ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 159                                               

Stavební mechanika

Stavební mechanika je studijní předmět, který je vyučován na středních a vysokých školách. Stavební mechanika je duležitou disciplínou, která je potřebná pro navrhování stavebních konstrukcí. Základem každé stavby je její bezpečnost a proto znalo ...

                                               

Steinerova věta

Steinerova věta umožňuje vypočítat moment setrvačnosti tělesa rotujícího kolem osy, která neprochází jeho těžištěm. Je tak například možné vypočítat moment setrvačnosti tělesa složeného z několika základních těles, stačí znát momenty setrvačnosti ...

                                               

Tah

Tah označuje proces tažení, který je zpusoben nějakou silou, tzv. tažnou silou. Tažení muže být realizováno ruznými zpusoby, např. připojením přívěsu za automobil či zemědělského pracovního stroje za traktor, nebo připojením vagónu za lokomotivu ...

                                               

Taxe

Taxe je pohyb buňky či většího organismu, který je vyvolán zevním podnětem. Muže se například jednat o pohyb pomocí bičíku, který slouží k pohybu jednobuněčných bičíkovcu, některých menších mnohobuněčných organismu a některých buněk mnohobuněčnýc ...

                                               

Těžiště

Těžiště je pusobiště tíhové síly pusobící na těleso. Ve skutečnosti je mezi pojmy těžiště a hmotný střed principiální rozdíl. Těžiště zavádíme jako pusobiště výslednice tíhových sil pusobících na jednotlivé části tělesa v tíhovém poli. Pojem těži ...

                                               

Těžiště člověka

Těžiště člověka je bod pusobiště výsledné tíhové síly pusobící na lidské tělo. Poloha těžiště obvykle splývá s pojmem hmotný střed člověka. Poloha těžiště těla člověka se v podstatě neustále mění, což je zpusobeno dýcháním, prouděním krve a ostat ...

                                               

Těžiště člověka (základní anatomický postoj)

V základní anatomické poloze těla člověka, se těžiště celého těla nachází téměř přesně v mediánní rovině, v malé pánvi ve výšce 2. nebo 3. křížového obratle, asi 4 až 6 cm před promontoriem. U žen je to ještě asi o 1 – 2 % níže než u mužu. V prub ...

                                               

Těžnice

Těžnice je přímka, na níž leží vektor tíhové síly pusobící na těleso. Při ruzné orientaci tělesa v prostoru získáme ruzné těžnice, avšak všechny těžnice procházejí jediným bodem, tzv. těžištěm tělesa. V geometrii se používá v užším významu, omeze ...

                                               

Tlaková síla

Tlaková síla je síla, pusobící kolmo na určitou plochu povrchu tekutiny. Její pusobení v tekutině se vyjadřuje veličinou tlak, nezávislou na velikosti plochy. Tlaková síla muže být např. zpusobena změnou termodynamického stavu tekutiny doprovázen ...

                                               

Točivý moment

Točivý moment nebo také nesprávně kroutivý moment vyjadřuje pusobení síly na bod vzdálený od osy otáčení. Fyzikálně se jedná o moment síly, pod názvem krouticí moment se nesprávně užívá v technických oborech u rotačních pohonných systému. Obvykle ...

                                               

Tření

Jako tření označujeme vznik tečné síly ve styčné ploše mezi dvěma tělesy. Tečná třecí síla je reakcí na tečnou složku sil pusobících na těleso a pusobí vždy proti směru vzájemného pohybu. Práce potřebná k překonání této síly se mění převážně v te ...

                                               

Účinnost (fyzika)

Účinnost je fyzikální veličina. Udává poměr mezi energií získanou, což muže být například strojem vykonaná práce a energií dodanou. Pokud posuzujeme zařízení, které nedokáže energii akumulovat, mužeme účinnost brát jako poměr mezi výkonem a příko ...

                                               

Válcový dynamometr

Válcový dynamometr, v angličtině někdy označovaný jako rotující silnice je měřící a testovací zařízení určené k simulaci silnice v kontrolovaném prostředí, většinou uvnitř budovy. Povrch silnice nahrazuje válec neboli role. Vozidlo je pevně uchyc ...

                                               

Valivý odpor

Valivý odpor je odpor, který pusobí na těleso kruhového pruřezu při jeho valivém pohybu po podložce.

                                               

Valivý pohyb

Valivý pohyb je druh pohybu tělesa kruhového pruřezu po podložce, při kterém nedochází ke smyku mezi tělesem a podložkou. Těleso kruhového pruřezu je např. válec, koule nebo obruč. Valivý pohyb je pohyb složený z posuvného pohybu a otáčivého pohy ...

                                               

Vláknové tření

Vlákno zatížené na konci silou F 1 {\displaystyle F_{1}} břemenem, tažené přes válcovou plochu o poloměru r, s níž má součinitel smykového tření μ {\displaystyle \mu }, tak, že se dotýká v úhlu β {\displaystyle \beta } takzvaný úhel opásání, musí ...

                                               

Výkon

Výkon je skalární fyzikální veličina, která vyjadřuje množství práce vykonané za jednotku času. Rozlišuje se pruměrný výkon, který se vztahuje k určitému časovému intervalu, a okamžitý výkon, který se vztahuje k určitému časovému okamžiku. Množst ...

                                               

Zákon zachování hybnosti

Zákon zachování hybnosti izolované soustavy lze vyjádřit následovně: Celková hybnost izolované soustavy těles se nemění. d p d t = 0 ⟹ p = p 1 + p 2 + ⋯ + p n = konst. {\displaystyle {\frac {d\mathbf {p} }{dt}}=0\implies \mathbf {p} =\mathbf {p} ...

                                               

Zákon zachování momentu hybnosti

V izolované soustavě je výsledný silový moment všech vnějších sil nulový, tzn. M E = 0 {\displaystyle \mathbf {M} _{E}=0}, kde M E {\displaystyle \mathbf {M} _{E}} označuje výsledný moment vnějších sil. Ze vztahu mezi momentem hybnosti a momentem ...

                                               

Bit za sekundu

Bit za sekundu je jednotka přenosové rychlosti. Jednotka udává, kolik bitu informace je přeneseno za jednu sekundu.

                                               

Kilometr za hodinu

Kilometr za hodinu je jednotka rychlosti. Udává, kolik kilometru urazí za jednu hodinu objekt pohybující se konstantní rychlostí.

                                               

Metr za sekundu

Metr za sekundu je odvozená jednotka rychlosti v soustavě SI. Rychlostí 1 m/s se pohybuje těleso, které urazí rovnoměrným pohybem dráhu 1 metr za 1 sekundu. Tato rychlost je přesně 1/299 792 458-násobkem rychlosti světla ve vakuu podle definice m ...

                                               

Míle za hodinu

Míle za hodinu je jednotka rychlosti používaná běžně v zemích používajících imperiální jednotky. Existuje několik ruzných definic míle. Pro pohyb automobilu a vlaku po souši se používá přepočet 1 mph = 1.609344 km/h. Pro pohyb letadel a lodí se p ...

                                               

Rychlost světla

Rychlost světla ve vakuu je definována jako fázová rychlost postupného elektromagnetického vlnění ve vakuu. V soustavách jednotek založených na metrickém systému má vzhledem k definici metru přesnou hodnotu 299 792 458 metru za sekundu. Označuje ...

                                               

Stopa za sekundu

Stopa za sekundu je jednotka rychlosti. Představuje počet stop kterou těleso urazí za jednu sekundu. Podobná jednotka je použita v mezinárodní soustavě SI - metr za sekundu. Používané zkratky - ft/s, ft/sec a fps zkratka anglického foot per secon ...

                                               

Uzel (jednotka)

Uzel je jednotka rychlosti používaná v mořeplavbě, letectví a meteorologii. Uzel je definován jako jedna námořní míle za hodinu. Tato jednotka vznikla v mořeplavectví a používala se hlavně k vyjádření rychlosti lodi nebo vodního proudu. Definice ...

                                               

Frekvence

Frekvence je fyzikální veličina, která udává počet opakování periodického děje za daný časový úsek. Například v obvodu střídavého proudu takto označujeme počet kmitu napětí či proudu za jednotku času.

                                               

Hmotný bod

Hmotný bod je fyzikální abstrakce/model reálné situace v prostoru, kterému je přiřazena hmotnost o určité velikosti. Takto definovaný hmotný bod je bezrozměrným útvarem a používá se tedy pouze pokud vás nezajímá deformace ani otáčení daného těles ...

                                               

Kmitání

Kmitání je změna, typicky v čase, nějaké veličiny vykazující opakování nebo tendenci k němu. Kmitající systém se často nazývá oscilátor. Dochází-li k přenosu kmitání prostorem, hovoří se o vlnění např. elektromagnetické vlnění.

                                               

Křivočarý pohyb

Základními charakteristikami obecného pohybu jsou poloha tělesa, jeho rychlost a zrychlení v daném čase. Polohu tělesa lze určit pomocí polohového vektoru r {\displaystyle \mathbf {r} }, který je v takovém případě spojitou vektorovou funkcí času, ...

                                               

Mechanická vazba

Mechanická vazba - Pokud je pohyb tělesa nějak omezen mluvíme u něj o existenci vazeb. Charakter vazeb muže být rozmanitý. Vazby odebírají tělesu stupně volnosti. Volné těleso nebo volný bod v prostoru má 6 stupňu volnosti. Z pohledu vazeb lze dě ...

                                               

Nerovnoměrný pohyb

Nerovnoměrný pohyb je druh pohybu, při němž se mění rychlost pohybu, tj. absolutní hodnota vektoru rychlosti. Dráha nerovnoměrného pohybu odpovídá stejně jako u pohybu rovnoměrného ploše v grafu časového pruběhu rychlosti pohybu. Těleso vykonává ...

                                               

Nerovnoměrný pohyb po kružnici

Nerovnoměrný pohyb po kružnici je pohyb, při kterém je trajektorií kružnice a velikost rychlosti se mění s časem jinak než lineárně. Dráha pohybu při nerovnoměrném pohybu po kružnici Obvodová dráha s je vzdálenost, kterou urazí těleso během pohyb ...

                                               

Nerovnoměrný přímočarý pohyb

Nerovnoměrný přímočarý pohyb je pohyb, u kterého směr rychlosti zustává stejný, ale velikost rychlosti se mění. Jestliže se velikost rychlosti mění s časem přímo úměrně, pak se jedná o pohyb rovnoměrně zrychlený, jestliže závislost rychlosti na č ...

                                               

Otáčení

Rotace čili otáčení je takový pohyb tuhého tělesa, při kterém se všechny body tělesa otáčejí kolem jedné společné osy se stejnou úhlovou rychlostí. Otáčivý pohyb muže vykonávat i těleso, které není tuhé, pak mluvíme například o diferenciální rota ...

                                               

Otáčky za minutu

Otáčky za minutu, značka jednotky ot/min, anglickou zkratkou také RPM je vedlejší jednotka soustavy SI pro frekvenci, tj. počet pravidelně se opakujících jevu za jednotku času, v tomto případě za minutu. Používá se zejména pro vyjádření rychlosti ...

                                               

Perioda (fyzika)

Perioda označuje ve fyzice fyzikální veličinu, která udává dobu trvání jednoho opakování periodického děje. Perioda tedy označuje dobu potřebnou k tomu, aby se systém dostal zpět do výchozího stavu.

                                               

Pohyb po kružnici

Pohyb po kružnici je pohyb, jehož trajektorií je kružnice. Poloha hmotného bodu při pohybu po kružnici pohyb se středem v počátku soustavy souřadnic: Zápis v polární soustavě souřadnic r = k o n s t. {\displaystyle r=\mathrm {konst.} } φ = φ t − ...

                                               

Poloha tělesa

Poloha tělesa je údaj, vyjadřující umístění tělesa vzhledem k ostatním tělesum. K přesnému určení polohy tělesa v trojrozměrném prostoru jsou třeba 3 údaje 3 souřadnice, v rovině 2 údaje 2 souřadnice, na přímce stačí 1 údaj 1 souřadnice. Konkrétn ...

                                               

Polohový vektor

Polohový vektor je spojnice počátku soustavy souřadnic a hmotného bodu s orientací k hmotnému bodu. Polohový vektor je příkladem vázaného vektoru, neboť je vždy vázán na nějaký bod, např. počátek soustavy souřadnic, střed symetrie tělesa, atd. Po ...

                                               

Posuvný pohyb

Posuvný pohyb je takový pohyb tuhého tělesa, při kterém všechny body tělesa konají pohyb po stejných, pouze navzájem posunutých, trajektoriích. Trajektorií posuvného pohybu je přímka. Rychlosti jednotlivých bodu tělesa jsou při posuvném pohybu st ...

                                               

Princip nezávislosti pohybu

Princip nezávislosti pohybu zní: Koná-li těleso pohyb složený z více pohybu, pak jeho výsledná poloha je stejná, jako kdyby konalo tyto pohyby postupně. Principu nezávislosti pohybu se využívá při zkoumání složitějších pohybu, protože každý složi ...

                                               

Přímočarý pohyb

Při přímočarém pohybu se nemění směr vektoru rychlosti, ale muže se měnit velikost rychlosti. To znamená, že se nemění směr vektoru zrychlení, který musí být souhlasný se směrem vstupní rychlost, je-li nenulová, avšak velikost vektoru zrychlení s ...

                                               

Relativita pohybu

Relativita pohybu znamená, že pohyb je relativní, neboli závisí na tom, kdo jej pozoruje - závisí na vztažné soustavě, vzhledem ke které se pohyb zkoumá. Zatímco v jedné soustavě se těleso muže pohybovat, při volbě jiné soustavy muže být těleso v ...

                                               

Rovnoměrný pohyb po kružnici

Rovnoměrný pohyb po kružnici je pohyb, při kterém je trajektorie kružnice a velikost rychlosti konstantní. Jedná se o speciální případ obecného pohybu po kružnici. Dráha při rovnoměrném pohybu po kružnici: Obvodová dráha s je vzdálenost délka obl ...

                                               

Ryv

Platí pro něj vztahy: j → = d a → d t = d 2 v → d t 2 = d 3 r → d t 3 {\displaystyle {\vec {j}}={\frac {\mathrm {d} {\vec {a}}}{\mathrm {d} t}}={\frac {\mathrm {d} ^{2}{\vec {v}}}{\mathrm {d} t^{2}}}={\frac {\mathrm {d} ^{3}{\vec {r}}}{\mathrm {d ...

                                               

Speciální teorie relativity

                                               

Šroubový pohyb

Šroubový pohyb vznikne složením dvou pohybu: otočení kolem dané osy o a posunutí ve směru této osy. Velikost posunutí je přitom přímo úměrná otočení. Konstantou této přímé úměrnosti je v0 – redukovaná výška závitu. p = v0. ω, kde ω – úhel otočení ...

                                               

Trajektorie

Trajektorie je geometrická čára prostorem, kterou hmotný bod nebo těleso při pohybu opisuje. Jedná se tedy o množinu všech poloh bodu, v nichž se muže v ruzných časových okamžicích nacházet. Trajektorií muže být přímka, kružnice, elipsa či jakáko ...

                                               

Úhlová dráha

Úhlová dráha je orientovaný úhel, který opíše pruvodič hmotného bodu během jeho pohybu po kružnici. Pojem úhlové dráhy lze ztotožnit s pojmem orientovaného úhlu.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →