ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 163                                               

My jsme církev

My jsme církev je vnitrocírkevní petice z roku 1995 a mezinárodní hnutí prosazující reformy římskokatolické církve, u kterých se odvolává na "Druhý vatikánský koncil a z něj vycházející teologii a praxi".

                                               

Online petice

Podle českého právního řádu je petice žádost, návrh či stížnost ve věci veřejného či jiného společného zájmu. Petice má písemnou podobu, u které lze rozlišit dvě subkategorie: klasickou petici a petici elektronickou. § 1 Zákona o právu petičním s ...

                                               

Podněty katolíku k řešení situace věřících občanu v Československu

Petice Podněty katolíku k řešení situace věřících občanu v Československu, přezdívaná též jako Moravská výzva, byla největší petiční akcí v Československu před listopadem 1989. Jejím autorem je Augustin Navrátil a okruh dalších křesťanských aktiv ...

                                               

Dokument (právo)

Dokument je z hlediska českého práva definován zákonem o archivnictví a spisové službě. Je jím každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať již v podobě analogové či digitální, která byla vytvořena svým puvodcem nebo byla ...

                                               

Certifikát

Certifikát nejčastěji prokazuje: oprávnění k určité činnosti např. vázané živnosti, statutu certifikovaného prodejce nebo partnera splnění určitých kritérií např. absolvování nějakého kurzu vlastnictví vlastnický certifikát změnu osobních údaju o ...

                                               

Dekret prezidenta Ruské federace

Dekret prezidenta Ruské federace je právní akt, vydaný prezidentem Ruské federace v rámci jeho pusobnosti. Dekrety a nařízení prezidenta Ruské federace jsou závazné na celém území Ruské federace. Nesmí být v rozporu s Ústavou Ruské federace, ani ...

                                               

Dokumentace pro stavební povolení

Dokumentace pro stavební povolení slouží pro účely stavebního řízení a vydání stavebního povolení, případně ohlášení, podle tzv. Stavebního zákona. Obsah a rozsah dokumentace pro stavební povolení definuje vyhláška č. 499/2006 Sb. v příloze 1, př ...

                                               

Notářský instrument

Notářský instrument je v diplomatice označení pro listinu soukromoprávního charakteru vyhotovenou veřejným notářem. Notářské instrumenty byly rozšířeny hlavně v Itálii, v českých zemích se uplatňovaly především od 13. do 15. století.

                                               

Notářský zápis

Notářský zápis je listina sepsaná notářem, která má při splnění zákonem stanovených náležitostí charakter veřejné listiny. Některá právní jednání musejí být povinně učiněna ve formě notářského zápisu. Veřejnou listinou jsou i stejnopisy notářskéh ...

                                               

Proklamace

Rozdíl je obvykle mezi oficiální proklamací státu nebo státních institucí, které mají závaznou povahu a proklamací sociální skupiny a organizací, které se snaží získat názor lidí pro svoje účely.

                                               

Přepravní smlouva

Přepravní smlouva se uzavírá mezi dopravcem a cestujícím nebo odesílatelem, kdy se dopravce zavazuje danou osobu či věc dopravit na místo určení a cestující, resp. odesílatel se zavazuje za to zaplatit jízdné, resp. přepravné. V českém právu je t ...

                                               

Smluvní přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky jsou ve veřejné dopravě přepravní podmínky vyhlášené dopravcem, v neveřejné dopravě přepravní podmínky sjednané oběma stranami v přepravní smlouvě. Smluvní přepravní podmínky stanoví práva a povinnosti dopravce i cestuj ...

                                               

Superlegalizace

Superlegalizace neboli vyšší ověření listin je úkon správního orgánu, kterým se ověřuje veřejná listina nebo listina již jednou úředně ověřená za účelem jejího použití v zahraničí. Superlegalizaci českých listin provádí ústřední orgán státní sprá ...

                                               

Umístěnka

Umístěnka je dokument, který obsahuje údaje, vztahující se k umístění absolventa vysoké školy nebo výběrové odborné školy ze školního roku 1951/1952 a let pozdějších do určitého podniku podle potřeb tehdejšího státního národohospodářského plánu. ...

                                               

Úřední razítko

Úřední razítko je v českém zákoně č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolu České republiky, legislativní zkratka pro razítko, na němž je vyznačen malý státní znak. Takové razítko má být kulaté, o pruměru 20 mm, 25 mm nebo 36 mm, a státní znak ...

                                               

Vinodolski zakon

Vinodolski zakon, také Vinodolski zakonik, je nejstarší právní dokument v chorvatské historii, pochází z roku 1288. Zákoník je psán hlaholicí. Poprvé jej vydal roku 1843 chorvatský filolog Antun Mažuranić. Roku 1988 vyšlo péčí Josipa Bratuliće no ...

                                               

Architektonická studie

Architektonická studie se zpracovává pro lepší představu o budoucím stavebním záměru. Muže sloužit jak jednotlivým investorum pro jejich soukromé účely, tak širšímu publiku např. u veřejných staveb. Není tedy primárně určena pro komunikaci se sta ...

                                               

Eurokódy

Eurokódy je soustava evropských technických norem, které se zabývají navrhováním a posuzováním stavebních konstrukcí. Pro návrh a posouzení využívají teorii mezních stavu s použitím dílčích součinitelu. Normy byly vytvořeny Evropským výborem pro ...

                                               

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace je soubor dvojrozměrných schémat a výkresu doplněných textovou částí sloužící jako popis stavby, stroje nebo jiného hmotného objektu pro výrobní a stavební proces. Obvykle jsou výkresy kresleny nebo tištěny na papír, ale mo ...

                                               

Prukaz energetické náročnosti budovy

Prukaz energetické náročnosti budovy slouží k informaci o energetické náročnosti provozu nemovitosti. Prukaz energetické náročnosti budovy je součástí energetického posudku. Energetický posudek je rozborem nemovitosti z hlediska hospodaření s ene ...

                                               

Železniční normálie

Železniční normálie Eisenbahnbaunormalien) je název typizovaného architektonického předpisu, vzorových listu, pro stavbu provozních železničních budov: nádraží, vodáren, výtopen, železničních dílen, drážních ubytoven, strážních domku a dalších. S ...

                                               

Angličtina

Angličtina je západogermánský jazyk, který se vyvinul od pátého století n. l. na území Anglie. Je třetím nejrozšířenějším mateřským jazykem na světě po čínštině a španělštině. Bývá považován za světový lingua franca – globálním komunikačním prost ...

                                               

Bulharština

Bulharština je jihoslovanský jazyk zapisující se cyrilicí. Nejblíže má dle mnohých odhadu k makedonštině a podle mínění některých bulharských a řeckých lingvistu je makedonština pouze nářečím bulharštiny. V tomto případě jde o velmi kontroverzní ...

                                               

Čeština

Čeština neboli český jazyk je západoslovanský jazyk, nejbližší slovenštině, poté lužické srbštině a polštině. Patří mezi slovanské jazyky, do rodiny jazyku indoevropských. Čeština se vyvinula ze západních nářečí praslovanštiny na konci 10. stolet ...

                                               

Dánština

Dánština, je severogermánský jazyk, kterým hovoří okolo 5.5 milionu lidí, a to především v Dánsku. Početné jazykové menšiny žijí v severoněmecké spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko, na Faerských ostrovech a v Grónsku. Je blízce příbuzná s norštino ...

                                               

Estonština

Estonština je jazyk baltofinské větve ugrofinských jazyku. Estonština je příbuzná s finštinou a vzdáleně také s maďarštinou. Do skupiny ugrofinských jazyku patří také několik malých jazyku, například livonština, karelština, laponština, marijština ...

                                               

Finština

Finština je státní jazyk Finska, kde s ní hovoří přibližně 5 milionu mluvčích. Ve světě, zejména ve Švédsku a ruské části Karélie, pak finsky mluví další milion lidí. Tento ugrofinský, konkrétně baltofinský jazyk, si i přes dlouhé soužití s indoe ...

                                               

Francouzština

Francouzština je románský jazyk, je státním jazykem např. ve Francii, Belgii, Švýcarsku, Kanadě a v některých afrických zemích.

                                               

Irština

Irština je goidelský jazyk keltské větve indoevropské jazykové rodiny, blízce příbuzný skotské gaelštině. Irštinou se mluví v Irské republice a Severním Irsku jako menšinovým jazykem vedle angličtiny, získala však status národního a úředního jazy ...

                                               

Italština

Italština je románský jazyk, kterým mluví asi 76 - 100 milionu mluvčích. OSN odhaduje, že počet mluvčích ve světě je až 126 milionu. Italština byla americkou CNN několikrát zvolena jako nejkrásnější jazyk světa a podle jejího pruzkumu mluví Itals ...

                                               

Litevština

Litevština patří do východní větve skupiny baltských jazyku. Je to úřední jazyk Litvy, kde jím mluví přibližně 2.9 miliónu mluvčích, v sousedních státech a ve světě je to pak přibližně 1.1 mil. mluvčích.

                                               

Lotyština

Baltské jazyky jsou pro lingvisty velmi zajímavé, protože se v nich zachovalo mnoho archaických tvaru pocházejících z rané indoevropštiny. To je dukaz o odštěpení balto-slovanské větve od ostatních jazyku. Baltská a slovanská větev se od sebe odd ...

                                               

Maďarština

Maďarština je ugrofinský jazyk, kterým se hovoří v Maďarsku, v částech srbské Vojvodiny, na jihu Slovenska, na jihu ukrajinské Zakarpatské oblasti, v částech rakouské spolkové země Burgenlandu, na severozápadě Rumunska a v částech Chorvatska a Sl ...

                                               

Maltština

Maltština je puvodem semitská řeč maltského národa. Maltštinou mluví kolem 400 000 obyvatel Malty a přibližně stejný počet Malťanu žijících v emigraci v zahraničí. Maltština je dnes úřední řečí na Maltě.

                                               

Němčina

Němčina, německy Deutsch, je západogermánský jazyk, jehož studiem se zaobírá filologický obor zvaný germanistika. Tímto jazykem hovoří přibližně 170 až 185 milionu lidí na celém světě, z toho používá němčinu 80 milionu mluvčích jako svuj druhý ja ...

                                               

Nizozemština

Nizozemština je západogermánský jazyk, kterým hovoří jako svou mateřštinou nebo kulturním jazykem asi 24 milionu lidí na celém světě. Někdy se používá nepřesné označení holandština, které muže označovat i dialekty provincií Severní a Jižní Holand ...

                                               

Novořečtina

Novořečtina či moderní řečtina, označovaná též prostě řečtina, pokud nehrozí záměna se staršími formami jazyka, je označení novověkých variet řečtiny, především moderního řeckého spisovného jazyka. Novořečtina je úředním jazykem Řecka a Kypru, kd ...

                                               

Polština

Polština je přirozený jazyk patřící mezi západoslovanské jazyky, stejně jako čeština, slovenština, kašubština a lužická srbština. Náleží tedy mezi slovanské jazyky, do rodiny jazyku indoevropských. V 10. století byly čeština a polština v podstatě ...

                                               

Portugalština

Portugalština spadá mezi západní románské jazyky do iberorománské větve, spolu se španělštinou, katalánštinou a galicijštinou. Portugalština se rozšířila po světě v pruběhu 15. a 16. století, když si Portugalsko vytvořilo svou koloniální říši, kt ...

                                               

Rumunština

Rumunština, rumunsky limba română, je románský jazyk s asi 25 miliony mluvčími, převážně v Rumunsku, v oblasti Vojvodina v Srbsku a v Moldavsku, kde se z historických a politických duvodu nazývá moldavština.

                                               

Řečtina

Řečtina – ellinikí, tj. řecký, nebo ελληνικά – elliniká, tj. řečtina) je indoevropský jazyk používaný autochtonním obyvatelstvem především v Řecku, na Kypru a v částech Turecka, a dále v některých emigračních zemích, jako je Austrálie, Spojené st ...

                                               

Slovenština

Slovenština je západoslovanský jazyk, nejbližší češtině z duvodu historické příbuznosti i vzájemného ovlivňování zejména v dobách společného Československa, ve kterém existoval pasivní bilingvismus a v jeho počátcích se dokonce mluvilo o dvou pod ...

                                               

Slovinština

Slovinština je jihoslovanský jazyk. Je úředním jazykem ve Slovinsku, a tedy patří mezi úřední jazyky EU. Jako jeden z místních jazyku se užívá také v Itálii a v Rakousku. Ve slovinštině je psána a vydávána literatura. Ve slovinštině existuje také ...

                                               

Španělština

Španělština je jeden z nejrozšířenějších světových jazyku. Spadá do kategorie románských jazyku. Španělština je úředním jazykem ve Španělsku, ve většině státu Jižní a Střední Ameriky a v Rovníkové Guineji, velmi rozšířená je také ve Spojených stá ...

                                               

Švédština

Švédština je severogermánský jazyk, kterým mluví okolo 10.5 milionu lidí především ve Švédsku a části Finska, hlavně na pobřeží na Alandech. Je vzájemně srozumitelná s norštinou a v menší míře též s dánštinou. Základem pro vznik švédštiny byla v ...

                                               

Barevný profil

Barevný profil, v originále ICC profile, charakterizuje barvový gamut a vlastnosti reprodukčního zařízení či média. Tyto informace mohou být využity pro přesnou reprodukci či zobrazení barev na daném zařízení, ať je to tiskárna, monitor, skener,T ...

                                               

CIE XYZ

CIE XYZ je jeden z prvních matematicky definovaných barevných prostoru. Byl definován ve studii o vnímání barev vytvořené mezinárodním úřadem Commission internationale de léclairage v roce 1931. Vychází z předchozí specifikace zvané CIE RGB, kter ...

                                               

CIELUV

CIELUV je barevný prostor známý též jako CIE 1976. Byl přijat Mezinárodní komisí pro osvětlování v roce 1976 jako snadno spočitatelná úprava barevného prostoru CIE XYZ z roku 1931, která se ale navíc snaží o dosažení perceptuální uniformity. Je š ...

                                               

CMYK

CMYK je barevný model založený na subtraktivním míchání barev. CMYK se používá především u reprodukčních zařízení, která barvy tvoří mícháním pigmentu. Model obsahuje čtyři základní barvy: žlutou Y ellow; purpurovou M agenta; azurovou C yan; čern ...

                                               

Gamut

Gamut, resp. barevný gamut, je dosažitelná oblast barev v určitém barevném prostoru. Barvy mimo tuto oblast lze v daném barevném prostoru zobrazit jen přibližně. K jejich přibližnému zobrazení se používají ruzné zobrazovací záměry. Barevný gamut ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →