ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 208                                               

Schengenský prostor

Schengenský prostor je označení pro území 26 evropských státu, na kterém mohou osoby překračovat hranice smluvních státu na kterémkoliv místě, aniž by musely projít hraniční kontrolou. Prostor se označuje podle vesnice Schengen v Lucembursku, u n ...

                                               

Státní hranice

Státní hranice jsou hranice, které definují vnitřní území každého státu. Stanoveny bývají prostřednictvím mezinárodní smlouvy a v terénu jsou pak vyznačeny hraničními kameny, sloupy či mezníky. Státní hranice je v převážné většině zemí možné ofic ...

                                               

Vnější hranice Evropské unie

Vnější hranice Evropské unie jsou hranice mezi státy Evropské unie a státy mimo Evropskou unii. Od vstupu Chorvatska do Evropské unie 1. června 2013 a po vystoupení Spojeného království 31. ledna 2020 je její pozemní vnější hranice dlouhá přes čt ...

                                               

Chráněné území

Chráněné území je území, které je chráněno pro svou zachovalost z hlediska ochrany přírody, kultury apod. Institut chráněných území je využíván zejména ve dvou oblastech: oblasti ochrany přírody a oblasti památkové péče.

                                               

Geopark

Geopark je označení pro geologicky cenné území, kde jsou ve spolupráci s místními obyvateli a organizacemi rozvíjeny aktivity na podporu rozvoje oblasti a podporu návštěvnosti a vzdělanosti. Nejedná se tedy pouze o čistě geovědní projekty, ty vša ...

                                               

Chráněná krajinná oblast

Název chráněná krajinná oblast se překládá takto: anglicky: Protected Landscape Area, PLA pro české a slovenské CHKO, Landscape Park pro polské parky krajobrazowe polsky: park krajobrazowy pro polské PK popřípadě obszar przyrody chronionej pro če ...

                                               

Chráněná naleziště

V letech 1955 – 1956 byly v Československu vydány zákony o státní ochraně přírody. Pro české země to byl zákon č. 40/1956 Sb., pro Slovensko obdobný č. 1/1955 Sb. Oba tyto, téměř stejné zákony, určily nové názvy a pojetí chráněných území v Českos ...

                                               

Chráněná přírodní památka

Chráněná přírodní památka bylo označení určené pro takové přírodní výtvory, ke kterým se vztahovala nějaká historická událost či pověst, báj. Nebyla určena pro použití plošně chráněných území v Československu užívaných v letech 1956 až 1992.

                                               

Chráněné parky a zahrady

V letech 1955 – 1956 byly v Československu vydány zákony o státní ochraně přírody. Pro české země to byl zákon č.40/1956 Sb., pro Slovensko obdobný č.1/1955 Sb. Oba tyto, téměř stejné zákony, určily nové názvy a pojetí chráněných území v Českoslo ...

                                               

Chráněné studijní plochy

Chráněné studijní plochy bylo označení jednoho z druhu maloplošných chráněných území v Československu v letech 1956 až 1992. Pojem je nově nahrazen označením Přechodně chráněné území.

                                               

Chráněný přírodní výtvor

V letech 1955–1956 byly v Československu vydány zákony o státní ochraně přírody. Pro české země to byl zákon č. 40/1956 Sb., pro Slovensko obdobný č. 1/1955 Sb. Oba tyto, téměř stejné zákony, určily nové názvy a pojetí chráněných území v Českoslo ...

                                               

Lesnický park

Lesnický park je významný objekt lesního hospodářství, ve kterém se hospodaří podle zásad lesnického parku. Lesnický park by se měl stát vzorovým objektem trvale udržitelného lesního hospodářství, který by dokázal sladit všechny zájmy a aktivity ...

                                               

Národní park

Národní park je rozsáhlejší chráněné území, zpravidla s výměrou nad 1 000 hektaru, převážně s ekosystémy podstatně nezměněnými lidskou činností nebo v jedinečné a přirozené krajinné struktuře, v němž je ochrana přírody nadřazená nad ostatní činnosti.

                                               

Nosy Hara

Jedná se o jedinou lokalitu, kde se nachází druh plaza z podčeledi brokesie Brookesia micra, nejmenšího známého chameleona, který byl objeven v roce 2012 týmem německých vědcu.

                                               

Park

Park je část města nebo krajiny, ve které se nachází udržovaná zeleň. Park často obklopuje některé významnější budovy, např. zámky. Údržba veřejného parku je typicky financována městem nebo městskou částí, na jejímž území se park nachází, nebo ma ...

                                               

Přírodní památka

V Česku je PP definována zákonem jako "Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostu nebo ohrožených druhu ve fragmentech ekosystému, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým význam ...

                                               

Přírodní park

Přírodní park je obecně chráněné území s menším stupněm ochrany než národní park nebo chráněná krajinná oblast. V ruzných zemích má obdoba přírodního parku z legislativního hlediska větší či menší stupeň ochrany.

                                               

Přírodní rezervace

Přírodní rezervace je v České republice jedním z tzv. zvláště chráněných území. Na rozdíl od velkoplošných chráněných území – národního parku a chráněné krajinné oblasti – je maloplošným chráněným územím s regionálním významem. Kromě ochrany menš ...

                                               

Přírodní rezervace Mount Nimba

Mount Nimba je národní park v Guineji a Pobřeží slonoviny. Mimo jiné zahrnuje i horu téhož jména, na které se nachází více jak 200 endemických druhu. V roce 1981 byla oblast zařazena na seznam světového dědictví UNESCO. Následkem přílivu utečencu ...

                                               

Ptačí oblast

Směrnice č. 147/2009/ES o ochraně volně žijících ptáku byla puvodně přijata již v roce 1979, v současné době se jedná o tzv. kodifikované znění. Směrnice vyhlašuje druhovou a územní ochranu všech druhu ptáku, které se přirozeně vyskytují na evrop ...

                                               

Státní přírodní rezervace

Státní přírodní rezervace byla maloplošná chráněná území v Československu v letech 1956 až 1992. Poté jej nahradilo označení národní přírodní rezervace. Údajně existovaly státní přírodní rezervace jako typ zvláštní ochrany území již za první česk ...

                                               

Velký přeshraniční limpopský park

Velký přeshraniční limpopský park, anglicky Great Limpopo Transfrontier Park, je území chráněné přírody nazvané po řece Limpopo, které vytvořily tři jihoafrické státy při svých hranicích. Je tvořeno Krugerovým národním parkem v Jihoafrické republ ...

                                               

Významné ptačí území

Významné ptačí území je chráněné území vyhlášené mezinárodním programem, který byl odstartován v roce 1987. Mezinárodní rada na ochranu ptáku tehdy oslovila evropské země, aby sestavily seznamy svých ornitologicky významných lokalit.

                                               

Významný krajinný prvek

Významný krajinný prvek je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. V ruzných zemích muže být definován ruzně, a muže se jednat o všechny lesy, raše ...

                                               

Latinská Amerika

Jako Latinská Amerika jsou označovány země amerického kontinentu jižně od USA, ve kterých se mluví jedním z románských jazyku: španělsky, portugalsky nebo francouzsky. Do prostoru Latinské Ameriky spadají geograficky také Belize, Falklandy, Guyan ...

                                               

Argentina

Argentina, plným názvem Argentinská republika, je stát ležící na jihu Jižní Ameriky s 4984 km dlouhým pobřežím Atlantiku. Na severu hraničí s Bolívií a Paraguayí, na východě s Brazílií a Uruguayí na západě s Chile. Počet obyvatel přesahuje 40 mil ...

                                               

Argentinská krize v letech 1999 až 2002

Argentinská krize v letech 1999 až 2002 byla sérií událostí, které postihly argentinské hospodářství mezi roky 1999 až 2002. Krize začala během roku 1999 jako následek dvou dalších finančních krizí na světovém trhu v roce 1997 a 1998: asijské a r ...

                                               

Bolívie

Bolívie, plným názvem Mnohonárodnostní stát Bolívie, je vnitrozemský stát Jižní Ameriky. Na západě hraničí s Peru a Chile, na jihu s Argentinou, na jihovýchodě s Paraguayí na východě a severu pak s Brazílií. Své jméno má po prvním prezidentu Simó ...

                                               

Brazílie

Brazílie, plným názvem Brazilská federativní republika, je federativní republika tvořená 26 státy a jedním federálním územím. Je to největší a nejlidnatější stát Jižní Ameriky, pátý největší a šestý nejlidnatější stát světa, s 212 miliony obyvate ...

                                               

Češi v Paraguayi

První kolonisté z dnešního Česka a Slovenska přišli do Paraguaye pravděpodobně v roce 1907, kdy byli na migračním úřadě vedeni jako Rakušané. Dále se sem stěhovali také Volyňští Češi s polským pasem. Čechy a další Slovany do Paraguaye, respektive ...

                                               

Dominikánská republika

Dominikánská republika je stát v Karibském moři, který se rozkládá na východní části ostrova Hispaniola v souostroví Velké Antily. Jediným sousedním státem je Haiti, společná hranice je dlouhá 360 kilometru.

                                               

Dum Latinské Ameriky

Dum Latinské Ameriky je kulturní centrum v Paříži, které nabízí informace o zemích Latinské Ameriky. Nachází se v 7. obvodu na adrese Boulevard Saint-Germain č. 217.

                                               

Ekvádor

Ekvádor, plným názvem Ekvádorská republika, je stát v Jižní Americe, který leží na rovníku a zároveň je jeho pobřeží omýváno vodami Tichého oceánu. Jeho sousedy jsou Kolumbie na severu a Peru na jihovýchodě. Součástí Ekvádoru jsou rovněž Galapágy ...

                                               

Encomienda

Encomienda je forma společenské a hospodářské instituce, která existovala v raném období iberské conquisty v Jižní a Severní Americe a která byla v během první poloviny 16. století postupně nahrazována repartimientem. Přesto se ale encomienda v n ...

                                               

Falklandy

Falklandy, též Malvíny, jsou zámořské území Velké Británie. Leží na jižní polokouli v Atlantském oceánu asi 500 km východně od pobřeží Argentiny.

                                               

Guatemala

Guatemala, plným názvem Guatemalská republika, je stát ve Střední Americe. Jeho sousedy jsou Belize, Salvador, Honduras a Mexiko. Název Guatemala pochází od indiánského slova v nahuatlu Cuauhtemallan, které znamená místo obklopené stromy, protože ...

                                               

Hispanoamerika

Jako Hispanoamerika se označují souhrnně latinskoamerické země Střední Ameriky a Jižní Ameriky, ve kterých se mluví španělsky. Nepočítá se sem tedy zejména portugalsky mluvící Brazílie. Pojem Hispanoamerika se občas nepřesně chápe jako synonymum ...

                                               

Honduras

Honduras, plným názvem Honduraská republika, je stát v Střední Americe. Jeho sousedy jsou Guatemala na severozápadě, Salvador na jihozápadě a Nikaragua na jihu. Jihozápadní výběžek země je omýván vodami Pacifiku, z druhé strany má Honduras dlouhé ...

                                               

Chile

Chile, plným názvem Chilská republika, je přímořský stát ležící v jihozápadní části Jižní Ameriky při pobřeží Tichého oceánu. Na severu sousedí s Peru a Bolívií, takřka celé své východní hranice sdílí s Argentinou. Podle odhadu v roce 2018 mělo 1 ...

                                               

Iberoamerika

Neúřední název Iberoamerika se používá pro španělsky a portugalsky mluvící země Střední Ameriky a Jižní Ameriky. Země Latinské Ameriky, kde se mluví španělsky se označují souhrnně jako Hispanoamerika. Brazílie, kde se mluví portugalsky, se označu ...

                                               

Karibik

Karibik je region v nejjižnější části Severní Ameriky. Zahrnuje ostrovy v Karibském moři, Bahamy a pobřeží Střední a Jižní Ameriky omývané právě Karibským mořem. Panamským pruplavem je Karibské moře spojeno s Tichým oceánem. Karibik, resp. ostrov ...

                                               

Kolumbie

Kolumbie, plným názvem Kolumbijská republika, je stát v Jižní Americe, který je součástí karibské Jižní Ameriky. Jako jediná země Jižní Ameriky se rozkládá u obou oceánu, na pobřeží Karibiku, tedy i Atlantského oceánu, a Tichého oceánu. Sousedí s ...

                                               

Kostarika

Kostarika, plným názvem Kostarická republika, je republika ve Střední Americe. Sousedními státy jsou na severu Nikaragua na jihu Panama. Západní pobřeží Kostariky omývají vody Tichého oceánu, východní Karibské moře. Celková délka kostarického pob ...

                                               

Krize ve Venezuele

Sociálně ekonomická a politická krize začala ve Venezuele za vlády prezidenta Hugo Cháveze a pokračuje během prezidentství Nicoláse Madura. Projevuje se hyperinflací, vysokou kriminalitou, hladem a nárustem ruzných nemocí. To vše vede k masové mi ...

                                               

Kuba

Kuba, plným názvem Kubánská republika, je země na ostrově Kuba stejně jako na Ostrově Mládeže a několika menších souostrovích. Kuba se nachází v severním Karibiku a její břehy omývají Karibské moře, Mexický záliv a Atlantský oceán. Země leží jižn ...

                                               

Ladino (Střední Amerika)

Pojem ladino pochází ze slova "latino" a používá se ve Střední Americe jako označení hispanizovaného nebo mestizo obyvatelstva. Pojem je odlišný od slova ladino jako označení jazyka sefardských židu. Označení "ladino" vzniklo na počátku španělské ...

                                               

Latinskoamerická literatura

Latinskoamerická literatura je literatura, napsaná spisovateli, pocházejícími z Latinské Ameriky. Je psána především španělsky nebo portugalsky. Vrcholné období latinskoamerické literatury nastalo ve 20. století s nástupem magického realismu.

                                               

Latinskoameričtí muslimové

Podle statistiky "Muslims in Latin America" zveřejněné Muhammadem Yusufem Hallarem se počet muslimu v Latinské Americe pohybuje okolo 4 milionu, přičemž asi 700 tisíc jich žije v Argentině a více než 1.5 milionu v Brazílii. Na základě odhadu hust ...

                                               

Marianismus

Marianismus je odborné označení pro jeden z rysu genderové role žen v rámci kultury machismu v Latinské Americe. Marianismus se váže k určitým společenským konvencím, očekáváním a stereotypum, které více či méně ovlivňují společenské postavení a ...

                                               

Mexičané

Mexičané jsou národ žijící především v Mexiku. Jejich jazykem je hlavně španělština. Mexiko je multietnická země, proto mají Mexičané kořeny v mnoha koutech světa. Mexičané se jmenují podle indiánského kmene Mešiku, kteří žili v údolí Mexika.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →