ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 197                                               

Expand

$ echo -e "foo\tbar" | expand | xxd -g 1 -u 0000000: 66 6F 20 62 61 72 0A foo bar. $ echo -e "foo\tbar" | xxd -g 1 -u 0000000: 66 6F 09 62 61 72 0A foo.bar. $ Ve výše uvedeném příkladu příkaz echo vytiskne řetězec textu, který obsahuje znak tabul ...

                                               

File

file je v informatice název nástroje pro zjišťování typu souboru pomocí prozkoumání obsažených dat. Novější verze nástroje file používají knihovnu libmagic. Program file patří mezi základní nástroje používané v unixových operačních systémech v př ...

                                               

Find

find je v informatice název unixového nástroje pro rekurzivní prohledávání adresářového stromu souborového systému. Příkaz umožňuje pomocí parametru určit vlastnosti hledaného objektu, například velikost, část názvu a podobně, stejně jako akci, k ...

                                               

Fsck

fsck je v informatice nástroj pro kontrolu a opravu souborového systému v unixových operačních systémech, jako je třeba Linux nebo OS X.

                                               

Getopts

getopts je standardní vestavěná funkce některých unixových shellu sloužící k zpracování parametru příkazového řádku. Slouží tedy stejnému účelu jako podobně pojmenovaná funkce getopt, která je součástí celé řady programovacích jazyku počínaje C. ...

                                               

Head

head je v informatice název unixového příkazu, který zobrazí začátek souboru. Vstupní data příkaz získá z jednoho či více souboru zadaných jako parametry na příkazovém řádku nebo ze standardního vstupu. Implicitně zobrazí prvních deset řádku.

                                               

Chattr

chattr je v informatice příkaz pro nastavení atributu souboru v souborovém systému ext v operačním systému Linux. Lze ho nalézt i v dalších unixových systémech, které tyto souborové systémy podporují. Používá se pro zabezpečení souboru proti změn ...

                                               

Chgrp

Příkaz chgrp slouží v systému Unix ke změně skupiny souboru. Změna skupiny se využívá tehdy, pokud vlastník potřebuje zpřístupnit soubor jiné skupině, než ve které byl soubor vytvořen.

                                               

Chmod

Příkaz chmod slouží v systému Unix a dalších operačních systémech unixového typu ke změně přístupových práv souboru. Změnit práva souboru muže pouze jeho vlastník nebo root. Měnit majitele muže pak pouze root. Práva se udávají číslem v oktalové o ...

                                               

Chown

chown je příkaz operačního systému Unix a dalších operačních systému unixového typu, sloužící ke změně vlastníka souboru nebo adresářu. Příkazem se mění buď jen vlastník souboru, přiřazení souboru skupině, nebo obojí.

                                               

Chroot

chroot je v informatice název pro unixové systémové volání, které slouží ke změně kořenového adresáře pro daný proces a jeho potomky vzniklé voláním fork. Chroot nebyl puvodně navržen jako bezpečnostní prvek, a proto je nutné ho pokládat spíše za ...

                                               

Id (Unix)

Příkaz id odpovídá standardu IEEE Std 1003.1-2004 ‚POSIX. Na některých platformách muže mít rozšířenou funkcionalitu, ale vždy musí poskytovat funkcionalitu vyžadovanou standardem ‚POSIX.

                                               

Ifconfig

ifconfig je v informatice nástroj pro konfiguraci síťového rozhraní v unixových operačních systémech. Příkaz slouží pro nastavení parametru síťového rozhraní v prostředí příkazového řádku, aktivaci i deaktivaci a zobrazení aktuálních parametru. P ...

                                               

Inetd

inetd je super-server démon v operačním systému Linux. Jeho úkolem je naslouchat komunikaci na síťovém rozhraní a podle potřeby spouštět servery pro obsluhu požadavku. inetd je užitečný pro služby, které nejsou využívány často; naproti tomu ty sl ...

                                               

Join

join je unixový příkaz, který spojuje řádky dvou setříděných souboru na základě přítomnosti společného pole. Je to podobné jako operátor JOIN v relačních databázích, ale pracuje s textovými soubory. join bere jako vstup dva textové soubory a argu ...

                                               

Kill (Unix)

Příkaz kill posílá signál jednomu nebo více procesu. Parametr sig je číslo signálu, který se má poslat nebo číslo 0. Signál 0 umožňuje ověřit správnost argumetu pid, tj. číslo procesu. Pokud je pid větší než 0, odešle se signál sig procesu identi ...

                                               

Killall

killall je v informatice příkaz používaný v unixových operačních systémech, který slouží k zasílání signálu určitým procesum.

                                               

Less (Unix)

less je v informatice název unixového příkazu, který vypisuje obsah textových souboru, vždy jednu celou obrazovku najednou. Jedná se tedy o textový filtr. Puvod tohoto příkazu vyjadřuje fráze "less is more" méně je více. Příkaz less se podobá pří ...

                                               

Logname

logname je standardní unixový příkaz, který vrací jméno přihlášeného uživatele, či jméno uživatele, v jehož kontextu proces běží. Tento příkaz má stejnou funkcionalitu jako příkaz whoami a příkaz id s parametry -un. Na rozdíl od těchto příkazu ne ...

                                               

Ls (Unix)

ls je v informatice jeden ze základních příkazu unixových systému. V příkazovém řádku slouží k vypsání obsahu adresáře. Vypisuje jména adresářu a souboru a v podrobném výpisu též unixová přístupová práva, vlastníka, skupinu, velikost a další info ...

                                               

Lsof

lsof je příkaz znamenající "seznam otevřených souboru", který je používán v unixových systémech k vrácení informací o všech otevřených souborech a procesech, které je otevřely. Tento open source nástroj byl vyvinut Victorem A. Abellem. Je podporo ...

                                               

Mesg

mesg je příkaz v unixových operačních systémech, který umožňuje povolit nebo zakázat zasílaní textových zpráv na terminál přihlášeného uživatele. Pokud je příkaz volán bez parametru, pouze vytiskne stávající nastavení.

                                               

Mkdir

Příkaz mkdir v operačních systémech Unix, DOS, OS/2 a Microsoft Windows slouží k vytvoření adresáře. V systémech DOS a Windows je často tento příkaz zkrácený na md.

                                               

More (příkaz)

more je v informatice název filtru, který umožňuje zobrazit delší text na terminál po jednotlivých stránkách. Program more je součástí mnoha operačních systému. V puvodní implementaci bylo možné posouvat zobrazení pouze dopředu. V té době byl nap ...

                                               

Mount

mount je v informatice název unixového příkazu používaného k připojení souborového systému, který je umístěn na zadaném zařízení do požadované větve adresářového stromu.

                                               

Mv (Unix)

Po přesunutí souboru je již nedostupný pod svým puvodním jménem v puvodním adresáři. Je-li za cílový soubor zvolen soubor existující, je nenávratně přepsán. Pro přesunutí je potřeba mít práva pro zápis pro všechny modifikované adresáře.

                                               

Nice (Unix)

nice je standardní UN*Xový program, sloužící ke spuštění jiného programu s jinou, než základní prioritou.

                                               

Nohup

nohup je POSIX příkaz umožňující ignorovat signál HUP. Signál HUP je zpusobem, jakým terminál dává najevo, že se uživatel odhlásil. Výstup, který by obvykle putoval do terminálu, je namísto toho přesměrován do souboru nohup.out, pokud nebyl přesm ...

                                               

Pgrep

pgrep je v informatice příkaz používaný v unixových operačních systémech. Poprvé byl uveden v systému Solaris 7. Poté byl implementován do ostatních systému, jako například Linux, BSD.

                                               

Pkill

                                               

Ps (Unix)

Příkaz ps ve většině unixových systému zobrazuje běžící procesy. Příbuzný nástroj top zobrazuje běžící procesy v reálném čase. Jaderná vlákna jsou vypisována v hranatých závorkách.

                                               

Pstree

pstree je unixový příkaz, který zobrazí běžící procesy jako strom. Používá se jako alternativa k příkazu ps. Kořen stromu je buď init nebo proces s daným pid.

                                               

Pwd

Příkaz unixových systému pwd je používán na zjištění jména aktuálního adresáře v prostředí textového rozhraní. Pokud není aktuální adresář zobrazován přímo používaným shellem, muže uživatel pomocí tohoto příkazu zjistit svoji aktuální pozici v ad ...

                                               

Rm (Unix)

-i: dotaz zda se má soubor nebo adresář odstranit -f: nedotazovat se před odstraněním souboru určených jen pro čtení, ignoruje neexistující soubory -v: popisuje, co právě dělá -r: rekurzivní odstranění souboru v adresáři Zápis rm -rf / nebo rm -r ...

                                               

Rmdir

rmdir nazev_adresare Parametry v systémech DOS a Windows: /q: při odstraňování adresářu nebude uživatel dotazován na potvrzení /s: odstraní zadaný adresář včetně všech podadresářu a souboru V unixových systémech je možné použít parametr -p k odst ...

                                               

Route

route je ve informatice nástroj pro prohlížení a upravování směrovací tabulky protokolu TCP/IP jak v unixových systémech, tak i v operačních systémech Microsoft Windows. Ruční úprava směrovací tabulky je charakteristická pro statické směrování. V ...

                                               

Secure Copy

Secure Copy nebo také SCP slouží k bezpečnému přenosu souboru mezi dvěma počítači propojenými počítačovou sítí pomocí protokolu Secure Shell. SCP má omezené možnosti, a proto je nahrazován komplexnějším protokolem SFTP. Zkratka SCP muže označovat ...

                                               

Sleep

$ sleep 5 $ příklad zastavení DNS serveru bind na platformě OpenBSD a jeho nastartování po uplynutí 10 sekund # pkill named && sleep 10 && named 1034 příklad použití v csh pro monitorování narustání velikosti souboru. V tomto případě přík ...

                                               

Source (příkaz)

source je unixový příkaz, který vyhodnocuje obsah souboru předaného jako parametr souboru jako seznam příkazu, jako kdyby byly zadané v současném kontextu. "Současný kontext" je okno terminálu, ve kterém uživatel zadal příkaz source. Příkaz sourc ...

                                               

Split (Unix)

Syntaxe příkazu je: Výchozím chováním příkazu split je vytvářet soubory s pevnou velikostí 1 000 řádku. Soubory jsou pojmenovány přidáním aa, ab, ac, atd. ke jménu výstupního souboru. Když není určeno jméno výstupního souboru je jméno souboru nas ...

                                               

SSH file transfer protocol

SSH File Transfer Protocol označuje v informatice protokol a zároveň i program pro bezpečný přenos souboru pomocí počítačové sítě. Jeho možnosti jsou obdobné jako u FTP a také je využíván jako náhrada za velmi jednoduchý protokol SCP. Pro vlastní ...

                                               

Strings

strings je UN*Xový příkaz, jenž vyhledává a tiskne tisknutelné textové řetězce obsažené v souborech na standardní výstup. Za tisknutelný řetězec je pro účely tohoto příkazu standardně považována sekvence čtyř po sobě jdoucích tisknutelných znaku. ...

                                               

Su (Unix)

su je v informatice program, který slouží v unixových systémech k přepnutí uživatele na jiného uživatele. Pro zajištění své činnosti využívá speciální oprávnění SUID.

                                               

Sudo

sudo je příkaz užívaný v unixových systémech. Slouží k vykonání operace s oprávněními jiného uživatele, jímž je obvykle root. Uživatelé oprávnění používat příkaz sudo jsou obvykle při autorizaci dotazováni na svoje vlastní heslo, lze však nastavi ...

                                               

Tail

Syntaxe příkazu je: tail Standardně vypíše příkaz tail posledních deset řádku vstupu na standardní výstup. Počet řádku, bytu nebo bloku výstupu lze změnit pomocí parametru. Následující příklad ukazuje, jak vypsat 20 řádku ze souboru: tail -n 20 s ...

                                               

Tee (příkaz)

Ve výpočetní technice je příkaz tee filtr, který čte standardní vstup a duplikuje jej tím, že jej vypisuje jak na standardní výstup tak do souboru, který mu byl zadán jako parametr. Příkaz je pojmenován po rozbočce ve tvaru písmena T používané in ...

                                               

Time (Unix)

time je příkaz k určení zdroju využitých jiným programem. Implicitně vypíše dobu trvání programu nebo příkazu. Používá se v Unix a operačních systémech unixového typu.

                                               

Top (Unix)

top je jeden z nástroju UN*Xových operačních systému pro monitorování právě běžících procesu a podprocesu. Na rozdíl od nástroje ps jeho použití není dávkové, ale pruběhové (podobně jako Task Manager v operačních systémech Windows NT.

                                               

Touch (Unix)

touch je standardní UN*Xový program, sloužící ke změně atributu souboru. Typicky se jej využívá ke změně data vytvoření či modifikace souboru. Pokud soubor neexistuje, implicitně jej příkaz touch vytvoří.

                                               

Tput

tput je jedním ze standardních unixových nástroju, tedy pomocných programu specifikovaných v rámci Single UNIX Specification. Je určený pro správu terminálu. K tomu používá informace o terminálu, které získá buď z proměnných prostředí nebo z jedn ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →