ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 158                                               

Kartogram

Kartogram, někdy choropletová mapa, je jedna z nejpoužívanějších vyjadřovacích metod tematické kartografie. Jde o jednoduchou mapu, v níž je graficky vyjádřena intenzita jevu ve sledovaném území. Kartogram vyjadřuje relativní hodnoty. Podle této ...

                                               

Konosament

Konosament jinak náložný list je cenný papír a dopravní dokument, používaný při přepravě nákladu po moři. Pro majitele představuje přepravní doklad i dispoziční právo ke zboží, které je v konosamentu uvedeno. Konosament vydává dopravce, který dop ...

                                               

Kryogenní transportní jednotka

Kryogenní jednotky jsou transportní chladicí zařízení bez kompresorového okruhu založená na odpařování vhodné kryogenní kapaliny. Instalují se do izotermických skříní nákladních automobilu nebo na chladicí návěsy. V transportním chlazení dnes dom ...

                                               

Liftago

Liftago je český startup, který vytváří technologickou platformu pro optimalizaci městské dopravy v České republice i v zahraničí. Cílem společnosti jsou tzv. Chytrá města, kde lidé ztratí závislost na vlastních automobilech a ubude problému s pa ...

                                               

Nákladní doprava

Nákladní doprava je souhrn úkonu, jimiž se uskutečňuje přeprava nákladu. Je to činnost spjatá s cílevědomým přemisťováním hmotných předmětu v nejruznějších objemových, časových a prostorových souvislostech za použití ruzných dopravních prostředku ...

                                               

ParcelShop

ParcelShop je generický termín pro místo, kde je možné odebrat nebo zanechat balíček. ParcelShopy zřizují zejména poštovní a balíkoví přepravci, ale i e-shopy a další prodejci. Jedná se tedy nejčastěji o doručování zásilek mezi firmou a zákazníke ...

                                               

Pentlogram

Pentlogram je dopravně-inženýrský diagram, který ukazuje intenzitu dopravy v určitých směrech. Svým zpusobem se jedná o liniový kartodiagram, který je výsledkem dopravního pruzkumu prováděného zejména formou pruběžného nebo příležitostného sčítán ...

                                               

Přenosové ztráty

Přenosové ztráty jsou ztráty vzniklé při transportu elektrické energie prostřednictvím přenosové soustavy. Ztráty jsou rozdílem mezi energií dodanou do sítě a energií odebranou. Ztráty dělíme na technické a netechnické.

                                               

Přeprava

Přeprava je pojem pro cílevědomé přemístění osob, nákladu či zvířat dopravními prostředky z místa A do místa B po dopravních komunikacích za účelem zisku. Je produktem dopravy. Vykonavatelem přepravy je dopravce, objednavatel se nazývá přepravce. ...

                                               

Přepřah

Přepřah či přepřahání je činnost při níž se vyměňuje tažný stroj nebo tažené dopravní zařízení. V minulosti tímto slovem bylo označováno přepřahání koní u povozu. Slovo se používá i v železniční dopravě při výměně lokomotivy u vlaku.

                                               

Přiměřený zisk

Přiměřený zisk je v souvislosti se silniční veřejnou linkovou dopravou v Česku definován ve vyhlášce č. 50/1998 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové dopravě, která provádí zákon o silniční dopravě č. 111/1994 Sb. Je to částka, která po z ...

                                               

Radiála

Radiála je typ dopravního spojení z okraje do středu určitého území. Jedná se buď o pozemní komunikaci nebo dráhu, nejčastěji tramvajovou nebo železniční. Z tohoto hlediska se radiální spojení odlišuje od tangenciálního tangenty, tangenciály, kte ...

                                               

Rozcestí

Rozcestí je konkrétní místo, kde se sbíhají, rozbíhají nebo kříží ruzné cesty. V případě křížení lesních nebo polních cest mívá takového rozcestí pouze omezený lokální význam pro malé množství místních uživatelu. U turisticky značených cest obvyk ...

                                               

Silniční doprava

Silniční doprava je individuální druh dopravy, který probíhá za použití dopravních prostředku zpravidla po silnicích či zpevněných cestách. Využívá se k přepravě osob, ale i nákladu.

                                               

Společný záznam o dopravní nehodě

Společný záznam o dopravní nehodě je standardizovaný formulář, který se vyplňuje, při vzniku dopravní nehody, ke které není potřeba volat policii, tj. situace, kdy nevznikla škoda převyšující 100 000 korun českých nebo nedošlo ke zranění či usmrc ...

                                               

Tandemový přívěs

Tandemový přívěs nebo také přívěs s centrálními nápravami je přívěsem za nákladní či osobní automobil, autobus nebo jiné motorové vozidlo. Je pro něj charakteristické, že má nápravy uprostřed vozidla na rozdíl od přívěsu s rejdovou ojí, příp. toč ...

                                               

Traffic Message Channel

Traffic Message Channel je technologie sloužící k doručování dopravních informací řidičum. Běžně je digitálně kódován v systému FM-RDS a šířen pomocí rádiového FM vysílání. Muže být šířen i prostřednictvím DAB, či přes satelitní rádiové vysílání. ...

                                               

Udržitelná doprava

Udržitelná doprava je taková doprava, která usiluje o udržitelnost, tedy taková, která se snaží minimalizovat svuj dopad na životní prostředí a využívat spíše obnovitelné zdroje energie. Za typické příklady takové dopravy je považována chuze, jíz ...

                                               

Veřejná doprava

Veřejná doprava je doprava provozovaná za předem určených a vyhlášených přepravních a tarifních podmínek a přístupná každému zájemci. Pojem se používá zejména u osobní dopravy. V rámci měst obvykle základ veřejné dopravy městská hromadná doprava ...

                                               

Veřejná přístupnost krajiny

Veřejná přístupnost krajiny je v Česku a v zemích severní a střední Evropy tradiční právní institut, který zakládá každému právo na volný pruchod přes veškeré pozemky, které nejsou z tohoto práva vyloučeny. Severské státy, Baltské státy, Česko, R ...

                                               

Vězeňský vuz

Vězeňský vuz je speciální vozidlo určené pro převoz vězňu. V dnešní době se k tomuto účelu používají především autobusy. Oproti běžnému autobusu mají zpravidla jejich karosérie méně oken, která bývají menší či mají mříž. Duvodem těchto opatření j ...

                                               

Vodní doprava

Vodní doprava je druh dopravy, který je zajišťován plavbou po vodních tocích, umělých i přírodních jezerech, mořích, oceánech i umělých plavebních kanálech a pruplavech, a to na vodní hladině nebo pod hladinou. Také sem zařazujeme plavidla na vzd ...

                                               

Xiaomi Mi Electric Scooter (elektrokoloběžka)

Xiaomi Mi Electric Scooter je elektrická koloběžka vyráběná ve spolupráci výrobcu Xiaomi a Ninebot. Tento výrobek se velmi zasloužil o popularitu elektrických koloběžek a dodnes je to jedna z nejrozšířenějších elektrických koloběžek. Koloběžka př ...

                                               

Zasilatelství

Zasilatelství je podnikatelská činnost, kdy zasilatel vlastním jménem na vlastní zodpovědnost, zato na účet odesílatele, zabezpečuje přepravu zásilek z místa odeslání do místa doručení a/nebo související služby. Jde o činnost upravenou Živnostens ...

                                               

ZF Openmatics

ZF OPENMATICS s.r.o. je česká dceřiná společnost koncernu ZF Friedrichshafen AG, založená v roce 2010 v Plzni, která se zabývá inteligentní konektivitou, tj. pracuje na inteligentním zpusobu propojení celého světa. Má vizi žít v otevřeném světě, ...

                                               

Portál: Doprava

                                               

Čepové tření

Čep se v kluzném ložisku, v němž musí být uložen s vulí a kde nastává suché nebo polosuché takzvané mezní tření, chová jako na nakloněné rovině, jejíž úhel se postupně zvyšuje. Čep se při roztáčení navaluje na plochu ložiska do okamžiku, kdy přek ...

                                               

Dostředivá síla

Dostředivá síla je síla, která má směr do středu křivosti trajektorie tělesa při křivočarém pohybu. Má směr normály k trajektorii v daném místě, je tedy kolmá na vektor rychlosti. Dostředivá síla zpusobuje změnu směru vektoru rychlosti, a tím zak ...

                                               

Dvojice sil

Dvojice sil je současné pusobení dvou sil stejně velkých opačného směru pusobících v ruzných místech tuhého tělesa, tzn. jedná se o dvě stejně velké síly opačného směru, které neleží na jedné přímce. Protože výslednice dvou stejně velkých sil opa ...

                                               

Dynamika rotoru

Dynamika rotoru sjednocuje oblasti dynamiky tuhých těles, dynamiky tekutin, popřípadě i problematiku dynamiky magnetických ložisek mechatronických systému. Dynamika rotoru popisuje mimo jiné: Výskyt subsynchronní složky rotorového chvění při dosa ...

                                               

Eötvösuv experiment

Eötvösuv experiment byl pokus, kterým Loránd Eötvös porovnal setrvačnou a gravitační hmotnost těles a ověřil, že se shodují. Pokusy prováděl od roku 1885. Přesnost jeho experimentu je 1:20 milionum. Postupně své experimenty vylepšoval, a další vý ...

                                               

Eulerova síla

Eulerova síla je zdánlivá setrvačná síla vyvolaná zrychleným otáčivým pohybem soustavy. V případě, že úhlová rychlost je konstantní, Eulerova síla vymizí. Výpočet: F E = − m ε × r, {\displaystyle \mathbf {F} _{\mathrm {E} }=-m{\boldsymbol {\varep ...

                                               

Eulerova–Lagrangeova rovnice

Eulerova-Lagrangeova rovnice se také často nazývá Eulerova rovnice nebo Lagrangeova rovnice, protože na této rovnici pracovali Leonhard Euler a Joseph Lagrange současně okolo roku 1755. V oboru variačního počtu se jedná o diferenciální rovnici um ...

                                               

Froudeho číslo

Froudeho číslo je podobnostní číslo, které se používá při zkoumání pohybu prostředí s vyšší hustotou, když probíhající jevy ovlivňuje gravitace. Pojmenované je po Williamovi Froudeovi a označuje se Fr. Hodnota je dána vztahem např.,: F r = v g l ...

                                               

Impuls síly

Impuls síly je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje časový účinek pusobení síly. Velikost impulzu síly závisí na velikosti síly na čase, po který tato síla pusobila. Čím delší dobu síla pusobí, tím větší je její účinek.

                                               

Impulsová věta

Uvažujme soustavu hmotných bodu, jejíž výslednice externích sil je nulová. Takovou soustavu nazýváme izolovanou a z první věty impulsové vyplývá zákon o zachování hybnosti soustavy ve tvaru d p d t = 0 ⟹ p = konst. {\displaystyle {\frac {d\mathbf ...

                                               

Inerciální vztažná soustava

Jako inerciální vztažná soustava se ve fyzice označuje taková vztažná soustava, v níž platí 1. Newtonuv pohybový zákon, tj. těleso, na které nepusobí žádná síla nebo výslednice sil je nulová, je v klidu nebo se pohybuje rovnoměrně přímočaře. Plat ...

                                               

Kinetická energie

Kinetická energie je jeden z druhu mechanické energie, kterou má pohybující se těleso. Je to tedy práce, kterou musíme vykonat, abychom urychlili těleso na určitou rychlost. Velikost kinetické energie tělesa, vykonávajícího posuvný pohyb závisí n ...

                                               

Kinetická energie při rotaci

Ze skutečnosti, že energie rotujícího tělesa je dána součtem kinetických energií všech jeho částic číslujeme horním indexem i, vyplývá, že celková energie tělesa bude E K = ∑ i E K i = ∑ i 1 2 m i v i 2 {\displaystyle E_{K}=\sum _{i}E_{K}^{i}=\su ...

                                               

Königova věta (fyzika)

Königova věta slouží pro určení celkové kinetické energie pro těleso, které koná zároveň rotační a translační pohyb. Tedy těleso, které se posouvá a zároveň rotuje kolem vlastní osy nebo jiné osy rotace. V případě, že těleso rotuje kolem jiné osy ...

                                               

Mechanická energie

Mechanická energie je skalární fyzikální veličina, která vyjadřuje míru schopnosti tělesa konat mechanickou práci, tzn. pusobit silou na jiné těleso a posouvat jej po určité dráze. Mechanická energie je jeden z mnoha druhu energie. Mechanickou en ...

                                               

Mechanické namáhání

Mechanické namáhání reálného tělesa, též mechanická zátěž či zatížení, je silové pusobení, které kromě reaktivní síly zpět na zdroj vyvolává tlaky ve struktuře tělesa, jeho deformace a při opakovaných změnách zátěže i jeho zahřívání vlivem mechan ...

                                               

Moment hybnosti

Moment hybnosti je vektorová fyzikální veličina, která popisuje dynamicky rotační pohyb tělesa. Moment hybnosti se určuje vzhledem k bodu nebo ose otáčení. Moment hybnosti bývá také označován jako kinetický moment, impulsmoment nebo točivost star ...

                                               

Moment setrvačnosti

                                               

Neinerciální vztažná soustava

Jako neinerciální vztažná soustava se ve fyzice označuje taková vztažná soustava, v níž neplatí 1. Newtonuv pohybový zákon ani 3. Newtonuv pohybový zákon, tzn. že těleso, ačkoliv na ně nepusobí žádná síla nebo výslednice sil je nulová, mění svuj ...

                                               

Newtonovy pohybové zákony

Newtonovy pohybové zákony jsou fyzikální zákony formulované Isaacem Newtonem. Popisují vztah mezi pohybem tělesa a silami, které na toto těleso pusobí. Newton zavedl celkem tři pohybové zákony, které tvoří základ klasické mechaniky a zejména dyna ...

                                               

Nutace

Nutace je kývavý či kolísavý pohyb osy otáčení nedokonale symetrického rotujícího tělesa, jako je setrvačník, planeta nebo letící projektil. Nutace muže být podélná, pokud znamená kolísání rychlosti precese, anebo příčná, pokud se děje kolmo k pr ...

                                               

Odstředivá síla

Odstředivá síla je síla pusobící na těleso resp. hmotný bod směrem od středu křivosti trajektorie. V případě pohybu po kružnici jde o střed této kružnice. V obecnějším případě pohybu po hladké křivce jde o střed oskulační kružnice. Existují dva o ...

                                               

Parametrická rezonance

Při parametrické rezonanci se soustava udržuje v kmitání tím, že se pravidelně mění její vhodný vnitřní parametr. V tomto případě se kývání nohama vsedě anebo pokrčováním nohou vestoje mění moment setrvačnosti houpačky s pasažérem vuči ose rotace ...

                                               

Potenciální energie

Potenciální energie je druh energie, kterou má každé těleso nacházející se v potenciálovém poli určité síly. Podle síly pusobící na dané těleso lze rozlišit více druhu potenciální energie: gravitační potenciální energie, potenciální energie pružn ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →