ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 144                                               

EPER

EPER je evropský registr emisí znečišťujících látek do životního prostředí. Byl zřízen rozhodnutím Evropské komise ze 17. července 2000 na základě směrnice Rady 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění. Shromažďuje data o emisích as ...

                                               

Eroze (systémová dynamika)

Eroze je v systémové dynamice jev, který následuje překmit a předchází kolaps. Tento termín se pojí s podpurnými veličinami ; většinou se tedy používá termín eroze surovinové základny. Tu zpusobuje překmit rostoucí veličiny přes mez systému danou ...

                                               

Evolučně významná jednotka

Evolučně významná jednotka je populace organismu, která je považována za odlišnou pro potřeby jejich ochrany. Termín lze použít v rámci druhu, poddruhu, geografické rasy nebo populace.

                                               

Fórum udržitelného rozvoje

Fórum udržitelného rozvoje Rady vlády pro udržitelný rozvoj je příležitostné setkání, které pořádá Rada vlády pro udržitelný rozvoj za účelem vytvoření veřejného prostoru pro diskuzi o jednotlivých aspektech, cílech a principech udržitelného rozv ...

                                               

Fragmentace lesu

Fragmentace lesu je forma fragmentace životního prostředí, která nastane, pokud se lesy kácí zpusobem, že zustanou relativně malé, izolované oblasti lesa známé jako lesní fragmenty nebo lesní zbytky. Lesy muže oddělovat zemědělská puda, louky neb ...

                                               

Freeganismus

Freeganismus je praxe a ideologie založená na omezené účasti v konvenční ekonomice na minimální spotřebě zdroju, zejména využíváním předmětu a především jídla, které byly zbytečne vyhozeny. Freegani se vymezují proti konzumní společnosti, plýtván ...

                                               

Green 10

Green 10 čili Zelená 10 je neformální koalice nevládních organizací a zahrnuje deset největších evropských environmentálních organizací/sítí. Koordinuje společné reakce a doporučení pro rozhodovací orgány EU. Spolupracuje s institucemi EU pro tvo ...

                                               

Green New Deal

Green New Deal je navrhovaný ekonomický pobídkový program v USA, který se snaží řešit jak změnu klimatu tak ekonomickou nerovnost ve společnosti. Jménem se tento program inspiroval Rooseveltovým programem New Deal. Zastánci GND chtějí, aby byl im ...

                                               

Greenwashing

Greenwashing je termín anglického puvodu složená z termínu green a whitewash. Oxfordský slovník greenwashing definuje jako dezinformaci šířenou organizací za účelem prezentovat environmentálně zodpovědný veřejný obraz sama sebe.

                                               

Imise

Imise je emise, která se dostala do styku s životním prostředím. Imise se mohou kumulovat v pudě, vodě či v organismech. V praxi jsou imisemi například těžké kovy nebo jiné znečišťující látky, které se ukládají v životním prostředí, například pod ...

                                               

Implementační plán ze Světového summitu o udržitelném rozvoji

Implementační plán ze Světového summitu o udržitelném rozvoji je dokument zabývající se udržitelným rozvojem, který přijala Organizace spojených národu na Světovém summitu o udržitelném rozvoji. Summit se konal v jihoafrickém Johannesburgu v roce ...

                                               

Informační a komunikační technologie pro rozvoj

Informační a komunikační technologie pro rozvoj je označení, jež se používá pro takový zpusob využívání informačních a komunikačních technologií, který směřuje k udržitelnému rozvoji. První pokusy o aplikaci ICT v rozvojových zemích byly učiněny ...

                                               

Integrovaná prevence a omezování znečištění

Integrovaná prevence a omezování znečištění je přístup k ochraně životního prostředí, který je v Evropské unii uzákoněn směrnicí 2008/1/ES o IPPC. Do českého práva se dostal zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, který byl několikrát nov ...

                                               

ISO 14001

Normy ISO 14001 tvoří systém environmentálního managementu, tedy managementu životního prostředí, který je určen výrobcum, dodavatelum a poskytovatelum služeb ve všech oborech podnikání. Environmentální management snižuje dopady činností organiza ...

                                               

Johannesburská deklarace o udržitelném rozvoji

Johannesburská deklarace o udržitelném rozvoji je jeden ze dvou dokumentu udržitelného rozvoje, který přijala OSN na Světovém summitu o udržitelném rozvoji. Summit se konal v jihoafrickém Johannesburgu v roce 2002 ve dnech 26. srpna - 4. září. Da ...

                                               

Klimatická změna

Informace o současné globální klimatické změně naleznete v článku Globální oteplování. Klimatická změna je významná a neustálá změna ve statistickém rozložení povětrnostních poměru probíhající v rozmezí od jednoho desetiletí po miliony let. Muže ...

                                               

Komínový syndrom

Jako komínový syndrom se označuje degradace životního prostředí prostřednictvím širokého rozšíření perzistentních látek. Tento syndrom popisuje druhotné efekty emisních látek, které doprovázejí jejich ukládání v životním prostředí ve vodě a vzduc ...

                                               

Kontaminace pudy

Kontaminace pudy je zpusobena výskytem lidmi vyrobených chemikálií v pudě nebo jiným pozměněním přírodního prostředí pud. Tento typ kontaminace obvykle vzniká protržením podzemních zásobníku, používáním pesticidu, prosakováním kontaminovaných pov ...

                                               

Kyselý déšť

Kyselý déšť je definován jako typ srážek s pH nižším než 5.6. Normální déšť má pH mírně pod 6 – je mírně kyselý. Toto přirozené okyselení zpusobuje oxid uhličitý, který tvoří s vodou slabou kyselinu uhličitou. Kyselý déšť je zpusoben oxidy síry p ...

                                               

LCCP (chlazení a klimatizace)

LCCP je index charakterizující, jaký dopad na globální klima muže mít určitý výrobek během své životnosti. Koncept LCCP se používá v oblasti chlazení a klimatizace a výrobkem jsou zde proto míněna jakákoliv zařízení stacionární i transportní, kte ...

                                               

Městský tepelný ostrov

Městský tepelný ostrov je městská zástavba, která vykazuje znatelně vyšších teplot než její okolí. Teplotní rozdíly jsou větší v noci než ve dne a v zimě než v létě a jsou nejvýraznější při slabém větru či bezvětří. Hlavní příčinou tepelných ostr ...

                                               

Mezinárodní den životního prostředí

Mezinárodní den životního prostředí je mezinárodní den pořádaný vždy 5. června. Organizace spojených národu jej pořádá pro zvýšení povědomí o ochraně životního prostředí. Poprvé byl pořádán v roce 1974, aby upozornil na vzrustající problémy život ...

                                               

Mezivládní panel OSN pro biodiverzitu a ekosystémové služby

Mezivládní panel OSN pro biodiverzitu a ekosystémové služby je mezivládní orgán při Organizaci spojených národu, který hodnotí stav biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb, jež biodiverzita poskytuje lidské společnosti. Byl zřízen v roce ...

                                               

Mezivládní panel pro změnu klimatu

Mezivládní panel pro změnu klimatu někdy i Mezivládní panel pro změny klimatu je vědecký mezivládní orgán, který byl založen v roce 1988 k vyhodnocování rizik změny klimatu dvěma organizacemi OSN - Světovou meteorologickou organizací a Programem ...

                                               

Mikroplasty

Mikroplasty je obecné označení, užívané pro ruznorodé úlomky plastu o velikosti od 100 nanometru až po 5 milimetru, které se vyskytují ve vodě, v pudě i ve vzduchu jako součást jejich znečištění. Je to směs vláken, kuliček či zlomku nepravidelnéh ...

                                               

Modelování rozptylu znečišťujících látek v ovzduší

Modelování rozptylu znečišťujících látek v ovzduší je základním zpusobem analýzy znečištění vzduchu za použití ruzných matematických modelu, umožňujících předpovídání přesunu částic znečištění vzduchu v přízemní vrstvě atmosféry. Mezi nejduležitě ...

                                               

Modrá vlajka

Modrá vlajka je symbol, který označuje pláže nebo přístavy splňující standardy týkající se péče o životní prostředí. K získání vlajky je nutná čistota vody a recyklace odpadu, pláže také musejí mít bezbariérový přístup a být vybaveny zdravotnický ...

                                               

Modrý anděl (certifikát)

Modrý anděl je nejstarší ekoznačka na světě. Vznikla 1978 v Německu z iniciativy federálního ministerstva vnitra a životního prostředí. Značka se uděluje výrobkum a službám, které jsou ve všech směrech šetrné k životnímu prostředí, splňují zdravo ...

                                               

Monokultura

Monokultura je buď porost v daném místě je tvořený jedním druhem rostliny nebo když je používána převážně jedna odruda rostlin či plemeno živočichu, což je typické pro intenzivní zemědělství či lesnictví. Zpravidla se o monokultuře mluví, pokud t ...

                                               

Naše společná budoucnost

Světová komise Organizace spojených národu pro životní prostředí a rozvoj vydala v roce 1987 studii Naše společná budoucnost, která je známá také jako Zpráva Brundtlandové. Tato závěrečná zpráva je výsledkem čtyřleté práce Komise, která probíhala ...

                                               

Nerust

Nerust je politické, ekonomické a sociální hnutí vycházející z environmentalismu, antikonzumerismu a antikapitalismu. Polemizuje s jedním z ústředních cílu mainstreamové ekonomie maximalizovat hospodářský rust. Aktivisté a myslitelé zastávající m ...

                                               

Net primary production

Net primary production je čistá primární produkce biosféry posuzována jako množství energie. Je to celková energie akumulovaná zelenými rostlinami ze slunečního záření, která je následně uložena v živých tkáních. NPP je základem všech potravních ...

                                               

NIMBY

Spojení písmen NIMBY je akronym, tvořený počátečními písmeny anglických slov N ot I n M y B ack Y ard, tj. česky "ne na mém dvorku". Charakterizuje postoje lidí, kteří odmítají, aby nějaká obecně spíše prospěšná nebo dokonce nezbytná stavba byla ...

                                               

Nízkoemisní zóna

Nízkoemisní zóny jsou geograficky definované oblasti, které omezují přístup automobilu na základě výše jejich emisí, s cílem zlepšit kvalitu ovzduší v těchto oblastech. Tyto zóny fungují nebo se připravují asi v 70 městech 8 evropských zemí. Z an ...

                                               

Odkaliště

Odkaliště je místo pro trvalé uložení sypkých odpadu z prumyslových provozu, které jsou často plaveny a usazovány za pomocí vody. Plaviště popílku – vznikají u uhelných elektráren, tepláren nebo spaloven odpadu a je zde plaven popílek či struska, ...

                                               

Odpad

Odpad je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Z pohledu práva přesně odpad definuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonu, kde jsou uvedeny i příslušné definice a povinnosti ...

                                               

Permakultura

Permakultura je koncepce přístupu k zemědělství, přírodě a životnímu prostředí obecně usilující o trvalou udržitelnost nebo ještě lépe o regeneraci přírodních zdroju.

                                               

PRTR

PRTR je zkratka pro veřejně přístupné databáze, které shromažďují informace o množství znečišťujících látek unikajících do životního prostředí z konkrétních podniku.

                                               

Překmit (systémová dynamika)

V ekonomii je překmit určitého demografického nebo ekonomického ukazatele překročení meze dané samotným prostředím, stavem nebo tokem surovinové základny, ostatními ekonomickými ukazateli nebo jejich trvalejším neshodou. Tento pojem se vyskytuje ...

                                               

Přírodní zdroj

Přírodní zdroj je druh environmentálního zdroje. Jedná se o ty environmentální zdroje, které buď již jsou využívány člověkem nebo budou moci být využívány v budoucnosti.

                                               

Přívalová povodeň

Přívalová povodeň vzniká po přívalovém dešti a je typická pro suché, pouštní nebo polopouštní oblasti. Muže vznikat také v horských a podhorských oblastech. Muže se vyskytovat i tam, kde je znemožněno nebo silně omezeno vsakování vody do pudy. Ře ...

                                               

Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Rada vlády pro udržitelný rozvoj je poradním orgánem vlády České republiky ve věcech strategického plánování a udržitelného rozvoje. Ve své činnosti pak: iniciuje, koncipuje, koordinuje, sleduje, vyhodnocuje a podporuje strategické dimenze v říze ...

                                               

Skládka

Skládka je místo skladování, skládání či uložení materiálu. Obvykle se tak nazývají místa volného uložení v hromadách, zatímco sofistikovanější a krytá místa uložení se nazývají například sklad. Skládka odpadu je místo uložení odpadu a je to nejs ...

                                               

Smog

Smog je chemické znečištění atmosféry zpusobené lidskou činností. Název pochází z anglického smísení dvou slov smo ke a fo g – lingvisticky jde o splynulinu. Jedná se o jev, během kterého je atmosféra obohacena o složky, které v ní normálně nejso ...

                                               

Sociologie životního prostředí

Sociologie životního prostředí se zabývá socio-environmentálními vztahy. Zabývá se vlivem sociálních faktoru na životní prostředí a jejich vliv na problémy životního prostředí a snaží se je řešit. Nadále je pro ni duležité studium začátku a vlivu ...

                                               

Summit Země

Konference OSN o životním prostředí a rozvoji, také známá jako Summit Země nebo také Rio konference byla hlavní konference OSN, která se konala v Rio de Janeiro ve dnech 3. až 14. června 1992. Zúčastnilo se jí 172 vlád světa se 116 osobně přítomn ...

                                               

Světelné znečištění

Světelné znečištění je v obecnějším smyslu jakékoli člověkem vytvořené světlo s nežádoucími vedlejšími účinky ; specificky se toto označení používá pro rozptyl světla zejména v rozsáhlejších městských aglomeracích ze svítidel veřejného osvětlení, ...

                                               

Světový den modliteb za péči o stvoření

Světový den modliteb za péči o stvoření je mezinárodní den slavený 1. září zaměřený na životní prostředí. Slaví se v křesťanských církvích: v pravoslavné od roku 1989, kdy ho vyhlásil tehdejší ekumenický patriarcha Demetros I., v katolické od rok ...

                                               

Technická prohlídka silničního vozidla

Technická prohlídka silničního vozidla je v Česku zákonem vyžadovaná kontrola technického stavu, kterému podléhají všechna silniční vozidla evidovaná v Česku a opatřená registrační značkou s výjimkou vozidel kategorie R. Registrační značka při te ...

                                               

Technogenní havárie

Technogenní havárie, technogenní katastrofa je označení antropogenní události a to ať úmyslné, či nedbalostní s rozsáhlými následky, spojené zejména s únikem nebezpečných látek, radioaktivního záření apod. Mezi tyto události lze zařadit prumyslov ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →