ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 185                                               

Lexikologie

Lexikologie je lingvistická disciplína, která se zabývá lexikem, tedy slovní zásobou určitého jazyka a jejím užíváním. Slovní zásoba jazyka představuje subsystém, jehož jednotkami jsou slova a ustálená slovní spojení. Repertoár těchto jednotek je ...

                                               

Lotos (čínský symbol)

Lotos je jedna z nejduležitějších čínských rostlin, která je obdařena bohatou symbolikou, a k jejímuž významu výrazně přispěl buddhismus. Již odedávna byl lotos pro svuj jedinečný vzhled středem zájmu nejen umělcu ale i prostých lidí, v kterých v ...

                                               

Metafora

Metafora je jazyková a rétorická literární konstrukce spočívající v přenášení významu na základě vnější podobnosti. Je druhem tropu, tedy přenášení významu puvodního pojmenování na jiný předmět. Je součástí běžné funkce a užívání jazyka, ale zvlá ...

                                               

Metonymie

Metonymie spočívá v přenosu označení na jiný objekt na základě jiné souvislosti než podobnosti označovaných objektu. Přenesení na základě vnější podobnosti se nazývá metafora. Přenos významu z části na celek nebo z celku na část téhož objektu se ...

                                               

Modalita (lingvistika)

Modalita je v lingvistice vyjádření zpusobu platnosti určité výpovědi. Jde o komplexní jev, který zásadně spoluutváří význam věty. Rozlišuje se několik základních druhu modality: modalita postojová – vyjadřuje postoj mluvčího k výpovědi, modalita ...

                                               

Mondegreen

Mondegreen je slovní hříčka, která vzniká záměrným či neúmyslným přeslechnutím či záměnou podobně znějících slov. K tomu muže dojít vlivem komunikačních šumu, nečekaným oslovením či v případě, kdy je použit neobvyklý či pro daného posluchače nezn ...

                                               

Morfém

Morfém je nejmenší vydělitelná část slova, která je nositelem věcného nebo gramatického významu. Morfémem je předpona, vpona, přípona, koncovka nebo kořen slova. Souhrnné označení pro přípony a koncovky je sufix. Předpona, vpona, přípona a koncov ...

                                               

Multiverbizace

Multiverbizace je typ sousloví, které je utvořeno z jediného slova. Multiverbizace je zpravidla utvořena ze slovesa, které je nahrazeno jménem s předmětovým slovesem: navštívit – vykonat návštěvu, zkoumat – provádět výzkum, popravit – vykonat pop ...

                                               

Nadávka

Nadávka je úmyslně hanlivé nebo urážlivé pojmenování nebo oslovení. Někdy jde o označení osoby, jindy abstraktního nebo reálného objektu, procesu nebo místa, ale nadávka také muže pusobit jako prosté vyjádření emoce podobně jako citoslovce, nebo ...

                                               

Negramatická věta

Negramatická věta je defektní korelát správně vytvořené věty, který vznikl porušením gramatického pravidla platného v daném jazyce nebo obecného principu. Pojem "negramatická věta" je vlastně oxymoron, pokud definujeme větu jako ucelený a gramati ...

                                               

Onomaziologie

Onomaziologie je jazykovědná nauka o pojmenování jevu, věcí, atd. jazykovými znaky. Vychází od pojmu jakožto odrazu jevu skutečnosti a zkoumá, jakými jazykovými znaky je vyjádřen. Opakem onomaziologie je semaziologie.

                                               

Ontologie (informatika)

Ontologie je v informatice výslovný a formalizovaný popis určité problematiky. Je to formální a deklarativní reprezentace, která obsahuje glosář a tezaurus. Ontologie je slovníkem, který slouží k uchovávání a předávání znalosti týkající se určité ...

                                               

Opozice (lingvistika)

Opozice je systémový vztah mezi dvěma ruznými jazykovými objekty, které na základě odlišné hodnoty nějakého atributu patří ke dvěma kategoriím. Ideálně se dané objekty mohou lišit v hodnotě jednoho rysu. Např. substantiva "stul" a "židle" se liší ...

                                               

Palindrom

Palindrom je slovo, věta, číslo nebo melodie, která má tu vlastnost, že ji lze číst v libovolném směru a má vždy stejný význam. Při posuzování, zda se jedná o stejný význam, se obvykle neberou v úvahu mezery mezi slovy a diakritika je-li použita. ...

                                               

Paradox hromady

Paradox hromady je označení pro skupinu paradoxu vycházejících z vágnosti použitých termínu. Vágní termíny nemají přesně vymezené použití, takže není možné jednoznačně určit, v jakých případech je aplikace termínu správná a v jakých již nikoli. S ...

                                               

Pleonasmus

Pleonasmus nebo nověji pleonazmus je stylistický útvar, který vzniká, jestliže k vyjádření myšlenky použijeme nadbytečných slov.

                                               

Pojmová metafora

Pojmová metafora znamená v kognitivní lingvistice porozumění myšlence nebo pojmové doméně pomocí jiné pojmové domény. Jako příklad muže sloužit chápání kvantity jako udávání směru. Pojmová doména muže být jakákoli koherentní organizace lidských z ...

                                               

Polysémie

Polysémie označuje slova, která stejně zní a jejich významy mají nějakou genetickou souvislost. Muže se plést s homonymií – homonyma sice stejně zní, jejich souvislost je však pouze náhodná.

                                               

Problém ukotvení symbolu

Problém ukotvení symbolu se týká otázky, kde slova berou svuj význam a co tento význam vlastně je. Podle uznávané teorie, komputacionalismu, je poznání jen forma výpočtu. Výpočet je však opět formální manipulace se symboly. Ty jsou manipulovány p ...

                                               

Přenesený význam

Přenesený význam slova, slovního spojení, slovní vazby, morfému nebo jiného prvku jazyka muže být projevem spontánního vývoje jazyka, ale i projevem abstraktního myšlení, tvořivého používání, v krajním případě je uměleckým výrazovým prostředkem, ...

                                               

Příznakovost

Příznakovost je sémiotický pojem, který popisuje asymetrické rozložení informace mezi členy jazykové opozice. Tato asymetrie je využívána především při signalizaci binárních protikladu. Považujeme-li jeden člen za základní, pak druhý člen se bude ...

                                               

RDF Schema

RDF Schema je jednoduchý ontologický jazyk, vyvinutý pod dohledem konsorcia W3C. RDF Schema je součástí rodiny specifikací RDF. RDF Schema poskytuje mechanismus pro rozlišení typu zdroju, základní práci s třídami a vlastnostmi.RDF Schema tedy roz ...

                                               

RDFa

RDFa, česky systém popisu zdroju v atributech, je technologie pro přenos strukturovaných informací uvnitř webových stránek. RDFa je jeden ze zpusobu zápisu datového formátu Resource Description Framework. K přenosu dat v RDF používá atributy XHTM ...

                                               

Resource Description Framework

Resource Description Framework, česky systém popisu zdroju, je rodina specifikací vypracovaných organizací World Wide Web Consortium, puvodně navržených jako model metadat. Používá se jako obecná metoda pro modelování informací v ruzných syntaxíc ...

                                               

Sémantická analýza

Sémantická analýza postupně prochází symboly či skupiny symbolu získané ze syntaktické analýzy a přiřazuje se jim význam. Pokud například skupina symbolu představuje použití konkrétní proměnné, pak analyzátor zjišťuje zda je proměnná už deklarová ...

                                               

Sémantický web

Sémantický web se má stát novým evolučním stupněm stávajícího webu. Jedná se o web, kde jsou informace strukturovány a uloženy podle standardizovaných pravidel, což usnadňuje jejich vyhledání a zpracování. Staví zejména na Resource Description Fr ...

                                               

Sousloví

V češtině jsou sousloví tvořena nejčastěji ve větě jako podstatné jméno, rozvité přívlastkem shodným, tvořeným přídavným jménem; přívlastek stojí zpravidla před jménem v antepozici – vysoká pec, hroší kuže, v odborných výrazech za jménem v postpo ...

                                               

Stricto sensu

Stricto sensu nebo také sensu stricto je latinský obrat, který znamená "v přesném smyslu slova". Užívá se v běžné řeči vzdělancu a zejména v botanické a zoologické taxonomii. Někdy se zkracuje jako s. s. Opakem je méně užívané sensu lato, "v širš ...

                                               

Synonymum

Synonyma, též slova souznačná, jsou slova nebo slovní spojení se vzájemně stejným nebo podobným významem, která lze za určitých okolností zaměňovat. Dodávají jazyku bohatství, umožňují jemné odstínění významu v závislosti na kontextovém a stylist ...

                                               

Syntax

Syntax neboli skladba je lingvistická disciplína zabývající se vztahy mezi slovy ve větě, správným tvořením větných konstrukcí a slovosledem. V tradičním pojetí je spolu s morfologií součástí gramatiky; vedle toho je spolu se sémantikou a pragmat ...

                                               

Syntetický soud

Syntetický soud je takový výrok, jehož predikát není obsažen v podmětu. Predikát zde vypovídá o podmětu něco nového, co není obsahem jeho definice, a rozšiřuje tak poznání. Příkladem syntetické věty je výrok: "Dinosauři vymřeli." Opakem je analyt ...

                                               

Tautologie

Tautologie je v logice vždy pravdivý složený výrok. Je pravdivý vždy, bez ohledu na pravdivostní hodnotu jednotlivých částí takového výroku. Příkladem tautologie je výrok: "Buď bude zítra pršet, nebo zítra pršet nebude."

                                               

Univerbizace

Univerbizace je proces, kterým se ze sousloví v rámci jazykové ekonomie vytváří jednotlivé slovo. Opačný proces, tedy vytváření sousloví z jednotlivého slova, se nazývá multiverbizace.

                                               

Vulgarismus

Vulgarismus je slovo, které vyjadřuje negativní a silně emotivní postoj k věci či člověku, vuči nimž je směrováno. Používání sprostých slov v psaném i mluveném projevu je většinou společnosti považováno za nevhodné. Vulgarity se používají jako na ...

                                               

Význam

Význam v češtině označuje: to, co slovo, věta nebo text míní, co vyjadřuje čili referent "význam slova les" závažnost nějaké události, tématu nebo osoby "významné ochlazení".

                                               

Zápor

Rozlišuje se zápor: částečný, který popírá jen část případu: Někdo ne přišel. větný – popírá obsah věty, muže být obecný, kdy popírá všechny možné případy: Ni kdo ne přišel., Prostředky tvoření: záporka ne před určitým slovesem: Dopis jsem ne dos ...

                                               

John Hartley (vědec)

Jonh Hartley je britský profesor, vědec a doktor filozofie. V minulosti byl hostujícím profesorem na Pekingské univerzitě, na Massachusettském technologickém institutu na New York University. V současnosti pusobí na pozici profesora žurnalistiky, ...

                                               

Jakob von Uexküll

Jakob Johann von Uexküll byl německý biolog estonského puvodu, který pracoval v oblasti svalové fyziologie, studií chování zvířat a kybernetiky života. Je považován za jednoho ze zakladatelu ekologie a biosémiotiky. Syn Alexandra von Uexküll a So ...

                                               

Československý DX klub

Československý DX klub je zájmové hnutí, sdružuje od 70. let minulého století příznivce hobby, pojmenovaného DX-ing.

                                               

Český radioklub

Český radioklub je zájmovým sdružením radioamatéru v České republice. Je nezávislým, nepolitickým a nepodnikatelským občanským sdružením. Jeho stanovy zaručují bezprostřední vliv členu na demokratické řízení všech společných záležitostí. Vznikl 1 ...

                                               

Číselná stanice

Číselná stanice je termín označující krátkovlnný radiový vysílač, který na určené frekvenci opakovaně vysílá sekvence čísel, a to buď v Morseově abecedě, čtené obsluhou, nebo za použití syntezátoru řeči. Tento fenomén byl nejčastěji zaznamenáván ...

                                               

DX-ing

Jako DX-ing se nazývá hobby aktivita ladění a identifikace dálkových rádiových signálu. Nadšenci, kteří ho provozují, jsou sdruženi v ruzných zájmových seskupeních, např. Československý DX klub. Při této činnosti, která probíhá na všech pásmech, ...

                                               

HAM Radio

HAM Radio je obecný mezinárodně vžitý název pro hobby radioamatérského vysílání, HAM pak je slangový výraz pro radioamatéra. V případě, že je slovo použito jako obecné označení jednoho konkrétního radioamatéra, lze je skloňovat, pokud tvoří součá ...

                                               

Heathkit

Heathkit je obchodní značka elektronických stavebnic, vzdělávacích produktu a dalších elektronických výrobku, zejména pro radioamatéry, vyráběných a uváděných na trh společností Heath Company. Po desetiletí patřila v USA k nejznámějším ve svém ob ...

                                               

Packet radio

Packet Radio je radioamatérská obdoba internetu. Síť PR je sítí uzlových stanic a BBS. Od počátku byla síť PR budována tak, že pro spojení jednotlivých prvku sítě byly použity bezdrátové linky v radioamatérských pásmech. Jednotliví uživatelé se d ...

                                               

PMR 446

PMR 446, zkráceně PMR je souhrnný název pro občanské radiostanice pracující v pásmu 446 MHz, které bylo v ČR uvolněno k provozu v roce 2001. Podmínky pro jejich používání jsou upraveny všeobecným oprávněním č. VO-R/3/6.2016-9 k využívání rádiovýc ...

                                               

Radioamatér

Radioamatér je držitel radioamatérské licence, který ve svém státě získal od příslušného úřadu povolení k vysílání na speciálně vyjmenovaných pásmech určených pro radioamatérské vysílání. V Česku vydává radioamatérské licence Český telekomunikačn ...

                                               

Radioamatérská licence

Radioamatérská licence opravňuje držitele k vysílání v radioamatérských pásmech v oblasti krátkých a velmi krátkých vln. Na rozdíl od uživatelu tzv. CB pásem na kanálech kolem 27 MHz a některých úseku na VKV, kteří k provozu licenci nepotřebují, ...

                                               

Radioamatérská pásma

Radioamatérská pásma jsou rozmezí kmitočtu rádiových vln vyhrazená pro radioamatérství. V počátcích profesionálního rádiového vysílání byly užívány střední a dlouhé vlny, které se šíří při povrchu země přízemní vlna. Dosah vysílání je do značné m ...

                                               

Radioamatérství

V raných radioamatérských dobách zhruba do začátku 30. let 20. století, kdy ještě neexistoval dnes zažitý systém přidělování volacích značek, experimentovali v USA s pokusy na krátkých vlnách společně tři pánové, kteří své společné dnes bychom as ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →