ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 165                                               

Standard-definition television

Standard-definition television je televizní systém, který zahrnuje standardy PAL a NTSC. Očekává se, že SDTV bude postupně nahrazováno HDTV. V SDTV je šířeno pozemské analogové vysílání a všeobecné digitální vysílání.

                                               

Televizní zkušební obrazec

Televizní zkušební obrazec je obraz složený z geometrických tvaru ruzných barev, který slouží k nastavení televizní kamery, TV monitoru a televizního přijímače. Pomocí obrazce se kontroluje rozlišovací schopnost vodorovného i svislého rozkladu ob ...

                                               

Kódování MLT-3

Kódování MLT-3 je linkový kód používající tři napěťové úrovně. Díky tomu emituje méně elektromagnetického rušení a vyžaduje menší šířku pásma než většina jiných binárních nebo ternárních rozhraní, která pracují se stejnou přenosovou rychlostí, co ...

                                               

NRZI

Linkový kód NRZI přiřazuje jedné logické hodnotě signál beze změny stavu a druhé logické hodnotě signál se změnou stavu. Z toho plyne nezávislost na polaritě signálu: přepólování přenosové linky nemění bitovou posloupnost. Proto je kódování NRZI ...

                                               

Run length limited

Run length limited je linkový kód používaný pro přenos libovolných dat komunikačním kanálem s omezenou šířkou pásma. Používá se v telekomunikacích a v systémech pro ukládání dat, u kterých se pohybuje médium vuči pevné záznamové hlavě. Označení R ...

                                               

Písmo

Písmo se používá na vizuální zápis jazyka standardizovanými symboly. Nejstarší typy písma jsou piktogramy nebo ideogramy. Většina písem muže být rozdělena do 3 kategorií: logografické, sylabické a alfabetické. Obecné slovo pro symboly v písmu je ...

                                               

Abecední řazení

V ruzných seznamech, slovnících, encyklopediích apod. je potřeba řadit textové řetězce. K tomu se zpravidla používá abecední řazení, tzn. řazení textu založené na tradičním uspořádání příslušné abecedy. Pořadí písmen v abecedě zpravidla nemá žádn ...

                                               

Ampersand

Ampersand neboli et je anglický resp. latinský název pro symbol &, logogram, používaný ve významu souřadicí spojky "a". Vlastní český název nemá a užívají se oba cizojazyčné.

                                               

Anotace

Anotace znamená pomocnou nebo dodatečnou, obvykle písemnou informaci, přidanou k nějakému dokumentu a vztahující se k němu.

                                               

ASCII art

ASCII art je výtvarné umění, které pracuje s počítačovým textem jako s výtvarným médiem. Obrázky, které tvoří, se skládají ze znaku kódu ASCII. ASCII art je možné vytvořit jakýmkoli textovým editorem a většinou je potřeba ho zobrazit neproporcion ...

                                               

Autogram

Autogram je vlastnoruční podpis osobnosti. Pojem se používá ve sběratelství pro odlišení podpisu určitých osobností od všeobecného významu slova podpis. Od pojmu autogram se liší pojem autograf neboli rukopis, který znamená vlastnoruční text naps ...

                                               

Bustrofédon

Bustrofédon je zpusob psaní, vyskytující se v některých starých nápisech. Zatímco dnes se píše latinka zleva doprava a jiná písma, např. hebrejské písmo zprava doleva, při bustrofédonu se píše vždy jeden řádek zleva doprava a druhý řádek naopak, ...

                                               

CAPTCHA

CAPTCHA je Turinguv test, který se na webu používá ve snaze automaticky odlišit skutečné uživatele od robotu. CAPTCHA je akronym pro "c ompletely a utomated p ublic T uring test to tell c omputers and h umans a part", tedy "plně automatický veřej ...

                                               

Emodži

Emodži je znak v textu, který představuje ideogram nebo smajlík. Emodži jsou oblíbené zejména v elektronických zprávách nebo na webových stránkách. Znaky jsou používány podobně jako ASCII emotikony nebo kaomodži, ale poskytují širší škálu využití ...

                                               

Emotikon

Emotikon je text připomínající tvarem a seskupením znaku výraz tváře, který vyjadřuje pisatelovu náladu, postoj či emoce. Obvykle je složený z interpunkčních a speciálních znaku, písmen nebo číslic. Jde o speciální formu ASCII artu, jejíž význam ...

                                               

Epigrafika

Epigrafika je věda o nápisech. Zabývá se nápisem komplexně, sbírá je, interpretuje a zpřístupňuje. Profiluje se jako samostatná historická disciplína případně pomocná věda historická. Pro epigrafiku je specifické, že pracuje s textem zapsaným pri ...

                                               

FE-Schrift

FE-Schrift, zkratka z německého F älschungs e rschwerende Schrift, je písmo používané na státních poznávacích značkách vozidel registrovaných v Německu od listopadu 2000. V porovnání s dříve používaným typem písma podle normy DIN 1451 už není mož ...

                                               

Glyf

Glyf je v lingvistice a typografii grafická realizace podoby grafému. Jeho vytvářením vzniká např. písmo. Kořen "glyf" se užívá ve složených slovech pro označení písem, které jsou založeny zejména na piktogramech.

                                               

Grafém

V lingvistice a typografii je grafém nejmenší, dále už nedělitelná jednotka psaného jazyka. Grafémy zahrnují písmena abecedy, znaky či piktogramy znakového písma, číslice a interpunkční a jiná znaménka. Pokud jazyk používá fonetický pravopis, je ...

                                               

Hanča

Hanča, též handža, je korejský název pro čínské znaky. Přesněji řečeno, jsou to ty čínské znaky, které byly včleněny do korejského jazyka, přičemž puvodní "čínská" výslovnost se přizpusobila korejskému fonologickému systému.

                                               

Kaomodži

Kaomodži je japonská variace na emotikony, kterou lze číst ve svislé poloze namísto vodorovné a není proto potřeba naklánět hlavu. Jsou inspirovány uměním manga, pro člověka pocházejícího z kulturního prostředí západního světa tak nemusejí být po ...

                                               

Logogram

Logogram je grafém označující morfém či slovo; typickým logogramem je např. čínský znak. K největším nevýhodám logogramu patří to, že k vyjádření slovní zásoby nějakého jazyka je potřeba obrovské množství logogramu. Příklad moderních velmi rozšíř ...

                                               

Majuskule

Majuskule, tradičně, zejména v paleografii, také majuskula, je puvodní forma písmen, která se objevila kolem 3. století př. n. l. Opakem jsou minuskule. V paleografii se majuskule definují jako znaky, které lze zapsat zpravidla mezi dvě linky psa ...

                                               

Mayská dvacítková soustava

Mayové ve své početní soustavě, která byla dvacítková, používali poziční zápis, kdy číslice jednotlivých řádu psali nad sebe. Dvacítkovou soustavu ale používali i Aztékové a dodnes ji používají i Inuité. Mayové nebo jejich předchudci Olmékové nez ...

                                               

Mezinárodní fonetická asociace

Mezinárodní fonetická asociace je organizace, která podporuje vědecké zkoumání fonetiky a veškeré praktické uplatnění této vědy. Největší přínos pro fonetiku má Mezinárodní fonetická abeceda, norma zápisu fonetiky, hlásek všech jazyku. Zkratka pr ...

                                               

Mikmacké hieroglyfy

Mikmacké hieroglyfy, mikmacké hieroglyfické písmo, mikmacké písmo bylo písmo a mnemotechnická pomucka užívaná Mikmaky, prvním národem na východním pobřeží Kanady. Jako písmo užívané pro zápis mikmačtiny je doloženo v období 17. až 19. století. Hi ...

                                               

Monogram

Monogram znamená zkratku vlastního jména, často dekorativně graficky upravenou. Puvodně se monogramem rozumělo jediné písmeno, později se objevují ozdobně komponované monogramy ze dvou nebo i více písmen, které krátce označují puvodce listiny, um ...

                                               

Nápis

Nápis je text vyvedený na stabilním nositeli. Definice při snaze ji konkretizovat poněkud kolísá – problematikou nápisu se zabývá věda epigrafika. Většinou se u textu, aby měl charakter nápisu, předpokládá, že vznikl na stabilním nositeli a není ...

                                               

Parafa

Parafa je zkrácený či zjednodušený podpis nějaké osoby, pro nějž se používá také odborný termín podpisová značka. Slovy parafa či parafování je někdy označován také předběžný podpis státníku pod nějaký významný dokument, který bude následně pozdě ...

                                               

Pazigrafie

Pazigrafie je mezinárodně uznávané znakové písmo, jemuž muže porozumět příslušník téměř kteréhokoliv jazyka. Často se to daří zejména v odborných kruzích. Skládá se ze znaku - symbolu, které přijaly ruzné národy. Pojmenování pochází z řeckého pas ...

                                               

Písmeno

Písmeno, případně litera z latinského littera, je jednotlivý písmový znak konkrétní abecedy odpovídající určité hlásce. Souhlásková písma mají písmena jen pro souhlásky, chybí písmena pro samohlásky. V písmu se kromě písmen používají i další znak ...

                                               

Písmová osnova

Písmovou osnovu tvoří pomyslná soustava vodorovných linií, odborně zvaných dotažnic. Tyto dotažnice jsou duležité při tvorbě písma. Určují totiž výškové proporce kresby písma a umístění akcentu.

                                               

Písmoznalectví

Písmoznalectví neboli grafognózie nebo také expertiza ručního písma je znalecký obor zabývající se zkoumáním a porovnáváním písemných projevu za účelem potvrzení nebo vyvrácení identity pisatele. Je jednou z nejstarších forenzních disciplín. Ty p ...

                                               

Podpis

Podpis je ručně psané a často stylizované vypsání jména nebo jiného identifikačního znaku osoby, která podpis napsala. Zkrácený podpis osoby se nazývá parafa.

                                               

Psací písmo

Psací písmo je písmo uzpusobené plynulému psaní textu rukou pomocí psací potřeby na papír nebo jiný podobný materiál. Barokní a moderní psací písmo je charakteristické tím, že jednotlivá písmena ve slově jsou navzájem spojena, před barokem se vša ...

                                               

Rébus

Rébus je označení hádanky ve formě šifrovaného zápisu, kde všechna nebo některá slova, slovní kmeny anebo jiné skupiny písmen jsou nahrazeny obrázkem, popřípadě vzájemnou polohou obrázku či obrázku a textu atd. Jako jazyková hříčka muže rébus vyu ...

                                               

Rodina písma

Rodina písma je v typografii skupina řezu odvozených z jednoho typu písma. Řez písma je kresebná varianta základního typu písma. Těchto kresebných variant se používá pro vyznačování slova nebo i delšího textu. Je to např. tučné písmo nebo kurziva ...

                                               

Rukopis

Rukopis je v knihovnictví jakýkoliv dokument psaný rukou, tedy nikoliv vytištěný nebo reprodukovaný jiným zpusobem. Termín muže označovat také sdělení, které je zaznamenané rukou jinak než psaním, například nápisy vydlabané na tvrdém materiálu, n ...

                                               

Slovo

Slovo je skupina hlásek tvořící ustálený celek a mající určitý ustálený význam, je označované za jednotku slovní zásoby. Ve starším výkladu zpravidla uskupení hlásek ve věcném nebo mluvnickém významu a také jednotlivá hláska, například citoslovce ...

                                               

Směr psaní

Směr psaní je údaj vyjadřující pořadí znaku na psacím podkladu. text psaný jedním řádkem zleva doprava a druhým řádkem naopak se nazývá bustrofédon v řádcích zprava doleva – hebrejské písmo, arabské písmo, archaická latinka ve sloupcích shora dol ...

                                               

Souhláskové písmo

Souhláskové nebo konsonantické písmo je typ písma, v němž se písmeny vyjadřují pouze souhlásky. Mezi jazyky, na jejichž zápis se používá souhláskové písmo, patří arabština, hebrejština, aramejština, perština a avestština. Samohláskový zvuk v souh ...

                                               

Vinčanské znaky

Vinčanské znaky je označení pro systém znaku nalezených na artefaktech archeologické kultury Vinča. Kultura se nazývá podle telového sídla Vinča-Belo Brdo blízko Bělehradu, nicméně artefakty této kultury byly nalezeny v Řecku, Bulharsku, Rumunsku ...

                                               

Vynález písma

Vznik, resp. vynález písma se datuje někdy před 5000 lety. Vznikem písma také skončil dlouhý pravěk, který trval miliony let, a začala nová doba – starověk. Tvrdí se, že první písma mohla vzniknout v tehdejších říších, jako byly například Egypt, ...

                                               

Znak (písmo)

Znaky jsou rozlišovány podle jejich významu na čínské znaky, užívané v čínských jazycích, ale také převzaté do jiných východoasijských jazyku, smajlíky, slabičné znaky – japonské, korejské a podobně znaky s významem slabik, zpravidla asi 100 až 2 ...

                                               

Znakopis

Znakopis, mezinárodní název SignWriting je notační systém, umožňující zápis znakových jazyku. Systém je vizuálně-ikonický a umožňuje zaznamenat znakový jazyk s jeho simultánní povahou. To znamená, že jednotlivé symboly se nezapisují lineárně jako ...

                                               

Zrcadlové písmo

Zrcadlové písmo je písmo zrcadlově převrácené oproti písmu normálnímu, což znamená, že v zrcadle se naopak zobrazuje normálně. V historii bylo občas použito jako velice jednoduchý zpusob šifrování, dnes se k tomuto účelu používá nanejvýš v dětský ...

                                               

IBATIS

iBATIS je aplikační framework, který usnadňuje mapování mezi SQL databázemi a objekty v Javě.NET a Ruby on Rails. V Javě jsou těmito objekty jednoduché POJO. Mapování je odděleno od aplikační logiky tím, že se veškeré SQL dotazy ukládají do XML s ...

                                               

Kaskádové styly

Kaskádové styly je v informatice jazyk pro popis zpusobu zobrazení elementu na stránkách napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML. Jazyk byl navržen standardizační organizací W3C, autorem prvotního návrhu byl Håkon Wium Lie. Byly vydány CSS1, CS ...

                                               

Lokální proměnná

V programování je lokální proměnná označení pro proměnnou, jejíž oblast platnosti je omezena na určitou proceduru, funkci nebo blok. Reference na proměnnou deklarovanou ve funkci nebo bloku programu přepíše viditelnost proměnné se stejným jménem ...

                                               

SPARQL

SPARQL je sémantický dotazovací jazyk pro data uchovaná ve formátu RDF. Byl standardizován pracovní skupinou DAWG, která je součástí konsorcia W3C, a je uznáván jako klíčová technologie sémantického webu. SPARQL 1.0 se stal konečným doporučením k ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →