ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 193                                               

UDP hole punching

UDP hole punching je v informatice technika, která umožňuje propojit navzájem dva počítače, když jsou oba dva umístěny za dynamickým NAT. Technika obvykle používá třetí stranu přístupnou pomocí veřejné IP adresy, která umožňuje domluvu na síťovýc ...

                                               

Útok Fluhrera, Mantina a Šamira

Útok Fluhrera, Mantina a Šamira je v informatice název kryptografického útoku na běžně používanou proudovou šifru RC4. Útok umožňuje z velkého množství zachycené šifrované komunikace pomocí kryptoanalýzy získat symetrický klíč šifry RC4, což útoč ...

                                               

UUCP

UUCP je v informatice označení pro utility a protokoly, které zajišťují spuštění vzdáleného programu a přenosy souboru.

                                               

Virtuální okruh

Virtuální okruh je druh počítačové sítě, kterou vytvářejí některé síťové protokoly. V okruhu pak procházejí pakety, resp. buňky, s pevnou délkou. Okruh se nazývá virtuální, protože zde není žádné fyzické spojení mezi konci. Jedná se tedy o spojen ...

                                               

Virtuální rozhraní

Virtuální rozhraní je v informatice označení pro abstrakci virtuální reprezentace rozhraní počítačové sítě, které muže souviset přímo s fyzickým rozhraním sítě. Je několik variant použití tohoto výrazu s ruznými možnostmi využití, které mají celk ...

                                               

VLAN

VLAN je výraz pro jednu logickou síť po zavedení tohoto modelu LAN. Smysl koncepce VLAN lze vhodně nastínit jako zefektivnění využití aktivních intermediárních prvku sítě, ale též jejích prvku pasivních, popř. usnadnění správy sítě, kdy v prostře ...

                                               

VoIP brána

VoIP brána je síťové zařízení, tvořící spojovací prvek mezi částí, v níž je telefonní hovor přenášen pomocí VoIP a mezi částí využívající jinou metodu přenosu telefonního hovoru, např. digitální TDM či analogovou telefonii. Úkolem VoIP brány je z ...

                                               

Vyvažování zátěže

Vyvažování zátěže je v informatice technika pro rozložení zatížení mezi dva nebo více počítaču, síťových linek, procesoru, pevných disku nebo jiných zařízení, aby bylo dosaženo optimálního využití, prostupnosti nebo času odezvy. Použití více zaří ...

                                               

Wake on LAN

V dubnu roku 1997 IBM Advanced Manageability Alliance vydala první návrh Wake on LAN technologie. Ostatní prumyslové organizace, jako např. Wired for Management založená firmou Intel, brzo podpořily tento standard.

                                               

Wake-on-ring

Wake-on-Ring je v informatice specifikace, která umožňuje počítačum a jiným zařízením "se vzbudit" z režimu spánku nebo hibernace a začít vykonávat svou činnost. Základním předpokladem je, že je počítači zaslán signál přes telefonní linku tj. vyz ...

                                               

Wardriving

Wardriving je vyhledávání bezdrátových sítí Wi-Fi osobou jedoucí ve voze, pomocí přenosného počítače nebo PDA či smartphone. Software pro Wardriving je volně přístupný na internetu, jako třeba NetStumbler pro Windows, Kismet nebo SWScanner pro Li ...

                                               

Wi-Fi 5

Wifi 5 je označení pro IEEE 802.11ac standard bezdrátové komunikace poskytující vysokou datovou propustnost v bezdrátových sítích na frekvenci 5 GHz. Tento standard je z rodiny IEEE 802.11 a jsou vyvíjeny IEEE Standards Association. Standard 802. ...

                                               

Wi-Fi 6

IEEE 802.11ax je novou modulací standardu IEEE 802.11, který by měl být schválen v únoru 2021. Dle nové jmenné konvence Aliance Wi-Fi je tato modulace označována jako Wi-Fi 6. Nové pojmenování jednotlivých modulací standardu IEEE 802.11 Aliance W ...

                                               

Wi-Fi 7

Wi-Fi 7 je označení pro připravovaný IEEE 802.11be standard bezdrátové komunikace typu Wi-Fi poskytující vysokou datovou propustnost až 46.1 Gb/s v bezdrátových sítích na frekvencích 2.4, 5 a 6 GHz se šířkou pásma až 320 MHz a 16 streamu. Signál ...

                                               

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct, zpočátku nazývaný Wi-Fi P2P, je standard Wi-Fi, který umožňuje snadné propojení dvou nebo více zařízení bez nutnosti bezdrátového přístupového bodu a komunikaci běžnými Wi-Fi rychlostmi a to pro ruzné využití od přenosu souboru až p ...

                                               

Wi-Fi Protected Access

WPA je v informatice obchodní označení pro zabezpečení bezdrátových sítí. Po prolomení zabezpečení WEP v roce 2001 definovala Wi-Fi Alliance v roce 2002 zabezpečení WPA pro Wi-Fi sítě jako část tehdy připravovaného standardu IEEE 802.11i. Wi-Fi A ...

                                               

Wi-Fi Protected Setup

Wi-Fi Protected Setup je v informatice označení pro standard v počítačových sítích, který umožňuje snadno zabezpečit domácí bezdrátovou síť Wi-Fi. Představen byl v roce 2006 firmou Cisco. Cílem technologie bylo umožnit vysoké zabezpečení bezdráto ...

                                               

Wide Area Network

Wide Area Network je v informatice počítačová síť, která pokrývá rozlehlé geografické území. Největším a nejznámějším příkladem sítě WAN je síť Internet. Sítě WAN jsou využívány pro spojení lokálních sítí LAN nebo dalších typu sítí, takže uživate ...

                                               

Wired Equivalent Privacy

WEP je v informatice označení pro zastaralé zabezpečení bezdrátových sítí podle puvodního standardu IEEE 802.11 z roku 1997. Cílem WEP bylo poskytnout zabezpečení obdobné drátovým počítačovým sítím, protože rádiový signál je možné snadno odposlou ...

                                               

WLAN

Bezdrátová lokální síť je bezdrátová počítačová síť, která spojuje dvě nebo více zařízení pomocí bezdrátové distribuční metody v omezeném prostoru, jako je doma, ve škole, počítačové laboratoři nebo kancelářské budově. To dává uživatelum možnost ...

                                               

Wpa supplicant

wpa_supplicant je v informatice název svobodné implementace IEEE 802.11i suplikantu pro Linux, FreeBSD, NetBSD a Microsoft Windows. Kromě plné podpory WPA2 obsahuje podporu pro WPA a starší bezpečnostní protokoly Wi-Fi: WPA-PSK a WPA2-PSK pre-sha ...

                                               

Zabezpečení bezdrátové sítě

Zabezpečení bezdrátové sítě slouží k tomu, aby se do sítě k počítačum nedostali neoprávnění uživatelé, kteří by mohli ostatním zpusobit nějakou škodu. Mezi nejběžnější typy zabezpečení patří Wired Equivalent Privacy a Wi-Fi Protected Access. WEP ...

                                               

Zahlcení sítě

Zahlcení sítě je v informatice označení pro situaci, kdy dojde k zaplnění přenosové kapacity, začnou se plnit vyrovnávací paměti, čímž se aktivní prvky v počítačové síti snaží překlenout chvilkové zahlcení přenosového média. Tím dochází ke zvětšo ...

                                               

Zapouzdření (počítačové sítě)

Zapouzdřování v počítačových sítích spočívá ve vložení protokolové datové jednotky vyšší vrstvy do protokolové jednotky nižší vrstvy, což umožňuje, aby vyšší vrstva mohla používat služby nižší vrstvy v protokolovém zásobníku a zároveň, aby data v ...

                                               

Ztráta bitové synchronizace

Ztráta bitové synchronizace při digitálních přenosech dat nebo při záznamu dat je situace, kdy vlivem malé odchylky rychlostí vysílače a přijímače je jeden odeslaný bit buď považován za dva, nebo není vubec přijímačem zaznamenán. Jednou z příčin ...

                                               

Ztráta paketu

Ztráta paketu je v informatice chyba při přenosu dat v počítačové síti. Nastává, když jeden nebo více paketu putujících přes počítačovou síť nedosáhne svého cíle. Ztráta paketu je brána jako jeden ze tří hlavních problému v digitální komunikaci. ...

                                               

IMT-2020

IMT-2020 je seznam požadavku na 5G sítě, zařízení a služby, který vydal v roce 2015 radiokumunikační sektor Mezinárodní telekomunikační unie. Očekává se, že standard bude dokončen v roce 2020, ale část požadavku již byla dokončena dříve. Napříkla ...

                                               

MMS architektura

MMS architektura je sada standardu používaných službou multimediálních zpráv v mobilních sítích, např. GSM. Většinu standardu vytvořilo sdružení WAP Forum, které se v roce 2002 přetvořilo v organizaci Open Mobile Alliance, na jejímž webu lze nalé ...

                                               

Node B

Node B je telekomunikační uzel fungující jako rádiová základnová stanice, se kterou komunikují mobilní telefony v síti 3G Universal Mobile Telecommunications System. Node B odpovídá BTS v síti GSM.

                                               

Open Mobile Alliance

Úkol Vytvářet standardy umožňující interoperabilitu mobilních služeb, tj. jejich fungování v libovolné zemi, u libovolného operátora na každém mobilním terminálu. Nezávislost na síti network-agnostic OMA aplikační protokoly pouze standardizuje; s ...

                                               

Uživatelské zařízení

Uživatelské zařízení je v terminologii sítí Universal Mobile Telecommunications System a Long Term Evolution jakékoli zařízení používané přímo koncovým uživatelem ke komunikaci v rámci sítě. Muže to být mobilní telefon, přenosný počítač opatřený ...

                                               

2.5G

2.5G je standard bezdrátové telefonní technologie mobilního telefonu na pul cesty mezi 2G a 3G standardy. Pojem "dvou a pultá generace" se používá pro popsání systému 2G, který je rozšířen o datovou komunikaci používající přepojování paketu. Pojm ...

                                               

Agáta (zařízení)

Agáta je zařízení, které v kombinaci se speciálním softwarem umožňuje odposlouchávání telefonických hovoru a lokalizaci mobilních telefonu. Cena programu dosahuje podle verze až 20 miliónu korun. Zařízení umožňuje zachytit signál všech mobilních ...

                                               

Audiotex

Audiotex je název pro hlasové telefonní služby obsahového charakteru, které jsou účtovány zvláštním tzv. prémiovým tarifem. V Česku se tato cena pohybuje od 4 do 99 Kč za minutu volání.

                                               

Celulární radiová síť

Celulární neboli buňková rádiová síť je rádiová telekomunikační síť, v níž komunikaci v rozlehlejší geografické oblasti zajišťuje množství základnových stanic, které svým dosahem vytvářejí soustavu vzájemně se překrývajících poměrně malých buněk. ...

                                               

Computer telephony integration

CTI je zařízení, které spojuje analogovou telefonní a Počítačovou architekturu. Uvnitř firemní telefonní sítě, tedy za PBX ústřednou, se nachází počítač, který zpracovává analogové signály a dále je předává přes LAN architekturu. CTI technologie ...

                                               

Dárcovská SMS

DMS či Dárcovská SMS je zpusob zasílání drobných finančních prostředku na účty nadací a neziskových organizací v rámci ruzných veřejných sbírek. Tento systém funguje v Česku od 12. dubna 2004. Provozuje jej Asociace provozovatelu mobilních sítí a ...

                                               

E.164

E.164 je technické doporučení ITU, které popisuje číslovací plán používaný pro mezinárodní telefonní síť. Telefonní číslo v tomto formátu obvykle začíná znakem + a muže mít až patnáct číslic.

                                               

G.711

G.711 je nejběžnější, nejrozšířenější a nejjednodušší standard pro digitalizaci zvukového signálu používaný v telekomunikacích. Byl schválen jako ITU-T standard v roce 1988. Pro svou jednoduchost je však také nejméně úsporný na přenosovou rychlos ...

                                               

GSM

GSM je v telekomunikacích celosvětově nejrozšířenější standard, který vytvořil Evropský ústav pro telekomunikační normy pro digitální mobilní sítě označované jako 2G. Poprvé byl zprovozněn v prosinci 1991 ve Finsku. V roce 2020 má 90% podíl na tr ...

                                               

Hlavní telefonní stanice

Hlavní telefonní stanice je běžná analogová telefonní stanice, která je pomocí přípojného vedení spojena s telefonní ústřednou a rovněž má vlastní telefonní číslo. Digitální telefonní stanice se nazývá ISDN.

                                               

Induktor (generátor)

Induktor je generátor střídavého elektrického proudu poháněný rukou, zpravidla pomocí kličky. Vytvořený proud má kmitočet přibližně 20 Hz podle rychlosti otáčení kličkou. Induktor se používá v telefonech s místní baterií k vyrobení střídavého vyz ...

                                               

Kabelová komora

Kabelová komora byla postavena z železobetonu a je součástí pevnostní telefonní kabelové sítě budované v Československu v období první republiky jako součást významného fortifikačního systému obrany před nacistickým Německem. Základním pravidlem ...

                                               

Media Termination Points

Media Termination Points je technologie společnosti Cisco Systems. Rozšiřuje základní služby IP telefonie, jako je přidržení hovoru, přepojení hovoru, zaparkování hovoru a konference. Jde o software, který dovoluje CUCM přenášet hovory, které jso ...

                                               

Ministerstvo pošt a telegrafu

Ministerstvo pošt a telegrafu byl správní orgán první Československé republiky odpovídající za poštovnictví, telegrafii, telefonii a od 20. let i rozhlasové vysílání včetně budování telekomunikační infrastruktury či udělování koncesí pro provoz t ...

                                               

Přenositelnost telefonních čísel

Jako přenositelnost telefonních čísel se označuje možnost uživatele telefonních služeb udržet si své telefonní číslo i po změně poskytovatele připojení, tzn. "přenést" své číslo od jednoho operátora k druhému. Cílem přenositelnosti je zvýšení kon ...

                                               

Sex po telefonu

Sex po telefonu je typ virtuálního sexu, který označuje sexuální konverzaci mezi 2 nebo víc osobami po telefonu, zvláště když aspoň 1 účastník masturbuje nebo se zapájí do sexuální fantazie nebo vzrušení. Konverzace v sexu po telefonu muže mít mn ...

                                               

Směrové číslování

Směrové číslo je v telefonii unikátní telefonní číslo přidělené každé hlavní telefonní stanici, které je dáno její geografickou polohou, příslušností k síti provozovatele, pořadím, ve kterém bylo uděleno, atd. Vytáčením tohoto čísla dochází k vyt ...

                                               

SMS

Služba krátkých textových zpráv je název pro službu dostupnou na většině digitálních mobilních telefonu. Zprávu lze posílat mezi mobilními telefony, jinými zařízeními, na pevné telefony nebo přes internet. Délka zprávy je omezena na 160 znaku. V ...

                                               

Spoj na zavolání

Radiobus či spoj na zavolání se nazývá zpusob linkové autobusové nebo minibusové dopravy, při němž jsou sice v jízdním řádě uvedeny konkrétní spoje v určenou trasou a časy jízdy, avšak spoj vyjede pouze za podmínky, že alespoň jeden cestující pot ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →