ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 210                                               

Pozemkový fond České republiky

Pozemkový fond České republiky byl jedním ze státních fondu České republiky. Zřízen byl na základě zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, a jeho hlavní činností byla správa a převod zemědělského majetku českého státu na soukr ...

                                               

Proluka

Proluka nebo také stavební proluka je nezastavěný stavební pozemek mezi dvěma domy. Proluky často vznikaly vybombardováním budov například za druhé světové války, některé takové byly znovu zastavěny až na konci 20. století.

                                               

Prutník

Prutník je pozemek, na kterém se pěstují vrby vhodné k získávání proutí. Ke zřízení prutníku se zpravidla využívají málo úrodná pole, často na březích řek. Pruty se sklízejí na podzim či v zimě a využívají se v košíkářství.

                                               

Přestavek

Přestavek je nepatrná část stavby, která neoprávněně zasahuje na malou část cizího pozemku. S ohledem na takový relativně nevýznamný rozsah zásahu do cizího vlastnického práva se problém přestavku podle § 1087 občanského zákoníku neřeší např. jeh ...

                                               

Státní pozemkový úřad

Státní pozemkový úřad je správní úřad České republiky podřízený Ministerstvu zemědělství. Sídlí v Praze a je organizační složkou státu a účetní jednotkou. Vznikl ke dni 1. ledna 2013 sloučením Pozemkového fondu ČR a struktury Pozemkových úřadu. N ...

                                               

Vinice

Vinice je pozemek osázený vinnou révou, který slouží k vinařství. Tento název je v Čechách odedávna běžný, na Moravě se navíc často používá výraz vinohrad, který pravděpodobně vznikl v lokalitách, kde se vinice zakládaly na kamenitých svazích a k ...

                                               

Viniční trať

Viniční trať je pozemek nebo soubor pozemku, na kterých se pěstuje vinná réva. Viniční trať tvoří souvislý celek a celá se nachází v jedné vinařské podoblasti, přičemž muže zasahovat do katastru více vinařských obcí. Viniční trať obsahuje jednu n ...

                                               

Vnitřní kresba parcel

Vnitřní kresba parcel představuje v katastrální mapě čáru, jež uvnitř parcely ohraničuje ruzné dílčí útvary, které jsou součástí této parcely. Zpravidla se pro vnitřní kresbu používá odlišná čára než pro hranice parcel, případně se na tuto čáru u ...

                                               

Zahrada

Zahrada je lidmi upravený pozemek s uměle vysázenou vegetací, prostor, kde jsou obvykle pěstovány nebo umístěny rostliny. Muže sloužit k odpočinku, volnočasovým aktivitám a reprezentaci, pro pěstování rostlin určených ke konzumaci nebo i k jinému ...

                                               

Cese

Věřitel jako tzv. postupitel cedent muže vždy svou pohledávku či soubor pohledávek vuči dlužníkovi postoupit jinému, tzv. postupníkovi cesionáři, který se tak stane novým věřitelem dlužníka. Výjimkou jsou pohledávky, které zanikají nejpozději smr ...

                                               

Secese (mezinárodní právo)

Secese označuje v mezinárodním právu vznik státu tím zpusobem, že se odtrhne část území státu na něm vznikne stát nový, přičemž dosavadní stát nezaniká a existuje dál na zmenšeném území. V tom se secese liší od rozpadu, při kterém puvodní stát, z ...

                                               

Územní výsost

Územní výsost znamená v mezinárodním právu výlučnou a suverénní moc státu nad určitým územím. Jde především o vlastní státní území, vuči němuž je stát tzv. územním suverénem, někdy však územní výsost nebo jednotlivá práva z ní vyplývající tzv. vý ...

                                               

Vojenská okupace

Vojenská okupace je dočasná kontrola nad cizím územím, které nepřísluší pod formální svrchovanost okupující mocnosti. Takto ovládané území je okupované území nebo okupační zóna.

                                               

Gerrymandering

Gerrymandering je účelové manipulování s hranicemi volebních obvodu tak, aby došlo ke zvýhodnění politické strany, která úpravu volebních obvodu prosadila. Vzniklé volební obvody jsou často nápadné tím, že nerespektují historické ani přirozené hr ...

                                               

Parlamentní jednomandátové volební obvody v Maďarsku

Parlamentní jednomandátové volební obvody v Maďarsku, zkráceně OEVK, oficiálně maďarsky Országgyűlési egyéni választókerületek, jsou soustavou 106 jednomandátových volebních obvodu na území současného Maďarska, ve kterých je v pruběhu každých par ...

                                               

Volební obvod

Volební obvod je ohraničené území, ve kterém lze v rámci voleb získat předem stanovený počet mandátu. Tento počet mandátu je buď pevně stanoven předem nebo jsou předem dána pravidla, na základě kterých jsou mandáty z kandidátu za volební obvody o ...

                                               

Dějiny kartografie

Kartografie je obor, zabývající se tvorbou a analýzou mapových děl. Byla používána již v prehistorii lovci mamutu, kteří v jeskynních zakreslovali poznanou krajinu. První díla vznikala v Mezopotámii a byla duležitým faktorem pro kartografii, kter ...

                                               

Atlas Maior

Atlas Maior je barokní kartografické dílo, které vzniklo v letech 1662–1665, a bylo publikováno mezi lety 1662 a 1672 amsterdamským vydavatelem Joanem Blaeu, jedním z hlavních holandských kartografu. Puvodní atlas, psaný latinsky, zahrnoval 594 m ...

                                               

Cosmographiae Introductio

Cosmographiae Introductio je kosmografie Martina Waldseemüllera, která byla vydána v Saint-Dié-des-Vosges v roce 1507. Její přílohou byla Waldseemüllerova mapa světa, která jako první obsahovala označení "Amerika." V časopisu Vesmír je Waldseemül ...

                                               

Druhé vojenské mapování

Druhé vojenské mapování – "Františkovo" – proběhlo v letech 1806 až 1869 na území Rakouska-Uherska. Měřítko mapování bylo 1: 28 800. Popud k mapování dal císař František II. V Čechách na Moravě se mapovalo na podkladě trigonometrických katastráln ...

                                               

Locus perennis

Locus perennis je základní nivelační bod České státní nivelační sítě. Tato technická památka se nachází jihozápadně od Lišova v okresu České Budějovice. Pomník zakrývající bod stojí v bývalém rulovém lomu Spravedlnost 100 metru jižně od silničníh ...

                                               

Nejstarší mapy středoevropských zemí

Nejstarší mapy středoevropských zemí pochází většinou z období renesance. V této době zažívá kartografie v Evropě obrození, jehož produktem jsou mimo jiné i mapy jednotlivých zemí či regionu. Jedná se o tzv. chorografické mapy, tedy mapy malého m ...

                                               

Obsah státních map velkého měřítka

Obsah státních map velkého měřítka byl v pruběhu času určen ruznými normami a proto se postupně vyvíjel. Státní norma ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii, účinná od roku 1990, definuje státní mapové dílo SMD jako "mapové dílo vyhotove ...

                                               

Portolánový atlas

Portolánový atlas vznikl skládáním z portolánových map, které se skládaly z relativně úzkých a dlouhých pásu pobřežních oblastí, především Středozemního moře. Vývojově pokročilejší skupinou jsou kompasové mapy. Portolánové mapy byly využívány při ...

                                               

První vojenské mapování

První vojenské mapování označuje mapové dílo vzniklé pro vojenské účely, které mělo jako první zachytit podobu celé habsburské monarchie – do konce 19. století vznikla tři vojenská mapování. Alternativní název je podle Josefa II. K mapování dochá ...

                                               

Stabilní katastr

Stabilní katastr byl soubor údaju o veškerém pudním fondu v předlitavské části Rakouského císařství. Pořízen byl v první polovině 19. století za účelem získání dostatečně přesného měřického podkladu pro stanovování pozemkové daně. Měl to být trva ...

                                               

Středověká kartografie v Evropě

Kartografie se v období středověku rozdělila do několika významných oblastí vývoje. Byla to zejména byzantská, latinská, islámská, čínská a indická oblast. V Evropě převažovala zejména latinská oblast kartografie, na kterou mělo velký vliv křesťa ...

                                               

Theatrum Orbis Terrarum

Theatrum Orbis Terrarum, jehož autorem je vlámský kartograf Abraham Ortelius, představuje jedno z nejvýznamnějších děl v historii kartografie. Zahrnuje 53 map. Poprvé bylo vytištěno v Antverpách 20. května 1570 a jen do autorovy smrti se dočkalo ...

                                               

Třetí vojenské mapování

Třetí vojenské mapování proběhlo na území Rakouska-Uherska v letech 1869 až 1885. Výsledkem jsou tzv. topografické sekce v měřítku 1:25 000 a řada map odvozených. Oproti předchozímu druhému vojenskému mapování byl nově znázorňován výškopis kromě ...

                                               

Astroláb

Astroláb je historický astronomický přístroj, který dříve astronomové, astrologové, navigátoři a další používali na určování a předpovídání poloh hvězd a Slunce, určování místního času podle místní zeměpisné délky a naopak, k zeměměřickým účelum ...

                                               

Jakubova hul

Jakubova hul nebo Jákobova hul je jednoduchý přístroj pro měření úhlu a historická navigační a astronomická pomucka, která funguje na principu podobnosti trojúhelníku. Sestává z tyče se stupnicí a kolmým posuvným břevnem. Při měření se přiloží ko ...

                                               

Kvadrant (přístroj)

Kvadrant je historický přístroj pro měření úhlu do 90°, který se používal v astronomii a námořní navigaci. Jeho název pochází z latinského quadrans = čtvrtina. Jeho předchudci byly astroláb a triquetrum. Skládal se ze čtvrtkruhu s úhlovým dělením ...

                                               

Mechanismus z Antikythéry

Mechanismus z Antikythéry je starověký technický artefakt – bronzové diferenciální ozubené soukolí. V roce 1902 byl objeven ve vraku římské lodi, která se potopila kolem let 70–60 př. n. l. blízko řeckého ostrova Antikythéra. Mechanismus byl vyro ...

                                               

Sextant

Sextant je přenosný přístroj pro měření úhlové vzdálenosti dvou těles nebo úhlu výšky nebeských těles nad horizontem. Od 18. do první poloviny 20. století byl nejpoužívanějším přístrojem pro určení zeměpisné polohy při navigaci.

                                               

Burkeho a Willsova výprava

Burkeho a Willsova výprava je název expedice, kterou v letech 1860–61 vedli Robert OHara Burke a William John Wills napříč Austrálií od jihu na sever a zpět. Devatenáctičlenná výprava měla za cíl přejít Austrálii z Melbourne na jihu až po Carpent ...

                                               

První plavba Jamese Cooka

První plavba Jamese Cooka byla námořní pruzkumná plavba pod velením poručíka Jamese Cooka do Tichomoří, vykonaná v letech 1768–1771, jejímiž hlavními cíli bylo provést pozorování tranzitu Venuše na Tahiti a objasnit, zda Nový Zéland je či není so ...

                                               

Druhá plavba Jamese Cooka

Druhá plavba Jamese Cooka byla námořní pruzkumná plavba Jamese Cooka, dustojníka britského královského námořnictva, kterou vykonal v letech 1772 až 1775. V červnu 1772 obdržel James Cook od britské Admirality příkaz k velení na druhé námořní výpr ...

                                               

Třetí plavba Jamese Cooka

Třetí plavba Jamese Cooka byla námořní pruzkumná plavba pod velením kapitána Jamese Cooka do Tichomoří, vykonaná v letech 1776–1779. Oficiálně uveřejněným účelem plavby byl návrat Omaie, mladého domorodce, kterého do Anglie z Tahiti přivezl během ...

                                               

Expedice Živá Afrika

Expedice Živá Afrika byla osmičlenná pruzkumná výprava, která směřovala do Afriky. Expedice se odehrála mezi 14. dubnem a 6. prosincem roku 1994. Měla k dispozici upravené nákladní auto Tatra 815 VVN 6x6 se speciální obytnou nástavbou, doprovodné ...

                                               

Historie velkých objevu

Historie velkých objevu je šestisvazkový geografický a historický spis francouzského spisovatele Julesa Verna, zabývající se dějinami zeměpisných objevu. Po Podivuhodných cestách to byl druhý dlouhodobý kontrakt mezi Vernem a jeho nakladatelem He ...

                                               

Kensingtonský kámen

Kensingtonský kámen je kamenná deska o hmotnosti 92 kg s runovým nápisem na čelní a boční straně. Švédský přistěhovalec Olof Ohman jej, podle vlastního tvrzení, objevil v roce 1898 na své farmě v okrese Douglas v Minnesotě a pojmenoval po nejbliž ...

                                               

Klášter La Rábida

Klášter La Rábida, plným názvem klášter Panny Marie La Rábida je španělský františkánský klášter ve městě Palos de la Frontera v andaluské provincii Huelva, jižně od města Huelva. Klášter byl pravděpodobně založen v roce 1261, nicméně oficiálně b ...

                                               

Pinta (karavela)

Pinta, nebo také La Pinta, byla karavela, nejrychlejší ze tří lodí použitých Kryštofem Kolumbem při jeho první cestě přes Atlantský oceán v roce 1492. Právě z paluby Pinty spatřil poprvé námořník Rodrigo de Triana 12. října 1492 břehy Nového světa.

                                               

Plavby Čeng Chea

Plavby Čeng Chea je označení pro sedm výprav čínského loďstva do jihovýchodní Asie a Indického oceánu vypravených mingskými císaři Jung-lem a Süan-tem. Plavby proběhly v letech 1405–1433. V čele výprav stál eunuch Čeng Che, v některých společně s ...

                                               

První výprava Kryštofa Kolumba

První výprava Kryštofa Kolumba započala 3. srpna 1492, kdy Kryštof Kolumbus vyplul na svou první plavbu do domnělé Indie ze španělského přístavu Palos de la Frontera se třemi loděmi - Niña, Pinta a Santa María. Patřily muži jménem Juan de la Cosa ...

                                               

Santa María (karaka)

Santa María byla největší ze tří lodí použitých Kryštofem Kolumbem při jeho první cestě přes Atlantský oceán v roce 1492. Její majitel byl Juan de la Cosa. Výpravy se zúčastnily ještě dvě karavely Pinta a Niña. Santa María byla zřejmě malá karaka ...

                                               

Isaac Smith

Isaac Smith byl admirál britského královského námořnictva Royal Navy. Smith byl bratrancem Elizabeth, manželky kapitána Jamese Cooka, se kterým se zúčastnil dvou pruzkumných cest po jižním Pacifiku. Smith byl prvním Evropanem, který vkročil na úz ...

                                               

United States South Seas Exploring Expedition

United States South Seas Exploring Expedition byla námořní objevitelská výprava Spojených státu do Jižního oceánu, která proběhla v letech 1838 - 1842. Jednalo se o největší a nejúspěšnější americkou expedici své doby, která zajistila rozvoj věde ...

                                               

Alba Longa

Alba Longa byl starověký městský stát na Apeninském poloostrově. Jeho obyvatelé patřili k latinským kmenum, město leželo asi 20 km jihovýchodně od Říma na pobřeží Albanského jezera, zhruba v místech moderního města Castel Gandolfo. Livius uvádí, ...

                                               

Kapitol

Kapitol je nejznámější a nejmenší ze sedmi římských pahorku, centrum a symbol moci Starověkého Říma. Leží mezi Forum Romanum na východě a nejstarší římskou hradbou, za níž začínala oblast Campus Martius na západě. Na jeho severním úbočí stojí náp ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →