ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 212                                               

Tissotova indikatrix

Tissotova indikatrix je elipsa, která je obrazem nekonečně malé kružnice opsané danému bodu, jejími hlavními osami jsou hodnoty maximálního a minimálního délkového zkreslení v použitém kartografickém zobrazení. Název nese po francouzském matemati ...

                                               

Toponymum

Toponymum je vlastní jméno neživého přírodního objektu a jevu nebo člověkem vytvořeného objektu a jevu, který je na povrchu Země nebo jiného kosmického tělesa fixován; pro objekty a jevy na Zemi je to geonymum, pro objekty mimo Zemi je to kosmony ...

                                               

Veduta

Veduty byly rozšířeny od 17. století do poloviny 19. století, používány např. na starých mapách; svého vrcholu dosáhlo malířství vedut v 17. a 18. století v Nizozemí a Benátkách. Postupně bylo vytlačováno fotografií. Významnými evropskými vedutis ...

                                               

Videoherní kartografie

Cíl všech map ve videohrách je stejný. Nezáleží na zpusobu zobrazení nebo sofistikovanosti mapy. Videoherní mapy reprezentují herní prostor, dávají příběhu kontext a ostré rysy.

                                               

Wikimapia

WikiMapia je projekt spojující mapové informace z Google Maps s texty vkládanými pomocí technologie Wiki. Projekt založili 24. května 2006 ruští internetoví podnikatelé Alexandr Korjakyn a Jevgenij Saveljev. Cílem projektu je popsat celý svět. Po ...

                                               

Základní báze geografických dat

Základní báze geografických dat je digitální topografický model území Česka odvozený ze Základní mapy České republiky 1:10 000 v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému baltském po vyrovnání. ZABAGED má charakter Geografického informač ...

                                               

Zeměměřič

Zeměměřič je odborný pracovník, zabývající se měřením částí povrchu zemského a objektu na něm. Zeměměřič je absolvent střední prumyslové školy ve studijním oboru geodézie a katastr nemovitostí a nebo vysoké školy v oboru geodézie a kartografie. V ...

                                               

Zeměpisné souřadnice

Zeměpisné souřadnice se používají k určení polohy na povrchu Země. Nejčastěji se používají tři údaje: zeměpisná šířka a zeměpisná délka udávané ve stupních a nadmořská výška v metrech nad mořem.

                                               

Appalačie

Appalačie byl velký ostrovní kontinent, který existoval v období pozdní křídy na území západu Severní Ameriky. Vznikl rozšířením Velkého vnitrozemského moře, které v této době "přeťalo" severoamerický kontinent přibližně napul, a to v severojižní ...

                                               

Beringie

Beringie je označení zaniklé pevniny v oblasti dnešního Beringova prulivu, která v době ledové před 20 000 lety spojovala Asii se Severní Amerikou. Tehdy byla totiž velká část mořské vody vázaná ve formě ledu, takže hladina světového oceánu byla ...

                                               

Czorsztynská elevace

Czorsztynská elevace, czorsztynská jednotka nebo hřbet je předpokládaný intraoceanický hřbet, úzká a dlouhá, stuze podobná, pravděpodobně kontinentální oblast, existující od bajoku ve střední juře do svrchní křídy, v oblasti mezi předpokládaným V ...

                                               

Euramerika

Euramerika nebo Starý červený kontinent) byl prvohorní kontinent, který, jak název napovídá, v sobě spojoval geologický materiál dnešní Evropy a Severní Ameriky. Euramerika vznikla v devonu před 420 milióny let, když se na rovníku a jižně od něj ...

                                               

Gondwana

Gondwana byl superkontinent, který zahrnoval území dnešní Jižní Ameriky, Afriky, Arábie, Indie, Austrálie a Antarktidy. Zformovala se jako součást většího superkontinentu Pannotie asi před 600 milióny let. Po odtržení Laurentie, Baltiky a Sibiře ...

                                               

Laramidie

Laramidie byl velký ostrovní kontinent, který existoval v období pozdní křídy na území západu Severní Ameriky. Vznikl rozšířením Velkého vnitrozemského moře, které v této době "přeťalo" severoamerický kontinent přibližně napul, a to v severojižní ...

                                               

Laurasie

Laurasie byl severnější z obou kontinentu, na které se ve druhohorách rozpadl superkontinent Pangea. Zformovala se v rámci Pangey před 300 až 250 milióny let, když se k Pangee na severovýchodě připojila Sibiř. Před 200 až 150 milióny let se Laura ...

                                               

Laurentie

Laurentie je kratón, který několikrát v historii Země existoval jako samostatný kontinent. V neoproterozoiku tvořila jádro superkontinentu Rodinie a nacházela se na rovníku. Po rozpadu Rodinie se osamostatnila. Tehdy se nacházela na jižní polokou ...

                                               

Pangea

Pangea je jméno běžně používané pro superkontinent, který se formoval přibližně před 300 miliony let, existoval v paleozoiku a mezozoiku předtím, než se přibližně před 200 miliony let dusledkem deskové tektoniky rozdělil na menší kontinenty. Když ...

                                               

Pannotie

Pannotie byl superkontinent, který se krátkodobě vytvořil na Zemi v mladších starohorách asi před 600 milióny let. Vznikl srážkou Protogondwany, která se pohybovala ze severní polokoule k jihu, s Protolaurasií, rozkládající se tehdy kolem jižního ...

                                               

Panthalassa

Panthalassa je název puvodního praoceánu obklopujícího prakontinent nazývaný Pangea v dobách paleozoika a brzkého mezozoika. Praoceán se skládal z Tichého oceánu na západě na severu, na jihovýchodě z oceánu Tethys. Během dalších posunu kontinentu ...

                                               

Protolaurasie

Protolaurasie byl kontinent, který se vytvořil na jižní polokouli v mladších starohorách po rozpadu superkontinentu Rodinie, asi před 650 milióny let. Tvořily ho post-rodinské kontinenty Laurentie, Sibiř, Baltika a Západní Gondwana. Asi před 600 ...

                                               

Rodinie

Rodinie byl superkontinent v období neoproterozoika. Vznikla asi před 1 300 milióny let a rozpadla se před 750 milióny let na Laurentii, Východní a Západní Gondwanu, Sibiř, Baltiku, Kongo a mikrokontinenty Patagonii a Západní Arábii.

                                               

Tethys (moře)

Tethys bylo prehistorické moře rovnoběžkového směru. Vzniklo v druhohorách v Triasu, zhruba před 250 miliony let. Kontinent Pangea se zhruba ve svém středu rozdělil na severní a jižní část. Mezi nimi vzniklo moře Tethys, které sahalo od nynějšího ...

                                               

Torgajské moře

Torgajské moře, též Torgajský pruliv nebo Západosibiřské moře bylo rozsáhlé mělké těleso mořské vody v období druhohor a třetihor. Rozkládalo se od současného Kaspického moře do arktických šířek od střední jury do oligocénu, tj. přibližně před 16 ...

                                               

Ur (kontinent)

Ur je název prvního známého kontinentu, který se zformoval pravděpodobně před 3 miliardami let v eónu Archaikum. Asi před 1 miliardou let se spojil s dalšími dvěma kontinenty Nenou a Atlantikou do superkontinentu Rodinie. Kontinent byl složený z ...

                                               

Velké vnitrozemské moře

Velké vnitrozemské moře je dávno zaniklé moře, které v období pozdních druhohor na počátku paleogénu přetínalo severojižním směrem severoamerický kontinent a vytvářelo na jeho místě dva až tři "ostrovní kontinenty" – Laramidii na západě a Appalač ...

                                               

Demografická revoluce

Demografická revoluce nebo též demografický přechod, je historický proces převratné změny demografických vlastností společnosti. Charakteristická je především poklesem hrubé míry porodnosti a hrubé míry úmrtnosti. Klesá také kojenecká úmrtnost a ...

                                               

Geografie náboženství

Geografie náboženství je vědní disciplína, která zkoumá vztah a vzájemný vliv krajiny a prostoru na utváření náboženství a naopak. Kořeny geografie náboženství sahají až do antiky. Zabývá se též počtem věřících v jednotlivých zemích apod. Za novo ...

                                               

Geografie obyvatelstva

Geografie obyvatelstva je základní disciplínou socioekonomické geografie, velmi úzce spojenou s geografií sídel, a zabývá se vývojem a rozmístěním obyvatelstva, jeho strukturou či dynamikou. Procesy, kterými se geografie obyavatelstva zabývá jsou ...

                                               

Marxistická geografie

Marxistická geografie je kritická geografie, založená na marxismu, která zkoumá prostorové vztahy v rámci socioekonomická geografie. Je radikální vuči pozitivistické prostorové vědě a základním mechanismum kapitalismu a vykořisťování, které vidí ...

                                               

Prostorová dělba práce

Prostorová dělba práce je termín označující jednu z nejvýznamnějších neomarxistických teorií, se kterou poprvé přišla Doreen Masey v roce 1984 v rámci svého díla Spatial Divisions of Labour: Social Structures and Geography of Production.

                                               

Prostorová epidemiologie

Prostorová epidemiologie je disciplína oboru geografie zdraví, která aplikuje geografické informace, perspektivy a metody ke studiu prostorového rozmístění jevu z oblasti zdraví, nemocí a zdravotnictví. Konkrétně se prostorová epidemiologie věnuj ...

                                               

Rozvojová země

Rozvojová země je pojem obecně používaný k označování státu, pro něž je typická nižší úroveň materiálního blahobytu. Neexistuje jediná celosvětově přijímaná definice stavu, kdy je stát "vyspělý", a úroveň ekonomického rozvoje se také muže velmi l ...

                                               

Sovnarchoz

Sovnarchoz byla pokusná územně-hospodářská jednotka. Tyto systémy byly v SSSR využívány, nejdříve lokálně a pokusně, později celostátně, k řízení hospodářství. Systém sovnarchozu byl uplatňován mezi lety 1957–1964, kdy byla dočasně zrušena minist ...

                                               

Trhová obec

Trhová, případně tržní obec je historickoprávní označení obcí ve střední Evropě, které podle středověkého práva získaly trhové právo, tedy právo pořádat na svém území trhy. Zatímco trhová města byla chráněna opevněními, či hradbami, trhové obce m ...

                                               

Vyspělá země

Vyspělá země je taková země, která má, ve srovnání s méně vyspělými zeměmi, vysoké HDP na hlavu, rozvinutou energetiku, strojírenský a chemický prumysl. Má nízký podíl těžby nerostných surovin. Převažuje zpracovatelský prumysl a je rozvíjena věda ...

                                               

Korčákovo rozdělení

Korčákovo rozložení, též Korčákuv zákon nebo Korčákuv exponent je druh statistického rozložení, který je charakteristický jednosměrným sešikmením. Popisuje typický zpusob rozložení geografických jevu, kdy na málo maxim připadá mnoho minim. Jde o ...

                                               

Prostor (geografie)

Koncept prostoru je jedním ze základních konceptu v geografii, jelikož bývá integrální součástí definic geografie. Samotná historie oboru se často vztahovala k ruzným formám poznávání prostoru. Přesto je samotný pojem prostor poměrně mnohoznačný ...

                                               

Hladina moře

Střední hladina moře anglicky Mean sea level, zrkratka MSL je pruměrná úroveň hladiny moře během všech slapových a sezónních kolísání. Okamžitá hodnota hladiny kolísá vlivem slapu na volném moři o necelý metr. V topografii se střední hodnota užív ...

                                               

Izolace (topografie)

Izolace vyjadřuje osamocenost vrcholu hory a je definována jako nejmenší vzdálenost vrcholu k nějakému vyššímu bodu. Vyšší bod nemusí být na mateřském vrcholu sousední vrchol spojený s daným vrcholem nejvyšším sedlem ani na hoře s nejbližším vrch ...

                                               

Mateřský vrchol

Mateřský vrchol je vyšší vrchol, spojený s výchozím vrcholem nejvyšším sedlem. Často jde o nejbližší vyšší vrchol, který bývá velmi blízko např. Velká Deštná v Orlických horách je mateřským vrcholem Malé Deštné, i když u některých hor muže být i ...

                                               

Prominence

Prominence či význačnost, tedy topografická prominence, je pojem označující relativní výšku hory. Počítá se jako převýšení mezi vrcholem a nejvyšším sedlem s nějakou vyšší horou. Jinými slovy jde o počet výškových metru, o které musíme minimálně ...

                                               

Převýšení

Převýšení je rozdíl výšek dvou bodu, a to buď absolutních nebo relativních, vztažených k téže hladinové ploše.

                                               

Říční kilometr

Říční kilometr udává kilometrickou vzdálenost určitého místa na vodním toku od stanoveného nulového bodu, obvykle ústí této řeky nebo potoka do jiného toku nebo vodní plochy. Volba nultého říčního kilometru v ústí řeky a nárust kilometru proti pr ...

                                               

Říční systém

Říční systémy, také známé jako říční soustavy či říční sítě, jsou v geomorfologii vzory vytvořené potoky, řekami a jezery v konkrétním povodí. Řídí se topografií země, ať už v určité oblasti dominují tvrdé nebo měkké skály, a gradientem země. Geo ...

                                               

Spád

Spád je podíl rozdílu dvou hodnot jedné veličiny a rozdílu dvou hodnot veličiny druhé, přičemž první veličina se obvykle zmenšuje a druhá zvětšuje. Pokud jsou obě veličiny totožné, například délka, teplota, elektrický potenciál, je spád o udáván ...

                                               

Spočinek

Spočinek je vodorovný nebo mírně sklopený terénní tvar na svahovém hřbetu nebo na svahu. Hřbetnice má vždy před a po ukončení spočinku větší spád. Díky tomu muže spočinek při čelním pohledu z údolí vypadat jako hora s vrcholem, který ze všech str ...

                                               

Stoupání

Stoupání nebo klesání je geometrický sklon úseku cesty neboli úhel mezi vodorovnou rovinou a cestou. Pro technické účely se obvykle udává v procentech. Například stoupání 5 % znamená, že ujde-li cestovatel kolmo na vrstevnice 100 metru ve směru s ...

                                               

Terén

Terén je část zemského povrchu tvořená terénním reliéfem, pokrytým objekty, jako např. porostem, vodstvem, komunikacemi, stavbami a technickými zařízeními. Je to tedy libovolná část zemského povrchu se všemi jeho nerovnostmi, vytvořená přírodními ...

                                               

Tisícovka

V Česku se nachází několik set hor, jejichž vrchol přesahuje výšku 1000 m n. m. Pro zjištění jejich přesného počtu je nutné zvolit dodatečná kritéria k rozlišení samostatného vrcholu od pouhého předvrcholu nebo spočinku. Dodatečné kritérium je po ...

                                               

Topografická mapa

Topografická mapa je jeden z typu map. Jde o mapy zpravidla velkého, případně pak středního měřítka, které znázorňují výškopis, polohopis a popis. Výškopis je znázorněn pomocí vrstevnic a kótovaných bodu. Polohopis je znázorněn pomocí bodových, l ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →