ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 179                                               

100 nejduležitějších knih 20. století podle Le Monde

100 nejduležitějších knih 20. století je anketa, kterou na jaře roku 1999 vyhlásil francouzský deník Le Monde. Výsledky vznikly na základě odpovědí 17 000 Francouzu, proto v anketě převažují díla z francouzského kulturního okruhu. Ze sta knih jic ...

                                               

Almanach

Almanach je neperiodická publikace obsahující samostatné, většinou tematicky příbuzné stati, spojené v jeden knižní celek se společným názvem. Někdy bývá zaměňován s ročenkou nebo antologií. Slovo almanach se používá v geografii nebo literatuře. ...

                                               

Amazon Kindle

Amazon Kindle je čtečka elektronických knih založená na technologii elektronického papíru, umožňující lepší čitelnost a mnohem větší výdrž na baterie oproti LCD. Zařízení je vyvíjeno a prodáváno společností Amazon.com. První generace zařízení byl ...

                                               

Audiokniha

Audiokniha je nahrávka mluveného slova. Obvykle vychází z tištěných materiálu, ale nemusí jít za každou cenu o přesnou audioverzi knihy. Mluvené nahrávky jsou dostupné ve školních a veřejných knihovnách a v menší míře v obchodech s hudebními nosiči.

                                               

Barokní literatura

Barokní literatura nebo také literatura doby baroka je literatura, která byla napsána v období baroka, tedy v 17. století, popřípadě ještě v první třetině 18. století. Její časové vymezení muže lišit podle zemí a podle badatele. Václav Černý dáva ...

                                               

Báseň

Báseň je literární dílo ve verších, většinou krátkého rozsahu a lyrického ladění. Představuje celek esteticky svébytné výpovědi o světě, sjednocený postojem autora ke skutečnosti a zacílený na společenské pusobení. Po stránce vizuální je členěna ...

                                               

Bestseller

Bestseller označuje knihu, která se stala velmi populární a která jde dobře na odbyt. V běžném kontextu označení bestseller nepředstavuje nějakou přesně definovanou úroveň prodeje, ani žádnou předpokládanou, nebo skutečnou odbornou, nebo literárn ...

                                               

Betačtenář

Betačtenář, anglicky betareader je pojmenování osoby, která je obvykle testovacím čtenářem jakéhokoliv literárního díla; knihy, povídky, článku, aj. Do češtiny by se dalo toto povolání přeložit jako druhý čtenář. V praxi to znamená, že tato osoba ...

                                               

Bibliofilie

Bibliofilie nebo bibliofilství, česky knihomilství, tedy láska ke knihám. Myslí se tím láska ke krásným knihám a tiskum, tedy takovým, které lze charakterizovat jednotou textu, obrazu, grafické úpravy a typografie, papíru, příp. vazby. I tyto krá ...

                                               

Biblioterapie

Biblioterapie je metoda psychoterapie, která využívá léčebné a podpurné účinky četby. Měla by sloužit i k rozvoji lidské osobnosti. Často se zaměňuje za čtenářství, které ovšem má rozvíjet především informační gramotnost, nikoliv léčit a podporov ...

                                               

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem je obecně prospěšná společnost, jež v České republice realizuje stejnojmennou celostátní osvětovou a mediální kampaň zaměřenou na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, na propagaci hodnotné literatury na budování pevn ...

                                               

Literární časopis

Literární časopis je periodikum, jehož pozornost se soustředí na literaturu v širokém slova smyslu. Na rozdíl od knižních publikací se vyznačuje seriálovostí a obsahovou pestrostí, případně též vyšší aktuálností.

                                               

Dobrý autor

Dobrý autor je teoretický koncept Václava Ertla, který byl poprvé uveřejněn v novinách Národní listy roku 1927 a který označoval kritérium k posuzování ne/správnosti, ne/spisovnosti určitého jazykového prostředku.

                                               

Doslov aneb Abdikace

Umělecký manifest Doslov aneb Abdikace je kolektivní provolání neformální skupiny libeňských autoru přečtený pravděpodobně v roce 1950. Tento manifest má opoziční charakter a do začátku devadesátých let byl veřejnosti prakticky neznámý.

                                               

Druhá světová válka v literatuře

Po roce 1945 se hlavní tématem literatury stala druhá světová válka a její dusledky. Tím se do popředí mnoha národních literatur dostala protiválečná témata. Velká část autoru této literatury se války přímo účastnila jako vojáci anebo v případě n ...

                                               

Edice

Edice v širším slova smyslu znamená vydání, v užším slova smyslu se jedná o formu zpřístupnění historických písemných pramenu, a to v oblasti několika pomocných věd historických – diplomatice, paleografii, epigrafice, heraldice, kodikologii, numi ...

                                               

Epigram

Epigram je krátká satirická báseň, která úsečně sděluje nápad či myšlenku – snaží se například upozornit na nějaký problém. Známým českým autorem epigramu byl Karel Havlíček Borovský, také dalším velice známým spisovatelem tohoto žánru byl římský ...

                                               

Er-forma

Er-forma je forma vypravování ve 3. osobě, v němž tzv. autorský vypravěč zaujímá postoj nezaujatého pozorovatele pruběhu děje. Někdy také vypravěč er-formy zevrubně zaznamenává psychické prožívání postavy, stav jejího nitra a muže se tak sbližova ...

                                               

Exegeze

Exegeze je kritické zkoumání jakéhokoli textu, zvláště ale náboženského, jako např. Bible, Talmudu, Midraše, Koránu atd. Exegeta je odborník na exegezi. Samotné slovo exegeze znamená vytažení významu daného textu. Někdy se klade jako protiklad k ...

                                               

Fanfiction

Fanfiction, též fanfikce, fan fiction nebo fan-fiction, je literární dílo vycházející primárně z díla již existujícího a sepsané jeho fanouškem. Dílem, na kterém je fanfiction vystavena a které se označuje také jako canon či kánon, je často krásn ...

                                               

Feministická literární teorie

Feministická literární teorie se zakládá na širokém a heterogenním spektru bádání, jejichž společným ohniskem je kritika androcentristického pohledu na literaturu. Není založena na jednotné a uzavřené koncepci, opírá se o řadu metod jejichž pomoc ...

                                               

Funkční styl

Funkční styl je styl vymezený na základě funkce textu. Mívá velmi ruzné cíle. Někdy je to pouze cíl dorozumívací, týkající se záležitostí běžného života. Jindy muže mít cíl ve sdělení závažných informací.

                                               

Grafomanie

Grafomanie, také hypergrafie, je patologická touha psát. V lékařském smyslu jde o chorobný stav mysli, pro nějž je typické psaní nesmyslných, nesouvislých shluku slov, v obecnějším slova smyslu termín označuje chorobné nutkání psát díla literární ...

                                               

Ich-forma

Ich forma je termín používaný v literární vědě pro označení zpusobu vyprávění příběhu. Příběh je zde vyprávěn v první osobě jednotného čísla, to znamená, že příběh nevidíme "objektivně", nýbrž z pohledu jedné z postav. Většinou se jedná o jednu p ...

                                               

ILiteratura.cz

iLiteratura.cz je nezávislý a neziskový internetový portál, který funguje od roku 2002. Česká a zahraniční literatura je na portálu představována z ruzných úhlu: se zaměřením na konkrétní díla, autory nebo žánry, s možností výběru literatury podl ...

                                               

Ilustrace

Ilustrace je výtvarný doprovod příběhu, nejčastěji knihy nebo příspěvku v časopisu, který má osvětlit a vysvětlit text, učinit jej čtenáři srozumitelnějším nebo také text výtvarně oživit. Dětem, které se učí číst, pomáhají ilustrace určit postavy ...

                                               

Index zakázané literatury

Index zakázané literatury je seznam tvořený institucí zabývající se cenzurou v totalitních státech či státech, které omezují svobodu projevu. Autoři a jejich díla uvedená v tomto indexu byli zakázaní, takže knihy nemohly být vydávány a většinou b ...

                                               

Internetový román na pokračování

Internetový román na pokračování je nový literární útvar, který se děje výhradně v rámci globální sítě internet. Zejména v posledních letech, kdy se internet stává součástí každodenního života, se slavní spisovatelé snaží publikovat své články na ...

                                               

Italská renesanční literatura

Dante Alighieri Tento renesanční autor se narodil roku 1265 ve Florencii. A zemřel 1321.Byl to kritik tehdejší doby. Proto ho vyhnal papež z Itálie. Žil 20 let v exilu. Jeho nejvýznamnější dílo bylo Božská komedie. Giovanni Boccaccio Narodil se r ...

                                               

Klasicismus (literatura)

Klasicismus je v literární historii pojem označující především francouzskou literaturu 17. století, anglickou literaturu konce 17. a začátku 18. století a německou literaturu konce 18. století, muže však být analogicky užíván i pro jiné země a li ...

                                               

Kontaminace (literatura)

Kontaminace v literatuře je spojení dvou nebo více literárních děl jako předloh v nové literární dílo. Toto dílo pak v částech obsahuje puvodní obsahy a v ruzné míře zachovává ideovou nebo formální stránku svých zdroju. Z tohoto pohledu je i Wiki ...

                                               

Křesťanská literatura

Za křesťanskou literaturu mužeme označit písemnictví už z biblických dob. Odráží se na ní i církevní příslušenství autora a proto má dnes i tato literatura mnoho směru.

                                               

Latinská literatura

Jako latinskou literaturu označujeme literaturu, která vznikla ponejvíce na území římské říše a která je psána latinsky. Jednotlivé periody latinské literatury se tradičně označují jako zlatý věk a stříbrný věk, který zahrnuje zbytek klasického o ...

                                               

Le Lais

Le Lais je puvodní název francouzské básnické skladby, jejímž autorem je François Villon. Dochovala se v pěti rukopisech z konce 15. století pod ruznými názvy. Pojmenování Malá závěť nebo Malý Testament se v češtině používá proto, že pod tímto ná ...

                                               

Literární teorie

Literární teorie je – vedle literární historie a kritiky – hlavní část literární vědy. Zabývá se literaturou jakožto uměleckým jevem a snaží se o obecný popis jeho zákonitostí. Jde o podobor teorie umění a estetiky; z nich částečně vychází, ale j ...

                                               

Literatura pro děti

Literatura pro děti je literatura vymezená obvykle tím, že je určená pro čtenáře ve věku 6-12 let. Vedle literatury pro mládež tvoří druhou hlavní větev literatury pro děti a mládež. Žánrově je pestrá, muže obsahovat pohádky, povídky, romány, lep ...

                                               

Manifest českých spisovatelu

Manifest českých spisovatelu, zveřejněný pod názvem Čeští spisovatelé českému poselstvu bylo první domácí veřejné prohlášení za první světové války, které požadovalo sebeurčení českého národa. Bylo vydáno 17. května 1917. Byl adresován českým pos ...

                                               

Monastická teologie

Monastická teologie je označení pro myšlenkový proud v teologii, datovaný zejména do 11. a 12. století. Tuto teologii rozvíjeli mniši v klášterech. Částečně se překrývá s počátky scholastické teologie a do jisté míry je vuči ní v opozici. Jedním ...

                                               

Monografie

Monografie je publikace komplexně zpracovávající jedno, obvykle úzce vymezené či specializované téma. Zpravidla se jedná o vědecké nebo jiné odborné dílo, které je komplexně zpracováno jedním autorem na vyšší odborné úrovni.

                                               

Motto

Motto je fráze nebo skupina slov, která vyjadřuje motivaci nebo záměr člověka či skupiny lidí. Motto muže být heslo, citát nebo jiná sentence. Používá se v čele uměleckého díla a vztahuje se k základní myšlence tohoto díla. Jiný význam muže být v ...

                                               

Nakladatelství

Nakladatelství je obchodní společnost, která má oprávnění vydávat knihy a jiné publikace na základě živnostenského listu.

                                               

Naturalismus (literatura)

Naturalismus je umělecký směr, který se snaží zachytit nezkreslenou realitu. Vznikl v 70. letech 19. století ve Francii z klasického realismu. Za jeho tvurce bývá označován Émile Zola, k dalším naturalistum v literatuře patří např. Guy de Maupass ...

                                               

Odborná literatura

Odborná nebo také naučná literatura je literární žánr, který slouží k prezentaci deklarativně přesných poznatku vědeckého charakteru získaných vlastním výzkumem nebo odvozených z dřívějších prací. Naučná literatura klade duraz zejména na správnos ...

                                               

Otevřené dílo

Pojem otevřené dílo definoval italský spisovatel Umberto Eco. Jde o typ literárního díla určeného co nejširšímu spektru čtenářu, kteří se mohou vzájemně výrazně lišit například věkem, sociálním postavením, vzděláním, náboženským vyznáním nebo pol ...

                                               

Paratext

Paratexty jsou příslušenstvím knižního i mimoknižního prostoru, v němž se odehrává proces literární, resp. knižní komunikace. Podle místa výskytu lze rozlišit paratexty na vnější a vnitřní.

                                               

Paratextualizace

Paratextualizace je proces, při němž potenciální čtenář či kupec knihy prochází kratší či delší "chodbu" knihy. Chodbou je zde myšlen prostor, jenž je zaplněn verbálními či neverbálními texty, které obklopují autorský text a jsou provázejícími ka ...

                                               

Paskvil

Paskvil je slovo, jež v dřívějších dobách označovalo nějaké umělecké dílo, které mělo útočný, urážlivý či výsměšný ráz a bylo namířeno proti někomu či něčemu konkrétnímu, mělo často protestní či manifestační povahu. V dnešním jazykovém kontextu s ...

                                               

Patrologie

Patrologie je věda, která studuje život a dílo církevních Otcu. Jakožto studium teologických textu mužeme ji považovat za součást teologie nebo jako vědu literární mužeme ji vřadit pod studium literatury. Od pojmu patrologie se odlišuje patristik ...

                                               

Poetika

Poetika je: kniha, příručka, ve které jsou tyto zásady vysvětleny např. Aristotelova "kniha" Poetika. nauka o výstavbě a formálním tvaru nějakého uměleckého zvl. literárního díla; souhrn uměleckých zásad a prostředku předurčující styl tohoto díla;

                                               

Projekt Gutenberg

Projekt Gutenberg je dobrovolnická snaha digitalizovat, archivovat a distribuovat kulturní díla. Byl založen v roce 1971 a je nejstarší digitální knihovnou. Většina děl jsou plné texty knih se statusem volného díla. Projekt se snaží zpřístupnit d ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →