ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 14                                               

Koncepční model

Koncepční model je reprezentace systému vytvořená kompozicí konceptu, které pomáhají lidem chápat nebo simulovat subjekt, který model reprezentuje. Nejrozšířenější je chápání modelu jako něčeho, co v jistém smyslu zastupuje jinou entitu, která je ...

                                               

Kramle

Tesařská skoba, lidově kramle je spojovací součást vykovaná nejčastěji z kulatého nebo čtyřhranného ocelového profilu. Skoba je dlouhá 200 – 400 mm a oba její konce jsou zahnuty stejným směrem do tvaru "U" a vykovány do špice dl. 40 – 60 mm pro s ...

                                               

Laboratoř

Laboratoř, zastarale laboratórium, slangově laborka, labina, je specializované pracoviště či pracovna určené pro odborné pokusy, vědecký výzkum, technický vývoj, expertní rozbory a posudky, specializovanou diagnostiku, zkušební testy, školní výuk ...

                                               

Lano

Lano je silný, pevný a dlouhý svazek vytvořený stočením konopných nebo kovových pramenu, sloužící k vázání, tažení ap. Lano je upleteno z mnoha tenkých vláken vesměs kratší délky než je celková délka lana. Pevnost a vlastnosti lana jsou dány jak ...

                                               

Materiálová konstanta

Materiálová konstanta v technice je určitá kvantitativní charakteristika dané látky, kterou lze v určitém smyslu považovat za neměnnou. Zpravidla se nejedná o pravou, univerzální konstantu, ale o veličinu, která pro daný materiál nabývá konstantn ...

                                               

Místní vytápění

Místní vytápění je činnost která se snaží o to, aby v místnosti byla tepelná pohoda. Zdroj tepla, který vytváří potřebné teplo k udržení teploty, je umístěn přímo ve vytápěné místnosti. Pro předávání tepla se používá konvekční i sálavý zpusob.

                                               

Model vytvořený na základě podobnosti

Model má řadu významu. Nejrozšířenější je chápání modelu jako něčeho, co v jistém smyslu zastupuje jinou entitu, která je v souvislosti s modelem považována za něco, co má být napodobeno - modelováno. Modelem pak tedy rozumíme nějakou entitu M, k ...

                                               

Montáž

Montáž je lidská činnost, kterou lze obecně popsat jako sestavování dílčích částí v jeden jediný výsledný celek.

                                               

Multifunkční displej

Multifunkční displej je malá obrazovka v letadle používaná pro zobrazení více informací. Bývá obklopen tlačítky pro ovládání zobrazení a pro nastavování parametru. MFD většinou pilotovi umožňuje zobrazit a měnit letovou trasu, zobrazovat radarová ...

                                               

Nosník

Nosník je nosná část nějakého technického díla, která je určena pro přenos sil. Obvykle se jedná o statický přenos silového pusobení jiných těles, spíše výjimečně se jedná o nějaký typ dynamického namáhání. S pojmem se nejčastěji setkáváme zejmén ...

                                               

Nosník na pružném podkladu

Mezi staticky neurčité úlohy mechaniky patří také nosník na pružném podkladu. Je to obecně křivý nebo přímý nosník, který je spojitě podepřen nebo obklopen podložím buď po celé délce nebo části své délky. Vlivem zatížení se nosník deformuje a vtl ...

                                               

Oborová brána Technika

Oborová brána Technika je internetový portál nabízející jednotný přístup do českých i zahraničních odborných zdroju především z oblasti techniky, přírodních a aplikovaných věd. Zdroje jsou rozděleny na volně dostupné a licencované. Volně dostupné ...

                                               

Obruč

Obruč je prstenec z pevného materiálu, který obepíná válcový předmět. Je součástí dřevěných sudu, beček, štoudví, kádí a kol některých dopravních prostředku.

                                               

Operátor (profese)

Operátor či operátorka je osoba, která provádí kvalifikované technické operace a manipulace s nějakým větším a komplikovanějším technickým systémem, technologickým celkem, soustrojím, soustavou technologických linek apod. Muže se jednat o osobu, ...

                                               

Ozubené kolo

Ozubené kolo je disk, který má po obvodu tvarově definované ozubení, které zapadá do jiného ozubeného kola s odpovídajícím ozubením a přenáší tak mechanickou energii mezi hřídelemi nebo otočnými součástkami stroje. Takto zabírající kola nazýváme ...

                                               

Pantograf

Pantograf je mechanické zařízení, které umožňuje výsuvný pohyb a několikanásobné zvětšení své délky v jednom směru. Skládá se ze soustavy spojených pák, které tvoří jeden nebo několik kosočtvercu. Puvodně byl pantograf pomucka při rýsování, což v ...

                                               

Plynová komora

Plynová komora je zařízení určené k usmrcení lidí nebo zvířat, jedná se o uzavřenou místnost, do které se vhání jedovatý nebo uspávací plyn. Plynové komory se pro popravy v USA začaly užívat začátkem 20. let 20. století. Během holokaustu velké pl ...

                                               

Pneumatika (obor)

Pneumatika je technický obor zabývající se přeměnou stlačeného vzduchu na mechanický pohyb. K velkému využití pneumatiky dochází hlavně v lehkém prumyslu, kde tvoří duležitou součást výrobních stroju.

                                               

Pokosová pila

Pokosová pila je ruční nebo elektrická pila používaná k zhotovování úhlových řezu v nejruznějších stavebních materiálech. Její využití je mnohostranné, od přířezu prken, trámu, fošen až po dokončovací práce při pokládce podlah a výrobě obložení n ...

                                               

Polodrážka

Polodrážka je druh profilu, používaný na řadě výrobku. Podobá se schodu. Typickým využitím polodrážek jsou okna, dveře a jejich rámy. Název polodrážka naznačuje, že se jedná o polovinu drážky – polodrážku si lze představit jako profil, vzniklý ro ...

                                               

Posilovač

Posilovač je servomechanismus sloužící k podpoření lidské síly při ovládání těžkých zařízení motorickou silou. Člověk pohybuje řídícím členem a servomotor pohybuje zařízením ve smyslu minimalizace odchylky polohy ovládaného zařízení od polohy urč ...

                                               

Profylaxe

Ve zdravotnictví se jedná o soubor činností a praktických opatření, které znamenají ochranu před určitou nemocí. Muže se také jednat o soubor činností spojených s předcházením prevencí vzniku nových onemocnění. Mezi nejznámější zdravotnické profy ...

                                               

Prüftechnik

PRÜFTECHNIK Dieter Busch AG je německá společnost zabývající se výrobou a vývojem diagnostických zařízení v oboru vibrodiagnostiky, laserových technologií pro ustavování rotačních stroju, geometrických měření a dalších nástroju pro technickou dia ...

                                               

Pružný spoj

Pružný spoj je jeden z druhu spojení dvou materiálu. Pružný spoj zabraňuje přenášení otřesu, chvění apod. z jedné části na druhou. Jako tlumící prvky o odpružení součástí se používají pružiny. Pružiny jsou strojní součásti, které jsou na základě ...

                                               

Přísavka (technika)

Přísavka využívá podtlak plynu nebo kapalin pro přilnutí k neporézním povrchum. Tlak vzduchu na vnější straně přísavky je větší než pod přísavkou, čímž je přísavka přitlačována k pracovní ploše. Starodávné přísavky byly používány již ve třetím st ...

                                               

Skoba

Skoba, zdrobněle skobička, je jednoduchá pomucka obvykle ve tvaru písmene velkého "L", která slouží k zavěšování předmětu a břemen na kolmých plochách jako jsou zdi budov, skalní stěny, domovní či bytové příčky apod. V běžné domácí praxi se dnes ...

                                               

Standardizace

Standardizace je proces sjednocení pomocí zavádění standardu. Vede ke koordinaci, kompatibilitě a opakovatelnosti v kvalitě výroby. Standardy se zavádějí buď centrálně, což je zpusob, který převažuje, nebo jde o ustálený převažující standard, kte ...

                                               

Stator

Stator je nepohyblivá součást elektromotoru, elektrického generátoru a dalších elektrických stroju. Naproti tomu rotor je součást pohyblivá. Stator je obvykle tvořen trvalým magnetem nebo elektromagnetem.

                                               

Stavebnické vybavení

Stavebnické vybavení je skupina nářadí, ale i materiálu, které se využívají a používají na stavbách, jedná se ruzné nástroje, zařízení, pomucky, materiály, přípravky a další vybavení:

                                               

Synchronizace

Synchronizace je proces, jímž se více prvku v nějakém systému přivádí k organizovanému chodu nebo shodnému stavu. Synchronizace se používá tam, kde by neorganizovaná činnost elementu nebo jejich odlišné vlastnosti byly na závadu. O elementech, je ...

                                               

Systém generálního klíče

Generální klíč je zpusob zabezpečení objektu, ve kterém je požadavek na omezení práv přístupu. Systém generálního klíče je hojně využíván ve veřejných a soukromých institucích, firmách, školách a všude tam, kde je nutné přidělit prostřednictvím k ...

                                               

Techné

U Platóna a Aristotela znamená speciální naučenou dovednost či odbornost, případně získanou zkušeností. Muže to být jak dovednost řemeslníka, tak také lékaře nebo výtvarného umělce, ne však básníka nebo filosofa. Je charakterizována tím, že jejím ...

                                               

Technický prostředek

Technický prostředek je široký abstraktní pojem, kterým je možno označit prakticky jakékoliv technické zařízení. Jako termín nebo součást termínu je použit například v těchto souvislostech: jako technický prostředek je dále zmiňována například br ...

                                               

Tepelný komfort

Tepelný komfort, tepelné pohodlí, nebo tepelná pohoda je pocit, který člověk vnímá při pobytu v daném prostředí. Jelikož člověk při ruzných činnostech produkuje teplo, tak musí být zajištěn odvod člověkem produkovaného tepla do prostoru tak, aby ...

                                               

Těsnění

Těsnění je součástka, která zabraňuje pruniku tekutin mezerami mezi jinými součástkami. Těsnění se obvykle vyrábějí z pružných, nebo alespoň do malé míry deformovatelných materiálu.

                                               

Točna

Točna je technické zařízení, obvykle ve tvaru plochého disku, určené k otáčení těžkých předmětu kolem vertikální osy. Obvykle obsahuje centrální čep s osou, pomocná kluzná nebo valivá ložiska na okrajích a mechanismy pohonu. Příklady využití: jev ...

                                               

Tribologie

Tribologie je vědecký obor, zabývající se procesy tření, opotřebení a mazání. Při vzájemném pohybu dvou nebo více materiálu, popřípadě při interakci materiálu s prostředím dochází ke ztrátě materiálu z povrchu, což je proces známý jako opotřebení ...

                                               

Třínožka

Trojnožka nebo třínožka je obecné označení pro předmět, který má tři nohy. Muže se jednat o praktický předmět všední denní potřeby jako je např. stojan, držák nebo nábytkový díl. V běžné technické praxi se lze také setkat s třínohými stavebními k ...

                                               

Údržba

Údržba technických systému, přístroju a součástek je soubor činností, které mají zajistit, že se zachová jejich provozuschopný stav, nebo při poruše bude tento stav rychle obnoven. Zjednodušeně mužeme údržbu rozdělit do čtyř oblastí: Dohled Vylep ...

                                               

Úhlová bruska

Úhlová bruska je ruční pracovní nářadí poháněné elektrickým nebo benzínovým motorem nebo stlačeným vzduchem, pohánějící rychle rotující nástroj. V současnosti jsou na trhu i akumulátorové brusky. Často používaným označením pro úhlovou brusku je f ...

                                               

Umyvadlo

Umyvadlo je zařízení koupelny, umývárny nebo záchodu, které se používá k mytí těla, věcí apod., např. rukou. Nejčastějším materiálem je keramika, dále nerez nebo plast. Dříve běžná smaltovaná umyvadla se v Česku již prakticky nepoužívají. Samosta ...

                                               

Ústav fotoniky a elektroniky Akademie věd České republiky

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií. V oblasti fotoniky ...

                                               

Úvrať

Úvrať je ve strojní technice název pro místo, kde nějaké těleso pohybující se po pevně vymezené dráze mění směr svého pohybu. Například píst u pístového stroje s vratným pohybem pístu se ve válci pohybuje mezi horní a dolní úvratí.

                                               

Vana

Vana je nádrž, která je shora otevřená. Je vyráběna z ruzných materiálu. Většinou má podlouhlý tvar, ale vyskytují se i oválné koupelnové vany, či ve tvaru srdce. Nejčastěji je používána jako zařízení koupelny pro koupání osob, ale vany se použív ...

                                               

Vibrodiagnostika

Vibrodiagnostika je podobor vibroakustické diagnostiky využívaný pro určování stavu objektu na základě měření a analýzy vibrací. Vibracemi se rozumí děj, při němž část tělesa nebo celé těleso vykonává periodický pohyb kolem rovnovážné polohy. Ana ...

                                               

Výztuha

Výztuha je vložka, dílec nebo výplň či podpěra jehož funkcí je zpevnění, tedy zvýšení odolnosti vuči statickému nebo dynamickému namáhání. Zpevnění lze dosáhnout pomocí vlastností použitého materiálu nebo zvolením vhodného tvaru.

                                               

Vzorek

Vzorek je jedna nebo více reprezentativních částí odebraných ze systému v daném čase za účelem získání informací o systému, sloužící často jako základ pro rozhodování o systému nebo o jeho produkci.

                                               

Zámek (zařízení)

Zámek je mechanické zabezpečovací zařízení vyskytující se na dveřích, nábytku, vozidlech, nádobách apod. s cílem omezit přístup k určitému majetku nebo do určitého prostoru. Zámek se obvykle uvolňuje klíčem nebo číselnou kombinací.

                                               

Zápachová uzávěrka

Zápachová uzávěrka zabraňuje stokovému vzduchu proniknutí přes zařizovací předmět do místnosti, a proto se všechny odpady opatřují zápachovou uzávěrkou. Ty jsou tvořeny sloupcem vody, který zabraňuje pronikání zápachu. Zařízení pracuje na princip ...

                                               

Zpětná klapka

Zpětná klapka má stejnou funkci jako zpětný ventil, tedy zajišťuje prutok média jedním směrem, respektive nepřipustí prutok směrem opačným. Liší se konstrukčně. Na sedlo dosedá klapka, která je otočně ukotvena. Často neobsahuje žádnou pružinu a d ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →