónských měsícu pojmenovaných podle znamení z ...

                                               

Rok

Rok je doba odvozená od oběhu Země kolem Slunce trvajícího přibližně 365 a čtvrt dne. Pro potřeby kalendáře je rok zaokrouhlen na celé dny a nesoulad s přesnou dobou oběhu kolem Slunce je zpravidla řešen nestejnou délkou roku. Ve většině zemí pou ...

                                               

Saros

Saros je perioda o délce 18 let a 11 dní, tj. 6585 dní, za kterou Měsíc vykoná 223 synodických a 242 drakonických oběhu, takže se opět ocitne ve stejném postavení vuči Slunci i vuči uzlum své dráhy. Podmínky pro vznik zatmění se tedy opakují s pe ...

                                               

Sekunda

Sekunda je základní jednotka času v soustavě SI. V běžné mluvě bývá užíváno i slovo vteřina, které ale v oblasti vědy, techniky a práva není správné. Historicky vznikla sekunda dělením jednoho dne slunečního času na 24 hodin, 1 hodiny na 60 minut ...

                                               

Semestr

                                               

Století

Století v obecném smyslu je sto po sobě jdoucích let, avšak ve smyslu dějepisném je to období letopočtu, kde každé století našeho letopočtu začíná rokem v zápise končícím na číslici jedna a končí stým rokem století. Století před naším letopočtem ...

                                               

Svedberg

Svedberg, též Svedbergova jednotka, je odvozená jednotka fyzikální veličiny známé jako sedimentační koeficient. Tato veličina udává čas, za který proběhne sedimentace dané makromolekuly při její ultracentrifugaci, a to při daném zrychlení centrif ...

                                               

Tisíciletí

Tisíciletí či milénium je období času rovnající se tisíci letum. Pojem se většinou vztahuje ke kalendářnímu tisíciletí ; období vázaná číselně k danému datovému systému, specificky k těm, které začínají počátečním bodem kalendáře nebo v pozdějšíc ...

                                               

Trimestr

Trimestr znamená doslova "trojici měsícu" a muže znamenat: čtvrtletí – obecně tříměsíční období část školního roku – na některých zejména vysokých školách, obvykle třetina školního roku; obdoba delšího semestru jedna ze tří fází těhotenství, také ...

                                               

Týden

Týden je cyklicky se opakující časové období sedmi po sobě následujících dnu, existují ale i týdny s jiným počtem dnu. Sedmidenní týden se objevuje v ruzných kalendářích od starověku, v gregoriánském kalendáři byly dny v týdnu puvodně řazeny v po ...

                                               

Diář

Diář je osobní, většinou kapesní kalendář, jenž zároveň slouží také jako zápisník či plánovací rozvrh. V diáři bývají od sebe navzájem odděleny dny, měsíce, v některých případech i roky. Velikost kapesního diáře zpravidla nepřekračuje běžný formá ...

                                               

Adventní kalendář

Adventní kalendář je zvláštní druh kalendáře ukazující 24 dní spojených s křesťanskými Vánocemi a dobou adventu. Kalendář slouží k odpočítávání dnu adventu ke Štědrému dnu. Rozšířená je papírová verze, ve které se nachází 24 políček vyplněných ma ...

                                               

Datum

Datum je zápis dne, nejčastěji podle kalendáře, jako kalendářní datum. Určení data a dne je datace, označení dne pomocí periodizace času a nezahrnuje zpravidla přesnější určení části dne: měsíce jeho názvem anebo číslem v roce a roky číslováním v ...

                                               

Jmeniny

Jmeniny nebo také svátek je zvyk oslavovat den zasvěcený svatému nebo blahoslavenému z církevního kalendáře nebo jiný den, k němuž je nějakou autoritou připsáno oslavencovo rodné jméno. Tento zvyk žije v Evropě a Latinské Americe, zejména v katol ...

                                               

Kalendář (literatura)

Kalendář se s rozvojem knihtisku vyvinul ze středověkého cisiojanu mnemotechnické pomucky pro určování data. K charakteristickým částem patřily vedle kalendária pranostiky astrologické a meteorologické a rady zemědělcum. Kromě užitečných a věcnýc ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →