ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 2                                               

Mentální retardace

Mentální retardace, neboli mentální postižení, je trvalé snížení inteligence v dusledku organického poškození mozku. Retardaci tedy nelze léčit, protože nejde o nemoc, ale trvalý fyziologický stav. Jedinci, u kterých k zaostávání rozumového vývoj ...

                                               

Hlavní strana/Přehled kategorií

Články podle témat Čas Dorozumívání Geografie Historie Informace Kultura Lidé Matematika Politika Právo Příroda Rekordy Společnost Sport Technika Umění Věda Vojenství Vzdělávání Zdravotnictví Život Seznamy

                                               

Komunikace

Slovníkové heslo komunikace ve Wikislovníku Komunikace má více významu: Komunikace v humanitních vědách verbální komunikace – slovní komunikace, tedy komunikace slovem či písmem Sociální komunikace – nejčastějším zpusobem takové komunikace bývá l ...

                                               

Jazyková norma

Jazyková norma je soubor uznávaných, ustálených jazykových prostředku a pravidel jejich užívání. Vytváří se postupně během procesu dorozumívání a pomalu se mění. Je ustálená, ale ne strnulá – zaručuje jednotnost jazyka. Týká se pravopisu, výslovn ...

                                               

Sviňuchovití

Neophocaena phocaenoidess sviňucha hladkohřbetá G. Cuvier, 1829 rod Neophocaena Palmer, 1899 Phocoena spinipinnis sviňucha černá Burmeister, 1865 rod Phocoena G. Cuvier, 1816 Phocoena sinus sviňucha kalifornská Norris & McFarland, 1958 phocoena s ...

                                               

V

Ve fyzice je V symbolem pro objem V biochemii je V symbol pro aminokyselinu valin. V – jméno skupiny ze Spojeného království V hudbě je V V – název alba, které vydala v roce 2001 hudební skupina Live V dorozumívání je V označení gesta vítězství. ...

                                               

Ansuz

Ansuz je čtvrtá runa germánského futharku prostého. Vyslovuje se jako otevřené anglické A ve slově "stack". Její název je překládán jako "buh". Představuje boha jako takového, nejčastěji Ódina. Znak představuje božskou sílu a je spojován s věštěn ...

                                               

Geografie

Geografie, česky též zeměpis, je věda studující prostorové rozšíření jevu na Zemi, jejich vzájemnou interakci a vývoj v čase. Geografie studuje aktuální problémy dynamicky se měnící společnosti a její interakce s krajinou. Označení se poprvé obje ...

                                               

Socioekonomická geografie

Socioekonomická geografie je označení pro podobor geografie v post-komunistických zemích. V anglosaském světě známá jako humánní geografie, v německy mluvících zemích jako antropogeografie, někdy též kulturní geografie. V českém prostředí je post ...

                                               

Geografie sídel

Geografie sídel, někdy také urbánní geografie, je geografická disciplína, která se zabývá studiem historie městského osídlení, vývojem měst, prostorovou strukturou měst či problémy měst. Studuje rovněž polohu měst, jejich funkce, hierarchii. Exis ...

                                               

Ekonomická geografie

Ekonomická geografie, dříve hospodářská geografie či hospodářský zeměpis, je geografická disciplína, která se zabývá lokalizací, distribucí a prostorovou organizací ekonomických aktivit. Zkoumá problémy jako jsou lokalizace prumyslu, zemědělství ...

                                               

Kulturní geografie

Kulturní geografie, nebo též geografie kultury, je vědní obor spadající pod socioekonomickou geografii, který zkoumá prostorovou diferenciaci kulturních znaku společnosti a příčiny této diferenciace. V dusledku ruzných definicí je do objektu zkou ...

                                               

Behaviorální geografie

Behaviorální geografie, jinak též geografie chování, je jeden z proudu socioekonomické geografie a relativně samostatná geografická disciplína, která vznikla v 60. letech 20. století na základě spolupráce geografie se sociologií, sociální psychol ...

                                               

Fyzická geografie

Fyzická geografie je disciplína geografie, která zkoumá zákonitosti formování a dynamiky přírodní složky krajinné sféry. Předmětem zkoumání fyzické geografie je tedy fyzickogeografická sféra. Ta se skládá z více sfér: pedosféra hydrosféra biosfér ...

                                               

Historická geografie

Historická geografie je vědní disciplína, studující proměny geografického prostoru v čase. Jde o interdisciplinární vědní disciplínu stojící mezi geografií a historií. Historická geografie zkoumá územní celky a historické cesty mezi nimi, jako je ...

                                               

Fyzická geografie Spojených státu amerických

Regiony fyzické geografie Spojených státu amerických. Spojené státy se dělí na 8 fyzicko-geografických regionu, dále 25 provincií a 85 sekcí. Toto členění vychází především z díla Nevina Fennemana Physiographic Subdivision of the United States z ...

                                               

Geografie Evropské unie

Geografie Evropské unie je geografií 27 členských státu Evropské unie, která se rozprostírá na velké části evropského světadílu na území o celkové rozloze 4 381 324 km². Nejsevernějším státem Evropské unie je Finsko, nejzápadnějším Irsko, nejjižn ...

                                               

Geografie cestovního ruchu

Geografie cestovního ruchu je multidisciplinární věda a disciplína socioekonomické geografie, jejímž předmětem je studium zákonitostí, činitelu a rozmístění cestovního ruchu. V minulosti byla součástí ekonomické geografie, ale během 90. let došlo ...

                                               

Regionální geografie

Regionální geografie je geografická vědní disciplína, která "má podávat výstižný a ucelený obraz pozorované oblasti po stránce přírodní i společenské, má v sobě slučovat výsledky fyzické i socioekonomické geografie a kromě toho ještě vyjádřit pod ...

                                               

Dějiny

Dějiny jsou obecně ty aspekty minulosti, které si lidé připomínají, přemýšlejí o nich a vykládají je, aby se orientovali v běhu času a pochopili vliv minulosti na svou přítomnost a budoucnost. Dějiny tedy zahrnují jak objektivní, na lidech nezávi ...

                                               

Historie Davis Cupu

Historie Davis Cupu popisuje chronologický vývoj Davis Cupu, mezinárodní tenisové soutěže mužských týmu od vzniku myšlenky v roce 1899 a prvního ročníku v následujícím roku.

                                               

Filosofská historie

Filosofská historie je historická novela Aloise Jiráska. Jeho příběh se odehrává na konci první poloviny 19. století v Litomyšli. Vypráví nejen o životě studentu tamního filosofického ústavu, ale vyjadřuje situaci a rozpor v používání češtiny a n ...

                                               

Historie letectví

Touha lidstva létat se pravděpodobně poprvé projevila v Mezopotámii, v eposu o králi Etanovi z poloviny třetího tisíciletí před Kristem, kde je popsáno, jak král zachránil orla, který ho za to vynesl do výšin, aby mu pomohl najít léčivou bylinu. ...

                                               

Literární historie

Zabývá se dějinami literatury. Literární historici se zpravidla specializují na dějiny konkrétní národní literatury např. česká literatura či jazykové oblasti např. jihoslovanské literatury. Literární historie jakožto věda se rodí v závěru osvíce ...

                                               

Dynastie čínské historie

Podle legend byli prvními vládci Číny Tři vznešení a pět vladařu - bohové a mýtické bytosti, na jejichž autoritu se později dovolávali čínští učenci a kteří byli dáváni za vzor následujícím panovníkum.

                                               

Jánošík – Pravdivá historie

Jánošík - Pravdivá historie je česko-slovensko-maďarsko-polský historický film, který v roce 2009 spolu natočili Agnieszka Holland a Kasia Adamik. Scénář ke snímku napsala Eva Borušovičová. Děj filmu se odehrává na Slovensku během osmnáctého stol ...

                                               

Dvaasedmdesát jmen české historie

Dvaasedmdesát jmen české historie je cyklus portrétu připravený Českou televizí o dvaasedmdesáti významných osobnostech, jejichž jména jsou napsána pod okny Národního muzea v Praze. Jednotlivé osobnosti jsou představeny ve dvanácti minutách pomoc ...

                                               

Historie esperanta

Zamenhof se narodil se v Bělostoku, v městě národnostně velmi smíšeném. Obyvatelstvo žilo ve stálém nepřátelství, společenské a národnostní rozbroje byly na denním pořádku. To přivedlo Zamenhofa na myšlenku, že kdyby si lidé rozuměli, stýkali by ...

                                               

Největší Španělé historie

Největší Španělé historie, v originále El Español de la Historia, byla televizní šou španělské tv stanice Antena 3, která byla národní verzí formátu BBC Great Britons. Ve Španělsku se populární anketa o největší osobnost národní historie konala r ...

                                               

Orální historie

Orální historie je kvalitativní výzkumná metoda užívaná ve společenských vědách, především historii, sociologii, politologii, etnografii, antropologii, archivnictví, gender studies, literární vědě, filmové vědě či psychologii. Nejstručněji by se ...

                                               

Naturalis historia

Naturalis historia je jedna z prvních všeobecných encyklopedií starověku, sepsaná Pliniem Starším, který napsal prvních deset knih v roce 77 a zbytek pak během zbývajících dvou let svého života. Dílo je jednou z nejrozsáhlejších prací, jež přežil ...

                                               

Informace

Informace je velmi široký, mnohoznačný pojem, který se užívá v ruzných významech. V nejobecnějším smyslu je informace chápána jako údaj o prostředí, jeho stavu a procesech v něm probíhajících. Informace snižuje nebo odstraňuje neurčitost systému. ...

                                               

Teorie informace

Teorie informace se zabývá měřením, přenosem, kódováním, ukládáním a následným zpracováním informací z kvantitativního hlediska. Americký matematik Claude Shannon ji představil v roce 1948 v dokumentu nazvaném "Matematická teorie komunikace".

                                               

Utajovaná informace

V České republice problematiku utajovaných informací, tedy jejich klasifikaci, zpusob nakládání s nimi apod. řeší zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní zpusobilosti. Stupeň utajení je klasifikace utajované informa ...

                                               

Právo na informace

Právo na informace je právo občanu vuči státu, resp. vuči orgánum veřejné moci, které mají povinnost nejen odpovídat na jednotlivé žádosti o poskytnutí informací, ale i o své činnosti informovat samostatně. Je jedno z prvních politických práv obs ...

                                               

Zákon o svobodném přístupu k informacím

Zákon o svobodném přístupu k informacím je legislativní nařízení, které garantuje přístup k informacím drženým státem. Ustanovuje proces, ve kterém mohou být vznášeny požadavky na vládou držené informace. Všechny tyto požadavky pak musejí být při ...

                                               

Horizontální přenos genetické informace

Horizontální přenos genetické informace je proces, při němž jeden organismus přijímá genetický materiál jiného jedince, ačkoliv není jeho potomkem. Tím muže získávat nové vlastnosti. Vyměňovaná DNA se někdy označuje jako promiskuitní DNA. Naopak ...

                                               

Informace o Chartě 77

Informace o Chartě 77 neboli zkráceně Infoch byl československý samizdatový časopis, který vycházel v letech 1978–1989. Časopis přinášel zejména informace o činnosti československého disentu a jeho pronásledování komunistickým režimem, objevovaly ...

                                               

Informace v ekonomii

Informační ekonomie nebo ekonomie informací je odvětví mikroekonomické teorie, která studuje, jak informace a informační systémy ovlivňují ekonomiku a ekonomická rozhodnutí. Informace mají zvláštní vlastnosti: Je snadné je vytvořit, ale těžko jim ...

                                               

Ústav teorie informace a automatizace Akademie věd České republiky

ÚTIA provádí základní a aplikovaný výzkum na poli informatiky, zpracování signálu a obrazu, rozpoznávání obrazu, teorie systému a teorie řízení. Kromě výzkumu je ústav široce zapojen do pregraduálního i postgradualního vzdělávání, vydává časopis ...

                                               

Vzájemná informace

Vzájemná informace nebo transinformace dvou náhodných proměnných je v teorii pravděpodobnosti a teorii informace míra vzájemné závislosti proměnných. Obvyklou jednotkou pro měření vzájemné informace je jeden bit.

                                               

Mem (informace)

Mem je termín pro kulturní obdobu genu – replikující se jednotku kulturní informace. Tento termín poprvé použil v roce 1976 ve své knize Sobecký gen Richard Dawkins. Slovo mem je odvozeno z řeckého mimema – napodobovat. Evoluce nemusí být nutně p ...

                                               

Úřad pro zahraniční styky a informace

Úřad pro zahraniční styky a informace je česká ozbrojená zpravodajská služba s vnějším polem pusobnosti. Tento bezpečnostní sbor se zabývá sběrem, analýzou, ochranou a oprávněným využitím zpravodajsky významných informací. Tyto informace pocházej ...

                                               

Kultura

Kultura označuje veškeré jednání člověka, které je vnímáno v kontrastu s přírodou. V užším slova smyslu jde o soubor vybraných a tvurčích lidských činností, jako je například literatura, umění, divadlo, náboženství, případně i vzdělávání. V širší ...

                                               

Badenská kultura

Badenská kultura byla kultura ve střední Evropě v období cca 2800 př. Kr. až 2200 př. Kr. podle staršího datování resp. 3600/3500/3400 - 2900/2800 př. Kr. dle novějšího datování v jižním Německu, Česku, dolním Rakousku, na Slovensku, Maďarsku, ji ...

                                               

Populární kultura

Populární kultura je soubor představ, myšlenek, náhledu, postoju, memu, zobrazení a dalších fenoménu, které jsou v rámci neformálního společenského konsenzu považovány za nejvýraznější části hlavního proudu určité kultury, od počátku do poloviny ...

                                               

Harappská kultura

Harappská kultura, také kultura poříčí Indu, protoindická kultura, protoindická civilizace apod., byla starověká kultura nacházející se v povodí řeky Indus, první známá městská kultura na Indickém subkontinentu. Zabírala velkou část dnešního Páki ...

                                               

Archeologická kultura

Archeologická kultura je soubor archeologických nálezu i nehmotných pramenu, které jsou charakteristické společnými znaky a pochází z dané doby a z určitého místa. Tyto nálezy by měly vytvářet obraz živé kultury již neexistujícího lidského společ ...

                                               

Kultura se šňurovou keramikou

Kultura se šňurovou keramikou zahrnuje širokou skupinu indoevropských archeologických kultur Evropy zhruba mezi lety 2900–2350 př. n.l., a to od eneolitu až do časné doby bronzové. Tato skupina kultur zabírala rozlehlou oblast od Rýna na západě a ...

                                               

Knovízská kultura

Knovízská kultura mladší doby bronzové ve středních Čechách, pojmenovaná podle naleziště Knovíz u Slaného, se vyznačuje rozvinutým kovolitectvím, stopami kanibalismu a vychází ze středodunajské mohylové kultury. Není vyloučeno její zařazení mezi ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →