ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 175                                               

Sláva Otci

Sláva Otci je jedna z nejpoužívanějších modliteb v katolické, pravoslavné i v mnoha protestantských církvích. Jedná se o oslavu Svaté Trojice připojená na konec ruzných modliteb, žalmu a hymnu, jedna z forem tzv. doxologie. Modlitba vznikla v řeč ...

                                               

Večerní modlitba (Book of Common Prayer)

Večerní modlitba je spolu s ranní modlitbou součástí denní modlitby anglikánské církve. Odpovídá zhruba nešporám v římskokatolické církvi. Pro kněžstvo je tato modlitba ve většině anglikánských církví povinná, mohou se ji však modlit i laici. Je ...

                                               

Velké slavosloví

Velké slavosloví je modlitba v pravoslavné a řeckokatolické bohoslužbě, jejíž text je založen na biblickém textu - ”Sláva na výsostech Bohu na zemi pokoj lidem dobré vule” /" слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!”. Jedná ...

                                               

Vstupní modlitba

Vstupní modlitba neboli kolekta zakončuje úvodní obřady, které jsou první částí mše. Je jednou z eulogických modliteb. Modlí se jí celebrant jménem přítomných věřících, jež jeho slova stvrzují aklamací Amen.

                                               

Zdrávas, hvězdo mořská

Zdrávas, hvězdo mořská je latinský středověký hymnus, pocházející patrně z osmého století. Obrací se k Panně Marii, označuje ruznými epitety, oslavuje Zvěstování a Mariiny ctnosti, prosí o Mariinu mateřskou lásku k církvi a její ochranu. Končí or ...

                                               

Seznam židovských modliteb a požehnání

Toto je seznam některých židovských požehnání. Většina požehnání začíná úvodní formulí ‎‎ Transliterace: Baruch ata Adonaj Elohejnu melech ha-olam. Překlad: "Buď požehnán, Hospodine, Bože náš, králi všehomíra."

                                               

Amida

Amida stoj") je židovská modlitba, známá též pod názvy שמונה עשרה ‎‎, šmone esre, nebo též התפילה ‎‎ ha-tfila, eventuálně תפילת לחש ‎‎.

                                               

Birkat ha-mazon

Birkat ha-mazon, hebrejsky: ברכת המזון ‎‎, neboli "požehnání po jídle", je židovské požehnání pronášené po konzumaci jídla, před kterým se recitovalo požehnání nad chlebem. Birkat ha-mazon vychází z biblického přikázání "Budeš jíst dosyta a budeš ...

                                               

Čtení z Tóry

Čtení z Tóry je součást židovské liturgie, kdy se předčítá týdenní oddíl ze svitku Tóry. Čtení podléhá řadě pravidel a muže být prováděno pouze pokud je v synagoze nebo na jiném pro čtení vyhrazeném místě přítomen minjan. Čtení z Tóry je součástí ...

                                               

El male rachamim

El male rachamim je židovská modlitba používaná v aškenázských komunitách. Je pronášena při pohřebních obřadech, při návštěvě hrobu blízkých osob, při výročí úmrtí či při vzpomínkových dnech, jako jsou Jom ha-šoa a Jom ha-zikaron. Modlitba vznikl ...

                                               

Halel

Halel je židovská modlitba, spočívající v předčítání žalmu 113–118, jejichž obsahem je chvála a díkuvzdání. Tyto žalmy jsou jako jeden celek součástí ranní modlitby o židovských svátcích a jiných významných dnech. Při těchto příležitostech bývá r ...

                                               

Kadiš

Kadiš nebo kaddiš je židovský chvalozpěv, sloužící jako předěl v bohoslužbě. Kadiš je psán hebrejsko-aramejsky a říkal se pravděpodobně již v Izraeli v dobách druhého Chrámu. Kadiš je často chybně označován za "modlitbu za mrtvé". Ve skutečnosti ...

                                               

Kiduš

Kiduš je požehnání recitované nad vínem nebo hroznovou šťávou, jehož obsahem je posvěcení šabatu nebo svátku. Pojem kiduš také muže označovat občerstvení podávané v synagoze po skončení sobotní nebo sváteční modlitby a recitaci zmíněného požehnání.

                                               

Kiduš levana

Kiduš levana je židovský obřad, jehož stěžejní částí je recitace požehnání označovaného jako birkat levana a nemá nic společného s požehnáním měsíce kalendářního, které bylo ustanoveno Sanhedrinem k přesnému stanovení dat v kalendáři. Recituje se ...

                                               

Maariv

Maariv, v sefardském prostředí též arvit je židovská večerní modlitba. Vzhledem k tomu, že v judaismu den začíná soumrakem, jedná se tak o první modlitbu dne.

                                               

Mincha

Mincha je židovská odpolední modlitba. Jméno této modlitby je odvozeno z názvu moučné oběti, která byla přinášena v Chrámu jako poslední oběť dne. Podle tradice je založení této modlitby připisováno Izákovi, který měl ve zvyku vycházet v čas odpo ...

                                               

Modlitba Manassesova

Modlitba Manassesova je jeden z apokryfu Starého zákona, mezi které ji řadí židé, římskokatolická církev i protestanti, zatímco v pravoslaví má větší vážnost, je řazena mezi deuterokanonické spisy a bývá ve vydáních Bible obvykle obsažena. Jedná ...

                                               

Musaf

Bible Numeri 28–29 předepisuje ustanovení zvláštní přídavné oběti na šabat, poutní svátky, vysoké svátky a Roš chodeš. Tato přídavná oběť měla být obětována ihned po obětování každodenní ranní oběti - po zničení chrámu a nahrazení obětí modlitbam ...

                                               

Neila

Neila, hebrejsky נעילה ‎‎, je závěrečná bohoslužba, která se odehrává pouze jednou v roce na židovský svátek Jom kipur. Vychází z tradice, kdy se v chrámových dobách během postních dnu večer uzamykaly brány jeruzalémského chrámu. Na Jom kipur byl ...

                                               

Požehnání (judaismus)

Požehnání je v judaismu modlitba recitovaná ve specifickém místě obřadu, liturgie nebo jiné činnosti. Účelem požehnání je vyjádřit uznání Boží svrchovanosti a Boha jako zdroje veškerého dění. Obvykle začínají slovy "Baruch ata Adonaj, Elohejnu, m ...

                                               

Požehnání slunce

Požehnání slunce je židovský obřad, který se koná vždy na počátku 28letého cyklu, kdy se slunce podle tradice ocitá na stejném místě, kde se nacházelo při stvoření světa.

                                               

Šacharit

Šacharit neboli ranní modlitba je ranní židovská bohoslužba a zároveň nejdelší z bohoslužeb v judaismu. Podle tradice ji ustanovil Abrahám a později byla ztotožněna s ranní každodenní obětí v jeruzalémském Chrámu. Podle pozdější rabínské teze v T ...

                                               

Šehechejanu

Šehechejanu je židovské požehnání, které se pronáší při následujících příležitostech: někteří mají ve zvyku říkat šehechejanu při požehnání slunce. při setkání s přítelem po nejméně třicetidenním odloučení; před prvním jezením sezónního ovoce v d ...

                                               

Šema Jisrael

Šema Jisrael je jedna z nejduležitějších židovských modliteb a vyznání víry judaismu. Jedná se o jeden z ústředních a nejstarších prvku židovské liturgie. V souvislosti s liturgií se takto někdy označuje i celá pasáž, přesně nazývaná קריאת שמע ‎‎ ...

                                               

Tachanun

Tachanun, nazývaný také nefilat apajim je součástí židovské ranní a odpolední modlitby. V pořadí modlitbe je řazena bezprostředně za amidu, ústřední modlitbu židovské bohoslužby. Tachanun se neříká o šabatu, svátcích a při některých dalších příle ...

                                               

Křižování (žehnání)

Křižování je v katolicismu a pravoslaví rituál, který provádí věřící zejména při vstupu do kostela, při modlitbě na určených místech při bohoslužbách. Zpravidla se doprovází slovy "Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého" a popřípadě také aklamací " ...

                                               

Potlesk

Potlesk, cizím slovem aplaus, je akustické a vizuální vyjádření kladných emocí v podobě uznání, obdivu, úcty či radosti. Vytváří se zpravidla pohybem dvou rukou, které otevřenými dlaněmi dopadají na sebe a při dopadu vytvářejí výrazný zvuk. Tato ...

                                               

Proskynéze

Proskynéze je puvodem východní ceremoniál spočívající v pokleknutí nebo až v padnutí na zem před panovníkem a políbením země. Obecněji je to akt projevení pokory před osobou vyššího sociálního statusu. Proskynéze byla rozšířena v perské říši za A ...

                                               

Pukrle

Pukrle je formální pozdrav, který používají dívky a ženy. Jde o mírný úklon se současným pokrčením kolen. Osoba, jež ho provádí, zároveň částečně nadzvedne sukně, a to oběma rukama směrem od sebe. Pukrle je zpusob, kterým dívky a ženy mužou dát n ...

                                               

Zdvižený prostředník

V západní kultuře znamená zdvižený prostředník vulgární urážlivé gesto. Provádí se tak, že se ukáže vztyčený prostředník, zatímco ostatní prsty jsou sevřené v pěst a otočené dlaní k sobě. Prostředník má symbolizovat penis a skrčené prsty po obou ...

                                               

Filatelie

Filatelie je obor zabývající se předměty filatelistického zájmu, zejména poštovními známkami, celinami, celistvostmi, otisky poštovních razítek, poštovními nálepkami, kolkovými známkami a signetami, nově také pohlednicemi. Soustřeďuje se na jejic ...

                                               

Bhútánské poštovní známky

V království Bhútán byla první poštovní známka vydána v roce 1962, kdy byla zprovozněna první silnice v zemi a otevřen první poštovní úřad v Phuntsholingu. Do té doby dopravovali zásilky pěší poslové, k úhradě poštovného se používaly od roku 1955 ...

                                               

Dějiny poštovních známek a poštovnictví v Československu

Toto je přehled dějin poštovních známek a poštovnictví v Československu. Československo byl stát ve střední Evropě, který započal svoji existenci v říjnu 1918, kdy byla vyhlášena nezávislost na Rakousko-Uhersku, a který zanikl v roce 1992. Mezi l ...

                                               

Duny

Duny je označení užívané filatelisty pro poštovní známky, které v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století vydávaly malé pouštní státy, většinou britské protektoráty na území dnešního Jemenu, Ománu a Spojených arabských emirátu. Ve své době b ...

                                               

Filatelistické album

Filatelistické album je kniha používaná filatelisty jako úložiště poštovních známek a dalších vhodných předmětu filatelistického zájmu. Je považována za základní filatelistickou pomucku k výstavním účelum.

                                               

Filatelistický atlas

Atlas obsahuje: 118 map známkových zemí rozdělený podle kontinentu seznamy známkových zemí rozdělený podle kontinentu včetně jejich měn mapová část obrazová část 4 fotografie poštovních doručovatelu ze sbírek Poštovního muzea v Praze 12 stran fot ...

                                               

FISA (filatelie)

FISA je v českém překladu Mezinárodní svaz aerofilatelistických spolku. Svaz byl založen ve Štrasburgu v roce 1960.

                                               

Frankotyp

Frankotyp je otisk výplatního razítka počítacího a razítkovacího poštovního stroje. Přesně se jedná o otisk výplatního razítka, respektive o dohodnutou výplatní značku, jež nahrazuje výplatní známku, nejčastěji poštovní známku. Tyto otisky mohou ...

                                               

Manáma (Spojené arabské emiráty)

Manáma je oáza ve Spojených arabských emirátech s severovýchodní části Arabského poloostrova. Je součástí Adžmánu. Tvoří exklávu vzdálenou přes 60 km východně od samotného Adžmánu a vklíněnou mezi území emirátu Fudžajra a Šardžá. Díky poloze na n ...

                                               

Mezinárodní filatelistická federace

Mezinárodní filatelistická federace je organizace zastřešující od roku 1926 národní filatelistické svazy. Svaz čs. filatelistických spolku byl jedním ze zakládajících členu.

                                               

Musée de La Poste

Musée de La Poste, od roku 2009 LAdresse Musée de La Poste je poštovní muzeum v Paříži. Nachází se v 15. obvodu na Boulevardu de Vaugirard. Muzeum zřízené francouzskou státní poštou La Post představuje dějiny francouzského poštovnictví a filatelie.

                                               

Nepoštovní známky

Zatímco užívání poštovních známek upravují příslušná usnesení Světové poštovní unie UPU, pak známky nepoštovní funkci ofrankování poštovních zásilek naplňovat nemohou, nejsou vydávány poštovními správami. Zastávají úlohu falzifikátu. Zásilky jimi ...

                                               

Podzimní filatelistický salon

Podzimní filatelistický salon je filatelistický veletrh v Paříži. Od roku 1947 jej každoročně v říjnu nebo listopadu pořádá Francouzská komora prodejcu a odborníku ve filatelii.

                                               

Poštovní známky a poštovní historie Rakouska

První známky rakouského císařství byly poprvé zveřejněny 1. června 1850: erb s textem KK Post-Stempel. Slovo "Rakousko" se neobjevuje, což je logické, protože vydaná série sloužila v celém rakouském císařství – de facto v celé střední Evropě: na ...

                                               

PRAGA 1988

PRAGA 1988 nebo také Světová výstava poštovních známek Praga 1988 byla mezinárodní filatelistická exibice, která se konala ve dnech 26. srpna - 4. září 1988 v Praze v Československu. Výstava se konala pod záštitou prezidenta Gustáva Husáka a FIP ...

                                               

Prusvitka

Prusvitka je ochranný prvek listin, bankovek, kolkových známek, poštovních známek i jiných dokumentu. V historii byly filigrány běžným označením jednotlivých papírových listu. Každá papírna užívala svuj vlastní filigrán a jejich výzkumem lze zjis ...

                                               

Skautská pošta

Pošta českých skautu byla kurýrní služba provozovaná v Praze skauty ze spolku Junák – český skaut v období těsně po osamostatnění Československa mezi Národním výborem a dalšími orgány nově vznikajícího státu. V rámci jejího fungování vznikly pošt ...

                                               

Svaz českých filatelistu

Svaz českých filatelistu je spolkem sdružujícím sběratele známek a dalších předmětu filatelistického zájmu a zájemce o poštovní historii. Má více než 4.000 členu v klubech, odborných společnostech a kroužcích mladých filatelistu, které pusobí v m ...

                                               

Zásobník známek

Zásobník známek je kniha používaná filatelisty jako úložiště poštovních známek a dalších vhodných předmětu filatelistického zájmu. Listy jsou opatřeny prusvitnými páskami. Obvykle se zásobník známek nazývá album, v podstatě jej lze považovat za s ...

                                               

Známková země

Pro určení známkové země není podstatné, zda země je či byla samostatná či závislá, malá či velká, s kteroukoliv formou státního zřízení, ale jen, zda země měla svou poštovní správu, své poštovní známky, své poštovní služby. Poštovní správa takov ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →