ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 17                                               

Distanční vzdělávání

Distanční vzdělávání je multimediální forma řízeného studia, která poskytuje nové vzdělávací příležitosti a podpurné vzdělávací služby pro zpravidla samostatně studující dospělé účastníky, kde hlavní odpovědnost za pruběh a výsledky vzdělávání sp ...

                                               

Doplňující pedagogické studium

Doplňující pedagogické studium spadá pod celoživotní vzdělávání. Doplňující pedagogické studium patří do formálního vzdělávání pedagogiky. Vyučuje se ve formě rekvalifikačních kurzu. Slouží k rozšíření studia pro pedagogy. Student lépe porozumí " ...

                                               

Dopravní výchova

Dopravní výchova je od roku 2013 součástí RVP ZV. Téma bezpečnosti v silničním provozu se stalo nedílnou součástí základního vzdělávání, tedy povinné školní docházky. Je považováno za nutnou součást výchovně-vzdělávacího procesu z duvodu zvýšení ...

                                               

Drezura

Drezura je obecně série cviku pro chované zvíře. Úkolem drezury je ukázat, jak spolu zvíře a člověk dokážou spolupracovat, přičemž se využívá jejich schopností.

                                               

E-learning

E-learning je vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kurzu, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia.

                                               

Edukační realita

Edukační vzdělávací realita je základní pojem pedagogické vědy. Je to jakýkoli úsek objektivní skutečnosti, v níž probíhají určité edukační procesy. Muže to být například prostředí rodiny, školy, sportovního klubu nebo podniku. Tento pojem rozšiř ...

                                               

Efekt velká ryba v malém rybníku

Velká ryba v malém rybníku je efekt zpusobující negativní vztah mezi školním prostředím a školním sebepojetím studenta. Tato teorie byla představena roku 1984 australským pedagogickým psychologem Herbert W. Marshem společně s dalšími pracovníky S ...

                                               

Elektronické podvádění

Elektronické podvádění je podvádění ve vyučování prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Elektronické podvádění lze chápat jako druh akademického podvádění, jež je stále problematickým, diskutovaným a řešeným tématem dnešních škol.

                                               

Elixír do škol

Elixír do škol, z. ú. je nezisková organizace, která od roku 2013 vytváří podmínky pro smysluplnou výuku fyziky a digitálních technologií. Prostřednictvím učitelu a regionálních center podporuje rozvoj nejen technického a přírodovědného vzděláván ...

                                               

Emil aneb O výchově

Spis byl vydán v roce 1762. Dodnes patří mezi nejčtenější a nejpopulárnější práce na toto téma. V Japonsku dokonce doporučují úřady pro rozvoj dětí a mládeže všem mateřským školám čtení Emila. Není bez zajímavosti, že některé části spisu vykazují ...

                                               

Erasmuv Evropský parlament mládeže

Erasmuv Evropský parlament mládeže je mezinárodní simulace jednání Evropského parlamentu, která je určena středoškolákum z evropských zemí. U jejího vzniku stáli v roce 2008 učitelé Erasmova gymnázia v nizozemském Rotterdamu. Jimi založená nadace ...

                                               

Escuela Moderna

La Escuela Moderna, je progresivní škola existující na začátku 20. století ve Španělsku. Byla založena roku 1901 volnomyšlenkářem Franciscem Ferrerem i Guárdiou. Jejím cílem bylo vzdělávat dělnickou třídu v racionálních a praktických věcech, a ne ...

                                               

European Teacher Education Network

European Teacher Education Network je nezisková organizace, která spojuje instituce vzdělávajících učitele v Evropě, Severní Americe a v Asii. Hlavním cílem organizace je zprostředkování vzájemné spolupráce jejích členu a sdílení zkušeností. ETEN ...

                                               

Farářská zkouška

Farářská zkouška je zkouška předepsaná církví, jejíž absolvování je jedním z předpokladu pro ustanovení do úřadu faráře. Její složení je podmíněno určitou praxí v církevní službě.

                                               

Finanční gramotnost

Finanční gramotnost je soubor znalostí a dovedností, které člověku umožňují porozumět financím a správně s nimi zacházet v ruzných životních situacích. Tento soubor ovšem není pevně definován a konkrétní definice finanční gramotnosti se ve světě ...

                                               

Formální vzdělávání

Formální vzdělávání je učení, které poskytuje vyškolený učitel záměrně systematickou formou ve školách a tudíž je vymezeno právními předpisy. Má tedy svuj vlastní řád, který přesně stanovuje, co se má učit a jaké znalosti by student měl získat. U ...

                                               

Freinetovská škola

Freinetovská škola je jedním z alternativních pedagogických směru. Zakladatel, francouzský učitel a teoretik pracovních škol Célestin Freinet 1896–1966 vypracoval koncepci, podle které se třída má vybavit ruznými pomuckami a pracovními kouty, ve ...

                                               

Funkční gramotnost

Funkční gramotnost je schopnost zvládat číst a psát během každodenních a pracovních úkolu. Taková schopnost, která nám umožňuje fungování ve všech aspektech běžného života. Její míra je dnes jedním z indikátoru pro určení úrovně společnosti.

                                               

GAMSAT

The Graduate Australian Medical School Admissions Test, známý pod zkratkou GAMSAT, je test pro výběr uchazeču o magisterské studium medicíny, stomatologie a veterinárního lékařství. Test byl vyvinut v roce 1995 Australskou radou pro výzkum vzdělá ...

                                               

Globální rozvojové vzdělávání

Globální rozvojové vzdělávání je celoživotní vzdělávací proces, který přispívá k pochopení rozdílu a podobností mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích a usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kult ...

                                               

Google Edu Groups

Google Edu Groups jsou komunity učitelu, kteří se zajímají o integraci Google služeb a dalších technologií do výuky, sledují nové trendy v oblasti vzdělávání a snaží se je předávat dalším učitelum a široké veřejnosti ve formě online a offline set ...

                                               

Gramotnost

Obecným odborným vymezením gramotnosti je "schopnost převádět komunikaci z jednoho systému do jiného". Tedy znalost kódování. Souvisí nejen se znalostí základních kódu, ale i se znalostí gramatických principu. Základní první gramotností je schopn ...

                                               

Heutagogika

Heutagogika je pojem, který vytvořili Stewart Hase a Chris Kenyon z australské Southern Cross University a je rovněž nazýván "učení definované žákem". Pojem vznikl spojením řeckých výrazu "ago" a "heurista". Základní zásada tohoto postupu stanoví ...

                                               

Informální učení

Informální učení je získávání dovedností a schopností z každodenních aktivit běžného života, činností v práci, ve volném čase atd. Jde o sebevzdělávání. Jde o neorganizované, nesystematické a institucionálně nekoordinované vzdělávání. Občas se ml ...

                                               

Informatické myšlení

Informatické myšlení je zpusob myšlení, který se zaměřuje na popis problému, jeho analýzu a hledání efektivních řešení. Nabízí sadu nástroju a postupu, které mužeme uplatňovat v ruzných situacích. Informatické myšlení muže být též definováno jako ...

                                               

Institut informačního designu

Český institut informačního designu pusobil v letech 1990–2015. Vedle specializovaných grafických designéru včetně pedagogu sdružoval zejména vědce z oblasti vizuální komunikace, psychologie, ergonomie a sociologie. Jeho pusobení se tedy blížilo ...

                                               

Institut pro sociální a ekonomické analýzy

Institut pro sociální a ekonomické analýzy je sdružení odborníku založené v roce 2002. Výzkumnými projekty, publikacemi a konferencemi pokrývá řadu klíčových sociálně-ekonomických oblastí: vzdělávání, konkurenceschopnost, veřejné finance, penzijn ...

                                               

Interkulturní komunikace

Interkulturní komunikace a školení je jedním z témat interkulturní psychologie a pedagogiky. Označuje procesy interakce a sdělování v takových situacích, kdy jsou komunikujícími příslušníci jazykově či kulturně rozdílných národu, etnik, ras nebo ...

                                               

Interkulturní vzdělávání

Interkulturní vzdělávání je vzdělávací proces, který zprostředkovává jednak poznání vlastního kulturního zakotvení, jednak porozumění kulturám odlišným. Vede k chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a otevírá cestu k porozumění ruzným ...

                                               

International Standard Classification of Education

International Standard Classification of Education je klasifikace vzdělávání schválená UNESCO v roce 1976. Patří do rodiny ekonomických a sociálních klasifikací Organizace spojených národu OSN. Klasifikace ISCED zařazuje vzdělávací programy podle ...

                                               

Jedenáctiletá střední škola

Jedenáctiletá střední škola, hovorově též nazývaná jedenáctiletka, byl od roku 1953 druh školy, který poskytoval vyšší všeobecné vzdělání s maturitou a připravoval ke studiu na vysokých školách.

                                               

Jedličkuv ústav

Jedličkuv ústav a školy v Praze je nejstarší české zařízení pro děti a mládež s tělesným postižením, které se dodnes věnuje vzdělávání, rehabilitaci, sociálním službám, komplexnímu rozvoji dovedností, využití tvurčího potenciálu a zlepšení kvalit ...

                                               

JK Education

JK Education, s.r.o. je česká společnost se sídlem v Praze. Spoluzaložil ji Ondřej Kania v roce 2013. Její centrála se nachází na Svatoslavově ulici. Skupina se zabývá vzděláváním v České republice.

                                               

Katedrální škola

Katedrální školy, též biskupské či klášterní školy byly středověké vzdělávací instituce, pusobící v mnoha evropských městech, zejména mezi 6. a 12. stoletím. Byly zakládány zejména při opatstvích, klášterech a katedrálách a vedli je zpravidla mni ...

                                               

Kirkpatrickuv model

Kirkpatrickuv model hodnotí předně vzdělávání zaměstnancu. Byl vytvořen Donaldem Kirkpatrickem v padesátých letech dvacátého století. Na začátku stojí otázka: "Vzhledem k analýze vzdělávacích potřeb, jaké chování by mělo být tréninkem změněno tak ...

                                               

Kofoedova škola

Kofoedovy školy jsou neziskové organizace celoživotního vzdělávání věnující se sociální práci s dospělými lidmi v nepříznivé životní situaci podle sociálně-pedagogického principu "pomoc k svépomoci". První Kofoedovu školu založil v roce 1928 v dá ...

                                               

Kolokvium

Kolokvium muže být Společná rozmluva, rozhovor. Ústní zkouška na vysoké škole Shromáždění odborníku k určité otázce problematice

                                               

Konektivizmus

Konektivizmus "teorie učení v digitálním věku" byla vyvinuta George Siemensem a Stephenem Dowensem na základě jejich analýzy nedostatku dosavadních teorií učení vycházejících z behaviorismu, kognitivizmu a konstruktivizmu. Tyto starší přístupy po ...

                                               

Kvadrivium

Kvadrivium na středověkých univerzitách byla druhá, vyšší, část sedmi svobodných umění. Skládalo se ze čtyř předmětu nebo umění: aritmetiky, geometrie, hudby a astronomie. Následovalo po předchozím zvládnutí oboru trivia, totiž gramatiky, dialekt ...

                                               

Lekce

Lekce je označení pro úsek času či textu, který slouží k předávání nějaké zkušenosti nebo znalosti. Slovo pochází z latinského lectio - předčítat. Puvodně se jednalo o čtení z evangelií. Výňatkum z evangelií a epištol potřebných pro církevní obřa ...

                                               

Letní škola moderních učitelu

Letní škola moderních učitelu je vzdělávací akce určená učitelum, zástupcum vedení škol i správcum školních sítí. Koná se každoročně v obci Žítková. Akci pořádá společnost Microsoft pod záštitou Zlínského kraje. Každý účastník obdrží certifikát o ...

                                               

M-learning

M-learning znamená učení se prostřednictvím mobilních zařízení. Jedná se o jakoukoli podobu či formu učení odehrávající se v on-line prostředí prostřednictvím mobilních zařízení jako jsou mobilní telefony, tablety, notebooky, kapesní počítače nap ...

                                               

Maskil (časopis)

Maskil je věstník, který vydává pražská židovská liberální kongregace Bejt Simcha - přidružený člen Federace židovských obcí České republiky. Časopis ale není věstníkem této kongregace. Maskil vychází měsíčně za podpory Ministerstva kultury České ...

                                               

Massive open online course

Massive open online course je označení vzdělávacích kurzu s neomezeným počtem účastníku, ke kterým se přistupuje pomocí webu. Tento druh distančního neformálního vzdělávání vychází z myšlenek konektivizmu. MOOC je založen na principu sdílení a vo ...

                                               

Metoda Michela Thomase

Metoda Michela Thomase je originální metoda rozvinutá Michelem Thomasem pro výuku jazyku. Thomas tvrdil, že jeho studenti budou v konverzaci relativně zdatní již po několika dnech studia. Thomas byl najat Raquel Welchovou, Barbrou Streisandovou, ...

                                               

Mezigenerační učení

Mezigenerační učení je proces, jehož prostřednictvím získávají jedinci všeho věku dovednosti a znalosti, ale také postoje a hodnoty, a to z každodenních zkušeností, ze všech dostupných zdroju a všemi zpusoby v jejich vlastních, žitých světech. Me ...

                                               

Mezinárodní den studentstva

Mezinárodní den studentstva, někdy též Světový den studentstva, je připomínkou tragických událostí, k nimž došlo v období od 28. října do 17. listopadu 1939 v tehdejším Protektorátě Čechy a Morava. Byl vyhlášen v roce 1941 v Londýně při příležito ...

                                               

Mladí diplomaté

Mladí diplomaté jsou zájmový spolek založený z iniciativy studentu středních a vysokých škol. Spolek pořádá edukativní projekty v oblasti diplomacie a mezinárodní politiky. Spolek byl založen dne 3. února 2016.

                                               

Mnemotechnická pomucka

Mnemotechnická pomucka je slovní či grafická konstrukce podporující zapamatování nebo zpracování informace mozkem pomocí přidružení představ či jiných informací. Často se užívá k zapamatování seznamu. Několik slov nebo věta, v níž počáteční písme ...

                                               

Moc ve školní třídě

Moc je v sociálních vědách často definována jako potenciál ovlivňovat postoje, hodnoty a jednání jiné osoby nebo skupiny osob. Moc je v pedagogických vědách chápána jako neutrální pojem. Moc ve školní třídě je tedy chápána jako ovlivňování postoj ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →