ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 166                                               

Generující matice

Generující matice je v teorii kódování bází lineárního kódu, generující všechna možná kódová slova. Označíme-li matici G a lineární kód C, pak w = c G kde w je určité kódové slovo z C, c je řádkový vektor a mezi w a c existuje bijekce. Generující ...

                                               

Golombovo kódování

Golombovo kódování je bezeztrátová kompresní metoda patřící do skupiny kódu vynalezených Solomonem W. Golombem v 60. letech. Pro takové abecedy, které mají geometrické rozdělení pravděpodobnosti, bude Golombovo kódování optimální a bude tvořit pr ...

                                               

Hammingova váha

Hammingova váha, pojmenovaná po Richardu Hammingovi, je pojem používaný zejména v teorii kódování, kryptografii a teorii informace a obecněji v jejich aplikacích v rámci informatiky. Je definována pro řetězce nad danou abecedou s nulou jako počet ...

                                               

Hamminguv kód

Hamminguv kód, pojmenovaný po Richardu Hammingovi, je lineární kód použiváný v oblasti telekomunikací pro detekci až dvou chybných bitu nebo pro opravu jednoho chybného bitu. Základem je Hamminguv kód, ale lze jej zobecnit i na jiné počty datovýc ...

                                               

Kontrolní matice

Kontrolní matice lineárního kódu C je v teorii kódování generující maticí jeho duálního kódu. Označíme-li kontrolní matici jako H, pak platí, že kódové slovo reprezentované vektorem c náleží ke kódu C právě tehdy, když H T c= 0. Řádky kontrolní m ...

                                               

Konvoluční kód

Konvoluční kód je samoopravný kód používaný v telekomunikacích, u kterého Každý m -bitový informační symbol každý m -bitový řetězec je zakódován pomocí n -bitového symbolu, kde m / n je poměr kódu n ≥ m a Transformace je funkce posledních k infor ...

                                               

Lineární kód

Lineární kód je v teorii kódování typem blokového kódu používaným metodami pro detekci a opravu chyb. Lineární kódy umožňují realizaci efektivnějších algoritmu pro kódování a dekódování než jiné kódy.

                                               

Nízkohustotní kód s kontrolou parity

Nízkohustotní kód s kontrolou parity je v teorii informace lineární samoopravný kód, který umožňuje přenášet zprávy zarušeným přenosovým kanálem. LDPC se konstruují pomocí řídkého Tannerova grafu. LDPC patří mezi kódy s výkoností blízkou kapacitě ...

                                               

Paritní bit

Paritní bit je redundantní bit přidaný k datovému slovu a obsahuje paritní informaci o počtu jedničkových bitu ve slově. Paritní bit je určen k jednoduché detekci chyby ve slově. Pomocí paritního bitu lze detekovat lichý počet chyb ve slově. Pari ...

                                               

Reedovy–Solomonovy kódy

Reedovy–Solomonovy kódy jsou v teorii kódování nebinární cyklické samoopravné kódy vymyšlené Irvingem Reedem a Gustavem Solomonem. Popsali systematickou metodu vytváření kódu, které mohou detekovat více náhodných chyb. Přidáním t kontrolních písm ...

                                               

Unární kódování

Unární kódování je kódování, které zakóduje přirozené číslo n pomocí n po sobě následujících jedniček a jednou nulou nebo jako n − 1 po sobě následujících jedniček následovaných jednou nulou. Například 5 je reprezentována 111110 nebo 11110. Někte ...

                                               

Zúžení kódu

Zúžení kódu je v teorii kódování postup odstraňování některých paritních bitu po zakódování samoopravným kódem. Výsledek je podobný, jako kdyby byl použit samoopravný kód s vyšším kódovacím poměrem. Zúžení kódu však umožňuje použít stejný dekodér ...

                                               

Zkratka

Zkratka je ustálený zpusob zkrácení slova nebo sousloví. Nejčastěji se zkratky používají pro zápis často užívaných slov či ustálených spojení nebo pro zkrácení zápisu víceslovných názvu institucí, dokumentu, odborných termínu apod.

                                               

Akronym

Akronym či akronymum je druh zkratky, která nebývá – na rozdíl od běžných zkratek – hláskována, a lze ji tedy přečíst jako jedno slovo, potažmo i skloňovat. Stejně jako ostatní zkratky vzniká zpravidla spojením počátečních písmen několika slov. A ...

                                               

Rekurzivní zkratka

Rekurzivní zkratka je zvláštní druh zkratky, která je zkonstruována tak, že v jejím plném znění se opět vyskytuje puvodní zkratka. Mnoho rekurzivních zkratek jsou tzv. backronymy – měly puvodně jiný význam a teprve později jim byla připsána forma ...

                                               

0G

0G je zkratka pro v podstatě 0. generaci bezdrátové telefonní technologie mobilního telefonu. Byl to ovšem standard používaný v radiotelefonu, který někteří lidé měli ve svém automobilu před vynalezením mobilního telefonu. Jednou z používaných te ...

                                               

1G

1G je v telekomunikacích zkratka pro analogové bezdrátové mobilní sítě. Mezi tyto standardy patří NMT používaný Česku, ve skandinávských zemích, východní Evropě a v Rusku. Dalším standardem je AMPS, používaný převážně ve Spojených státech. Nástup ...

                                               

2D

2D či 2−D je zkratka výrazu "dvoudimenzionální", "dvourozměrný" a označuje svět, který je možné popsat dvěma rozměry; předměty ve dvourozměrném světě mají obsah a např. délku a šířku, avšak nemají objem. 2D obrazec je ten, jehož body se nacházejí ...

                                               

2G

2G je zkratka pro 2. generaci bezdrátové telefonní technologie mobilního telefonu. GSM 2G je schopen přenášet data, SMS, digitální hlasový hovor, či ostatní základní pomocná data, jako např. datum a čas. Služby 2G byly v USA často uvedeny jako Pe ...

                                               

3D

3D či 3-D je zkratka výrazu "trojdimenzionální", "trojrozměrný" a označuje svět, který je možné popsat třemi rozměry ; předměty ve trojrozměrném světě mají objem. Zkratka 3D často označuje techniky používané pro zobrazení či prohlížení zdánlivě t ...

                                               

3G

3G je zkratka označující mobilní zařízení a mobilní sítě podle vyhovující standardu International Mobile Telecommunications-2000 vydaného unií ITU. Standard 3G nabízí možnost bezdrátového přenosu hlasu a dat pro přístup k Internetu), videotelefon ...

                                               

3GPP

The 3rd Generation Partnership Project – Partnerský projekt třetí generace je dohoda o spolupráci v oblasti mobilních komunikací uzavřená v prosinci roku 1998. Cílem 3GPP bylo vyvinout síť třetí generace 3G mobilních telefonu v rozsahu projektu I ...

                                               

5G

5G je telekomunikační standard mobilní sítě, který technicky navazuje na standard 4G. Hlavním přínosem nové technologie je významné, přibližně desetinásobné zvýšení přenosové rychlosti a podstatné snížení doby odezvy oproti standardu 4G, což má k ...

                                               

A

A je první písmeno většiny abeced, latinské i české abecedy. Je to samohláska. Podoba písmene pochází ze starověkých pasteveckých kultu. Z puvodního piktogramu býčí hlavy se v protosinajském písmu vyvinula stylizovaná podoba trojúhelníku postaven ...

                                               

A-29

A-29 − označení užívané ozbrojenými silami Brazílie a USA pro lehký bojový letoun Embraer EMB 314 Super Tucano A-29 − jedno z označení užívaných v době druhé světové války United States Army Air Forces pro Lockheed Hudson Aero A-29 − českoslovens ...

                                               

A-40

                                               

A310

                                               

AAAS

Zkratka AAAS muže znamenat: Americká akademie umění a věd American Academy of Arts and Sciences Americká asociace pro rozvoj vědy American Association for the Advancement of Science

                                               

AATW

                                               

AB

Aktiebolag – švédské označení pro akciovou společnost Matrix AB – český film o Andreji Babišovi Absces – absces, zpusobený injekcí švédská zkratka pro Aktiebolaget – neboli akciová společnost Alberta – poštovní kód kanadské provincie jedna z krev ...

                                               

ABDACOM

Americko-britsko-nizozemsko-australské velení Command), kódový název ABDACOM, bylo vrchní velení všech spojeneckých sil v oblasti jihovýchodní Asie na počátku roku 1942. Hlavním cílem společného velení, vedeného generálem Sirem Archibaldem Wavell ...

                                               

ACFM

Zkratka ACFM muže znamenat: PostScriptový font společnosti Adobe Systems – Anglicky Adobe Composite Font Metrics. Poradní výbor pro řízení rybolovu – Anglicky Advisory Committee on Fishery Management.

                                               

ACOT

Zkratka ACOT má více významu ACOT11, ACOT12, ACOT2, ACOT4, ACOT7, ACOT8 – lidské geny Acyl-CoA thioesterase Apple Classrooms of Tomorrow – výzkumný projekt firmy Apple pro spolupráci se školami

                                               

ACTS

Zkratka ACTS má několik významu. ACTS Nederland – železniční dopravce pusobící v Nizozemsku ACTS přepravní systém zkratka z německého Abroll-Container-Transport-System – přepravní systém pro kombinovanou dopravu silnice–železnice Advanced Crew Tr ...

                                               

Aden (rozcestník)

Aden je přístavní město v Jemenu. Muže také odkazovat na odvozené zeměpisné a politické pojmy: Aden stát – zaniklý stát, člen Federace jihoarabských emirátu, nástupce Adenské kolonie Adenský záliv – záliv Arabského moře mezi pobřežím Arabského a ...

                                               

AEIOU

AEIOU či A.E.I.O.U. je zkratka, jež jako svou osobní devizu používal na listinách, knihách, mobiliáři i budovách rakouský vévoda a římskoněmecký císař Fridrich III. Habsburský. Její výklad není jednoznačný, kromě nejznámějších interpretací existu ...

                                               

AES

Zkratka AES muže znamenat: AES Corporation – mezinárodní energetická společnost Advanced Encryption Standard – standard šifrování v informatice Atomová emisní spektrometrie – metoda analytické chemie

                                               

AFO

                                               

AGP

AGP je v informačních technologiích speciální patice pro připojení grafické karty. Nejedná se v pravém slova smyslu o sběrnici, protože do AGP lze připojit pouze jedno zařízení.

                                               

AGV

AGV je označení pro vysokorychlostní vlaky pro přepravu cestujících vyráběné společností ALSTOM, které jsou nástupci vysokorychlostních vlaku TGV. Vlaky AGV jsou elektricky poháněná vozidla, pohybující se po kolejích normálního rozchodu. Pohonný ...

                                               

Aigrette

Aigrette muže být: předmět: aigrette – chochol, ozdoba účesu, klobouku nebo přilby plavidlo: Classe aigrette – třída francouzských válečných ponorek, vyráběných v letech 1904–1919 LAigrette – francouzská válečná loď se 30–34 děly, fregata z let 1 ...

                                               

Akia (rozcestník)

Akia nebo AKIA muže znamenat: Aircraft Kit Industry Association – americká společnost se zkratkou AKIA Akia ostrov v Kujallequ – ostruvek v kraji Kujalleq Akia – zaniklá farma v kraji Kujalleq v Grónsku Saattup Akia – hora v Grónsku Wikstrémie še ...

                                               

Aksu

Aksu zdrojnice Tarimu – řeka v Kyrgyzstánu a v Číně, pojmenování dolního toku řeky Sarydžaz, zdrojnice řeky Tarim Aksu zdrojnice Isfary – horní tok řeky Isfary ústící do Syrdarji Aksu přítok Arysu – řeka v Jihokazašské oblasti v Kazachstánu, přít ...

                                               

AMBA

AMBA muže být: Association of MBAs – akreditační organizace v oblasti obchodního vzdělávání Advanced Microcontroller Bus Architecture – druh počítačové sběrnice

                                               

Ano

Ano nebo ANO má více významu: ANO – ICAO kód letiště Airnorth v Austrálii Ano město – město v Etiopii ano – český souhlas částice zkratka ANO – Armáda národního odporu ANO – Aliancia nového občana ANO – zkratka českého politického hnutí ANO 2011 ...

                                               

Ant

Ant nebo ANT muže znamenat: Ant Souhvězdí Vývěvy – latinská zkratka souhvězdí Ant řeka – řeka v Anglii, přítok Bure Apache Ant – nástroj pro sestavování softwarových aplikací Ant Group – čínská společnost služeb v oblastí finančních technologií A ...

                                               

AOC

AOC muže označovat: Airline Operators Committee, grémium všech leteckých společností činných v rámci jednoho letiště Alexandria Ocasio-Cortezová, americká politička Architekt Kapitolu angl. Architect of Capitol, úřad v USA Australian Olympic Comm ...

                                               

APC

APC muže být: Biologie adenomatosis polyposis coli – gen účastnící se regulace buněčného dělení, tumor-supresorový antigen prezentující buňka – buňka vystavující antigeny na svém povrchu anafázi podporující komplex – bílkovinný komplex ovládající ...

                                               

APS

APS je zkratka, která muže znamenat: Artificial Pancreas System – systém umělé slinivky kombinující kontinuální senzor glykemie, inzulinovou pumpu a jejich softwarové propojení např. pomocí mobilní aplikace Advanced Planning and Scheduling – česk ...

                                               

APUeN

APUeN neboli Asociace poskytovatelu a uživatelu elektronických nástroju pro výběrová řízení a elektronické aukce je česká a slovenská nevládní nezisková organizace. Česká APUeN byla založena roku 2009 a slovenská v roce 2012. Účelem profesního ob ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →