ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 143                                               

Pitný režim

Pitný režim je doplňování tekutin do těla pitím, které by mělo pokrýt denní výdej tekutin, ale i ztráty v pruběhu spánku. Denní příjem vody by měl odpovídat zhruba dvěma až třem litrum vody v závislosti na vytížení daného jedince a jeho věku. Tot ...

                                               

Pracovní neschopnost

Pracovní neschopnost je stav člověka, který je ze zdravotních duvodu dočasně uznán neschopným k výkonu svého dosavadního zaměstnání. Během doby, kdy je zaměstnanec v pracovní neschopnosti, má zvláštní práva. Na druhou stranu v této době nesmí vyk ...

                                               

Pulsní oxymetrie

Pulsní oxymetrie je neinvazivní metoda monitorování kyslíkové saturace, která poskytuje informaci o problémech s transportem kyslíku do tkání. Je to duležitý parametr využívaný po celém světě například na jednotkách intenzivní péče, ambulantních ...

                                               

Rekonvalescence

Rekonvalescence nebo také zotavování je období mezi vymizením hlavních příznaku nemoci a úplným uzdravením. Během rekonvalescence dochází k úpravě funkcí organizmu poškozených chorobou. Muže se jednat buď o obnovu či opravu poškozených tkání, jak ...

                                               

Solárium

Solárium je technické zařízení pro ozařování lidského těla UV zářením. Obvykle se používá z kosmetických duvodu pro navození tmavého zbarvení kuže podobného jako při opalování na slunci. Podle WHO odpovídá asi 20 minut v soláriu zhruba jednomu dn ...

                                               

Specifická míra absorpce

Měrný absorbovaný výkon je fyzikální veličina nejčastěji používaná k popisu absorpce výkonu živou tkání exponovanou elektromagnetickému poli. Je však možné se s ní setkat i v souvislosti s jinými druhy absorbovaného výkonu, kterými muže být např. ...

                                               

Splín

Splín je označení pro zádumčivost, melancholii až depresivní náladu, nebo také světabol či trudnomyslnost. Jde o lidový pojem převzatý spíše z literatury, který vyjadřuje a romantizuje ruzné úrovně smutku. Mnohdy bývá označován pro smutek vyvolan ...

                                               

Světový den zdraví

Světový den zdraví je globálním dnem povědomí o zdraví, který se každoročně slaví 7. dubna pod záštitou Světové zdravotnické organizace a dalších spřízněných organizací. V roce 1948 uspořádala WHO první světové zdravotnické shromáždění, které roz ...

                                               

Těžké ublížení na zdraví

Těžké ublížení na zdraví upravuje v České republice trestní zákoník ve zvláštní části obsahující katalog trestných činu, které jsou podle charakteru chráněného společenského zájmu rozděleny do 13 hlav. Těžké ublížení na zdraví je řazeno do hlavy ...

                                               

Vaginální flóra

Oblast lidské vagíny má vyšší koncentraci bakterií než jakákoliv jiná část lidského těla, s výjimkou tračníku. Bakterie vaginální flóry byly objeveny německým gynekologem Albertem Döderleinem v roce 1892. Tyto bakterie se převážně skládají z lakt ...

                                               

Vývojová dysfázie

Vývojová dysfázie je specificky narušený vývoj řeči, projevující se ztíženou schopností nebo neschopností naučit se verbálně komunikovat, i když podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené. Vzniká jako následek poruchy centrálního zpracování řečového ...

                                               

Wellness

Wellness je velice široký pojem, obsahující jak stránku ducha, tak těla. Primárně, slovo wellness znamená cestu k souladu mysli, duše a těla. Cílem je, aby se člověk cítil dobře, což by tedy mělo plynout z duševní, fyzické, okolní a sociální poho ...

                                               

Zdravá délka života

Zdravá délka života je indikátor Eurostatu, který vyjadřuje pruměrný počet zbývajících let života, které osoba v určitém věku prožije v dobrém zdraví. Pro muže je v Česku tato hodnota při narození zhruba o 15 let nižší než střední délka života a ...

                                               

Zdravotní tvrzení

Zdravotní tvrzení je ve vztahu k označování potravin takové tvrzení, které uvádí, naznačuje nebo ze kterého vyplývá, že existuje souvislost mezi kategorií potravin, potravinou nebo některou z jejích složek a zdravím. Zvláštní skupinou jsou tvrzen ...

                                               

Znamylekar.cz

Znamylekar.cz je český internetový portál pro hodnocení lékařu. Byl založen roku 2008 v Polsku a ve stejném roce byl přenesen do České republiky. V současné době je řazen mezi prvních 150 serveru v ČR. Portál obsahuje většinu praktických lékařu a ...

                                               

Životní prostředí

Životní prostředí je systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek materiálního světa, jež jsou nebo mohou být s uvažovaným objektem ve stálé interakci. Je to vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismu, včetně člověka a je ...

                                               

Acidifikace

Acidifikace je proces, při kterém dochází k okyselování pudního, nebo vodního prostředí, kvuli zvýšení koncentrace vodíkových iontu, jež se do prostředí dostaly atmosférickou depozicí zejména plynných emisí. Kyselá atmosférická depozice muže být: ...

                                               

AdBlue

Močovina AUS 32 je v Evropě a zemích přejímajících evropské emisní limity používaný obchodní název kapalného aditiva, využívaného technologií selektivní katalytické redukce, která se užívá při úpravě výfukových plynu vznětových motoru na úroveň e ...

                                               

Aerosol

Aerosol je heterogenní směs malých pevných nebo kapalných částic v plynu. První případ se také označuje jako dým, druhý jako mlha. Rozptýlené částice mají velikost od 10 nm do 10 μm, což odpovídá shlukum několika molekul až částicím tak hmotným, ...

                                               

Agenda 21

Agenda 21 je programový dokument OSN a jeden ze základních textu udržitelného rozvoje. Je to komplexní dokument, který schválila Organizace spojených národu na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji. Konference se konala 3. až 14. června 1 ...

                                               

Antroposol

Kultizem vzniká kultivační činnosti člověka, přičemž tato činnost přesahuje vytvoření ornice a běžné zlepšování vlastností pud; jedná se např. o výrazné meliorační zásahy. Vyznačují se mimořádným zapravováním zúrodňovacích materiálu do ornice, hl ...

                                               

Asanace

Asanace je soubor opatření sloužících k ozdravení životního prostředí, ať už v přírodě nebo ve městě, kde má za cíl zlepšení hygienických podmínek. Ve městě se při asanaci provádí rozsáhlé stavební úpravy často zahrnující demolici objektu a násle ...

                                               

Bezodtoká oblast

Bezodtoká oblast je území na zemském povrchu, které buď není odvodňováno vubec, nebo sice je odvodňováno, ale voda neodtéká do žádného moře, které by bylo částí světového oceánu. Dá se definovat i jako území nepatřící k úmoří žádného oceánu.

                                               

Bioakumulace

Jako bioakumulace se označuje rust koncentrace chemické látky v organismu. Dochází k ní obvykle v rámci tzv. potravní pyramidy, kdy se v každé trofické úrovni zvyšuje koncentrace látky v organismu díky konzumací organismu nižší trofické úrovně. N ...

                                               

Biomasa

Biomasa je souhrn látek tvořících těla všech organismu, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichu. Odhaduje se, že veškerá biomasa na Zemi obsahuje 550 gigatun uhlíku, přičemž na rostliny z toho připadá 450 gigatun uhlíku. Tímto pojmem ...

                                               

Budoucnost, kterou chceme

Budoucnost, kterou chceme je dokument, který byl přijat na Konferenci OSN o udržitelném rozvoji, pro niž se také užívá název Rio+20. Konference se konala ve dnech 20. – 22. června 2012 v brazilském Rio de Janeiru.

                                               

Celkový organický uhlík

Celkový organický uhlík je parametr ukazující množství organických látek přítomných v daném vzorku vody. Tento parametr je udáván v miligramech uhlíku na jeden litr vody. Jedná se o analytický skupinový ukazatel vyjadřující množství organických l ...

                                               

Cena ministra životního prostředí

Cena ministra životního prostředí je ocenění udělované ministrem životního prostředí České republiky významným osobnostem či organizacím z oblasti vědy a ochrany přírody a životního prostředí, kteří se vyznamenali mimořádným přínosem pro životní ...

                                               

Cíle udržitelného rozvoje

Sedmnáct cílu udržitelného rozvoje je prezentováno jako program OSN rozvoje na následujících 15 let a navazuje na úspěšnou agendu Rozvojových cílu tisíciletí. Tyto cíle byly přijaty v září 2015 na summitu OSN v rámci tzv. Agendy 2030 "Přeměna naš ...

                                               

Cyklojízda

Cyklojízda je hromadná jízda převážně cyklistu ve skupině s desítkami až tisíci účastníky. Cyklojízdy se uskutečňují se ve městech za běžného dopravního provozu nebo za doprovodu policie. Cílem je společný zážitek, happening, propagace cyklistiky ...

                                               

Černá skládka

Z nezabezpečené černé skládky mohou unikat škodlivé či jedovaté látky do ovzduší, pudy i vody – muže tak vážně poškozovat lokální ekosystém a ohrožovat např. zdroje pitné vody pro místní obyvatelstvo. Na těchto skládkách se obvykle vyskytují hlod ...

                                               

Deklarace Konference Organizace spojených národu o životním prostředí

Deklarace Konference Organizace spojených národu o životním prostředí či Stockholmská deklarace je dokument, který přijala OSN 16. června 1972 na svém 21. plenárním setkání ve švédském Stockholmu. Konalo se pod názvem Konference Organizace spojen ...

                                               

Deklarace Konference OSN o životním prostředí a rozvoji

Deklarace Konference OSN o životním prostředí a rozvoji je jedním ze základních dokumentu udržitelného rozvoje, který přijala Organizace spojených národu na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji, která se konala v brazilském Riu de Janeir ...

                                               

Do práce na kole

Do práce na kole je celorepubliková výzva spolku Auto*Mat, která motivuje pracující obyvatele, resp. studenty, aby se do svého zaměstnání/ školy dopravovali udržitelnými zpusoby. Cílem výzvy je přispět k čistšímu ovzduší a celkově příjemnějšímu a ...

                                               

DOCUMERICA

DOCUMERICA byl program sponzorovaný americkou Agenturou pro ochranu životního prostředí, jehož úkolem bylo pořídit "fotografický dokument subjektu z hlediska životního prostředí" na území Spojených státu během období od roku 1972 až do roku 1977. ...

                                               

Dust Bowl

Dust Bowl, známé také jako Dirty Thirties, bylo období silných prachových bouří, které zpusobily obrovské ekologické a zemědělské škody v amerických a kanadských prériích ve 30. letech 20. století. Příčinou byly nevhodné zemědělské metody a sucho ...

                                               

EKOenergie

EKOenergie je sdružení 40 nevládních neziskových organizací se sídlem v Helsinkách. Sdružení podporuje rozvoj obnovitelných zdroju energie a ochranu životního prostředí. Nejvíce viditelným nástrojem sdružení je mezinárodní ekoznačka EKOenergie pr ...

                                               

Ekologická plaketa

Ekologická plaketa je speciální nálepka, kterou je v Německu a Rakousku regulován vjezd motorových vozidel do měst. Města s tímto zpusobem regulace jsou uvedena na zvláštním seznamu.

                                               

Ekologická újma

Ekologická újma nebo environmentální degradace je pojmem environmentalistiky a práva životního prostředí a institutem veřejného práva. Definice ekologické újmy je obsažena v § 10 zákona o životním prostředí jako "ztráta nebo oslabení přirozených ...

                                               

Ekologie

Ekologie je věda, jež se zabývá popisem, analýzou a studiem vztahu mezi organismy a jejich prostředím. Jedná se o interdisciplinární obor, který využívá poznatku mnoha vědních disciplín. Zahrnuje studium interakcí organismu, které mají jak mezi s ...

                                               

Ekomuzeologie

Ekomuzeologie se snaží muzejními prostředky zachytit dokumentaci přírody a kultury na určitém teritoriu za přímé účasti komunity. Zahrnuje historický, památkový i přírodovědecký aspekt. Zabývá se sbíráním, dokumentováním, zkoumáním, konzervováním ...

                                               

Ekoznačení

Ekoznačení, někdy též ekolabeling je označování výrobku nebo služeb, u kterých bylo prokázáno, že plní předem stanovené požadavky týkající se jejich vlivu na životní prostředí s ohledem na jejich životní cyklus, charakteristickým grafickým symbol ...

                                               

EMAS

EMAS je dobrovolným nástrojem environmentálního řízení, který byl vyvinut v roce 1993 Evropskou komisí. Umožňuje organizacím posoudit, řídit a neustále zlepšovat své životní prostředí. Systém je globálně použitelný a otevřený pro všechny typy sou ...

                                               

Emise (ekologie)

Emise jsou látky znečišťující ovzduší. Maximální koncentraci mají u svého zdroje, jejich koncentrace se postupně snižuje mísením se vzduchem aj. Mohou být přírodního nebo antropogenního puvodu. Mezi časté emise patří oxidy dusíku a síry.

                                               

Emisní limit

Emisní limit je nejvyšší hranice koncentrace znečišťující látky, která muže být vypuštěna do prostředí. Emisní limit je obvykle udáván jako objemová nebo hmotnostní koncentrace. S pojmem se setkáváme nejčastěji v ochraně ovzduší v zákoně č. 201/2 ...

                                               

Environmental Partnership Association

Environmental Partnership Association je mezinárodní konsorcium šesti nadací, které podporují komunitní projekty s cílem chránit životní prostředí a podporovat místní komunity a společnost.

                                               

Environmental Performance Index

Environmental Performance Index je zpusob hodnocení státu z hlediska celkové ohleduplnosti vuči životnímu prostředí. Tento index byl vyvinut na Univerzitě v Yale kde je také prováděno jeho vyhodnocování pro jednotlivé státy. V letech 1999 až 2005 ...

                                               

Environmentalismus

Environmentalismus je politické a etické hnutí, které obhajuje zachování, obnovu a/nebo zlepšení přírodního prostředí, někdy je také zmiňován jako hnutí pro kontrolu znečištění či ochranu diverzity rostlin a živočichu. Environmentalismus usiluje ...

                                               

Environmentalistika

Environmentalistika je obor, který využívá poznatku ruzných vědních oboru ekologie, geografie, chemie, fyziky, ekonomie a zkoumá vzájemné pusobení člověka a ekosystému, zabývá se tedy i prevencí znečišťování životního prostředí, nápravou vzniklýc ...

                                               

Environmentální etika

Environmentální etika či ekologická etika je disciplína etiky, která se zabývá vztahem jedince k životnímu prostředí. Zabývá se zejména dvěma základními otázkami: Proč došlo ve vztahu "člověk – životní prostředí" k selhání? Jak by se měl tento vz ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →