ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 16                                               

Altmetrika

Altmetrika se používá jako označení pro alternativní scientometrickou metodu, která měří impakt komunikace vědeckých publikací. Altmetriky se používají zejména pro evaluaci zmínek o vědeckých publikacích v digitálním prostředí. Měří třeba kolikrá ...

                                               

Centrum dopravního výzkumu

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., je veřejnou výzkumnou institucí zřízenou podle zákona 341/2005 Sb., a jedinou výzkumnou organizací v pusobnosti Ministerstva dopravy. Bylo založeno rozhodnutím ministra dopravy k 1. lednu 1993 jako právní nás ...

                                               

Deaf Studies

Deaf studies, někdy do češtiny překládáno jako studia neslyšících, je akademický obor zabývající se studiem Neslyšících – zejména studiem jejich společenského života. Jedná se o interdisciplinární obor, který dává dohromady obsah, kritické pohled ...

                                               

Dopad pandemie covidu-19 na vědu a technologie

Dopad pandemie covidu-19 na vědu a technologie zahrnuje množství ruznorodých efektu celosvětové pandemie onemocnění covid-19 zpusobovaného virem SARS-CoV-2, která se postupně rozvinula v prvních měsících roku 2020 po prvním výskytu viru v čínském ...

                                               

Exaktní věda

Exaktní věda je věda založená na metodě umožňující znalosti o reálném světě získávat a zapisovat tak, že jsou součástí světa exaktního, tak vědu matematizovat. Připomeňme, že exaktnost exaktního světa spočívá v dokonalé vazbě entit tohoto světa s ...

                                               

Filosofie vědy

Filosofie vědy je oblast filosofie, která zkoumá vědu jako specifickou sféru lidské činnosti i jako vyvíjející se systém poznatku. Zkoumání vědy mužeme pozorovat již v antické filosofii, samotný pojem filosofie vědy se nicméně rozšířil počátkem 2 ...

                                               

Grant (účelový dar)

Grant je účelový příspěvek na veřejně prospěšný účel, který se obvykle získává ve více méně veřejné soutěži s anonymním posouzením na základě předloženého projektu. Zatímco v USA a ve Velké Británii je význam slova grant širší a zahrnuje i soukro ...

                                               

Klasifikace věd

Klasifikace věd je popisována v knize Blahoslava Kováře Věcné pořádání informací a selekční jazyky takto: "Klasifikace věd je v zásadě klasifikací forem vývoje hmoty od jednoduchých ke složitým a zároveň vyjevením objektivních vztahu a přechodu, ...

                                               

Konstanta

V matematice, fyzice a dalších přírodních a technických vědách se pojmem konstanta označuje nějaké pevně dané číslo, jehož hodnota ovšem nemusí být známá. Opakem konstanty je proměnná, která muže nabývat libovolné hodnoty.

                                               

Konzultant (věda)

Konzultant je osoba, se kterou se studenti vysokých škol radí při zpracování svých závěrečných prací. Jedná se o odborníka z praxe nebo vědeckého pracovníka, který studentovi napomáhal svoji odborností. Konzultant se uplatňuje v těch případech, k ...

                                               

Popularizace vědy

Popularizace vědy je široce používaný termín, který se objevuje často v tisku a v médiích a který zastřešuje veškeré aktivity vedoucí k rozšiřování obecného povědomí o vědě, jejich metodikách, úspěších atd. Cílem popularizace je poskytnutí inform ...

                                               

Poster session

Poster session je termín, který označuje prezentaci informací pomocí posteru jedné osoby či týmu na konferencích či kongresech. Poster session se zcela liší od mluvené nebo vizuální prezentace, proto je také nutné použít jiné techniky k jeho příp ...

                                               

Pseudověda

Pseudověda je označení pro takové druhy znalostí či postupu, které jejich vykonavatelé považují či prohlašují za vědecké a používají k jejich prezentaci vědecký nebo vědecky vypadající jazyk, ale nedodržují přitom základní pravidla vědy Tato ozna ...

                                               

Science slam

Science slam je vědecká show, při které vědci prezentují svuj vlastní vědecký výzkum v daném časovém rámci pro nevědecké publikum. Hlavní duraz je kladený na představení a vysvětlení současné vědy ruznorodému publiku a to srozumitelnou a zábavnou ...

                                               

Scientometrie

Scientometrie je vědecká nauka, jež studuje evoluci vědy pomocí kvantitativních indikátoru vědecké informace, jakými jsou například počet publikací v časopisech určitého druhu, počet citací jednotlivých článku či autoru, atp. V kontroverzním, zúž ...

                                               

Sondáž

Slovem sondáž označujeme lidskou činnost zvanou sondování. Jedná se o odborný pruzkum zpravidla prováděný pomocí nějakého specializovaného technického zařízení – sondy. Technika sondáže se tedy používá především pro cílený pruzkum míst, která jso ...

                                               

Systémová dynamika

Systémová dynamika představuje vědní disciplínu, která se zabývá komplexními systémy. Zkoumá jednotlivé komplexní systémy, jejich chování a vývoj v pruběhu času. Pojem systémová dynamika je spojen se systémovým myšlením, které zavádí změny týkají ...

                                               

Terminologie

Terminologie je nauka o termínech, tj. o odborných názvech, a o zpusobu jejich vytváření a sestavování do systému. Výraz terminologie se častěji používá pro označení konkrétních systému termínu, česky označovaných též slovem názvosloví, případně ...

                                               

Vědec

Vědec je jedinec systematicky usilující o poznání skutečnosti. Podle jiných definic je vědec profesionální badatel, osoba, která studuje nebo má odborné znalosti o jedné nebo více přírodních nebo fyzikálních vědách či která má výjimečné kompetenc ...

                                               

Vědeckotechnický park

Vědeckotechnický park lze obecně definovat jako aktivitu či infrastrukturu, která zajišťuje partnerství mezi akademickou sférou, organizacemi výzkumu a vývoje a podnikovou sférou, a to za podpory veřejného sektoru za účelem podpory inovací a konk ...

                                               

Vědecký konsenzus

Vědecký konsenzus je kolektivní posouzení, zaujetí stanoviska a názoru výzkumníku ve specifickém vědním oboru v daném okamžiku. Vědeckého konsenzu je dosaženo všeobecnou shodou názoru vědcu, i když nemusí být stoprocentní. Konsensus se dosahuje p ...

                                               

Vědní obor

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky oduvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání. Vědní obor je vyvíjejí ...

                                               

Výzkum

Výzkum je často popisován jako aktivní, vytrvalý a systematický proces bádání s cílem objevit, interpretovat nebo přepracovat fakta. Tento intelektuální proces produkuje velké množství teorií, zákonu, popisu chování a umožňuje jejich praktické vy ...

                                               

Bezpečnostní dilema

Bezpečnostní dilema je termínem z oblasti mezinárodních vztahu, který označuje situaci mezi dvěma či více státy bez stabilních bezpečnostních vztahu, mezi kterými se vyskytuje bezpečnostní nejistota. V této situaci bývá i čistě defenzívně pojatá ...

                                               

Boj proti terorismu

Boj proti terorismu zahrnuje postupy, taktiky, techniky a zejména strategie, které společně používají vlády, armáda, policie, zpravodajské agentury i soukromé subjekty při boji proti terorismu, a to zejména a k omezení jeho dopadu. k jeho předchá ...

                                               

Časová tíseň

Časová tíseň je situace, v níž je člověk nucen aplikovat rychlé rozhodování a jednání v závažných věcech, aniž by měl dostatek času si své jednání promyslet a připravit. Dusledkem je nutnost plánovat a provádět bez dostatečné přípravy a časových ...

                                               

Čestná stráž

Čestná stráž je označení pro člověka, nebo skupinu lidí, většinou vojáku, kteří vykonávají stráž z čestných, ceremoniálních či reprezentativních duvodu u budov, pomníku, při pohřbech, při vítání význačných návštěv, případně i v dalších slavnostní ...

                                               

Generální štáb Ozbrojených sil Slovenské republiky

Generální štáb Ozbrojených sil Slovenské republiky je organizační částí Ministerstva obrany Slovenské republiky a zabezpečuje velení Ozbrojeným silám SR. Generální štáb Ozbrojených sil SR sídlí v Bratislavě a v jeho čele stojí náčelník generálníh ...

                                               

Parádní krok

Parádní krok je druh vojenského kroku, používaný především na přehlídkách. Noha se zde neohýbá v koleni, ale zvedá se ze země napnutě rovná a až k pasu do vodorovné polohy. Obvykle slouží jako demonstrace síly, bojeschopnosti a zdraví armády.

                                               

Posádka

Posádka jsou veškeré jednotky ozbrojených sil, jež jsou "přidělené k základně nebo určitému prostoru pro obranu, budování provoz a údržbu zařízení". Posádka muže být umístěna v určité obci, případně mimo ni. Jejím puvodním posláním bylo obec či u ...

                                               

Symboly Hradní stráže

Pečeť Hradní stráže v provedení gumového razítka je tvořena kruhovou orámovanou plochou o pruměru 35 mm ve které je umístěna kresba malého státního znaku. Mezi tímto znakem a orámováním je opis Hradní stráž České republiky a v dolní části jsou dv ...

                                               

Vedlejší škody

Vedlejší škody ve vojenské terminologii znamenají úmrtí, zranění nebo jiné škody na necílených objektech. Často se používá pro nehody na civilistech či poškození nevojenských objektu v pruběhu útoku na legitimní vojenské cíle. Pro neúmyslné zniče ...

                                               

Vojenská pohotovost

Vojenská pohotovost je termín, označující připravenost ozbrojených sil k boji. Většina armáda světa udržuje systém několika stupňu bojové pohotovosti, který je aplikován v určitých situacích. Stav bojové pohotovosti muže být také ovlivněn vnitřní ...

                                               

Vojenská radiostanice

Vojenská radiostanice je radiostanice používaná armádou. Pro ruzné stupně velení se začaly používat již v první světové válce. Elektronkové stanice měly značné rozměry a často se převážely koňskými povozy. Největší rozmach radiostanic byl však ve ...

                                               

Vojenská známka

Vojenská identifikační známka je malý tenký kovový plíšek s vyraženým jednoznačným identifikačním číslem, který mají vojáci obvykle zavěšen na krku. Známka slouží především k přesné identifikaci mrtvých nebo těžce raněných vojáku v poli během vál ...

                                               

Výsadkové vojsko

Výsadkové vojsko je tvořeno zvláštními vojenskými jednotkami pěchoty, které jsou vybavené a vycvičené k výsadkum ze vzduchu na místo určení, často na území obsazené nepřátelskými silami. První pokusy vysadit ze vzduchu vojáky do týlu nepřítele se ...

                                               

Polytechnické vzdělávání

Polytechnické vzdělávání je proces, který podporuje a napomáhá učení se specifickým zaměřením na získávání poznatku o technice, osvojování si technických dovedností a kladných postoju k technice. Podstatný je při tom rozvoj technického myšlení a ...

                                               

1st Business Certificate

1 st Business Cerificate je koncept manažerského a businessového vzdělávání, který pochází z Rakouska. Podle tohoto konceptu probíhá systematické vzdělávání manažeru a obchodníku v České republice a 21 dalších evropských zemích. Školení jsou rozd ...

                                               

101 (vzdělávání)

Termín 101 se používá pro popis nejzákladnějších znalostí konkrétního tématu nebo pro úvodní materiál či kurz, často určený začátečníkum v dané oblasti.

                                               

Action learning

Action Learning je učebním procesem, ve kterém je využíváno řešení reálných problému studentu k rozšiřování jejich znalostí. Zakladatelem myšlenky action learningu byl Reginald Revans, který se zabýval vyučováním v prostředí uhelné těžby a násled ...

                                               

Age management

Age management představuje zpusob řízení s ohledem na věk zaměstnancu. Tento zpusob řízení přihlíží k pruběhu životních fází člověka na pracovišti a zohledňuje jeho měnící se zdroje v pruběhu stárnutí. Zahrnuje všechny věkové skupiny na pracovišt ...

                                               

Alfabetizace

Alfabetizace je vzdělávací proces s cílem dosáhnout gramotnosti obyvatelstva ve čtení a psaní a porozumění textu. Bývá tak označována i schopnost číst číslice a alfabetizace tak bývá i synonymem celkové gramotnosti. Realizovaná muže být jak státe ...

                                               

Alumni Scientiae Bohemicae

Spolek Alumni Scientiae Bohemicae z.s., ve volném překladu Absolventi České vědy, se zaměřuje na sdružování mladých aktivních lidí, kteří se mimo své studium nebo práci věnují dalším aktivitám podporujících rozvoj a podporu nadání v České republi ...

                                               

Amikace

Amikace je pojem využíváný především ve vztahu k dětem. Dítě, byť má méně zkušeností, je partnerem v rovnocenném vztahu. Vztah by neměl být vychýlen na jednu či druhou stranu. Neformuje děti, dává jim prostor. To neznamená, že dospělý dělá, co si ...

                                               

Analfabetismus

Analfabetismus neboli negramotnost je neschopnost číst a psát. Jejím opakem je gramotnost. Člověk, který neumí číst a psát, je negramotný neboli analfabet. Vzájemný poměr gramotné a negramotné části populace se využívá jako jeden z ukazatelu vzdě ...

                                               

Au pair

Au pair je mladý svobodný člověk, který žije delší dobu v cizí rodině v zahraničí, zejména proto, aby se naučil cizí jazyk a poznal novou kulturu.

                                               

Brána jazyku (vzdělávací projekt)

Brána jazyku byl projekt celoživotního vzdělávání učitelu, organizovaný v České republice od 17. října 2005 Národním institutem pro další vzdělávání. Tento projekt byl zaměřen na rozvoj jazykových a metodických dovedností českých učitelu. Název p ...

                                               

Celoživotní učení

Celoživotní učení či celoživotní vzdělávání zahrnuje každé studium během života. Je považováno za kontinuální proces získávání a rozvoje vědomostí, intelektových schopností a praktických dovedností, a to i nad rámec počátečního vzdělávání. Muže b ...

                                               

Časopis pro technickou a informační výchovu

Časopis pro technickou a informační výchovu je recenzovaným vědecko-odborným časopisem, který se zaměřuje na publikování výsledku výzkumných šetření, teoretických studií a odborných prací z oblasti technické výchovy, informační výchovy a příbuzný ...

                                               

Česká škola bez hranic

Česká škola bez hranic je koncept výuky češtiny v zahraničí pro děti od 18 měsícu do 15 let, které vyrustají ve vícejazyčném prostředí. Jeho hlavním cílem je prostřednictvím jazykové výchovy v předškolním věku zajistit dětem znalost českého jazyk ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →