ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 19                                               

Výchova nadaných dětí

Výchova nadaných dětí vyžaduje specifický pedagogický přístup k nadaným dětem. Jednoznačná definice toho, kdo je nadaný žák, neexistuje. Vedle intelektu jsou duležité také tvořivost, produktivita myšlení či motivace a snaha dosáhnout výjimečných ...

                                               

Výchovný ústav

Výchovný ústav je zařízení, které je určeno pro děti starší 15 let, se závažnými poruchami chování, jimž byla nařízena ústavní nebo ochranná výchova. Jedná se o děti, jejichž chování je považováno za rizikové. Mezi závažné rizikové chování vedouc ...

                                               

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace je střední škola a Vyšší odborná škola v Moravskoslezském kraji vyučující převážně technické obory. Ředitelem školy je Ing Jiří Pištecký. Ně ...

                                               

Výukový program

Výukovým programem označujeme konkrétní software, který je určen k výukovým účelum a je schopen plnit alespoň jednu z didaktických funkcí: motivace, upevnění osvojených vědomostí a dovedností, expozice učiva, kontrola získané úrovně vědomostí a d ...

                                               

Využití počítaču ve výuce

Využití počítaču ve výuce se začíná prosazovat od 80. let 20. století. V devadesátých letech došlo v České republice po otevření západních hranic k masovému rozšíření počítaču ve školách a k jejich propojování do počítačových sítí, které umožňují ...

                                               

Vzdělání

Vzdělání je souhrn znalostí, dovedností a schopností, které lidé získávají prostřednictvím vzdělávání, výuky a studia. V češtině je pojem vzdělání užíván i v užším významu jako formálně uznané výsledky vzdělávání nebo učení. Puvod slova vzdělání ...

                                               

Vzdělanostní nerovnost

Vzdělanostní nerovnost lze definovat jako generační opakování vzdělanostního procesu rodiču jejich dětmi. Česká republika patří k těm zemím Německo. Rakousko. Nizozemsko aj., v nichž je prokázána silná závislost vzdělávacích výsledku žáku na typu ...

                                               

Vzdělávací technologie

Vzdělávací technologie je označení pro využívání nejruznějších technologií ve vzdělání. V anglickém jazyce se termín educational technology používá jak pro praktické využití, tak i jako označení pro teoretický rámec a směr přemýšlení o tom, jak p ...

                                               

Vzdělávání 3.0

Vzdělávání 3.0 je zastřešující pojem, jenž je využíván jak teoretiky vzdělávání, tak médii pro popis rozličných zpusobu integrace nových technologií do všech stupňu vzdělávání. Jedná se o nepřesně vymezený koncept, jenž souvisí s nástupem nové ge ...

                                               

Webinář

Webinář je živá forma online komunikace, která probíhá prostřednictvím Internetu pouze přes webový prohlížeč. Pojem "webinář" pochází ze spojení slov webový seminář a poprvé se začal používat začátkem 21. století společně s rozšířením technologií ...

                                               

Wirtschaftsförderungsinstitut

Wirtschaftsförderungsinstitut je součástí Rakouské hospodářské komory. Kořeny společnosti WIFI sahají do doby těsně po druhé světové válce. První kurz byl určený pomocníkum obchodníku a byl otevřen 8. října 1945. Nabídka poskytovaných kurzu se v ...

                                               

WISHES

WISHES je zkratka pro Web-based Information Service for Higher Education Students Projekt je podporován devíti evropskými institucemi. Cíl projektu je pomocí internetového portálu podporovat zahraniční pracovní a studijní příležitosti. Portál, kt ...

                                               

Workshop

Anglické slovo Workshop znamená formu vzdělávací aktivity, při které lektor připraví program tak, aby prostřednictvím ruzných technik účastníci pomocí vlastních zkušeností a znalostí došli k výstupu, který je pro ně užitečný a využitelný v jejich ...

                                               

Zdravotní gramotnost

Zdravotní gramotnost je soubor dovedností a schopností porozumět, vyhledávat a používat informace, nástroje a služby, které souvisí se zdravím, díky nimž muže jedinec převzít kontrolu nad svým zdravím, konat správná rozhodnutí o svém zdravotním s ...

                                               

Zkouška (škola)

Zkouška je zpusob, jakým se ve školních institucích prověřuje znalost, dovednost, schopnost, fyzická zdatnost nebo kvalifikace žáka či studenta. V českojazyčném prostoru je pojem vyhrazen obvykle vysokým školám, kde zkouškou končí většina předmět ...

                                               

Znakovaná čeština

Znakovaná čeština je umělý znakový systém, který vychází z českého jazyka a snaží se o vizualizaci mluvené češtiny – produkcí se podobá znakovému jazyku, ale kopíruje gramatiku a slovosled jazyka mluveného. Tento umělý systém vymysleli slyšící li ...

                                               

Znalost

Znalost je strukturovaný souhrn vzájemně souvisejících poznatku a zkušeností z určité oblasti nebo k nějakému účelu. Získává se zejména praxí nebo studiem. Znalost je reprezentace neboli kognitivní model určité věci, vzájemných vztahu entit a ope ...

                                               

Zpětnovazební učení

Zpětnovazební učení je zpusob učení se pomocí zpětné vazby. Po celý svuj život dostáváme ze svého okolí nepřetržitě zpětnou vazbu. Často ji ale sami neregistrujeme a naše budoucí chování pak není ovlivněno, protože jsme mezi své zkušenosti a znal ...

                                               

Žák

Žák je osoba, která se v rámci organizovaného procesu vzdělává v rámci základního nebo středního školství, ačkoli v druhém případě se často neformálně používá i pojem student. Ten, kdo žáka vzdělává, je označován jako učitel. Organizovaný proces ...

                                               

Dispenzarizace

Dispenzarizace neboli dispenzární péče je soustavná odborná lékařská péče, obvykle součást hrazené zdravotní péče. Je to aktivní sledování či dohled nad osobou, která má určitý rizikový faktor, vhodný k sledování ohroženého nebo trpícího onemocně ...

                                               

Draga Ljočić

Draga Ljočićová byla první srbská lékařka. Byla také známá filantropka, sufražetka, jedna z prvních feministek. Jako jedna z mála žen vystudovala medicínu v Curychu, měla však velké problémy se později prosadit. Pracovala za tvrdších podmínek, ne ...

                                               

E-textilie

E-textilie, Elektronické textilie umožňují zabudování elektronických funkcí, resp. mikroelektronických zařízení, včetně senzoru teploty, plynu, fotovoltaických komponent, baterií, případně módních doplňku ze svíticích LED diod.

                                               

Farmacie

Farmacie je zdravotnické odvětví, které slouží k zabezpečení léčiv pro pacienty. To zahrnuje jejich výzkum, výrobu, distribuci, skladování a výdej. Zdravotník zabývající se farmacií se nazývá farmaceut; souvisejícími akademickými tituly jsou magi ...

                                               

Chytrá karanténa

Termínem Chytrá karanténa byl nazván systém, který má v ČR vést k včasnému zachycení, testování a izolaci osob potenciálně nakažených nemocí covid-19. Jeho součástí je vytipování kontaktu, na které tito lidé mohli přenést virus. Cílem systému je ...

                                               

Kvalifikovaná osoba

Kvalifikovaná osoba je osoba definovaná zákonem o léčivech zodpovědná za propouštění vyrobených šarží léčivých přípravku do distribučního řetězce. Každá šarže léčivého přípravku vyrobená farmaceutickou firmou muže být do distribuce uvolněna pouze ...

                                               

Lékárna

Lékárna je veřejné zdravotnické zařízení, které slouží k zabezpečení léčiv a některých druhu prostředku zdravotní techniky pro pacienty.

                                               

Lékařství

Lékařství nebo medicína je aplikovaná biologická věda o zdraví, stavech a chorobných procesech člověka, o zpusobech léčení a předcházení nemocem. Úkolem tohoto vědního oboru je chránit a zlepšovat zdraví. Jak již bylo řečeno, opírá o poznatky bio ...

                                               

Letecká záchranná služba

Letecká záchranná služba je součástí záchranných služeb i celého integrovaného záchranného systému. Je využívána v zásadě ve třech typech situací: sekundární lety – potřeba transportovat pacienta do vzdáleného specializovaného centra např. u záva ...

                                               

Národní centrum tkání a buněk

Národní centrum tkání a buněk a.s. je společnost, která sídlí v brněnských Bohunicích, zaměřená na vývoj a výrobu léčivých přípravku využívajících autologní lidské buňky. Laboratoře Národního centra tkání a buněk byly dokončeny ve druhé polovině ...

                                               

Nařízení EU o zdravotnických prostředcích

Nařízení evropského parlamentu a rady 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně: nařízení ES č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích; nařízení ES č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stan ...

                                               

Nemocnice

Nemocnice je lékařské zdravotnické zařízení určené k léčení lidí. V rozvinutých zemích se nemocnice typicky skládá z několika částí – lužková oddělení, specializované ambulance, paraklinická oddělení, technické zázemí a vedení. Lékařské zařízení, ...

                                               

Nemocniční kaplan

Nemocniční kaplan je kvalifikovaný duchovní, který poskytuje svou pastorační péči na profesionální úrovni v nemocnicích, v dalších zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb. Je pověřen církví, která má uzavřenou smlouvu s konkrét ...

                                               

Nemocniční nákaza

Nemocniční nákaza, odborně nozokomiální nákaza je přenosné infekční onemocnění vnějšího nebo vnitřního puvodu, které vzniklo v souvislosti s pobytem osob ve zdravotnickém zařízení. Za nemocniční nákazu je považována i nákaza, která se s ohledem n ...

                                               

Oční optika

Oční optika je běžný komerční název pro maloobchodní prodejny brýlí a dalších optických pomucek a přístroju vztahujících se k fungování lidského zraku. Obvykle se ale také jedná o jeden typ výdejny prostředku zdravotní techniky vztahujících se k ...

                                               

One Health

One Health je koncept mezinárodní interdisciplinární spolupráce pro dosažení optimálního zdraví člověka, zvířat a životního prostředí. Lidé, zvířata a životní prostředí společně tvoří jednu triádu zdraví. Společná triáda zdraví ukazuje, jak spolu ...

                                               

Pacient

Pacient je osoba, která je nemocná nebo zraněná a je lékařsky ošetřovaná nebo toto lékařské ošetření potřebuje. Slovo pochází z latinského pati, což znamená něco podstoupit nebo trpět. Právní předpisy používají slova pacient jako legislativní zkr ...

                                               

Paruka

Paruka je druh kosmetického doplňku nebo zdravotnické pomucky, který se využívá pro zlepšení estetiky, dekorace a termoregulace holé hlavy. Je tvořena vlasy, či jejich náhražkami, které vlasy připomínají. Její nošení umožňuje člověku rychle změni ...

                                               

Práva rodiču a dětí při poskytování zdravotní péče

Práva rodiču a dětí při poskytování zdravotní péče jsou zakotvena v právních předpisech ruzné právní síly. Na nejvyšší ústavní úrovni jsou Listina základních práv a svobod a závazné a ratifikované mezinárodní smlouvy, další úroveň tvoří zákony, p ...

                                               

Primář

Primář je vedoucí lékař odborného oddělení nemocnice nebo jiného zdravotnického zařízení. V České republice muže být primářem jen držitel licence, kterou vydává Česká lékařská komora. Opakem primáře je sekundář.

                                               

Prostředky zdravotnické techniky

Prostředky zdravotnické techniky je obecný pojem, kterým označujeme veškeré zdravotnické materiály používané k léčení lidí s výjimkou léčiv. Jedná se o velmi pestrou a značně rozsáhlou škálu zdravotnických pomucek, přístroju, hmot, přípravku, spe ...

                                               

Rallye Rejvíz

Rallye Rejvíz je mezinárodní metodická odborná soutěž pro posádky zdravotnických záchranných služeb. První ročník se konal v roce 1997. Rallye Rejvíz je soutěž, jejíž úkoly jsou koncipovány jako běžné výjezdy posádek záchranných služeb. Koná se k ...

                                               

David Reimer

David Peter Reimer byl Kanaďan, který byl na radu lékařu vychováván jako žena, protože při nepovedené obřízce, která u něj byla vykonána v dětství, došlo k poškození penisu. Psycholog John Money, který se na případu podílel, uvedl, že přeřazení p ...

                                               

Revers (medicína)

Revers označuje v medicíně písemný souhlas nebo nesouhlas pacienta s léčebným postupem. Pozitivní revers – dokument podepisuje pacient nebo jeho zástupce před zákrokem a vyjadřuje tak s ním svuj informovaný souhlas. Negativní revers – dokument, v ...

                                               

Rychlá lékařská pomoc

Rychlá lékařská pomoc je typ výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby. Standardní výjezdová skupina rychlé lékařské pomoci pracuje ve tříčlenném složení, a to řidič-záchranář, zdravotnický záchranář a lékař. Výjezdová skupina rychlé lékařs ...

                                               

Rychlá lékařská pomoc v systému rendez-vous

Rychlá lékařská pomoc v systému rendez-vous, označovaná obvykle jen jako skupina rendez-vous nebo RV, je typ výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby. Skupina RV pracuje ve složení lékař a řidič-záchranář. Jedná se o jeden ze dvou typu lék ...

                                               

Rychlá zdravotnická pomoc

Rychlá zdravotnická pomoc je typ výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby. Skupina pracuje ve dvoučlenném složení, a to řidič-záchranář a zdravotnický záchranář. Součástí skupiny RZP není lékař.

                                               

Sanitka

Sanitka neboli sanita je vozidlo, které využívají zdravotničtí pracovníci k přepravě zraněných pacientu, k dopravě raněných, nemocných a rodiček nebo k transportu tělesných orgánu k transplantacím. Existuje mnoho druhu sanitek s ruznými úrovněmi ...

                                               

Sekundář

Sekundář je řadový lékař odborného oddělení nemocnice nebo jiného zdravotnického zařízení služebně a odborně podřízený primáři. Samostatně provádět operace nebo jiné lékařské zákroky muže jen ten sekundář, který má příslušnou atestaci.

                                               

Seznam vybraných prostředku zdravotnické techniky

Jedná se pouze o výběrový seznam některých nejduležitějších a nejznámějších prostředku zdravotní techniky s tím, že zde není možné v úplnosti vyjmenovat naprosto všechny. Jako zdroj posloužil číselník PZT od Všeobecné zdravotní pojišťovny České r ...

                                               

Social freezing

Social freezing je preventivní zamrazování mužských a ženských pohlavních buněk za účelem jejich pozdějšího využití. Díky Social Freezingu je možné odložit početí na nejvhodnější dobu, a to z duvodu sociálních, i zdravotních. Tzv. Social freezing ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →