ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 184                                               

Reklama cílená na děti

Reklama, která cílí na děti v raném věku, využívá poznatku vývojové psychologie. Psychologové však její praktiky neschvalují a označují za nespravedlivé. Z tohoto i jiných duvodu je proto dětská reklama právně regulována v České republice i jinýc ...

                                               

Reklama v pražském metru

Tento vývoj byl dán hlavně společenskou situací. Zatímco v zemích západní Evropy bylo zcela běžné, že se rozsáhlé prostory podzemních drah využívaly k reklamním účelum, v Evropě východní bylo metro symbolem režimu, kde byla propagace zboží a služ ...

                                               

Reklama v rádiu

Prvopočátky českého rozhlasu konkrétně sahají do 28. října 1919 k prvnímu výročí vzniku Československé republiky, šlo o vojenské vysílání mluveného slova a hudby z vojenské stanice na Petříně. Pravidelné vysílání bylo zahájeno až 18. května 1923 ...

                                               

Reklamní fotografie

Reklamní fotografie je fotografickým žánrem, podoborem komerční fotografie, která se soustředí na fotografii komerčních produktu nebo služeb. Účelem reklamní fotografie je propagovat daný produkt, zaujmout potenciálního zákazníka a přispět ke zvý ...

                                               

Reklamy na Super Bowlu

Super Bowl je finále americké fotbalové ligy NFL, které se tradičně koná v neděli a v jehož pruběhu jsou vysílány reklamy speciálně natočené za účelem odvysílání v pruběhu této události. Super Bowl kromě sportu samotného je také přehlídkou showbu ...

                                               

Retail design

Retail design je obor, který spojuje marketing, interiérový a grafický design, ergonomii, technické a stavební prostředí budov a kreativitu. Jeho cílem je co nejúčelněji a nejestetičtěji navrhnout interiér obchodu a jeho zařízení. Vyžaduje proto ...

                                               

Roll-up banner

Roll-up banner je druh reklamy jako tištěné grafické reklamní sdělení. Hlavním rysem je, že grafika je rolovací a celý banner je snadno sestavitelný a přenositelný. Bannery se skládají většinou ze 4 částí: tělo roll-up banneru, napínací tyč, horn ...

                                               

Sex v reklamě

Existuje jen tenká hranice mezi erotikou a sexem. Tedy co je ještě považováno za erotiku a co už hraničí s pornografií? Na tuto otázku je těžké odpovědět, a to jak v běžném životě, tak i v reklamě. Tento názor je subjektivní a každý tuto hranici ...

                                               

Sexistické prasátečko

Sexistické prasátečko je anketa o nejvíce sexistickou reklamu v České republice, kterou vyhlašuje brněnské občanské sdružení NESEHNUTÍ od roku 2009. Cílem akce je poukázat na zneužívání genderových stereotypu v reklamě a zobrazování mužu a žen v ...

                                               

Signmaking

Signmaking je anglická složenina nemající přesný český ekvivalent a často používaná v obecném oboru reklama. Česká definice slova signmaking je: Výroba značení a nosiču reklamního sdělení. První část složeniny je sign což dle anglicko-českého slo ...

                                               

Skrytá reklama

Skrytá reklama je takový druh reklamy, u které nelze rozlišit, že se jedná o reklamu. Obvykle není jako reklama označena. V České republice byla skrytá reklama zakázána zákonem o regulaci reklamy do roku 2015.

                                               

Sponzor

Sponzoring je podpora převážně neziskové akce, osoby nebo organizace formou finančního příspěvku případně nefinanční podpory. Sponzor je někdy považován za synonymum mecenáše, na rozdíl od něho ale klade sponzorství v současnosti velký duraz na m ...

                                               

Srovnávací reklama

Srovnávací reklama je jakákoli reklama, která přímo nebo nepřímo označuje jiného soutěžitele nebo jeho zboží či službu. Za určitých podmínek je přípustná, v opačném případě jde o nekalosoutěžní jednání. Upravena je v ustanovení § 2980 občanského ...

                                               

Subvertising

Subvertising je anglický blending pro výrazy subversion a advertising. Znamená především parodování komerčních billboardu, pouličních banneru a jiných forem outdoorové reklamy, které spočívá v umazávání, přepisování nebo doplňování slov nebo obrá ...

                                               

SuperVáclav

SuperVáclav byla virální reklama českého internetového registrátora Active24 z roku 2011. Figurant, vystupující již dříve na internetu pod jménem Karel Mařík pravost jména je považována za spornou, byl stylizován jako superhrdina, beroucí spraved ...

                                               

Světelná reklama

Světelná reklama je jednou z částí oboru signmakingu a zahrnuje světelné reklamní prvky. Často se ale používá termín světelná reklama i pro celý obor signmaking, protože tento termín nemá český ekvivalent. Proto se někdy pod pojmem světelná rekla ...

                                               

Teaser

Teaser je krátká upoutávka na film, televizní seriál, popř. jiné audiovizuální dílo, která má za cíl nalákat diváka k tomu, aby na daný film přišel do kina nebo se na něj díval v televizi, popř. si koupil jeho DVD či jiné reklamní předměty. Od tr ...

                                               

Teleshopping

Výraz teleshopping označuje jeden z druhu obchodního sdělení, které v televizi nebo v rádiu oslovuje veřejnost s nabídkou zboží a služeb. Blízkým, ne však totožným pojmem je reklama.

                                               

Televizní reklama

Televizní reklama je forma reklamy, která je uveřejňována prostřednictvím televize. Většinou je ve formě krátkých spotu, které propagují určitý výrobek, či službu. Méně často a v širším významu muže mít reklama i jinou podobu, například delších p ...

                                               

Trailer

Trailer je krátká, ne více než tři minuty trvající upoutávka na budoucí film, uvolněná až pul roku před premiérou a většinou ve formě sestřihu stěžejních nebo vizuálně nejzajímavějších částí. Jde vlastně o reklamu na film, ovšem určenou pouze pro ...

                                               

Seznam časopisu o počítačích

Toto je seznam časopisu o počítačích. Computerworld vydavatel: IDG Czech a.s. Computer vydavatel: Computer Press Extra PC vydavatel: Extra Publishing Svět počítaču vydavatel: Axel Springer Praha CHIP vydavatel: Vogel Burda PC rady vydavatel: Extr ...

                                               

Seznam teologických časopisu

Toto je seznam teologických časopisu vydávaných v České republice. Communio: Mezinárodní katolická revue – vydává Sdružení Communio Teologie a společnost – v letech 2003-2006 vydávalo Centrum pro studium demokracie a kultury Theologia vitae – vyd ...

                                               

Filmové časopisy

Seznam časopisu o filmech: Film a doba vydavatel: Sdružení přátel odborného filmového tisku Svět Filmu vydavatel: MAGICWORKS s.r.o Premiere vydavatel: Hachette Filipacchi 2000, spol. s r. o. Filmový přehled vydavatel: Národní filmový archiv Films ...

                                               

Sémantika

Sémantika je nauka o významu výrazu z ruzných strukturních úrovní jazyka – morfému, slov, slovních spojení a vět, popř. i vyšších textových jednotek. Význam se často spojuje či ztotožňuje se vztahem těchto výrazu ke skutečnosti, kterou označují. ...

                                               

Analogie

Analogie je vztah dvou ruzných věcí, které se v něčem podobají a dají se tedy přirovnávat. O věcech obtížně uchopitelných se často uvažuje a usuzuje na základě analogie s věcmi známými. Analogický znamená podobný, obdobný.

                                               

Analytický soud

Analytický soud je takový výrok, jehož pravdivost či nepravdivost plyne apriori z analýzy použitých pojmu bez jakéhokoli empirického zkoumání. Tak soud "tělesa jsou rozprostraněná" je nutně vždy pravdivý, protože představa rozprostraněnosti je už ...

                                               

Antonymum

Antonymum, též opozitum /opozita/ označuje slovo opačného, protikladného významu. Jedno slovo muže mít více antonym s ruznými významy, podle toho, o který druh antonymie jde, v jakém kontextu na které významové škále k antonymii dochází, popřípad ...

                                               

Deixe

Deixe je v lingvistice ukazování k jednotlivým prvkum aktuální komunikační situace případně kontextu v nejširším smyslu. Ruzní autoři ji pojímají ruzně široce. Někteří zužují deixi jen na exoforickou, mimotextovou referenci, jíž se odkazuje mimo ...

                                               

Denotace

Denotace znaku, slova nebo věty označuje jeho základní význam, jak odpovídá například slovníkové definici slova. Naopak vedlejší, hlubší nebo symbolické významy označujeme jako konotace. To, co výraz přímo označuje, je denotát.

                                               

Emický princip

Emický princip byl zaveden strukturalismem. Jedná se o dusledné rozlišování mezi dvěma typy či úrovněmi analýzy jazykových sdělení. Jazyková sdělení se skládají z konkrétních, reálně se vyskytujících, segmentu. Těmto segmentum odpovídají na abstr ...

                                               

Eufemismus

Eufemismus neboli meliorativum je pojmenování, které zmírňuje, zlehčuje, zjemňuje či přikrašluje špatné nebo nepříjemné skutečnosti či zdurazňuje jejich pozitivní stránku, případně nahrazuje vulgarizmus. Opakem eufemismu je pejorativum neboli dys ...

                                               

Expresivita (lingvistika)

Expresivita či expresivnost je označení pro citové zabarvení výpovědi; citově zabarvená slova se pak označují jako expresiva. Je to pragmatická složka významu slova, která vyjadřuje hodnotící vztah, postoj nebo rozpoložení mluvčího. Používání exp ...

                                               

Falešní přátelé

Jako falešní přátelé se v jazykovědě označují slova nebo slovní spojení, která v ruzných jazycích stejně nebo podobně znějí, ale mají ruzné významy. To pusobí potíže studentum a méně zkušeným překladatelum.

                                               

Foném

Foném je nejmenší součást zvukové stránky řeči, která má v konkrétním jazyce rozlišovací funkci. Každý jazyk má vlastní sadu fonému, proto dva odlišné zvuky, dvě hlásky, mohou v některých jazycích mít navzájem stejnou funkci a v jiných ne – podle ...

                                               

Fonologie

Fonologie či hláskosloví je lingvistická věda, která podobně jako fonetika zkoumá zvukovou stránku přirozeného jazyka. Na rozdíl od fonetiky ji však zajímají pouze zvukové rozdíly, které mají v daném jazyce nějakou funkci. Fonologie je nauka o fu ...

                                               

Frazém

Frazém neboli frazeologismus je ustálené spojení slovních tvaru slov s vlastním významem. Jedná se například o sousloví, rčení, pořekadlo, přirovnání či přísloví apod. Frazeologismy většinou výrazně posunují puvodní význam slov směrem ke zcela ji ...

                                               

Generativní gramatika

Generativní gramatika je směr lingvistiky, který má mnoho ruzných škol. Všem těmto školám je společná snaha o formální přesnost a axiomatickou výstavbu teorie, podobně jako v přírodních vědách. Generativní gramatika nechce být pouhým induktivním ...

                                               

Henkinuv model

Henkinuv model je model teorie vyššího řádu v obecné sémantice, přičemž platí, že každá bezesporná teorie má model. Definici předložil Leon Henkin ve svém příspěvku k úplnosti v teorii typu. V Henkinově modelu probíhá kvantifikace vyššího řádu př ...

                                               

Homograf

Za homografy jsou označována odlišná slova, která se shodně píší. Jedná se – vedle slov stejně se vyslovujících, homofonu – o nepravá homonyma. Za pravá homonyma jsou pak považována slova, které mají stejnou písemnou i zvukovou podobu a liší se j ...

                                               

Homonymum

Homonymum neboli slovo souzvučné je slovo, které má stejnou podobu jako slovo jiného významu i puvodu. Výskyt takových slov se nazývá homonymie. Vznik homonym bývá nahodilý, třeba odvozením slov od podobných základu vinný nebo přijímáním z cizích ...

                                               

HTML5 mikrodata

Mikrodata používají podpurné slovníky pro popis položek a dvojice název–hodnota k přiřazení hodnoty a její vlastnosti. Pomáhají tak vyhledávačum a webovým prohlížečum lépe pochopit, jaké informace jsou obsaženy na webové stránce, a poskytnout lep ...

                                               

Hyperonymum

Hyperonymum je nadřazený pojem. Hyperonymum je nadřazený lexém pro celou třídu hyponym. Ke slovu jablko jsou hyperonymy například slova ovoce, předmět nebo potravina. Ke slovu láska mohou být hyperonymy slova cit nebo vztah, tedy ke každému z výz ...

                                               

Idiom

Idiom je ustálený víceslovný výraz či frazém, jehož význam nelze odvodit z běžných významu slov, z nichž se skládá. Například význam idiomu "ztratit hlavu" nesouvisí s běžným významem slova hlava, "nechat na holičkách" obsahuje slovo, které se ji ...

                                               

Indexikalita

Indexikalita je termín fenomenologické sociologie, kterým se označuje ontologický předpoklad, že všechny projevy společenského života, např. jazyk, činnost, interakce atd., mají tzv. indexikální charakter, tzn. že jejich význam je možno uchopit v ...

                                               

Ironie

Ironie je literární nebo řečnická forma, která dosahuje zvláštní, často humorný účinek tím, že vyslovuje něco podstatně jiného než skutečně míní: muže přehánět, zastírat nebo říkat přímý opak. Je na posluchači nebo čtenáři, aby si toho všiml a ro ...

                                               

Kalambúr

Kalambúr je věta nebo sousloví, které má několik ruzných významu. Jednotlivé významy se buď vubec neliší svou výslovností, nebo se jednotlivé významy liší ruzným přízvukem nebo rytmem. Význam slov se tak mění pouze změnou umístění mezer ve větě n ...

                                               

Kapitonym

Kapitonym je v některých jazycích označení pro slovo, které změní svuj význam, pokud změníme jeho kapitalizaci, t. j. zpravidla pokud jej změníme z vlastního jména na obecné nebo naopak. Termín není v jazykovědě ustálený a je užívaný jen řídce, v ...

                                               

Katafora

Katafora je v textové lingvistice, stylistice a syntaxi typem endoforické reference, která odkazuje k tomu, co bude řečeno: To jsem nevěděl, že ses oženil. Slovo to odkazuje k části výpovědi, která teprve bude následovat. Jiným typem endoforické ...

                                               

Kognitivní lingvistika

Kognitivní lingvistika je disciplína na pomezí lingvistiky a dalších oboru. Je součástí tzv. kognitivních věd. Východiskem kognitivní lingvistiky je předpoklad, že jazyk a jeho užívání jsou jednou z kognitivních aktivit lidské mysli. Kognitivní l ...

                                               

Kolokace

Kolokace, též slovní spojení je spojení více slov, která spolu souvisejí gramaticky i sémanticky a vytvářejí víceslovné pojmenování. Tvoří tak podobně jako slovo lexikální jednotku. Kolokabilita je schopnost souvýskytu lexikálních jednotek v séma ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →