ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 178                                               

Diagram TAS

Diagram TAS je petrologický klasifikační diagram používaný k určování extruzivních hornin, u kterých nelze využít diagram QAPF. Používá se tedy ke klasifikaci mikrokrystalických extruzivních hornin a vulkanických skel. Je založený na poměru celko ...

                                               

Entity-relationship model

Entity-relationship model, entitně vztahový model se v softwarovém inženýrství používá pro abstraktní a konceptuální znázornění dat. Entity-relationship modelování je metoda datového modelování, která vytváří jeden z typu konceptuálních schémat č ...

                                               

Event-driven Process Chain

Event-driven Process Chain v překladu "diagram procesu řízeného událostmi" také EPC diagram je grafický modelovací jazyk, který mužeme použít k popisu procesu a pracovních postupu. Zápis EPC nabízí mnoho zpusobu pro modelování procesu a využívá s ...

                                               

Fázový diagram

Fázový diagram slouží k zobrazení závislostí stavových veličin termodynamické soustavy. Obvykle se používají diagramy p − T {\displaystyle p-T}, p − V {\displaystyle p-V}, T − V {\displaystyle T-V}, ale také např. T − S {\displaystyle T-S} popř. ...

                                               

Graf funkce

V matematice je graf funkce f množina všech -tic). Jako graf je též označena grafická reprezentace této množiny ve formě křivky, přímky, lomené čáry nebo plochy, spolu s osami v kartézské soustavě souřadnic. Osa s nezávisle proměnnou obvykle osa ...

                                               

Grafikon

Grafikon je grafické znázornění nějakého probíhajícího procesu. Procesy se zobrazují jako čáry na grafu, na jednu osu se vynáší čas na druhou postup činnosti. Používají se například tyto druhy grafikonu: Grafikon dopravy je obvykle grafické znázo ...

                                               

Hasseuv diagram

V matematické disciplíně teorie uspořádání se používá Hasseuv diagram k zobrazení konečné částečně uspořádané množiny. Konkrétně pro uspořádanou množinu reprezentujeme v Hasseově diagramu každý prvek množiny S jako vrchol grafu. Dva vrcholy se sp ...

                                               

Hertzsprunguv–Russelluv diagram

Hertzsprunguv-Russelluv diagram vyjadřuje závislost povrchové teploty hvězd na jejích svítivosti nebo absolutní magnitudě v ruzných fázích vývoje. Závislost absolutní hvězdné velikosti na spektrární třídě hvězd objevil v roce 1909 Ejnar Hertzspru ...

                                               

Histogram

Histogram je statistický pojem a je to grafické znázornění distribuce dat pomocí sloupcového grafu se sloupci stejné šířky, vyjadřující šířku intervalu, přičemž výška sloupcu vyjadřuje četnost sledované veličiny v daném intervalu. Je duležité zvo ...

                                               

Indikátorový diagram

Indikátorový diagram je graf, zobrazující pruběh práce pístového, speciálně parního stroje. Jedná se vlastně o P-V diagram získaný měřením pomocí přístroje zvaného indikátor. Indikátor je souřadnicový zapisovač, mechanicky spojený s pístem u parn ...

                                               

Izopásmo

Izopásmo) je druh plošné mapové značky nebo prvek některých dalších druhu diagramu. Jsou to plochy na mapě nebo v grafu, které spojují místa se stejnými hodnotami dané fyzikální, sociometrické nebo jiné veličiny a jsou ohraničeny izoliniemi. Typi ...

                                               

Jablonského diagram

Jablonského diagram je v molekulární spektroskopii graf, který znázorňuje elektronové stavy molekuly a přechody mezi nimi. Stavy jsou uspořádány svisle podle energie a vodorovně sdruženy podle spinové multiplicity. Nezářivé přechody jsou znázorně ...

                                               

Kartodiagram

Kartodiagram je grafické znázornění statistických dat buď metodou bodovou, čárovou a nebo plošnou používané v geografii a kartografii. Kromě diagramových znaku mohou být v mapě znázorněny také prvky topografického obsahu. Kartodiagram vyjadřuje a ...

                                               

Komplexní rovina

Komplexní rovina je v matematice zpusob zobrazení komplexních čísel. Ve frankofonní literatuře bývá někdy označována jako Argandova rovina, Cauchyho rovina nebo Arganduv diagram. Na osu x se vynáší reálná část komplexního čísla z, tzn. x = R e z ...

                                               

Konceptuální graf

Konceptuální grafy, puv. z lat. conceptus – "sebrání, pojetí, shrnutí", významově pak vycházející ze slova koncepce. Jedná se o model sloužící k formální reprezentaci znalostí. Byly zavedeny Johnem F. Sowou v článku "Conceptual Graphs for a Data ...

                                               

Konstelační diagram

Konstelační diagram je reprezentace signálu modulovaného digitálním modulačním schématem jako je kvadraturní amplitudová modulace nebo fázová modulace. Zobrazuje signál jako dvourozměrný korelační diagram v komplexní rovině s okamžiky vzorkování ...

                                               

Korelační diagram

Korelační diagram nebo též bodový graf je matematický graf, který zobrazuje v kartézských souřadnicích hodnoty dvou proměnných. Data jsou znázorněna jako množina bodu, jejichž umístění na vodorovné ose udává hodnota první proměnné a umístění na s ...

                                               

Kruhový diagram

Kruhový diagram nebo graf je zpusob grafického znázornění struktury sledovaného souboru. Plocha kruhu představuje celý soubor. Jeho jednotlivé části představují jednotlivé výseče. Obvykle jsou jednotlivé výseče odlišeny barvou. 360° představuje 1 ...

                                               

Liniový graf

Liniový graf je jedním z nejjednodušších typu grafu. Používá se například ve finančnictví. Jednotlivá data jsou spojená čárou.

                                               

Mapa

Mapa je zmenšené, zevšeobecněné a vysvětlené znázornění objektu a jevu na Zemi, ostatních nebeských tělesech nebo nebeské sféře, sestrojené obvykle podle některého ze zobrazení na rovině a vyjadřující pomocí smluvených znaku rozmístění a vlastnos ...

                                               

Nomogram

Nomogram je speciální graf, který umožňuje provádění výpočtu pomocí jednoduchých geometrických konstrukcí a čtením přímo v tomto grafu. Tento zpusob konstrukce výpočtu měl význam před zavedením výpočetní techniky, dnes je již jen historickou kuri ...

                                               

Paretuv diagram

Paretuv diagram je typ grafu, který je kombinací sloupcového a čárového grafu. Sloupce znázorňující četnost pro jednotlivé kategorie jsou seřazeny podle velikosti a čára představuje kumulativní četnost. To znamená, že čára začíná na prvním sloupc ...

                                               

Periodická tabulka

Periodická tabulka prvku, nebo též periodická soustava prvku, je uspořádání všech chemických prvku v podobě tabulky, ve které jsou prvky seskupeny podle rostoucích protonových čísel, elektronové konfigurace a cyklicky se opakujících podobných che ...

                                               

Planogram

Plan-o-gram je diagram, schéma nebo fotografie vzorového regálu výrobku znázorňující, jak a kde by tyto maloobchodní produkty měly být vystaveny či zobrazeny. Obvykle se jedná o polici nebo o místo na stojanu či v mrazicím boxu. Používaná zkratka ...

                                               

Polární graf

Polární graf je v kartografii specifický typ grafu, který se používá při zaznamenávání dat, která vykazují jistou cykličnost, či se u nich zjišťuje směr. U tohoto typu grafu jsou oproti kartézským grafum, které využívají souřadnic, v obou případe ...

                                               

Poledník

Poledník je pomyslná čára, vzniklá prunikem nějaké poloroviny, určené zemskou osou, a povrchu Země. Poledníky jsou také nejkratšími spojnicemi severního a jižního pólu, vedoucími po povrchu Země. Stejně se dá poledník definovat i pro jiná vesmírn ...

                                               

Prostoročasový diagram

Prostoročasový diagram je graf pohybu tělesa, avšak jednu ze souřadnic grafu představuje časová osa. Používá se ve fyzice pro názorné zobrazení pohybu, které probíhají v časoprostoru. Časoprostorové diagramy umožňují lepší pochopení relativistick ...

                                               

Rekurzivní přechodová síť

Rekurzivní přechodová síť je v teorii grafu schéma používané pro reprezentaci pravidel bezkontextových gramatik. Rekurzivní přechodové sítě se používají v programovací jazycích, při zpracování přirozeného jazyka a v lexikální analýze. Jakákoli vě ...

                                               

Sankeyuv diagram

Sankeyuv diagram je grafické znázornění složení a časového pruběhu stavu určité veličiny v určitém systému. Jeho autorem je irský inženýr Matthew Henry Phineas Riall Sankey, který jej v roce 1898 použil pro zobrazení účinnosti parního stroje. V d ...

                                               

Schéma zapojení

Schéma zapojení je grafické znázornění elektrického obvodu pomocí symbolických značek. Na rozdíl od blokového schématu znázorňuje jednotlivé součástky a jejich propojení. Na rozdíl od nákresu zapojení nebo montážního plánku neznázorňuje skutečné ...

                                               

Schematická značka

                                               

Schodový graf

Schodový graf se používá v technické analýze k zobrazení vývoje ceny v čase. Každému času přísluší sloupec, jehož počátek a konec představují nejnižší a nejvyšší cenu, vodorovné čárky na sloupci značí otevírací a uzavírací cenu. Sloupec muže být ...

                                               

Sloupcový graf

Sloupcový graf nebo sloupcový diagram je diagram, který znázorňuje složení sledovaného souboru pomocí obdélníkových pruhu, jejichž délka proporcionálně odpovídá velikosti hodnot, které znázorňují. Pruhy mohou být nakresleny svisle i vodorovně. Sl ...

                                               

Spinová síť

Spinová síť je ve fyzice typ diagramu, který muže být použit k reprezentaci stavu a interakce mezi částicemi a poli v kvantové mechanice. Z matematického hlediska jsou diagramy stručný zpusob jak reprezentovat multilineární funkce a funkce mezi r ...

                                               

Svícový graf

Svícový graf, používaný v technické analýze, zobrazuje uzavírací, otevírací, nejnižší a nejvyšší cenu. Na takto detailním pruběhu ceny se lépe zpozorují trendy a cenové formace. Svícový graf se začal používat v Japonsku, odkud se rozšířil do celé ...

                                               

Syntaktický diagram

Syntaktické diagramy jsou grafickou reprezentací bezkontextových gramatik. Lze je považovat za grafický protějšek metajazyku jako Backusova–Naurova forma nebo rozvinutá Backusova–Naurova forma. Zatímco pro zpracování počítačem, např. při konstruk ...

                                               

Teplotní mapa

Teplotní mapa je grafické zobrazení dat, ve kterém je každá hodnota reprezentována barvou určitého spojitého barevného spektra. Termín heatmap poprvé použil Cormac Kinney v roce 1991, kdy jím popsal informace z oblasti marketingu v reálném čase. ...

                                               

TTT diagram

TTT diagram popisuje kinetiku fázové transformace v závislosti na čase při konstantní teplotě. V diagramu jsou vykresleny izočáry konstantního podílu krystalické fáze. Na vodorovné ose je vynesen čas, potřebný pro vznik daného podílu krystalické ...

                                               

Voroného diagram

V matematice Voroného diagram, nazvaný podle Georgije Voroného, někdy nazývaná Voroného teselace, Voroného dekompozice nebo Dirichletova teselace, je zpusob dekompozice metrického prostoru určený vzdálenostmi k dané diskrétní množině objektu v pr ...

                                               

Vývojový diagram

Vývojový diagram je druh diagramu, který slouží ke grafickému znázornění jednotlivých kroku algoritmu, pracovního postupu nebo nějakého procesu. Vývojový diagram obsahuje obrazce ruzného tvaru, navzájem propojené pomocí šipek. Obrazce reprezentuj ...

                                               

Witthaueruv diagram

Witthaueruv diagram je pomucka pro znázornění základních demografických ukazatelu ruzných území. Jejím autorem je německý demograf Kurt Witthauer. Znázorněním ukazatelu je umožněno jejich rychlé porovnání. Základní souřadnice grafu, které zobrazu ...

                                               

Zeuneruv diagram

Zeuneruv diagram je kruhový diagram, znázorňující práci parního stroje. Je v něm zanesen vztah mezi polohou pístu a krytí otvoru v šoupátkové komoře šoupátkem. Používal se především pro Heusingeruv rozvod. Diagram se skládá ze tří soustředných kr ...

                                               

Hry s tužkou a papírem

Hry s tužkou a papírem jsou hry, které se hrají jen za pomoci tužky a papíru. V některých deskových hrách se hrací kameny po umístění na hrací desku už nadále nepohybují. Takovéto hry je možné hrát nejen jako deskové hry, ale i s pomoci tužky a p ...

                                               

Jméno, město, zvíře, věc

Jméno, město, zvíře, věc je vědomostní hra pro několik hráču. Pravidla hry jsou jednoduchá. Každý hráč si vezme papír s tabulkou, tužku a nadepíše si sloupce podle dohodnutých kategorií a jeden pro bodování. Poté se zvolí hráč, který řekne nahlas ...

                                               

Lodě

Hra Lodě byla vymyšlena ve Francii během 1. světové války. První komerční verze hry byla Salvo, publikovaná v roce 1931 ve Spojeném království společnosti Starex. Jiné verze hry byly vytištěné v třicátých a čtyřicátých letech. V roce 1967 předsta ...

                                               

Piškvorky

Piškvorky jsou strategická hra, ve které spolu soupeří dva hráči. V České republice se nejčastěji hraje na čtverečkovaném papíře, na kterém se hráči střídají v kreslení křížku/kolečka. Při mezinárodních soutěžích se zpravidla používají černé a bí ...

                                               

Šestvorky

Šestvorky jsou hra příbuzná piškvorkám. Hrají se na čtverečkovaném papíře nebo gobanu, dva hráči se při ní střídají v tazích sestávajících se v zabrání dvou políček svými značkami, s výjimkou prvního tahu začínajícího hráče, při kterém se pokládá ...

                                               

Šibenice (hra)

Šibenice nebo také Oběšenec či Kat je hádací hra s tužkou a papírem pro dva či více hráču, jejíž podstatou je snaha postupně po písmenech odhalit skryté slovo. Jeden z hráču si vymyslí slovo a naznačí počet jeho písmen nakreslením odpovídajícího ...

                                               

Trubky

Trubky jsou tahová hra pro dva hráče na čtverečkovaném papíře. Hrací plochou je čtverec 10x10, nebo 16x16 čtverečku. V každém tahu umístí hráč trubku – spojnici prusečíku čar na čtverečkovaném papíře. Pokud dvě trubky stejné barvy svírají úhel př ...

                                               

Židi

Židi jsou strategická hra pro dva hráče. Hráči se střídají v dělání puntíku na prusečíky ve čtvercové síti nespecifikovaných rozměru. Nejčastěji se používá čtverečkovaný papír. Cílem hry je obklíčit svými puntíky co největší území, na kterém se n ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →