ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 211                                               

Next Eleven

Jako Next Eleven se označuje skupina jedenácti zemí - Bangladéš, Egypt, Indonésie, Írán, Mexiko, Nigérie, Pákistán, Filipíny, Jižní Korea, Turecko a Vietnam, u kterých investiční banka Goldman Sachs předpokládá, že se v 21. století, spolu se země ...

                                               

Třetí Itálie

Termín "Třetí Itálie byl zaveden v roce 1977 italským ekonomem Arnaldo Bagnascem. Je jím označena oblast severovýchodní a centrální Itálie, která se vyznačuje koncentrací menších řemeslně orientovaných firem ve specializovaném prumyslu. Tyto podn ...

                                               

Hydrogeografie

Hydrogeografie je vědní podobor, který se zabývá zkoumáním a tříděním vodstev na povrchu i pod povrchem země v zeměpisném kontextu.

                                               

Biogeografie

Biogeografie je věda o rozdělení biodiverzity v prostoru a čase. Zkoumá, kde které organismy žijí, a které procesy to zpusobily. - Horník a kolektiv Zákonitosti rozšíření druhu lze obvykle vysvětlit přes kombinaci historických faktoru jako napřík ...

                                               

Geomorfologie

Geomorfologie je věda zabývající se studiem tvaru, vzniku a stáří zemského povrchu. Termín geomorfologie v dnešním smyslu poprvé v literatuře použil americký geolog W. J. McGee v roce 1893. Objektem geomorfologie je reliéf povrchu planety Země - ...

                                               

Hydrografie

Hydrografie je jedna z vědních disciplín fyzické geografie, která se zabývá časoprostorovým rozmístěním vody v krajině. Stojí na pomezí hydrologie a geografie. Z hlediska hydrologie je hydrografie její dílčí disciplínou, která se zabývá hydrologi ...

                                               

Hydrologie

Hydrologie je věda zabývající se pohybem a rozšířením vody na Zemi. Hydrologie se zabývá vodou ve všech skupenstvích a procesy s vodou souvisejícími. Předmětem jejího zkoumání je tedy hydrosféra. Hydrologie se člení na obory, které se detailněji ...

                                               

Klimatologie

Klimatologie je věda o podnebí studující dlouhodobou podobu a celkové účinky meteorologických procesu probíhajících na Zemi. Ty však nastávají v konkrétních geografických podmínkách. Dnes se řadí mezi vědy geografické s řadou styčných problému i ...

                                               

Limnologie

Limnologie je věda o kontinentálních vodních útvarech s pomalou výměnou vody. Jedná se především o jezera a přehrady. Zahrnuje celý komplex geologických, fyzikálních, chemických a biologických procesu, které v nich probíhají. Patří mezi geografic ...

                                               

Litologie

Litologie byla puvodně obecná nauka o horninách. Dnes tento termín označuje především vědu, která se zabývá zkoumáním a popisem usazených hornin. Jde tedy o petrografii sedimentu neboli všeobecnou sedimentologii, tedy o popis vlastností hornin, k ...

                                               

Litostratigrafie

Litostratigrafie je geologický vědní obor, který je podoborem stratigrafie a zabývá se popisem a systematickým tříděním posloupností hornin na základě jejich litologie a jejich stratigrafických vztahu. Jedná se zejména o jejich relativní stratigr ...

                                               

Orografie

Orografie je geografické odvětví zabývající se popisem tvaru zemského povrchu, především hor a pohoří. Je součástí geomorfologie. Orografie – tedy konkrétní tvar terénních překážek – významně ovlivňuje proudění plynu a kapalin kolem těchto překáž ...

                                               

Paleogeografie

Paleogeografie je jedním z odvětví geografie zabývající se společně s historickou geologií zkoumáním a rekonstrukcemi geografických poměru na Zemi v ruzných geologických údobích. Snaží se zjistit tehdejší polohy pevnin, horstev a oceánu, včetně j ...

                                               

Pedogeografie

Pedogeografie, nebo též geografie pud, je dílčí věda fyzické geografie. Úzce souvisí s pedologií, se kterou se prolíná a vzájemně doplňuje. Zabývá se především studiem prostorového rozmístění jednotlivých pudních typu a druhu na Zemi. Pedosféru s ...

                                               

Sedimentologie

Sedimentologie je nauka o sedimentech, jejich složení, vzniku i o veškerých sedimentačních pochodech. Zahrnuje sedimentární petrologii, která se zabývá procesy vedoucími ke vzniku usazených hornin na zemském povrchu, a sedimentární petrografii, k ...

                                               

Strahlerovo číslo

Strahlerovo číslo se v matematice používá k označení jednotlivých větví ve stromových digramech. Poprvé čísla použili Robert E. Horton a Arthur Newell Strahler pro označení vodních toku v hydrologii. Podle Strahlerovy klasifikace vodních toku jso ...

                                               

Topografie

Topografie je vědní disciplína studující povrchové útvary na povrchu Země, případně jiných pevných těles Sluneční soustavy. Velmi těsně tak souvisí s kartografií, která se zabývá zakreslováním popsaných útvaru. V přeneseném slova smyslu je pak to ...

                                               

Sociogeografická analýza města Mostu

Podle sčítání 1921 zde žilo v 1 402 domech 27 239 obyvatel, z nichž bylo 13 263 žen. 8 802 obyvatel se hlásilo k československé národnosti, 17 014 k německé a 188 k židovské. Žilo zde 20 471 římských katolíku, 1033 evangelíku, 731 příslušníku Cír ...

                                               

Sociogeografická regionalizace (metoda)

Sociogeografická regionalizace je série výzkumu probíhající v cca. 10letých intervalech na území Česka od 60. let 20. století. V širším významu jde o přístup k vymezování funkčně pojatých regionu, který vznikl na tzv. Albertovské geografii. Autor ...

                                               

Agloe

Agloe je fiktivní místo v Delaware County v New Yorku, sloužící jako orientační bod kartografu, kteří vymysleli toto město jako past proti kopírování map.

                                               

Atlas (kartografie)

Atlas je soubor map spojených účelem, tematikou, měřítkem nebo měřítkovou řadou, generalizací a dalšími systémovými hledisky, zpracovaný koncepčně kartograficky a polygraficky jako jednotné dílo. Právě jednotností díla se odlišuje od prostého sou ...

                                               

Blokdiagram

Blokdiagram je zpusob kartografického znázornění určitého výseku zemské kury pomocí grafu, který využívá prostorového prumětu pruřezu topografické plochy. Využívá se především v geologii a geomorfologii.

                                               

Digitální kartografie

Digitální kartografie je takové odvětví kartografie, které vytváří kartografické díla pomocí počítaču a jejich grafických periferních zařízení. Digitální kartografie vyžaduje výkonnou výpočetní techniku a speciální, většinou finančně náročný soft ...

                                               

European Petroleum Survey Group

European Petroleum Survey Group byla od roku 1986 do roku 2005 vědecká organizace s vazbou k evropskému naftovému prumyslu. Od roku 2005 se EPSG rozumí dataset spravovaný nástupnickou organizací The International Association of Oil & Gas producers.

                                               

Fairchild K-20

Fairchild K-20 byl letecký fotoaparát používaný během druhé světové války v letecké fotografii. Navrhla jej firma Fairchild pana Shermana Millse Fairchilda a vyráběl se pod licencí pro vojenské kontrakty. Přibližně 15 000 jich bylo vyrobeno ve sp ...

                                               

Faksimile

Faksimile je velice přesné napodobení originálu, většinou starých tisku nebo rukopisu. Kopie bývá často od puvodního dokumentu těžko rozlišitelná. Ze slova faksimile pochází také název technického zařízení pro přenos obrazových dokumentu přes tel ...

                                               

Generalizace

Generalizace znamená zobecnění nebo zobecňování. Nejčastěji znamená, že se vlastnosti, zjištěné u jistého počtu prvku nějaké množiny, generalizací přisoudí všem jejím prvkum. Tak se například jednotlivé špatné zkušenosti s příslušníky jisté spole ...

                                               

Glóbus

Glóbus je v kartografii zmenšené prostorové, nejčastěji kulové, znázornění určitého vesmírného tělesa pomocí kartografických prostředku. Mezi nejčastější patří glóby zemského tělesa a nebeské sféry. Glóby řadíme mezi "skutečně trojrozměrná znázor ...

                                               

Chorografie

Chorografie pochází z dílny Klaudia Ptolemaia jako rozlišení geografie. Ptolemaios se domníval, že je zapotřebí rozdělovat geografii a chorografii. Podle něj je v chorografii rozumné a užitečné uvádět i nejdetailnější zvláštnosti zemí, naproti to ...

                                               

Jednotná trigonometrická síť katastrální

Jednotná trigonometrická síť katastrální je síť geodetických bodu na území bývalého Československa, budovaná v letech 1920–1957. Tato síť je geodetickým základem pro Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální. Body sítě byly rozděleny podle ...

                                               

Jižní polární kruh

Jižní polární kruh je myšlená kružnice, která protíná všechna nejsevernější místa na jižní polokouli, z nichž lze vidět po 24 hodin Slunce za zimního slunovratu - tedy, kde Slunce za zimního slunovratu nezapadne za obzor, na nichž Slunce za letní ...

                                               

Kartografické dílo

Kartografické dílo je souhrnné označení pro mapy a mapám příbuzná zobrazení. Základní dělení kartografických děl: díla rovinná mapy díla prostorová glóby

                                               

Kartografie Praha

Podnik vznikl pod názvem Kartografický a reprodukční ústav na základě vládního nařízení č. 1/1954 Sb. jako organizace rezortu Ústřední správy geodézie a kartografie pro kartografické činnosti při zpracování a tisku map pro potřeby státního hospod ...

                                               

Lehmannovy šrafy

Lehmannovy šrafy jsou sklonové šrafy sloužící jako prostředek k vyjádření plasticity terénu. Do kartografie byly zavedeny saským matematikem a topografem Johannem Georgem Lehmannem.

                                               

Leo Belgicus

Leo Belgicus bylo alegorické zobrazení Nizozemí, používané na renesančních mapách. Výraz pochází z pojmenování kmene Belgu, kteří toto území obývali ve starověku. Podoba lva je inspirováno tím, že linie zdejšího mořského pobřeží svým tvarem připo ...

                                               

Loxodroma

Loxodroma je křivka na referenční ploše, která protíná všechny poledníky pod stejným úhlem. V úhlojevných mapách Země v Mercatorově zobrazení mají loxodromy charakter přímek. Mapu světa, sestrojenou v tomto zobrazení, uveřejnil v roce 1569 Gerhar ...

                                               

Mapová legenda

Mapová legenda je v kartografii nápověda k mapovým značkám použitým v dané mapě. Legenda bývá na okraji tištěné mapy nebo v nápovědě elektronické mapy a obsahuje přehled symbolu jako jsou druhy cest, hranice, orientační prvky v krajině atd. a jej ...

                                               

Mapová značka

Mapové značky jsou symboly, jimiž jsou v mapě vyznačovány objekty a útvary. Některé mapové značky se používají v ruzných typech map shodně nebo podobně, a jsou tedy obecně srozumitelné. Jiné mapové značky jsou stanoveny speciálně pro konkrétní ty ...

                                               

Mapové dílo

Mapové dílo je souborem map s jednotným měřítkem, zobrazením, rozměrem, systémem značení a kladem mapových listu, které souvisle pokrývají určité území a jsou vytvořeny a uspořádány dle jednotné koncepce. První mapová díla vznikala od druhé polov ...

                                               

Mapové zobrazení

Mapové zobrazení, často též kartografická projekce, je zpusob, jakým se převádí zobrazení povrchu Země z trojrozměrného zakřiveného povrchu referenčního elipsoidu či koule do roviny. Výsledek takového geometrického či početního postupu nazýváme m ...

                                               

Mapový klient

Mapový klient představuje počítačovou aplikaci, která je schopná zobrazovat prostorové informace v podobě mapy. Nejčastěji je mapovým klientem myšlena aplikace dostupná prostřednictvím Internetu a využívající služby mapových serveru. Základní fun ...

                                               

Měřítko mapy

Měřítko mapy udává poměr zmenšení mapy, tedy poměr délky měřené na mapě k délce ve skutečnosti. Mezi nejpoužívanější vyjádření měřítek na mapě patří číselný poměr a grafické. Měřítka umožňují vytvořit si přibližnou představu o podrobnosti mapy a ...

                                               

Mezinárodní kartografická asociace

Mezinárodní kartografická asociace, anglicky International Cartographic Association, francouzsky Association Cartographique Internationale, je celosvětová, mezinárodní, nevládní organizace kartografu a geoinformatiku, která vznikla v roce 1959 ve ...

                                               

OCAD

OCAD je vektorový kartografický software pro tvorbu map na PC. Je zaměřen na tvorbu map v obecné i speciální kartografii, obsahuje však i speciální funkce pro orientační běh – přípravu tratí.

                                               

Ortodroma

Ortodroma je nejkratší spojnice dvou bodu na kulové ploše. Tvoří ji kratší oblouk hlavní kružnice. V gnómonické projekci se ortodroma zobrazuje jako přímka. Ortodroma je sice nejkratší spojnicí dvou bodu, v navigaci je ale výhodnější použít loxod ...

                                               

Papírové město

Papírová města jsou falešná města vymyšlená kartografy tvořícími mapu. Buďto jsou do mapy vložena omylem anebo za účelem zabránění nelegálnímu kopírování map.

                                               

Parergon

                                               

Plán (kartografie)

Plán je generalizovaný obraz velkého měřítka, zanedbávající zakřivení Země. Při konstrukci plánu je jako referenční plocha využíváno roviny nikoli koule či elipsoidu. Plán se vyznačuje jednotným měřítkem obvykle větším, než 1:5 000, značné je zej ...

                                               

Potenciálně přirozená vegetace

Potenciálně přirozená vegetace je ekologický koncept, který popisuje sukcesně stabilizovanou vegetaci, která by se vyvinula za konkrétní časový úsek na určitém území, které je definované přesnými ekologickými a klimatickými podmínkami, v případě, ...

                                               

Rastr (kartografie)

Rastr je pojem, který se v kartografii používá pro zpusob vyjádření kvality nebo kvantity plošných jevu v mapě. Jedná se o pravidelně uspořádanou síť bodových nebo liniových kartografických znaku.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →