ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 18                                               

Naučmese.cz

V současnosti má projekt v nabídce přes 400 kurzu ruzného zaměření. Mezi nejoblíbenější kurzy roku 2014 patří podle webu naucmese.cz: Kokedama Vegetariánství pro zelenáče Travel Hacking: Jak na levné letenky, ubytování, cestování? Oblékejte se ja ...

                                               

Nedělní škola

Nedělní škola, nedělní školka či nedělní besídka představuje jednu z forem katecheze; většinou se jedná o katechezi dětí, a to zejména v protestantských církvích.

                                               

Nootka

Nootka je svobodný a otevřený hudební vzdělávací program pro operační systémy Linux, macOS, Windows a Android. Je to aplikace na učení se klasickému notovému zápisu, k nácviku hraní podle not. Pomáhá porozumět základním pravidlum čtení a zápisu n ...

                                               

Obecní noviny (časopis)

Obecní noviny je interní neprodejné periodikum vydávaný Židovskou obcí v Praze. Tiskovina je primárně určena pro členy ŽOP. První číslo Obecních novin vyšlo v únoru 2004 jako náhrada tiskoviny, jenž se nazývala "Informace ze života pražské židovs ...

                                               

Oddělené vzdělávání

Oddělené vzdělávání chlapcu a dívek je zpusob vzdělávání, kde dívky a chlapci navštěvují oddělené školní třídy nebo celé školy. Tento zpusob vzdělávání byl dominantní do poloviny dvacátého století, oddělené vzdělávání přetrvává v mnoha kulturách ...

                                               

Omalovánka

Omalovánka je obrázek, který obsahuje pouze obrysové linky objektu. Uživatel má pak za úkol jej vybarvit nebo jinak doplnit barvami a obrázek tak podle své představy dotvořit. Tradiční omalovánky jsou papírové a barvy se do nich doplňují pastelka ...

                                               

Online vzdělávání

Online vzdělávání vzniklo rozvojem informačních technologií a internetu. Lidé se touto formou mohou učit prostřednictvím internetu a pomocí svých počítaču, tabletu či mobilního telefonu ze svých domovu. Kromě samotného zařízení potřebují pouze in ...

                                               

OpenCourseWare

OpenCourseWare je anglický termín označující zpřístupnění studijních materiálu univerzit široké veřejnosti prostřednictvím internetu. Tento trend poprvé začala aplikovat MIT v rámci svého programu MIT OpenCourseWare. Jin marti sulc Berkeley Unive ...

                                               

Osobní vzdělávací síť

Osobní vzdělávací síť je neformální vzdělávací síť, která spočívá v interakci mezi účastníky komunikace, v níž se oba vzájemně obohacují. Tato komunikace se odehrává v tzv. Personal Learning Environment. V PLN mezi sebou komunikují lidé se stejný ...

                                               

Osvětová beseda

Osvětové besedy byly kulturní organizace v socialistickém Československu, jejichž posláním bylo zajišťovat společenský a kulturní život, udržovat v místě spolkový život a vyvíjením osvětové politicko-výchovné činnosti pečovat o vzdělání a politic ...

                                               

Otevřená učebnice

Otevřená učebnice je forma učebního textu, která je poskytována pod otevřenou licencí, tak aby ji mohli volně využívat jak studenti a učitelé, tak i široká veřejnost. Otevřené učebnice nejsou synonymem digitální učebnice či eknihy. Koncepce otevř ...

                                               

Otevřené vzdělávací zdroje

Otevřené vzdělávací zdroje mohou být definovány jako volně přístupné, otevřeně licencované dokumenty a média, která jsou využívána pro výuku, učení a hodnocení, jakož i pro výzkumné účely. Lze najít mnoho ruzných definicí Otevřených vzdělávacích ...

                                               

Outdoor training

Outdoor training je venkovní interaktivní výcvik zážitkovým programem, založeným na propojení aktivních činností v přírodě s odbornými a pedagogicko-psychologickými aktivitami, což vše vede k poznávání a rozvoji jednotlivých osobnosti i sociálníc ...

                                               

Paper mill

Paper mill je pojem z angličtiny pro tzv. "úkoly na zakázku" získané z ruzných webu nabízejících zpracované materiály, referáty a úlohy. Stáhnout je lze zdarma, za úplatu nebo oproti vložení vlastní jiné vypracované práce. Paper mills mají puvod ...

                                               

Peer assessment

Peer assessment neboli vzájemné hodnocení studentu je proces pedagogického hodnocení, při kterém se studenti hodnotí mezi sebou. Toto hodnocení se odvíjí od předem stanovených relevantních kritérií. Vzájemné hodnocení je vyjadřováno počtem bodu, ...

                                               

PIAAC

PIAAC je program vytvořený Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj s cílem měřit schopnosti dospělých v klíčových dovednostech v oblasti zpracování informací - porozumění textu, schopnost pracovat s čísly a řešení problému v prostředích b ...

                                               

Počáteční vzdělávání

Počátečním vzděláváním je veškeré vzdělání, kterého jedinec dosáhne před prvním vstupem na trh práce nebo přesunem mezi ekonomicky neaktivní obyvatele. Spadá do koncepčního pojmu celoživotního vzdělávání jako první z jejich dvou částí MŠMT. Do po ...

                                               

Podnikové vzdělávání

Podnikové vzdělávání je plánovaný proces modifikace postoju, znalostí a dovedností učením směřujícím k dosažení efektivního výkonu v určité činnosti či okruhu činností. Jeho cílem z hlediska práce je rozvinout schopnosti jedince a uspokojit souča ...

                                               

Poznatek

Poznatek je jednotlivý výsledek lidského poznávání. Soustava poznatku tvoří znalost. Poznatek je kognitivní reprodukcí určité části objektivního světa a jeho zákonitostí. Funkcí poznatku je převedení rozptýlených představ a tušení do sdělitelné a ...

                                               

Právo na vzdělání

Právo na vzdělání je jedním ze základních sociálních práv, které je v českém právním řádu zakotveno v Listině základních práv a svobod a vyplývá také z řady mezinárodních smluv. K tomu, aby bylo právo na vzdělání naplňováno, je potřeba existence ...

                                               

Rekvalifikace

Rekvalifikace je označení pro získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání. Při určování obsahu se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzick ...

                                               

Roš chodeš (časopis)

Roš chodeš je věstník židovských náboženských obcí v českých zemích na Slovensku. Vychází měsíčně a věnuje se převážně židovské tematice. Roš chodeš navazuje na dlouholetou tradici "Věstníku židovských náboženských obcí v Československu" a je náb ...

                                               

Rozhodné testy

Rozhodné testy jsou testy, jejichž výsledky mají pro testovaného významné dusledky. Úspěšné složení testu znamená významný přínos, například osvědčení o absolvování střední školy, získání stipendia nebo získání osvědčení pro výkon určité profese. ...

                                               

Rozvoj tvořivosti

Být kreativní je jeden z hlavních požadavku dnešní doby, ať už se to týká studia či zaměstnání. Naštěstí schopnost tvořivosti nevlastní jen vyvolená skupina talentovaných lidí. Každý člověk má určitý potenciál, který muže rozvíjet.

                                               

SAT

SAT je jeden z nejvýznamnějších standardizovaných testu používaných pro přijímání studentu na vysoké školy v USA. Současně používaný název testu je SAT Reasoning test logického myšlení. Skládají jej zpravidla studenti středních škol high school v ...

                                               

Scio

Scio je česká obchodní společnost zaměřená na školní i mimoškolní vzdělávání dětí. Do českého vzdělávání mj. zavedla měření výsledku vzdělávání a obecných studijních předpokladu. Některé testy Scio se po roce 2000 používají pro účely přijímání na ...

                                               

Sekundární vzdělávání

Sekundární vzdělávání je druhá část formálního vzdělávání, která je podle mezinárodní klasifikace ISCED rozdělena na 2. a 3. stupeň. V České republice je nižší stupeň sekundárního vzdělávání realizován 2. stupněm základní školy a vyšší stupeň sek ...

                                               

Selektivita vzdělávacího systému

Selektivitu vzdělávacího systému chápeme jako rozřazování žáku do jednotlivých vzdělávacích proudu na základě výběru. Tento pojem úzce souvisí se stratifikací, tedy mírou, do jaké jsou uvnitř vzdělávacích systému ruzné typy škol, které mají odliš ...

                                               

Seznam studentských spolku Filozofické fakulty Univezity Karlovy

Toto je Seznam studentských spolku Filozofické fakulty Univezity Karlovy. Univerzita je již od středověku chápána jako akademická obec složená z profesoru a studentu, přičemž na Univerzitě Karlově je tradičně kladen velký duraz na zapojení studen ...

                                               

Schopnost

Schopnosti jsou vlastnosti osobnosti, které jsou rozvinuté výcvikem, vzděláním nebo zkušeností. Jsou duležité pro kvalitní rozvoj a využití při určitých činnostech. Člověk se s nimi nerodí, schopnosti je třeba těmito činnostmi utvrzovat a dále ro ...

                                               

Sluňákov

Sluňákov je centrum environmentální výchovy, které bylo jako obecně prospěšná společnost založené statutárním městem Olomouc v listopadu 2006. Sídlem je nízkoenergetický dum v Horce nad Moravou. Název organizace je odvozen od označení celistvých ...

                                               

Spolek českých právníku Všehrd

Spolek českých právníku Všehrd je nekomerční apolitickou studentskou organizací. Byl založen již v roce 1868, kdy byl pojmenován po slavném právníkovi z dob českého humanismu Viktorinu Kornelovi ze Všehrd, díky čemuž je nejstarším českým students ...

                                               

Stipendium

Stipendium je peněžitá podpora pro studenty a mladé vědce. Je obvykle udělováno na základě politických nebo sociálních kritérií nebo na základě výjimečných studijních nebo tvurčích výsledku.

                                               

Střední všeobecně vzdělávací škola

Střední všeobecně vzdělávací škola, běžně též nazývaná zkratkou SVVŠ, byl od roku 1960 druh čtyřleté školy, který poskytoval všeobecné vzdělání s maturitou a připravoval především ke studiu na vysokých školách.

                                               

Studijní neúspěšnost

Studijní neúspěšnost je termín označující špatné výsledky studentu ve školní práci, které vedou k předčasnému ukončení studia. Jejich selhání přitom muže mít celou řadu příčin, ať už ovlivnitelných, či žákem neovlivnitelných. Školní neúspěšnost o ...

                                               

Sugestopedie

Sugestopedie je vyučovací metoda, kterou vyvinul bulharský psychiatr Georgi Lozanov. Metoda se používá v ruzných studijních oborech, ale především v oblasti výuky cizích jazyku. Teorie, kterou na jejím základě Lozanov vyvinul, se jmenuje sugestol ...

                                               

Sylabus

Sylabus je stručný heslovitý přehled, výtah. V anglosaské terminologii označuje tradičně učební osnovu nebo studijní plán zejména pro předměty, které se vyučují na vysokých školách. Sylabus popisuje cíle předmětu, jeho obsah, doporučenou či povin ...

                                               

Synchronní výuka

Synchronní výuka, je realizována v pomyslné počítačové – virtuální třídě – pod vedením lektora. Student komunikuje prostřednictvím počítače na dálku s lektorem a ostatními studenty. Nutnou podmínkou je mít minimální počet uchazeču o kurz, aby moh ...

                                               

TALIS

TALIS je zkratka pro mezinárodní výzkum o vyučování a učení. Jde o výzkum pomocí dotazníku, ve kterém jsou učitelé a ředitelé škol přímo dotazováni na školní prostředí, kde probíhá vyučování, na podmínky, ve kterých pracují.

                                               

Taneční

Taneční jsou kurz, kde se vyučují ruzné druhy či styly tance. Vyučování vedou taneční mistři, kteří frekventantum tance předvádějí. Většinou kurzy pořádá taneční škola, která zároveň vede i páry pro sportovní tanec. Mimo tanečního mistra se na vý ...

                                               

Teorie deficitu ve školním prostředí dle A. R. Jensena

Teorie deficitu mluví o inteligenčních rozdílech mezi lidmi. Muže vysvětlovat to, proč školní prospěch nelze zvyšovat dle přání rodiču a učitelu. Tato teorie mluví o vrozených predispozicích pro učení, vzdělávání se, přemýšlení, uvažování a chápá ...

                                               

Teorie nevzdělanosti

Teorie nevzdělanosti je kritická polemická esej od Konrada Paula Liessmanna z roku 2006. Kritizuje v ní tzv. společnost vědění, která se sama tímto termínem zaštiťuje. Upozorňuje na vzrustající informační nasycenost, specializace, kult elit a man ...

                                               

Trénink

Jde o trénink očištění mysli a duchovního rustu. Náboženským tréninkem se lidé snaží dostat blíže k bohu.

                                               

Trivium

Trivium byl název pro tři základní "umění", která tvořila první stupeň v systému vzdělávání na středověkých univerzitách: gramatika, rétorika, dialektika. Tato umění byla zaměřena na zvládnutí latinského textu a logické argumentace. Absolvent tri ...

                                               

Učení

Učení je proces získávání a předávání zkušeností, návyku, dovedností, znalostí, hodnot a podobně. Učením se u lidí i u některých živočichu rozvíjejí a proměňují vrozené schopnosti a vzorce chování, takže muže vzniknout i předávaná kultura, odlišn ...

                                               

Učitel IN

Konference je podporována městem Plzní, Západočeskou univerzitou, Americkým Centrem – U.S. Point v Plzni, firmou Microsoft, komunitou Google Edu Groups a Nakladatelstvím Fraus.

                                               

UK media

UK media je studentská organizace a občanské sdružení studentu Univerzity Karlovy v Praze. Zaměřuje se zejména na mediální aktivity, v současnosti vydává dva tištěné časopisy, provozuje tři weby a celouniverzitní portál UKáčko.cz. Mediální skupin ...

                                               

UKáčko.tv

UKáčko.tv je internetová televize studentu Univerzity Karlovy v Praze, která zahájila vysílání v roce 2009. Funguje pod hlavičkou UK Media z.s. Vytváří reportáže z univerzitního a studentského prostředí, z dění na univerzitě a v kultuře, rozhovor ...

                                               

Umělá inteligence ve vzdělávání

Využití umělé inteligence ve vzdělávání bylo umožněno díky zavedení DeepLearningu. To vedlo i k aplikaci umělé inteligence v dalších oblastech jako finance a podnikání, prumysl nebo medicína. Spojení umělé inteligence a učení je výsledkem mnohale ...

                                               

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku je koncepce celoživotního vzdělávání pro zájemce v každém věku, nejčastěji pro duchodce, protože ty označuje termín "třetí věk".

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →