ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 164                                               

RYB

RYB je historický model subtraktivního míchání barev a je běžně používanou sadou základních barev. Je primárně používán při výuce umění a počítačové grafiky. RYB předcházelo moderní vědecké teorii barev, která stanovila, že azurová cyan, purpurov ...

                                               

SRGB

sRGB je standardní RGB barevný prostor vytvořený ve spolupráci HP a Microsoft pro použití na monitoru, tiskárnách a Internetu. Puvodně byl čistě pragmaticky sestaven v roce 1995 Ralfem Kuronem z FOGRA ve spojení s ICC. Je podporovaný W3C, Exif, I ...

                                               

Stužka

Fyzikální princip barevné fotografie poprvé předvedl James Clerk Maxwell v Londýně 17. května 1861. Bylo to během přednášky o vlastnostech barevného vidění v londýnském Royal Institution. Promítl na plátno současně tři černobílé snímky barevné st ...

                                               

YCbCr

YCbCr nebo YCbCr patří do rodiny barevného modelu, používá se u videa a nebo u digitální fotografie. Y je řazen do luminance komponentu a Cb s Cr jsou modrý a červený chrominanční komponent. Náplní Y je odlišení luminance. YCbCr je často zaměňová ...

                                               

YIQ

YIQ je barevný model používaný v NTSC barevném TV signálu, používaný převážně v Severní a Střední Americe, a také v Japonsku. Ve Spojených státech je v současné době platné federální nařízení o analogovém vysílání přenášeném éterem. Zde je přilož ...

                                               

YPbPr

YPbPr nebo YPbPr, také psaný jako YP B P R, je barevný prostor používaný ve videoelektronice, zejména ve vztahu ke komponentním video kabelum. YPbPr je analogová verze barevného prostoru YCbCr; oba jsou numericky ekvivalentní, ale YPbPr je navrže ...

                                               

YUV

YUV je barevný model používaný v televizním vysílání v normě PAL a HDTV. Model k popisu barvy používá tříprvkový vektor, kde Y je jasová složka a U a V jsou barevné složky. U je také někdy označováno jako B-Y a V odpovídá R-Y. Barevné složky se p ...

                                               

Číselník

Číselník je obvykle uspořádaný seznam entit, kde je každé konkrétní entitě přičleněn jednoznačný kód. Množině konkrétních předmětu, vlastností nebo vztahu je v číselníku systémem 1:1 přičleněna množina jednoznačných identifikačních kódu. Entity z ...

                                               

Centrální evidence sbírek

Centrální evidence sbírek muzejní povahy je veřejně přístupným seznamem muzejních sbírek a virtuální expozicí, kterou od roku 2002 vede Ministerstvo kultury ČR. Centrální evidence sbírek vznikla podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muze ...

                                               

Centrální registr úvěru ČNB

Centrální registr úvěru ČNB je systém, který soustřeďuje informace o jednotlivých klientech a jejich pohledávkách od všech bank a poboček zahraničních bank pusobících v České republice a z těchto informací vytváří databázi. V registru jsou údaje ...

                                               

Centrální registr vozidel

Registr silničních vozidel je oficiální databáze všech vozidel registrovaných v ČR včetně vozidel zaniklých nebo vyvezených do zahraničí. Evidence vozidel je upravena v zákoně č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. ...

                                               

Evidence trestního řízení

Evidence trestního řízení, je neveřejný informační systém sloužící k dokumentování pruběhu trestního a přestupkového řízení, a též dalších agend zpracovávaných Policií České republiky. Systém není uveden v databázi informačních systému veřejné sp ...

                                               

Hydrologické pořadí

Hydrologické pořadí v Česku: hlavní povodí: Labe – 1, Odra – 2, Dunaj – 4 Hydrologické pořadí v Litvě: hlavní povodí: Němen – 1, menší přítoky Baltského moře – 2, Venta – 3, Lielupe – 4, Daugava – 5, Pregola – 6; Dílčí povodí v Litvě: menší příto ...

                                               

Informační systém základních registru

Informační systém základních registru je spravován Správou základních registru. Systémem jsou realizovány vazby mezi jednotlivými základními registry a dále mezi registry a agendovými informačními systémy.

                                               

ISO 3166-1

Standard ISO 3166-1 definuje kódy státu a závislých oblastí. Je částí standardu ISO 3166. Poprvé byl tento seznam zveřejněn v roce 1974 Mezinárodní organizací pro normalizaci. Standard definuje tři ruzné kódy pro každou oblast: ISO 3166-1 alpha-3 ...

                                               

Kartotéka

Kartotéka, česky také lístkovnice, označuje fakticky uspořádaný soubor obvykle papírových lístku s na nich zapsanými určitými údaji řazený podle daných zásad, např.: podle abecedy u osob podle bydliště podle číselného označení Jedná se o jednoduc ...

                                               

Matrika

Matrika je veřejný úřední seznam, nejčastěji jmen. V České republice jde o seznam narození, sňatku, registrovaného partnerství a úmrtí, který vedou matrikáři na určených matričních úřadech. Agenda matrik se řídí zákonem č. 301/2000 Sb. a vyhláško ...

                                               

Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík je veřejný rejstřík, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích, jako je např. firma, sídlo, předmět podnikání nebo společníci. Každý do něj muže nahlížet a pořizovat si z něj výpisy.

                                               

Primární klíč

Primární klíč je nezávislou entitou, která jednoznačně identifikuje určitou instanci relace z databázové tabulky. Žádný primární klíč nesmí obsahovat hodnotu NULL a každá tabulka by měla mít definován právě jeden primární klíč, aby byla dodržena ...

                                               

Autofahrer-Rundfunk-Informationssystem

ARI byl německý systém zavedený v roce 1972, který rozsvícením kontrolky na autorádiu informoval řidiče o skutečnosti, že stanice obsahuje vysílání o situaci v dopravě. Systém pracoval na principu přidružení dodatečné nosné frekvence k běžnému vy ...

                                               

Evropská silnice

Evropská mezinárodní silnice je silnice či dálnice zařazená do evropské sítě mezinárodních silnic. Tyto trasy mají jednotné číslování, začínající písmenem E. Označují se zelenou tabulkou s tímto číslem. Naprostá většina eurosilnic vede přes území ...

                                               

ICAO kód letiště

Každé letiště na světě má od Mezinárodní organizace pro civilní letectví přiděleno jednoznačné čtyřmístné označení, tzv. kód letiště. Tyto kódy se používají ve veškeré oficiální dokumentaci, komunikaci, leteckých mapách apod. Kromě letišť také oz ...

                                               

Námořní vlajková abeceda

Námořní vlajková abeceda, která je součástí Mezinárodního signálního kódu, je signální soustava, užívaná k vizuálnímu dorozumívání na dálku, zejména mezi námořními loděmi respektive loděmi a přístavy. Ve své současné podobě byla ustavena roku 193 ...

                                               

Návěst

Návěst je signál, viditelné nebo slyšitelné domluvené znamení, vyjadřující rozkaz nebo zprávu, zejména v dopravě. U viditelných návěstí se rozlišují návěstí denní a noční. Návěsti se obyčejně vydávají návěstidlem, předvěstí apod., ale je možné je ...

                                               

Návěstidlo

Návěstidlo je v oboru dopravy technický prostředek nebo jiná pomucka sloužící k předávání pokynu mezi dopravními zaměstnanci, popřípadě automaticky dopravním zaměstnancum. Takovému pokynu se říká návěst. Termín návěstidlo se používá zejména v drá ...

                                               

Radio Data System

V RDS existuje několik služeb, tj. druhu přenášených informací. Ty jsou zpracovávány přijímačem obvykle formou zobrazovaných dat nebo přepnutím funkce. Mezi základní služby kódy patří: PS: Program Service - Název rozhlasové stanice neboli identif ...

                                               

Signalista

Signalista je označení zaměstnance na železnici, který na pokyn výpravčího nebo osoby řídící posun přestavuje výhybky a výkolejky, které jsou umístěny v obvodu příslušného stavědla. Obecně spadá pod puvodní označení "výhybkář". Na stavědle je umí ...

                                               

Signální vlajky na automobilových soutěžích

Na mnoha motoristických soutěžích se ke sdělení duležitých informací jezdcum používají signální vlajky. Používají se většinou jen na okruzích, od motokár přes formuli 1 po NASCAR. Význam vlajek se muže v ruzných druzích závodu drobně lišit.

                                               

Znamení o změně směru jízdy

Znamení o změně směru jízdy je v silničním provozu signál, který je povinen dávat řidič, popřípadě jiný účastník provozu při odbočování a v některých dalších případech změny směru jízdy.

                                               

JavaScript Object Notation

JavaScript Object Notation je zpusob zápisu dat nezávislý na počítačové platformě, určený pro přenos dat, která mohou být organizována v polích nebo agregována v objektech. Vstupem je libovolná datová struktura, výstupem je vždy řetězec. Složitos ...

                                               

Serializace

V prumyslu se používá pojem serializace výroby – coby proces, který výrobu i velmi komplexních výrobku s mnoha částmi, ruznými požadavky na kvalitu a technologii výroby ve výsledku rozbije na ve svém smyslu jednorozměrný výrobní proces, skládajíc ...

                                               

YAML

YAML Aint Markup Language je formát pro serializaci strukturovaných dat. Mezi rysy tohoto formátu patří: čitelnost nejen strojem, ale i člověkem neomezené úrovně vnořování struktura a hierarchie dat je řešena indentací předsazením předsazení o je ...

                                               

Televizní norma

Jako televizní norma se označuje souhrn standardu kódování signálu pro televizní vysílání. Této normě musí být přizpusobena zařízení vysílače i přijímače. V analogové televizi definují zejména technické parametry přenosu obrazového signálu, systé ...

                                               

360p

360p je rozlišení videa. V dnešní době se jedná o jedno z horších rozlišení. Obvykle se užívá ve formátu 16: 9, takže počet pixelu je 640x360 čili 230400. Obraz má čtyřikrát menší počet pixelu než je kvalita obrazu 720p a tím pádem i devětkrát me ...

                                               

1080i

Formát zobrazení, nebo záznamu obrazu zvaný 1080i je jeden z dnes nejpoužívanějších typu. Číslo 1080 znamená počet pixelu na výšku obrazu. Dodané malé písmeno "i" nám říká, že obraz je tzv. prokládaný, na rozdíl od 1080p, kde obraz prokládaný není.

                                               

1080p

1080p je soubor HDTV videorežimu s vysokým rozlišením, tzv. Full HD, které jsou charakterizovány 1080 horizontálními liniemi vertikálního rozlišení a progresivním skenováním, což znamená, že obraz se vytváří postupně a není tedy prokládaný jako v ...

                                               

Digital Multimedia Broadcasting

Digital Multimedia Broadcasting je standard pro vysílání televize pro mobilní přístroje v síti DAB. Formát komprese videa je MPEG-4 AVC, zvuk je komprimován pomocí MPEG-4 BSAC. Rozlišení videa je 352×288. DMB lze šířit jak pomocí pozemních vysíla ...

                                               

Digitální televizní vysílání

Digitální televizní vysílání je zpusob přenosu digitálního signálu pro digitální televizi. Digitální vysílání umožňuje pomocí multiplexu přenášet na jedné frekvenci několik televizních programu a tak lépe využít přenosové pásmo používané při anal ...

                                               

DiSEqC

DiSEqC je speciální komunikační protokol používaný mezi satelitním přijímačem a zařízeními jako je motor otáčející parabolickou anténu nebo přepínač mezi zdroji signálu z více parabol. Protokol je kompatibilní se zařízeními používanými k natáčení ...

                                               

DOCSIS

Data Over Cable Service Interface Specification je mezinárodním standardem vytvořeným organizací CableLabs a podporovaný společnostmi jako ARRIS, Broadcom, Cisco, Conexant, Correlant, Intel, Motorola, Terayon a Texas Instruments. DOCSIS definuje ...

                                               

DVB-C

DVB-C je standard digitálního televizního vysílání v sítích kabelových televizí. Signál je kódován typicky pomocí MPEG-2, ovšem programy v HD rozlišení jsou vysílány v kódování MPEG-4.

                                               

DVB-S

DVB-S je první generace standardu DVB - digitálního televizního vysílání přes satelit. Je používán v celé Evropě a ve větší části zbytku světa. Pro transport obrazových a zvukových streamu včetně doprovodných dat, je použita modulace QPSK. Samotn ...

                                               

DVB-S2

DVB-S2 je druhá generace standardu pro satelitní vysílání audiovizuálních streamu a doprovodných dat pomocí telekomunikačních satelitu. Vznikla rozšířením standardní normy DVB-S a počítá se u ní i s využitím komprese MPEG-4 AVC která je často spo ...

                                               

DVB-T

Na rozdíl od analogového vysílání jsou programy v reálném čase převáděny do datového toku a společně komprimovány v současnosti se pro komprimaci obrazu používá formát MPEG-2 Video a MPEG-4 AVC, což umožňuje daleko lepší využití frekvenčního spek ...

                                               

DVB-T2

DVB-T2 je standard digitálního televizního vysílání přes pozemní vysílače. DVB-T2 vychází z puvodního standardu DVB-T. Oproti předchozí verzi nastalo několik změn, avšak hlavní podstata a rozdíly oproti analogovému vysílání zustaly zachovány. Tel ...

                                               

HDMI

HDMI je označení nekomprimovaného obrazového a zvukového signálu v digitálním formátu. Muže propojovat například satelitní přijímač, DVD přehrávač, videopřehrávač/VHS, set-top box nebo počítač s kompatibilním zobrazovacím zařízením, jako je telev ...

                                               

High Definition Video

High definition video je formát záznamu videa s vysokým rozlišením na kazety formátu DV. Oproti formátu DV se standardním rozlišením dosahuje téměř čtyřnásobného rozlišení. HDV zaznamenává obraz s poměrem stran 16:9 v rozlišení 1280×720 nebo 1440 ...

                                               

High-definition television

High-definition television, neboli televize s vysokým rozlišením označuje formát vysílání televizního signálu s výrazně vyšším rozlišením, než jaké umožňují tradiční formáty a SDTV. HDTV se vysílá digitálně, a muže tak být použita jako jeden z fo ...

                                               

ISO/IEC 6937

ISO/IEC 6937 je standard pro kódování znaku latinky používaný pro přenos českých znaku v digitálním pozemním vysílání. ISO/IEC 6937 je zkonstruováno jako vícebajtové rozšíření ASCII přesněji řečeno ISO/IEC 646; některé kódy byly použity jako úvod ...

                                               

Multiplex (vysílání)

Multiplex je označení balíčku televizních a rozhlasových programu a doplňkových služeb vysílaný na jednom kanále v rámci digitálního vysílání. V Česku jsou šířeny 4 celostátní, a také několik lokálních multiplexu.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →