ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 151                                               

Wenlock

Wenlock je v geologii stupeň siluru. Započal před přibližně 433.4 miliony let a skončil před asi 427.4 miliony let. Jeho podložím je llandover, nadložím ludlow.

                                               

Wisconsin (geologie)

Wisconsin je v geologii čtvrtá doba ledová severoamerického kontinentálního zalednění, která odpovídá alpskému würmu ve Střední Evropě. Wisconský ledovec vysílal jižně od amerických jezer několik laloku, z nichž nejjižnější pronikl až skoro k měs ...

                                               

Alb

Alb je poslední a nejmladší chronostratigrafický stupeň spodní křídy, který je datován do rozmezí před 113.0 ± 1.0 až 100.5 ± 0.9 Ma. Albu předcházel apt a následoval ho cenoman.

                                               

Anis (geologie)

Anis je geologický věk spadající do období středního triasu. Je datován do doby před 247.2 až 242 miliony let. Tomuto věku předchází věk Olenek a je následován věkem Ladin.

                                               

Apt (geologie)

Apt je pátý, předposlední chronostratigrafický stupeň spodní křídy, který je datován do rozmezí před 125.0 ± 1.0 až 113.5 ± 1.0 Ma. Aptu předcházel barrem a následoval ho alb. Apt částečně překrývá svrchní část regionálně v západní Evropě užívané ...

                                               

Barrem

Barrem je čtvrtý ze šesti chronostratigrafických stupňu spodní křídy, který je datován do rozmezí před 129.4 až 125.0 Ma. Barremu předcházel hauteriv a následoval ho apt.

                                               

Berrias

Berrias je první, nejstarší chronostratigrafický stupeň spodní křídy, který je datován do rozmezí před 145.0 až 139.8 Ma. Berriasu předcházel tithon a následoval ho valangin.

                                               

Campan

Campan je v pořadí pátý ze šesti chronostratigrafických stupňu oddělení svrchní křídy, který je datován do rozmezí před 83.6 ± 0.7 až 72.1 ± 0.6 Ma. Kampánu předcházel věk santon a následoval ho poslední věk druhohorní éry, maastricht.

                                               

Carn

Carn je stupněm svrchního triasu, který datujeme do doby od 227.0 do 237.77 milionu let před současností. Toto období bylo pojmenováno v roce 1869 J. Mojsisovicsem zřejmě podle Karnských Alp. V tomto období se objevují první relativně dobře známí ...

                                               

Cenoman

Cenoman je nejstarší geochronologická jednotka svrchní křídy. Tato časová jednotka je datována do rozmezí před 99.6 ± 0.9 až 93.5 ± 0.8 Ma. Období pozdního cenomanu zaznamenalo nejvyšší hladinu světových oceánu za posledních 600 milionu let, asi ...

                                               

Coniac

Coniac je ve stratigrafii třetí nejstarší chronostratigrafický stupeň v oddělení svrchní křída, který je datován do rozmezí před 89.8 ± 0.1 až 86.3 ± 0.5 Ma. Coniacu předcházel turon a následoval ho santon.

                                               

Eemský interglaciál

Eemský interglaciál byla nejmladší doba meziledová, která začala asi před 126 000 lety a skončila asi před 115 000 lety. Je pojmenována podle holandské řeky Eem, v jejímž korytě byly roku 1875 nalezeny ulity mořských plžu rodu Bittium, kteří se v ...

                                               

Hauteriv

Hauteriv je třetí ze šesti chronostratigrafických stupňu spodní křídy, který je datován do rozmezí před 132.9 až 129.4 Ma. Hauterivu předcházel valangin a následoval ho barrem.

                                               

Kimmeridge

Kimmeridge je stupeň svrchní jury. Je ekvivalentní věku, který začal před 157.3 ± 1 milióny let a skončil před 152.1 ± 0.9 milióny let. Kimmeridge následoval po oxfordu a předcházel tithonu. Stupeň byl pojmenován po vesnici Kimmeridge, nacházejíc ...

                                               

Ladin (geologie)

Ladin je geologické období středního triasu, které je datováno do doby před 237 až 228 miliony let před současností. Předchozím geologickým stupněm byl Anis, následujícím pak Karn. Toto období bylo definováno rakouským paleontologem Alexandrem Bi ...

                                               

Maastricht (geologie)

Maastricht je posledním geologickým stupněm druhohorní éry a křídové periody. Zahrnuje zhruba posledních 6 milionu let druhohor. Název dostal podle nizozemského města stejného jména, v jehož okolí jsou objevovány sedimenty právě tohoto stáří. Tot ...

                                               

Santon

Santon je čtvrtý ze šesti stupňu svrchní křídy, nejmladší epochy druhohorní éry. Toto období je datováno do doby před 86.3 ± 0.5 až 83.6 ± 0.2 milionu let. Šlo tedy o poměrně krátké období, trvající jen kolem 2.7 milionu let. Podle Mezinárodní st ...

                                               

Subboreál

Období je charakteristické jako sušší období holocénu, mělo kolísavé podnebí. Ohlašovalo počátek horších klimatických podmínek. Archeologicky patří toto období do doby bronzové a také starší části doby halštatské. Osídlení dosahovalo největší roz ...

                                               

Turon

Turon nebo turonium je druhý nejstarší chronostratigrafický stupeň oddělení svrchní křídy, který je datován do rozmezí před 93.5 ± 0.8 až 89.3 ± 1 Ma. Turonu předcházel cenoman a následoval ho coniak.

                                               

Valangin

Valangin je druhý ze šesti chronostratigrafických stupňu spodní křídy, který je datován do rozmezí před 139.8 ± 3.0 až 132.9 ± 2.0 Ma. Valanginu předcházel berrias a následoval ho hauteriv.

                                               

Würm

Würm je poslední, nejmladší pleistocénní glaciál v alpském dělení zalednění. Roku 1882 jej definoval Albrecht Penck a pojmenoval podle bavorské řeky. Odpovídající období ve Střední a Severní Evropě se nazývá viselské. Würm začal asi před 110 tisí ...

                                               

Bdělost

Bdělost, též vigilita je stav připravenosti a pohotovosti organismu k reagování na podněty. Jde o nezbytný předpoklad vědomí, protikladem bdělosti jsou stavy nevědomí, např. spánek nebo kóma. Většina lidí spí jednofázově kolem 8 hodin denně, stav ...

                                               

Biologické hodiny

Biologické, orgánové, nebo někdy též cirkadiánní hodiny, tak se obvykle označuje soubor všech biologických faktoru, které živým organismum umožňují vnímat čas. Slovo cirkadiánní pochází z latinského circa diem, organismy se totiž většinou přizpus ...

                                               

Fototerapie

Fototerapie je fyzikální terapie využívající viditelnou i neviditelnou část světelného spektra k preventivnímu a léčebnému využití. Nejčastější je laserová fototerapie, léčba polarizovaným světlem či monochromatickým světlem, ale také přirozeným ...

                                               

Melatonin

Melatonin, systematický název 5-methoxy-N-acetyltryptamin, též "hormon spánku", je hormon, který je produkován především v noci a reguluje chronobiologické rytmy. Hormon je produkován epifýzou a je nejčastěji lokalizován v mozku, v souvisejících ...

                                               

N-Acetylserotonin

N- Acetylserotonin, nebo také normelatonin, je přirozeně se vyskytující chemický prekurzor a meziprodukt při endogenní produkci melatoninu ze serotoninu. Normelatonin má vlastní biologickou aktivitu, při které pusobí jako agonista receptoru melat ...

                                               

Polyfázový spánek

Polyfázový spánek je termín formulovaný psychologem J. S. Szymaskim na počátku 20. století. Označuje zpusob spaní, kdy člověk spí vícekrát během 24 hodin – obvykle více než dvakrát ve srovnání s bifázovým spánkem nebo monofázovým spánkem. Termín ...

                                               

Sezonní afektivní porucha

Sezonní afektivní porucha) je porucha, která přichází na podzim a v zimě a projevuje se zejména extrémní únavou, spavostí a depresemi. Sezónní afektivní porucha je typickým projevem projevu sezónnosti počasí. Pokud se vyskytuje dlouhodobě a není ...

                                               

Syndrom odkládané spánkové fáze

Syndrom odkládané spánkové fáze, patří mezi poruchy cirkadiánního spánkového rytmu. Lidé trpící tímto syndromem obvykle usínají několik hodin po pulnoci a mají výrazné potíže s ranním vstáváním. K večeru jsou opět čilí, díky čemuž zustanou dlouho ...

                                               

Syndrom stabilního rytmu odlišného od 24-h rytmu

Syndrom stabilního rytmu odlišného od 24-h rytmu je jednou z několika chronických poruch cirkadiánního rytmu. Je definována jako "chronický ustálený vzorec zahrnující každodenní zpožďování nástupu spánku a doby probuzení u jednotlivce, žijícího v ...

                                               

Šišinka

Šišinka je malý nepárový orgán, součást mezimozku. Je to endokrinní žláza produkující hormony melatonin a pravděpodobně i trofický hormon a endogenní halucinogen DMT. V některých kulturách byla šišinka označována jako "třetí oko" a považována za ...

                                               

Noční motýli

Noční motýli jsou skupinou motýlu bez oficiální biologické klasifikace, nicméně s typickými společnými znaky, které vyplývají z jejich zpusobu života – jak název napovídá, jsou tito motýli aktivní především v noci, nepotřebují tedy výrazné zbarve ...

                                               

ISO 8601

ISO 8601 je mezinárodní norma pro zápis data a času vydaný Mezinárodní organizací pro normalizaci. V ČR je tato norma vedena jako norma ČSN: ČSN ISO 8601. Konkrétně tato norma definuje "Datové prvky a formáty výměny – Výměna informací – Zobrazení ...

                                               

Proleptické datování

Proleptické datování znamená používání datování, přiřazování data, dne v kalendáři i pro dobu, kdy tento kalendář ještě nebyl zaveden.

                                               

Chronologie starověkého Egypta

Chronologie starověkého Egypta je věda, jejímž předmětem je datování historických událostí starověkého Egypta. Vytvoření spolehlivé chronologie je velmi obtížný problém. Většina egyptologu se shodne na hrubých obrysech členění historie Egypta, v ...

                                               

Abydoský královský seznam

Abydoský královský seznam je označení užívané v egyptologii pro jeden z puvodních dochovaných soupisu jmen staroegyptských panovníku. Je vytesán na stěně jednoho z chrámu v Abydu vybudovaném Sethim I. a dokončeném Ramessem II. Seznam obsahuje jmé ...

                                               

Archaická doba

Archaická doba je historické období 1. a 2. dynastie v dějinách starověkého Egypta. V tomto období byl Horní a Dolní Egypt sjednocen v jeden celek. Administrativním střediskem sjednoceného království se stal hornoegyptský Cenej, proto dalším použ ...

                                               

Druhá přechodná doba

Druhá přechodná doba je období dějin starověkého Egypta odpovídající době vlády 13. dynastie až 17. dynastie. Po smrti posledního panovníka 13. dynastie došlo k rozdělení Egypta na několik částí. Severní část ovládali Hyksósové, jejichž hlavním m ...

                                               

Egyptské dynastie

Egyptské dynastie označují v egyptologii nejen určitý panovnický rod starověkého Egypta ve smyslu dynastie, ale také určitý úsek jeho dějin. Přestože ne vždy tento úsek zcela přesně odpovídá období vlády rodu, jehož pořadové číslo nese, je systém ...

                                               

Egyptský kalendář

Egyptský kalendář byl solární kalendář, který měl pevně 365 dní v každém roce. To zpusobilo, že po sto letech se například letní slunovrat posunul o 25 dní. Měsíce byly rozděleny na 3 desetidenní "týdny". Právě kvuli "toulavosti" svého kalendáře ...

                                               

Karnacký královský seznam

Karnacký královský seznam je označení užívané v egyptologii pro jeden z puvodních dochovaných soupisu jmen staroegyptských panovníku. Vznikl v první polovině samostatné vlády Thutmose III. jako součást výzdoby jeho tzv. Chrámu miliónu let Ach men ...

                                               

Nová říše

Nová říše je období dějin starověkého Egypta odpovídající době vlády 18. dynastie – 20. dynastie. Do této doby spadá amarnské období, kdy vládl faraon Amenhotep IV., a ramessovské období, kdy vládli panovníci Sethi I. nebo II., Setnacht, Merempta ...

                                               

Palermská deska

Palermská deska je označení užívané v egyptologii pro fragmenty čedičové stély, na níž byl po obou stranách zaznamenán seznam staroegyptských panovníku. Název je odvozen od sicilského města Palermo, kde se v muzeu nachází největší z jejích zlomku ...

                                               

Pozdní doba

Pozdní doba je moderní označení užívané v egyptologii pro historické období dějin starověkého Egypta zahrnující období vlády 26. dynastie až 30. dynastie a dále po ní následující 2. perské nadvlády. Někteří badatelé ovšem k Pozdní době přiřazují ...

                                               

První přechodná doba

První přechodná doba je v historii Egypta období rozpadu centrální moci sjednocené říše, decentralizace do dílčích lokáních oblastí, které byly schopny řešit místní duležité funkce pro zabezpečení ekonomických a sociálních podmínek života. Moci s ...

                                               

Sakkárský královský seznam

Sakkárský královský seznam je označení užívané v egyptologii pro jeden z puvodních dochovaných soupisu jmen staroegyptských panovníku. Je zapsán na papyru nalezeném v roce 1861 v soukromé hrobce kněze Cunereje v Sakkáře z doby vlády Ramesse II., ...

                                               

Sóthická perioda

Sóthická perioda je období v egyptském kalendáři. Odpovídá 1461 rokum egyptského kalendáře a 1460 rokum juliánským. Tato perioda je duležitá při rekonstrukci egyptské historie, neboť historické záznamy jsou udávány v egyptském kalendáři, který se ...

                                               

Stará říše

Stará říše je období dějin starověkého Egypta odpovídající době vlády 3.–6. dynastie v Egyptě. Někteří autoři do tohoto období zařazují také 7. a 8. dynastii. Období Staré říše následovalo po období Cínevského království, resp. po raně dynastické ...

                                               

Střední říše

Střední říše je období dějin starověkého Egypta odpovídající době vlády části 11. dynastie a 12. dynastie - 1786 před n. l). Někteří autoři do tohoto období zařazují také první polovinu 13. dynastie - 1650 před n. l). Období Střední říše následov ...

                                               

Třetí přechodná doba

Třetí přechodná doba je období dějin starověkého Egypta odpovídající době vlády 21. dynastie až 25. dynastie. Počátkem tohoto období se zmocnilo vlády v jižní části Egypta Amonovo kněžstvo. V severní části Egypta byla panovníkem Nesbanedžedem zal ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →