ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 160                                               

Bezrozměrná rychlost

Bezrozměrná rychlost je podíl rychlosti pozorovaného objektu ku rychlosti světla ve vakuu. Značí se řeckým písmenem β a je definována vztahem β ≡ v c, {\displaystyle \beta \equiv {v \over c}\,} kde c = 299 792 458 m / s ≈ 3 × 10 8 m / s {\display ...

                                               

Detonační rychlost

Detonační rychlost je charakteristická rychlostí větší než rychlost zvuku za místních podmínek v detonační vlně. Rychlost výbušné přeměny při detonaci se pohybuje od 340 – 10 000 m/s podle druhu výbušniny a podmínek výbuchu. Mechanismus šíření ch ...

                                               

Doppleruv radar

Doppleruv radar je specializovaný radar, který k měření rychlosti pohybujících se objektu využívá Doppleruv jev. Dělá to tak, že vysílá mikrovlnný signál, aby se odrazil od požadovaného cíle, a pak analyzuje, jak pohyb objektu změnil frekvenci vr ...

                                               

Grupová rychlost

Grupová rychlost ve fyzice je rychlost přenosu energie vlněním. Přenosem energie se mohou šířit signály, takže grupová rychlost nemuže být větší než rychlost světla ve vakuu. Mužeme ji určovat pro nejruznější druhy mechanického i nemechanického v ...

                                               

Indikovaná vzdušná rychlost

Indikovaná vzdušná rychlost je rychlost letadla vuči mase vzduchu, jak je indikována pilotovi na rychloměru ovládaném pitot-statickým systémem. Rychlost se obvykle udává v km/h nebo uzlech. Pokud letadlo není v nulové nadmořské výšce a v bezvětří ...

                                               

Kosmická rychlost

Kosmická rychlost je rychlost potřebná k překonání gravitačního pusobení kosmického tělesa. Rozlišujeme několik kosmických rychlostí, běžně se setkáváme s prvními třemi.

                                               

Kruhová rychlost

Kruhová rychlost je rychlost, kterou se pohybuje po kruhové dráze kolem centrálního tělesa v dané výši těleso zanedbatelně malé hmotnosti. Velikost kruhové rychlosti v k {\displaystyle v_{\rm {k}}} závisí na hmotnosti M respektive gravitačním par ...

                                               

Letecký rychloměr

Rychloměr je přístroj, který se používá na palubách letadel pro indikaci rychlosti letadla. Jde především o rychlost vuči okolnímu vzduchu, která je významná pro pilotáž. Odlišnými zpusoby se zjišťuje rychlost vuči zemi, která je významná pro nav ...

                                               

Obvodová rychlost

Obvodová rychlost je fyzikální veličina, která vyjadřuje změnu dráhy za jednotku času při pohybu po kružnici. Obvodová rychlost bývá obvykle chápána jako skalární veličina, neboť její směr je vždy určen směrem tečny ke kružnici v daném bodě.

                                               

Omezení rychlosti na pozemních komunikacích

Omezení rychlosti nebo rychlostní limit je závazná mezní hodnota rychlosti, která nesmí být překročena. Vztahuje se ke konkrétnímu druhu vozidla nebo ke konkrétnímu druhu silnice. Muže být definován obecně zákonem, lokální omezení rychlosti je oz ...

                                               

Omezení rychlosti na pozemních komunikacích v Česku

Na českém území platí omezení rychlosti jízdy v obcích nejméně od roku 1900, od roku 1905 a poté znovu od 1. srpna 1979 byla omezení vyhlášena i pro úseky mimo obec. Nejvyšší rychlostní limit pro jízdu v obcích platil v letech 1976–1996 a nejvyšš ...

                                               

Pravá vzdušná rychlost

Pravá vzdušná rychlost je rychlost letadla vuči okolnímu vzduchu s ohledem na okolní tlak, teplotu, opravená o stlačitelnost vzduchu, polohovou a přístrojovou chybu. Je zásadní pro plánování letu a navigaci, slouží k výpočtu množství potřebného p ...

                                               

Radiální rychlost

Radiální rychlost je rychlost objektu ve směru linie směřující k pozorovateli. Světlo objektu s nenulovou radiální rychlostí bude ovlivněné Dopplerovým jevem a vlnová délka světla se zvětší při vzdalujících se objektech nebo zmenší při přibližují ...

                                               

Reakční rychlost

Reakční rychlost je definována jako množství chemické sloučeniny, které vznikne nebo zanikne v jednotce objemu za jednotku času. Znalost této veličiny je velmi duležitá v mnoha oblastech chemie, např. v chemickém inženýrství. Reakční rychlost stu ...

                                               

Rychloměr

Rychloměr je zařízení na měření rychlosti vozidel. Často bývá sdružen s hodometrem, počítadlem ujetých kilometru. Nezřídka je zaměňován s termínem tachometr, který je, alespoň u vozidel, ve skutečnosti otáčkoměrem. U jízdních kol se někdy používá ...

                                               

Rychlost vlaku

Tedy skutečná rychlost jízdy, která je proměnlivá. Okamžitá rychlost vlaku je limitována především celkovými fyzikálními podmínkami okolního prostředí, ve kterém se vlak pohybuje, zejména celkovým jízdním odporem všech vozidel resp. jízdním odpor ...

                                               

Rychlost zvuku

Rychlost zvuku je rychlost, jakou se zvukové vlny šíří prostředím. Často se tímto pojmem myslí rychlost zvuku ve vzduchu, která závisí na atmosférických podmínkách. Největší vliv na její hodnotu má teplota vzduchu. Při teplotě 20 °C je rychlost z ...

                                               

Skládání rychlostí

Skládáním rychlostí se ve fyzice zpravidla označuje dusledek speciální teorie relativity, přesněji Lorentzovy transformace. Pohybují-li se dva objekty vuči vztažné soutavě S rovnoběžnými rychlostmi v 1 {\displaystyle v_{1}}, v 2 {\displaystyle v_ ...

                                               

Střední kvadratická rychlost

Střední kvadratická rychlost je rychlost, jakou by musely mít všechny částice ideálního plynu, aby jejich celková kinetická energie byla taková, jaká je ve skutečnosti, tj. když jejich rychlosti jsou ruzné. Je to statistická veličina.

                                               

Tachograf

První tachograf v Rakousku byl sestrojen na dole Mayrau ve Vinařicích Ing. Janem Karlíkem a vrchním mechanikem Vojtěchem Šarochem na začátku 20. století. Patent Ing. Jana Karlíka se rozšířil do celého světa. Tachograf u těžního stroje zaznamenáva ...

                                               

Úhlová rychlost

Úhlová rychlost je fyzikální veličina popisující otáčivý pohyb tělesa. Vyjadřuje uraženou úhlovou dráhu, tedy změnu úhlu v obloukové míře, za jednotku času. Úhlová rychlost je pseudovektor. Je třeba ji tedy nezaměňovat s úhlovou frekvencí, která ...

                                               

Úniková rychlost

Úniková rychlost je rychlost, kterou se pohybuje po parabolické dráze kolem centrálního tělesa v dané výši těleso zanedbatelně malé hmotnosti. Je to nejnižší možná rychlost, při které těleso muže definitivně opustit sféru gravitačního vlivu plane ...

                                               

Úsťová rychlost

Úsťová rychlost je smluvní údaj používaný v balistice. Je definována jako rychlost, kterou by měl projektil v okamžiku, kdy opouští ústí hlavně pokud by nebyl urychlován jevy přechodové balistiky. Pohybuje se od cca 170 m/s do 380 m/s u vzduchove ...

                                               

Variometr

Variometr je přístroj, který se používá zejména na palubách letadel pro indikaci rychlosti, jakou letoun mění výšku. Pilot s jeho pomocí zjistí například, že letoun v dané chvíli klesá rychlostí 5 m/s, nebo že okamžitá rychlost stoupání je 3 m/s. ...

                                               

Svahový pohyb

Svahové pohyby, někdy též svahové pochody, představují soubor pohybu a pochodu pusobících na svahu. Dělí se do několika skupin v závislosti na rychlosti, typu a vedoucím procesu.

                                               

Klapý

Klapý je obec v Ústeckém kraji v okrese Litoměřice. Žije v ní 495 obyvatel. Leží na úpatí vrchu Hazmburk. Obec se nachází v úrodném kraji, což předurčuje oblast k zemědělství.

                                               

Mura (geomorfologie)

Mura nebo též blokovobahenní proud je katastroficky rychlý svahový proud tekoucí hmoty, tvořený jemnozrnným materiálem přesyceným vodou, s úlomky až bloky skalních hornin. Rychlost takového proudu se pohybuje v širokém rozpětí od jednotek km/h po ...

                                               

Opilý les

Opilý les je geologický termín, kterým se označuje zvláštní druh stromového porostu, který má zakřivené kmeny do ruzných směru, takže celý les pusobí neuspořádaným dojmem. Zakřivení kmenu vzniká sesouváním pudy. Tento druh pohybu pudy se nazývá s ...

                                               

Pudotok

Geliflukce kongeliflukce je forma soliflukce na permafrostu - pomalý pohyb materiálu po svahu dolu v periglaciálním klimatu. Puda je provlhčena a není zpevněna kořeny, při větším sklonu se dává do pohybu a vznikají pudní girlandy až kongeliflukčn ...

                                               

Řícení

Řícení je typ gravitačního svahového pohybu, při němž dochází k náhlému a krátkodobému pohybu horninových hmot na strmých svazích. Horninová hmota při řícení dočasně ztratí kontakt s masivní horninou a zpravidla volným pádem se přesouvá do nižšíc ...

                                               

Storegga

Storegga je označení kontinentálního svahu v Norském moři před norským pobřežím na jižní části Voring-Plateau. Pod kontinentálním svahem se v pruběhu tisíciletí vytvořila gigantická masa štěrku a kamení. Jedná se s délkou 800 km a objemem 5608 km ...

                                               

Transakční zpracování

Transakční zpracování je v informatice a výpočetních technologiích zpracování, při kterém je skupina logických operací chápána jako transakce. Transakce musí být vždy provedena jako jeden celek. Pokud se při zpracování v rámci transakce vyskytne ...

                                               

Transakční paměť

V oblasti počítačové vědy a inženýrství představuje transakční paměť zpusob, jak zjednodušit paralelní programování tím, že instrukce load a store umožňuje provést atomicky. To v současné výpočetní technice znamená, že mechanismus řídící souběžno ...

                                               

Transakční systém

Transaction processing system je takový aplikační software, který zajišťuje informace pro běžnou operativní činnost byznysu. Transakčně procesní systémy tvoří základ informačního systému podniku, protože vytvářejí obvykle vstupy do informačních s ...

                                               

Zlatá deska Voyageru

Zlatá deska Voyageru je pozlacená měděná gramofonová deska, uložená v sondách Voyager 1 a Voyager 2, vyslaných do vesmíru v roce 1977, zachycující zvuky a obrazy Země, a tak i ruznorodost života na naší planetě. Je určena případným mimozemským ci ...

                                               

Bony

Bon byla poukázka, jakými se platilo zahraniční nebo luxusní zboží ve speciálních prodejnách Tuzex. Bony bylo možné oficiálně získat pouze při povinné výměně za valuty. Bony nebyly zpětně směnitelné a platily pouze na území ČSSR. Lidé, kteří nemě ...

                                               

Cenina

Cenina je účelový platební prostředek, tj. oběžné aktivum v určité hodnotě, které slouží jako ekvivalent peněz, avšak pouze pro vymezený účel nebo účely, například k úhradě určitých služeb, k platbě určitých poplatku, k nákupu určitého zboží nebo ...

                                               

Corrency

Corrency je systém alternativní měny, poprvé vyzkoušený na počátku roku 2021 v Kyjově. Projekt, využívající lokální měnu "corrent", byl vyvinut v reakci na pandemii covidu-19 a klade si za cíl podporu lokálního podnikání. 30denní zkušební etapa b ...

                                               

Dárkový poukaz

Dárkový poukaz je cenina s určitou monetární hodnotou, kterou lze využít k úhradě služeb nebo zboží. Jak z názvu plyne, využívá se většinou místo konkrétního dárku tak, že obdarovaný muže poukazem uhradit jim vybrané zboží či služby. Dárkové cert ...

                                               

De La Rue

De La Rue plc je papírenská firma se sídlem v anglickém městě Basingstroke zaměřující se na tisk bankovek a jiný bezpečnostní tisk jako například poštovní známky, bankovní šeky apod.

                                               

Kolková známka

V ČR se kolkové známky vydávají v hodnotách 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 a 1 000 Kč. Kolkové známky jsou po celé ploše opatřeny hlubotiskem ornamentální linie se stylizovanými lipovými listy. Kolkové známky jsou dvoudílné; oba díly dělí perfor ...

                                               

Křižánecká koruna

Křižánecká koruna je lokální měna, kterou zavedla v roce 2017 obec Křižánky v okrese Žďár nad Sázavou, o 370 trvalých obyvatelích. Přestože v rámci propagace je nazývána měnou a bankovkami, obec ji popisuje zároveň jako ceninu, která je svou hodn ...

                                               

Lokální měna

Lokální měna je alternativa k celostátní měně, která: má menší a omezenější co do území, sféry vlivu … platnost a pusobnost než národní měna – muže být přijímána jen na určitém území nebo v rámci jedné společnosti, spojuje nabídku s poptávkou teh ...

                                               

Poštovní tiskárna cenin Praha

Poštovní tiskárna cenin Praha a. s. se sídlem i výrobní provozovnou v Praze-Holešovicích, u Ortenova náměstí 16/542 a ulice Přívozní 1, je český polygrafický podnik patřící mezi největší výrobce poštovních cenin ve střední Evropě a řadí se mezi n ...

                                               

Poštovní známka

Poštovní známka je doklad o předplacení poštovní služby. Jde o malý kousek papíru přilepený na obálku nebo jinou zásilku, který je zpravidla ve tvaru pravoúhlého čtyřúhelníku, někdy trojúhelníku, výjimečně kruhu i jiných tvaru. Nalepená poštovní ...

                                               

Stravenka

Existují také stravenky, které vydávají v ruzných nominálních hodnotách specializované firmy a které platí v celé síti smluvních restaurací a prodejen. Tyto stravenky fungují de facto jako jakási doplňková měna, avšak jsou určeny jen pro jedno po ...

                                               

Tabáková nálepka

Tabáková nálepka je speciální kolek, který ověřuje, že výrobce nebo dovozce cigaret nebo jiného tabákového výrobku zaplatil za konkrétní výrobek spotřební daň. V České republice musí být takovým kolkem označena každá prodávaná krabička cigaret ne ...

                                               

Žebračenka

Žebračenka nebo almuženka nebo almužní poukázka byla v Československu od roku 1927 poukázka na stravu či oděv. Byla určená pro nezaměstnané a sociálně slabé, kteří ji dostávali od státu místo peněz, které by mohli promrhat. Termín žebračenka se z ...

                                               

Žeton

Žeton je medaile nebo kus kovu podobný minci, dříve používán jako vstup do klubu a společnosti, nyní většinou jako náhrada za peníze v situacích, kdy je jejich užití nevyhovující.

                                               

Dokumentární film

Dokumentární film je druh filmu, jehož hlavním cílem je zprostředkování a dokumentace skutečnosti. Snímáním reality se vymezuje oproti filmu hranému i animovanému. Užívá specifických technik natáčení – snímání volnou kamerou z ruky, skrytou kamer ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →