ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 21                                               

Maladaptace

Maladaptace znamená v populační genetice znak, který aktivně zpusobuje pro organismus více škody, než užitku, přestože adaptace, která tento znak vytvořila, byla organismu k užitku. Všechny organismy od bakterií k lidem vykazují maladaptivní i ad ...

                                               

Memetika

Memetika je termín, vytvořený Douglasem Hofstadterem v 80. letech 20. století, který se vztahuje k Dawkinsovu termínu mem. Slovo memetika je odvozeno stejně jako slovo genetika vztahující se ke genu. Memetika tedy o sobě tvrdí, že je disciplínou ...

                                               

Mezidruhová kompetice

Mezidruhová kompetice znamená pro evoluční biology výběr jedincu, kteří jsou schopnější konkurovat jinému druhu. Mezidruhovou kompeticí prochází všechny druhy v určitém ekologickém vztahu a je motorem evolučních závodu ve zbrojení. Na jednotlivé ...

                                               

Mikroevoluce

Mikroevoluce znamená vývoj organismu v pruběhu generací na úrovni jedincu. Klíčem ke každé mikroevoluční změně je změna ve frekvenci výskytu alel genu. Tyto změny se hromadí v pruběhu historie druhu a jejich příčinou jsou čtyři základní procesy: ...

                                               

Moderní evoluční syntéza

Neodarwinismus je sloučení myšlenek několika biologických oboru, která je v současnosti široce uznávanou teorií evoluce. Syntéza probíhala v první polovině 20. století a je spolu s Darwinovým založením evoluční biologie považována za jednu z nejv ...

                                               

Molekulární hodiny

Molekulární hodiny je metoda využívaná v molekulární biologii a evolučních vědách, která je založena na předpokladu, že míra mutací v DNA či v proteinu je za určitý čas přibližně konstantní. Díky tomu je možné odhadnout evoluční vzdálenost, zprav ...

                                               

O puvodu druhu

O puvodu druhu či O vzniku druhu je kniha, v níž britský přírodovědec Charles Darwin 24. listopadu 1859 poprvé uveřejnil svou evoluční teorii, založenou na přírodním výběru, tedy přežití a množení jedincu lépe přizpusobených podmínkám, ve kterých ...

                                               

Ostrovní gigantismus

Ostrovní gigantismus je jev, se kterým se lze setkat především na ostrovech nebo místech izolovaných od okolního světa. Zpusobuje, že se živočichové normální velikosti na těchto izolovaných místech zvětší. Podobným jevem je ostrovní nanismus, kte ...

                                               

Plesiomorfie

Plesiomorfie nebo také symplesiomorfie je primitivní znak sdílený dvěma a více taxony, je přítomen u kořene stromu. Plesiomorfie je odvozena od společného předka a proto se muže objevit kdekoliv na stromě, jeho přítomnost neposkytuje žádné dukazy ...

                                               

Poslední společný předek

Poslední společný předek jakékoliv sady organismu je jedinec, který je přímým předkem všech organismu dané skupiny, a přitom tuto vlastnost už nemá žádný jeho potomek. Termín je nejčastěji používán ve spojitosti s lidskou populací. Pro předka vše ...

                                               

Poslední univerzální společný předek

Poslední univerzální společný předek je hypotetický poslední společný předek všech organismu, z něhož se vyvinul veškerý dnešní život na Zemi. Odhaduje se, že LUCA žil před 3.5 až 4.1 miliardami let v období eoarchaika až paleoarchaika. Existují ...

                                               

Postneodarwinismus

Postneodarwinismus je souhrnné označení pro současné hlavní paradigma evoluční teorie vzešlé z Darwinova učení. Vychází z neodarwinismu, tj. dřívější spojení darwinismu, Mendelovy genetické teorie a populační genetiky, avšak užívá genocentrický p ...

                                               

Prebiotická polévka

Prebiotická polévka je jedna z teorií vysvětlující vznik života na Zemi, jejímž autorem především je ruský vědec Alexandr Ivanovič Oparin. Základní teze publikoval v roce 1924 v knize Puvod života. Základem teorie prebiotické polévky je postupný ...

                                               

RNA svět

RNA svět je hypotetická představa o jedné z fází vzniku života na Zemi. Reaguje na problematický zpusob vzniku živých organismu vzhledem k jejich genetickému kódu. Replikaci současných organismu totiž zajišťuje molekula DNA. Ta předává informaci ...

                                               

Selekční tlak

Selekční tlak znamená v evoluční biologii vliv zvýhodňující v populaci určité jedince podle specifického klíče. Selekční tlak je základní podmínkou existence přirozeného i umělého výběru. Pozitivní selekční tlak znamená vliv, který vede ke zvýhod ...

                                               

Slepice, nebo vejce?

Slepice, nebo vejce? čili problém slepice a vejce je logický paradox a rétorický prostředek, který vychází z toho, že není možné přesvědčivě zodpovědět otázku Co bylo dřív: slepice, nebo vejce? Jde tedy o paradox vztahu dvou věcí, které nemohou v ...

                                               

Sobecký gen

Sobecký gen je jedna z ústředních metafor moderního neodarwinismu. Podle ní je gen hlavní jednotkou přirozeného výběru, ne jednotlivec, nebo dokonce skupina, jak předpokládal výběr skupinový. Jednotlivé alely mezi sebou soupeří o zastoupení v dal ...

                                               

Soubojová kompetice

V ekologii znamená soubojová kompetice situaci, ve které je zdroj přístupný pro všechny vzájemně si konkurující. Nicméně, vzhledem k tomu, že množství zdroju je většinou pro populaci jedním z limitujících faktoru, vytváří soubojová kompetice nepř ...

                                               

Superdruh

Superdruh je skupina blízce příbuzných druhu, které se v nedávné evoluční historii vyvinuly ze společného předka díky alopatrické speciaci. Označit skupinu druhu jako superdruh muže být někdy kontroverzní, protože není definován přesný rozdíl mez ...

                                               

Technologická singularita

Technologická singularita je ve futurologii, kybernetice, informatice a v literatuře typu science fiction hypotetický zlomový bod technologického vývoje, v němž schopnosti umělé inteligence překonají schopnosti lidstva. Typickým scénářem technolo ...

                                               

Teistická evoluce

Teistická evoluce nebo křesťanský evolucionismus je hypotéza kombinující náboženskou víru v božské stvoření s moderním vědeckým pojetím biologické evoluce. Zastánci teistické evoluce věří, že Buh stvořil vesmír, ve kterém přirozeným zpusobem prob ...

                                               

Třídění z hlediska stability

Třídění z hlediska stability je termín navržený evolučním biologem Jaroslavem Flegrem pro proces hromadění stabilních struktur v čase: Entity, které se mění, přicházejí a odcházejí, zatímco entity, které jsou stabilní nebo neustále vznikají, se h ...

                                               

Večeře, nebo život

Večeře, nebo život je v evoluční biologii princip řídící koevoluci predátora a kořisti nebo parazita a hostitele. Jde o to, že přirozený výběr pusobí intenzivněji na kořist, než na predátora, protože prohra boje v případě kořisti znamená smrt, te ...

                                               

Znak (biologie)

Pod pojmem znak se v biologii obvykle myslí fenotypický znak, tedy jakákoliv pozorovatelná vlastnost organizmu, ať už se jedná o orgán či chování. Soubor všech znaku se nazývá fenotyp a je odlišný od genotypu podle míry genové exprese. Znaky muže ...

                                               

Antropocén

Antropocén je poměrně nový termín z oblasti geochronologie, který je motivován snahou označit období, kdy lidstvo svou činností globálně ovlivňuje zemský ekosystém. Pojem je složen ze dvou řeckých slov ἄνθρωπος "člověk" a καινός "nový". Termín vy ...

                                               

Atlantik (klimatologie)

Atlantik je geologické období středního holocénu charakteristické zejména nástupem vlhkého oceánského klimatu a také dalším oteplováním. V období ohraničeném přibližně lety 6500–4800 př. n. l. byly pruměrné teploty ve střední Evropě asi o 3 stupn ...

                                               

Čtvrtohory

Kvartér je označení pro geologickou periodu, která zahrnuje zhruba posledních 2.6 milionu let. Je nejmladší ze tří period kenozoika. Dělí se na starší pleistocén a mladší holocén. Starší kvartér zahrnuje z historického hlediska starší dobu kamenn ...

                                               

Desková tektonika

Desková tektonika je komplexní vědecká teorie zabývající se dynamickým vývojem systému tektonických desek na povrchu Země v návaznosti na procesy a strukturu zemského pláště. Nejsvrchnější vrstva Země tzv. litosféra je podle této teorie rozlámána ...

                                               

Doba ledová

Doba ledová je období v historii Země, kdy jsou na obou polokoulích ve středních zeměpisných šířkách a polárních oblastech přítomny ve velkém rozsahu ledové příkrovy. Obvykle je takové období doprovázeno rozšířením mořských ledovcu, permafrostu a ...

                                               

Eon

Eon je název nejvyššího stupně v historické geologii Země. V geochronologii se jedná o eon, ve chronostratigrafii o eonothem. Aeony nebo eonotemy zahrnují období několika set miliónu až daleko přes miliardu let. Celá geologická historie Země se z ...

                                               

Geochronologická perioda

Geochronologická perioda nebo geologická perioda je nižší časová jednotka geologického času, na kterou se dělí nadřazené geochronologické éry. Geologickým érám jsou pak nadřazeny čtyři eony, na které se dělí celá historie Země. Ve vědách o Zemi h ...

                                               

Glaciál

Glaciál je chladné a suché období glaciálního cyklu. Během glaciálu dochází k rustu pevninských ledovcu a to zejména v oblasti Skandinávie a v Severní Americe. Na jižní polokouli se rozšiřuje Antarktický kontinentální ledovec, menší ledovce se ob ...

                                               

Huronské zalednění

Huronské zalednění je doba přibližně před 2.4 až 2.1 miliardami let, ve které měla nastat doba ledová. Měla mu předcházet velká oxidační událost a spustit ochlazení, a tak i globální zalednění jako u teorie sněhové koule. Příčinou mohl být také p ...

                                               

Kambrická exploze

Kambrická exploze je označení pro náhlý nárust nálezu fosílií mnohobuněčných živočichu z období kambria, zhruba před 540 miliony lety. Na tento počátek prvohor se datují první nálezy mnoha dodnes známých živočišných kmenu. Hypotéz vysvětlujících ...

                                               

Klikovské souvrství

Klikovské souvrství představuje většinovou výplň českobudějovické a třeboňské pánve, reprezentovanou říčními a jezerními nepravidelně cyklickými sladkovodními sedimenty svrchnokřídového stáří. Dříve bylo označováno jako zlivsko-gmündská série. Na ...

                                               

Prekambrium

Prekambrium je období ve vývoji Země, které se datuje od jejího vzniku do doby rozvoje prvních mnohobuněčných organizmu. Délka období představuje asi 8/9 z celkové doby vývoje Země. Následoval eon Fanerozoikum, který trvá dodnes. Zahrnuje tři nej ...

                                               

Terciér na území Česka

Terciér na území dnešní České republiky bylo období, kdy naposledy z českého území odstoupilo moře, jednalo se o výběžek moře Tethys, které se označuje jako Paratethys. Následkem alpinského vrásnění vznikla v Českém masivu řada sopek, jejichž čin ...

                                               

Třetihory

Terciér je označení pro geologické období Země zahrnující geologické periody paleogénu a neogénu. Období v roce 1760 na základě studia sedimentu v předhuří Alp označil Giovanni Arduino jako "montes tertiarii". Jako geologické období byly třetihor ...

                                               

Villafranchien

Villafranchien je geologické období. Stratigraficky je toto období přechodem mezi pozdními třetihorami a počátkem čtvrtohor. Datován je přibližně na dobu před 5.2 až 1.2/0.9 miliony lety. Definoval ho Lorenzo Pareto v roce 1856 na základě fosilní ...

                                               

Zvětrávání

Zvětrávání je označení pro proces, při kterém dochází k pusobení chemických, fyzikálních, či biologických sil na obnažené horniny. Zvětrávání muže v pruběhu miliónu let vést k rozpadu hornin a následné erozi, které vedou k celkovému přetvoření tv ...

                                               

Chronobiologie

Chronobiologie je vědní disciplína zabývající se téměř periodickými fenomény v živých organismech - biologickými rytmy.

                                               

Biorytmus

Biorytmus je nějaký děj, který se opakovaně – cyklicky – objevuje u živého organizmu s určitou pravidelností. Tato pravidelnost muže mít jistou míru nepravidelnosti. Délka cyklu muže být velmi rozdílná od hodnot řádově v hodinách až po roční cykl ...

                                               

Absolutní datování

Datování v archeologii se dělí na relativní a absolutní. Metoda relativní zjišťuje pouhou následnost mezi prameny a metoda absolutního datování, též zvaná chronometrická nebo kalendářní, určuje stáří pramene na lineární časové ose. Absolutní tedy ...

                                               

Absolutní chronologie

Absolutní chronologie je odborný termín z archeologie, kdy jsou události datovány pomocí let, desetiletí a století. Opakem absolutního datování je relativní datování, které nám pouze říká, která ze dvou událostí proběhla dříve. Mezi metody, který ...

                                               

Analýza stabilních izotopu uhlíku a dusíku

Za izotopy označujeme formy prvku, které se od sebe navzájem liší počtem neutronu v jádře atomu. Tento jev má za následek rozdílnou atomovou hmotnost.

                                               

Marie Bláhová

Marie Bláhová je česká historička, která se specializuje na středověké dějiny českých zemí a střední Evropy, chronologii a středověkou historiografii a kulturu. V současné době je vedoucí Katedry pomocných věd historických a archivního studia na ...

                                               

Bononské datování

Bononské datování je v historické chronologii zpusob datování dnu v měsíci. Název je odvozen od latinského pojmenování italského města Bologna. Bononské datování spočívá v rozdělení každého měsíce na stejné poloviny a jejich samostatného číslován ...

                                               

Cisiojan

Cisiojan byla mnemotechnická pomucka k zapamatování nepohyblivých svátku v křesťanském kalendáři používaná ve středověku. V Čechách byl používaný od 13. století až do 17. století. Cisiojány měly formu obvykle sylabických dvojveršových básniček pr ...

                                               

Čínský kalendář

Čínský kalendář, někdy také čínský lunární kalendář, nebo rolnický kalendář patří mezi nejstarší známé datovací systémy. První zmínka o čínském kalendáři pochází z roku 2637 před n. l. a dodnes se stále používá v Asii, především v Číně, Tchaj-wan ...

                                               

Datace (listina)

Datace je označení pro tu část listiny, která pojednává o místu a době jejího vydání. Z tohoto duvodu se datací zabývá jak diplomatika, tak chronologie. Datace se u soukromých listin nebo u notářských instrumentu nachází často na začátku, bezpros ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →