ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 157                                               

Generace X

Generace X je pojem, jímž se označuje generace, jejíž příslušníci se narodili přibližně v rozmezí let 1965 až 1980. Termín generace X se používá v demografii, sociálních vědách, marketingu a asi nejčastěji v populární kultuře. Samotný výraz "Gene ...

                                               

OK Boomer

"OK Boomer" je "hláška" a internetový mem, který získal v pruběhu roku 2019 velkou popularitu mezi mladší generací a který je používaný k odmítnutí nebo zesměšnění postoju stereotypně připisovaných americké generaci Baby boomers.

                                               

Silent Generation

Silent Generation je demografická kohorta, která následuje po generaci G.I. Časové vymezení této generace zahrnuje lidi narozené v období od poloviny 20. do začátku 40. let 20. století. Demograf Neil Howe v časopise Forbes určil jako Silent Gener ...

                                               

Teorie generací

Teorie generací nebo generační teorie – je sociální teorie představená významným maďarským sociologem židovského puvodu Karlem Mannheimem v jeho eseji Das Problem der Generationen. Karel Mannheim se jako první pokusil představit generaci jako soc ...

                                               

Ztracená generace

Pojem "ztracená generace" poprvé použila americká spisovatelka Gertrude Steinová, označila tak skupinu amerických spisovatelu narozených kolem roku 1900. Termín zpopularizoval Ernest Hemingway použitím ve své prvotině Fiesta. Tito spisovatelé zaž ...

                                               

Asertivita

Pojem asertivita označuje schopnost prosazovat jiný názor, stanovisko nebo zájem. Považuje se za duležitou komunikační dovednost. Umožňuje jasně vyjádřit a prosadit naše názory a myšlenky, aniž bychom narušovali práva ostatních. Vyučuje ji mnoho ...

                                               

Jak získávat přátele a pusobit na lidi

Jak získávat přátele a pusobit na lidi je světový bestseller od Dalea Carnegieho. Bylo ho po celém světě prodáno přes 15 miliónu výtisku přesto, že puvodně bylo zamyšleno, že vyjde pouze pár výtisku. Kniha byla napsána ve 30. letech 20. století, ...

                                               

Koučování

Koučování je proces, podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v jím zvolené oblasti. Kouč není trenér ani poradce, ale hledá řešení společně s klientem. Termín pochází z anglického slovesa coach. Pochopení podstaty koučování ule ...

                                               

Maslowova pyramida

Maslowova pyramida je hierarchie lidských potřeb, kterou definoval americký psycholog Abraham Harold Maslow v roce 1943. Podle této teorie má člověk pět základních potřeb. Tyto potřeby seřadil podle toho, jak se postupně vyvinuly, a zároveň podle ...

                                               

Modrý život

Modrý život je soubor pravidel, která si ve Foglarově knize Přístav volá sestavil chlapec Láďa Vilemín, aby je každý den plnil a dodržoval a byl tak dobrým a ušlechtilých chlapcem. Podle něj se také jeho nový kamarád z knihy, Jiří Dražan, začne ř ...

                                               

Pick up artists

Tzv. komunita svádění, někdy též označována jako komunita Pickupu, je subkultura mužu, jejichž cílem je dosažení romantických a sexualních úspěchu s ženami skrze sebezlepšování a porozumění sociální psychologii. Existuje převážně díky internetový ...

                                               

Seberealizace

Seberealizace neboli sebeaktualizace je chápána jako rozvoj a zároveň plné využívání schopností a vloh jedince. Poprvé jej použil Kurt Goldstein, později tento pojem převzal A. H. Maslow a v lehce přenesené formě i C. Rogers mluvil o sebeaktualiz ...

                                               

Skupinový výcvik vědomí

Termín skupinový výcvik vědomí označuje aktivity osobního rozvoje nabízené zpravidla skupinami náležejícím k Hnutí lidského potenciálu. Mají vést k rozvoji sebeuvědomění jedince a přinést žádané změny do jeho osobního života, objevit co jim překá ...

                                               

Dospělost

Dospělost označuje stav jakéhokoli zralého organismu, ale obvykle referuje na člověka, který už není dále dítě nebo nezletilec a stává se ženou nebo mužem. Dospělost též přeneseně značí status, kdy lidé myslí víc racionálně nebo více konzervativn ...

                                               

Senior

Senior je starší člověk, ale také nejstarší a zpravidla vážený člen nějakého společenství. Jako jediným objektivním faktorem, při posuzování toho, kdo je senior, se stal kalendářní věk jedince. Kalendářní věk je relativně jednoduše statisticky za ...

                                               

Sexuální výchova

Sexuální výchova v rodině se uplatňuje od dětství, přes dospívání a její účinky jsou podstatné pro celý život jedince. Je pro ni typický oboustranný přenos, jak od rodiču k dětem, tak od dětí k rodičum. Podstatu a cíle sexuální výchovy tvoří vše, ...

                                               

Styly výchovy

Pod pojmem styl výchovy si představujeme určitou koncepci celkového zpusobu výchovy. Na styl výchovy mají vliv nejen obecné zásady a metody vyučování či výchovy, ale také osobnost učitele či toho, kdo vychovává, jeho vlastnosti, znalosti a zkušen ...

                                               

Teorie citové vazby

Teorie citové vazby Johna Bowlbyho a Mary Ainsworth studuje citové přilnutí malého dítěte k matce a dalším blízkým osobám. Teorie byla formulována v roce 1969 a patří dnes mezi nejvlivnější ve vývojové psychologii. Používané jsou také názvy attac ...

                                               

Ukaž mi to!

Ukaž mi to! je naučná kniha o lidské sexualitě s fotografiemi od Willa McBridea. Vznikla v roce 1974 v Německu pod názvem Zeig Mal! a napsala ji psychiatrička Helga Fleischhauer-Hardt pro děti a jejich rodiče. Kniha byla přeložena o rok později d ...

                                               

Cestování

Cestování znamená přepravu lidí účastnících se cesty či výletu nebo proces či čas vystihující osobu či objekt v pohybu z jednoho místa na druhé. Duvody k cestování zahrnují: Turismus – cestování za rekreací. Muže se jednat ať už o cestování jako ...

                                               

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění je neživotní pojištění, uzavírané mezi pojištěným a jím vybranou pojišťovnou před cestou do zahraničí. Účelem tohoto pojištění je úhrada léčebných výloh v případě náhlého onemocnění nebo úrazu.

                                               

Cestovní šek

Cestovní šek je cenný papír a platební prostředek, který má předtištěnou nominální hodnotu. Nelze jej zařadit ke klasickým šekum, neboť byl vytvořen jako platební prostředek využívaný na cestách do zahraničí. I přes jejich dlouholetou tradici, hl ...

                                               

Cestovní výstraha

Cestovní výstraha, rovněž také "Travel Alert", je využívána v cestovním ruchu. Ve chvíli, kdy se v cílové destinaci změní bezpečnostní situace natolik, že je vhodné dbát zvýšené pozornosti, zda nedošlo k omezení letu, je na tuto situaci upozorněn ...

                                               

Conquista

Conquista je španělské slovo, které překládané do češtiny jako dobývání. Zároveň je to i termín, kterým se označuje dobývání určitého území. Je to myšleno ve smyslu vojenském i náboženském. Často bylo domorodé obyvatelstvo násilím nuceno vzdát se ...

                                               

CouchSurfing

Projekt CouchSurfing byl největší internetová služba bezplatného ubytování. Jedná se o sociální síť. Projekt započal svou činnost v roce 2003 a formálně byl spuštěn 1. ledna 2004. V září 2010 měl přes 2 170 000 členu ve 232 zemích, z toho více ne ...

                                               

ISIC

ISIC je jediná mezinárodně uznávaná karta prokazující studentský status vydávaná v asi 130 zemích světa. Držitelé karty získávají přístup k velkému množství ruzných slev a výhod.

                                               

Itinerář

V turistice a v cestovním ruchu znamená Itinerář seznam míst, případně také seznam úseku cesty – například chystaného výletu, služební cesty či dovolené. Při složitějších cestách bývá součástí letenek nebo jízdenek jako stručná rekapitulace cesty ...

                                               

Karavana

Karavana je pojem označující skupinu lidí, většinou doprovázenou zvířaty, která putuje, nejčastěji za obchodem, krajinou. Karavany vznikaly za účelem ochrany proti banditum a také z ekonomických duvodu. Byly rozšířené zejména v minulosti, kdy tvo ...

                                               

Kavalírská cesta

Kavalírská cesta označovala v období přibližně od renesance do přelomu 18. a 19. století typ cestování. Toho se účastnili dospívající synové šlechtických vrstev v Evropě jako součást a vyvrcholení jejich vzdělávání. Cesty trvaly několik let, byly ...

                                               

Obchodní třída

Obchodní třída, anglicky business class je vyšší cestovní třída dostupná u některých železničních a leteckých dopravcu. Každá společnost muže nazývat tuto třídu jinak. Puvodně tato třída byla navržena jako stupeň mezi nejnižší turistickou a nejvy ...

                                               

První třída

První třída je nejvyšší cestovní třída při cestování letadlem, autobusem, vlakem a dalšími zpusoby dopravy. Většinou je mnohem dražší než turistická či obchodní třída, poskytuje nejlepší servis a luxusní ubytování.

                                               

Servas

Servas je nezisková a nevládní organizace, jejímž cílem je sbližovat lidi po celém světě. Je to projekt založený na dobrovolnické bázi. Cílem je spojovat lidi – hostitele a hosty, cestovatele a "domorodce", a zvýšit porozumění mezi ruznými kultur ...

                                               

Turistická třída

Turistická třída, anglicky economy class, v překladu ekonomická třída nebo standardní třída, je nejnižší a nejčastější cestovní třída sedadel při cestování letadlem, vlakem, lodí čí jiným dopravním prostředkem. Historicky byla tato třída poprvé n ...

                                               

Visa Waiver Program

Visa Waiver Program je program Spojených státu amerických, který umožňuje občanum některých zemí vycestovat do USA za účelem turistiky nebo obchodu po dobu nepřesahující 90 dnu bez nutnosti vyřízení víza. Země, které jsou členy tohoto programu pa ...

                                               

ATP (dohoda)

ATP je dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin. Dohoda ATP stanovuje normy pro mezinárodní silniční a železniční přepravu zkazitelných potravin mezi těmi státy, které ji ratifikovaly. Takových státu je zhruba 50. ATP se sice vztah ...

                                               

Černý pasažér

Termínem černý pasažér se označuje osoba, která využívá služeb dopravy bez zaplacení jízdenky, letenky, přestože se na ni vztahuje povinnost platit. Černí pasažéři se vyskytují převážně v městské hromadné dopravě, v železniční dopravě a ojediněle ...

                                               

Dělba přepravní práce

Dělba přepravní práce, nebo také podíl dopravních výkonu anglicky Modal split označuje poměr využívání jednotlivých druhu dopravy v určité oblasti a čase. Stanovuje se zvlášť pro osobní a nákladní přepravu. Termín má význam pro plánování a řízení ...

                                               

Dojíždění

Dojíždění je pravidelné každodenní cestování mezi bydlištěm a místem zaměstnání, školy a podobně. Zejména v metropolitních oblastech je běžné každé ráno cestovat z předměstí do centra nebo do prumyslových, kancelářských či obchodních zón veřejnou ...

                                               

Dopravní indukce

Dopravní indukce je jev v dopravě, kdy nabídka nové kapacity spojení vyvolá nárust poptávky po ní. Provoz, který se na nové komunikaci či lince objeví, je nejen doprava přesměrovaná, která na tuto novou trasu přechází z jiné trasy, jiného druhu d ...

                                               

Dopravní infrastruktura

Infrastruktura je skupina národohospodářských odvětví, které zajišťují předpoklady pro celkový rozvoj ekonomiky. Sem patří zejména budování dopravního a spojového systému, energetických zdroju, vodohospodářských zařízení, bytu, škol, zdravotnictv ...

                                               

Dopravní inženýrství

Dopravní inženýrství je vědní obor a technická disciplína, jejímž cílem je plánovat, organizovat a řídit dopravu. K jeho hlavním činnostem patří sběr a analýza dat o dopravě a dopravní poptávce, prognózování i plánování rozvoje dopravy, návrhy do ...

                                               

Dopravní obslužnost

Podle zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonu se dopravní obslužností rozumí zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánum veřejné moci, do zaměstn ...

                                               

Dopravní policie

Dopravní policie je služba zřízená primárně k dohledu nad provozem na pozemních komunikacích a k vynucování pravidel za účelem zajištění bezpečnosti a plynulosti tohoto provozu. Postavení dopravní policie, vymezení pravomocí a povinností, vztah k ...

                                               

Dopravní prostředek

Dopravní prostředek je zpravidla pohyblivý hmotný objekt nebo jiný technický resp. technologický soubor, sloužící k dopravě materiálu a přepravě osob. Jedná se vlastně o mobilní součást dopravy a přepravy. Přeprava energie muže být také prováděna ...

                                               

Dopravní pruzkum

Dopravní pruzkum je souhrn činností, kterými jsou zjišťovány informace o dopravě. Dopravní pruzkumy jsou považovány za nutný podklad pro kvalitní rozhodování a řízení. Pruzkumy mohou být zaměřeny například na efektivitu či kapacity dopravního sys ...

                                               

Dopravní špička

Dopravní špička je část dne, během které používá veřejnou dopravu nejvíce cestujících a zároveň je nejvyšší míra automobilové dopravy, což často vede ke tvorbě kolon. Přesnou dobu trvání dopravní špičky nelze definovat, protože je velmi proměnliv ...

                                               

Elektrická přenosová soustava

Elektrická přenosová soustava je systém zařízení, která zajišťují přenos elektrické energie od výrobcu k odběratelum, čímž se míní přenos ve velkých měřítcích, od velkých zdroju k velkým rozvodnám. Část od rozvoden k jednotlivým uživatelum, napří ...

                                               

Eurowag

Společnost Eurowag je česká firma s více než 20letou historií založena v roce 1995 a jejím majitelem je Martin Vohánka. Specializuje se na oblast integrované mobility a poskytuje kompletní řešení v silniční dopravě. Společnost disponuje provozovn ...

                                               

Eutektická transportní chladicí jednotka

Eutektické jednotky jsou transportní chladicí zařízení založená na tání předchlazené pevné látky. Při své činnosti nevyžadují trvalý provoz kompresorového chladicího okruhu. Instalují se do izotermických skříní vozidel pro chlazenou přepravu nebo ...

                                               

Exit

Exit je označení pro výjezdy z dálnice. Na každé dálnici se tyto výjezdy číslují. Jejich číslování však nesouvisí s jejich pořadím v daném směru, ale s kilometrovníkem nejbližším k danému výjezdu. Výjezd má tedy na obou stranách dálnice stejné čí ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →