ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 139                                               

Deteriorace

Deteriorace znamená obecně zhoršování. V medicíně zhoršování všech funkcí organismu i osobnosti bez zjevné příčiny. Mnoho slovníku cizích slov uvádí deterioraci také jako dočasné, krátkodobé snížení rozumových schopností. Vzniká na bázi organický ...

                                               

Diabetes insipidus

Diabetes insipidus neboli žíznivka je skupina onemocnění zpusobující narušení hospodaření těla s vodou. Projevuje se velkou žízní a s ní spojenou polyurií. Toto onemocnění je zpusobené nedostatkem vasopresinu, známý také jako antidiuretický hormo ...

                                               

Disimulace

Disimulace je zakrývání, popírání či zastírání skutečnosti. Opakem disimulace je simulace. Vyskytuje se např. v lékařství, kde pacienti mohou popírat, že trpí určitou nemocí. V právu je disimulací zastření právního jednání jiným jednáním, v takov ...

                                               

Enuréza

Enuréza je porucha schopnosti udržet moč u osob, které by již měly umět močení kontrolovat. Etymologie slova: latinský pojem enuresis vznikl z řeckého slova enourein – vypouštět moč. Obecný nástup kontroly moči v dětském věku bývá u zdravých jedi ...

                                               

Epidemie

Epidemie znamená prudký rust výskytu nejčastěji téhož onemocnění za určitou dobu a v určité populaci. Kritéria pro vyhlašování epidemií mohou být v ruzných zemích a pro ruzné nemoci odlišná, nejčastěji je to nárust nově onemocnělých za jistou dob ...

                                               

Etiologie

Etiologie znamená soustavné hledání a výklad příčin. Pojem se užívá v lékařství, v psychologii a ve filosofii.

                                               

Gynekomastie

Gynekomastie je benigní zduření mužských prsou. Projevem je koncentrické zvětšení prsní žlázy nebo stromatu. Muže být projevem normálního fyziologického vývoje v určitých obdobích života. Objevuje se u novorozencu, jako dusledek zvýšené hladiny e ...

                                               

HIV/AIDS v Africe

HIV/AIDS je hlavním problémem veřejného zdraví, a také nejčastější příčinou úmrtí v Africe. Přestože je Afrika domovem 14.5% obyvatel Země, odhaduje se, že na tomto kontinentě žije 67% všech nakažených. V Africe se v roce 2009 úmrtnost na AIDS po ...

                                               

Hortonuv syndrom

Hortonuv syndrom jsou kumulované, periodické bolesti hlavy, velmi náročné na snesení. Postihuje asi 0.1 % populace, zejména muže. Intenzivní bolest se soustředí kolem jednoho oka. Záchvat často vzniká v noci. Lidské oko je prakticky celé cévně zá ...

                                               

Karcinom

Karcinom je nádorové onemocnění, vycházející z epitelu, tedy např. z vrstev kuže či sliznic, jde tedy o nádory z tkání ektodermálního či entodermálního puvodu. Označení rakovina se puvodně vztahovalo pouze na karcinomy, dnes se však v běžném jazy ...

                                               

Kinetóza

Kinetóza nebo také nemoc z pohybu je fyzický stav jedince, kdy vjem pohybu vestibulárním systémem nesouhlasí s vizuálními vjemy. Příznakem kinetózy muže být závrať, vyčerpání či zvedání žaludku. Podle příčin vedoucích ke kinetóze se zpravidla mlu ...

                                               

Klinický příznak

Klinický příznak neboli klinický symptom je zevní projev nemoci, který vzniká následkem patofyziologických jevu v organismu. Příznaky se dělí na specifické a nespecifické). Klinickým příznakem se často rozumí jen příznak objektivní, měřitelný, po ...

                                               

Kontrolní program

Kontrolní program v epidemiologii má za cíl trvale zjišťovat, zda se v populaci vyskytuje konkrétní nemoc. V oboru veterinární epidemiologie se odlišným typem testování monitoruje, zda se endemie vyskytuje ve stádu. Při vzorkování populace se pou ...

                                               

Křivice

Křivice neboli rachitida je onemocnění dětí, vyvolané nedostatkem vitaminu D. Bývá zpusobena nedostatečnou výživou, tedy výživou chudou na tento vitamin, ale také nedostatkem slunečního záření, jehož pomocí dovede tělo tvořit z některých látek vi ...

                                               

Lipedém

Lipedéma nebo lipoedema je chronické onemocnění tukové tkáně a lymfatické dysfunkce obecně má vliv na nohy, což zpusobí, že nohy a někdy ruce hromadí odlišné vzorce tukové tkáně a je rozeznatelné následujícími charakteristikami: tuková tkáň se mu ...

                                               

Listérie

Listérie jsou grampozitivní tyčinkovité bakterie pojmenované na počest anglického chirurga Josepha Listera. Rod zahrnuje 6 druhu, z toho dva jsou patogenní pro zvířata a jeden, Listeria monocytogenes, je puvodcem infekce lidí i zvířat, listeriózy.

                                               

Mezinárodní klasifikace nemocí

Mezinárodní klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních problému je publikace, která kodifikuje systém označování a klasifikace lidských onemocnění, poruch, zdravotních problému a dalších příznaku, situací či okolností. Vydává ji Světová zdrav ...

                                               

Mikrokomedon

Jako mikrokomedony se označují první známky zánětu na kuži, které ještě nejsou viditelné okem. Jsou většinou zpusobeny zvýšenou tvorbu mazu. Mazový kanálek se zúží a ucpe množstvím odumřelých kožních buněk a pokud se zde hromadí další odumřelé bu ...

                                               

Mitochondriální onemocnění

Mitochondriální poruchy mohou být povahy vrozené i získané. Za vrozené se považují onemocnění zpusobené mutacemi v genech v jaderné nDNA či v mitochondriální DNA mtDNA, které se nějak vztahují k funkci mitochondrie. Mitochondriální DNA mutuje sna ...

                                               

Mozart a neštovice

V roce 1767 Vídeň zasáhla epidemie pravých neštovic. V té době bylo skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi jedenáct let. Nakažení neštovicemi byli v ohrožení života, malý Wolfgang však nemoc překonal. Tento text se zabývá neštovicemi v době, kdy s ...

                                               

Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis

Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis je intracelulární patogen. Napadá v první řadě buňky imunitního systému. Vyskytuje se u všech savcu včetně lidí, zpusobuje fatální onemocnění, které lze draze a dlouhodobě léčit, ale nelze je zcela ...

                                               

Nachlazení

Nachlazení je rovněž známo pod názvy nasofaryngitida, rinofaryngitida, akutní koryza nebo rýma. Jde o snadno šiřitelné infekční onemocnění horních cest dýchacích, které postihuje zejména nos. Mezi symptomy patří kašel, bolesti v krku, rýma a hore ...

                                               

Nemoc

Nemoc neboli choroba či onemocnění je patologický stav těla nebo mysli, který je projevem změny funkcí buněk a v dusledku i morfologickým poškozením těchto buněk, tkání a orgánu. Podle normativní definice zdraví a nemoci je nemocí pouze takový st ...

                                               

Nemoc X

Nemoc X je zástupné označení pro nový neznámý patogen, který se zatím neprojevil a muže v budoucnu zpusobit chorobu, případně epidemii. Toto označení bylo poprvé použito Světovou zdravotnickou organizací v roce 2018.

                                               

Nemoc z povolání

Nemoc z povolání je taková nemoc, kdy chorobné změny na zdraví, které plynou z této nemoci, jsou v přímé souvislosti s výkonem povolání, tedy kdy se dá výkon povolání označit za jednoznačnou příčinu této nemoci.

                                               

Ondinina kletba

Ondinina kletba je vrozené onemocnění zpusobující zástavu dýchání ve spánku. Přidruženými symptomy jsou černání kuže v dusledku nedostatku kyslíku v krvi, závratě, bolest hlavy a neschopnost v noci usnout. Pacienti musí většinou po celou dobu živ ...

                                               

Paratuberkulóza

Paratuberkulóza u skotu se nazývaná v anglicky mluvících zemích Johnes disease, poprvé byla popsána na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Je zpusobena bakterií MAP. U skotu získala název podle člena Společnosti veterinárních patologu v Dr ...

                                               

Pásmová nemoc

Pásmová nemoc, v odborných publikacích někdy desynchronosis, je únava a poruchy spánku plynoucí z narušení biorytmu po rychlém leteckém překonání několika časových pásem. Příznaky bývají obvykle horší při cestování směrem na východ a u starších l ...

                                               

Patní ostruha

Patní ostruha vzniká drážděním či přetížením chodidlové šlachy a její následnou kalcifikaci v místě úponu na patní kosti. Ostruha se projevuje došlapovou bolestí pod patou, jindy pod palcovým polštářkem, někdy nad úponem Achillovy šlachy nad pato ...

                                               

Patogeneze

Patogeneze je nauka o mechanismech vzniku nemoci. Zabývá se tím, jak etiologické agens vniká do organismu, kde se lokalizuje a co narušuje či zpusobuje. Sleduje vznik, pruběh a zakončení nemoci. Pochopení mechanismu nemoci je duležité při volbě s ...

                                               

Patognomický příznak

Patognomický příznak je typický příznak charakteristický pro určitou nemoc. Znalost patognomických příznaku má pro lékaře velký význam v diagnostice nemocí. Např. při infarktu myokardu je patognomickým příznakem silná bolest na hrudi. U psu při v ...

                                               

Periferní cévní onemocnění

Periferní cévní onemocnění je onemocnění projevující se přerušovanými silnými křečovými bolestmi pracujících svalu, které mají nedostatek živin a kyslíku. Trpí jím asi 25 % pacientu ischemické choroby srdeční a častěji bývají postiženi muži. Ater ...

                                               

Píštěl

Píštěl je v lékařství termín pro jakékoliv nepřirozené kanálkovité propojení mezi orgány, cévami, nebo i ven na kuži, obecně od epitelové tkáně opět k epitelové tkáni. Nejčastěji se jedná o součást zdravotního problému, ale jsou také píštěle úmys ...

                                               

Podchlazení

Podchlazení neboli hypotermie je stav, kdy teplota organismu poklesne pod úroveň potřebnou pro běžný metabolismus a fungování. U teplokrevných zvířat, včetně člověka, se za normálních podmínek teplota udržuje na stabilní úrovni. Hypotermie nastáv ...

                                               

Polyp děložní sliznice

Polyp děložní sliznice je onemocnění ženského pohlavního ústrojí. V gynekologické lokalizaci nacházíme polyp děložní sliznice. Polypy se mohou nacházet na sliznici dutiny děložní tzv. endometriální polyp, nebo hrdla děložního tzv. cervikální poly ...

                                               

Prodromální stádium

Prodromální stádium je soubor nespecifických příznaku ohlašujících příchod nemoci. Málo vžitý je český výraz předchorobné stádium. K nejčastějším symptomum patří neurčité příznaky, např. únava, zvýšená dráždivost, změna nálady, bolesti hlavy, úzk ...

                                               

Remise

Remise je návrat k puvodnímu fungování pacienta před vypuknutím nemoci. Jedná se vlastně o dosažení bezpříznakového období. Předpokládá se, že nemoc je stále přítomna, ale bez zjevných symptomu. Pokud je remise spontánní, znamená to, že k vymizen ...

                                               

Rettuv syndrom

Rettuv syndrom je syndrom, pro který je typické těžké neurologické postižení. Byl objeven v 60. letech minulého století pediatrem Andreasem Rettem, podle kterého je syndrom pojmenován. Jeho příčinou je zmutovaný gen, který se nachází na raménku c ...

                                               

Skafocefalie

Skafocefalie neboli sagitální synostóza je choroba, při které srustají například lebeční švy. Název je složen slov sagitální a synostóza. Výskyt skafocefalie je častější u chlapcu než u dívek, muže se dědit jako dominantní onemocnění, ale v 72 % ...

                                               

Symptom

Symptom je příznak, vnější projev, pruvodní jev nějakého jinak obtížně pozorovatelného děje, stavu nebo procesu. Umožňuje tedy rozpoznání čili diagnózu například určité nemoci, i když není její příčinou. Tak je zvýšená teplota symptomem zánětlivé ...

                                               

Syndrom

Syndrom v medicíně je soubor příznaku, který charakterizuje určitou nemoc nebo poruchu. Pojem pochází z řeckého slova σύνδρομον, které znamená "souběh". Pojmy syndrom, nemoc a porucha mohou být v určitých případech navzájem zaměnitelné, zejména v ...

                                               

Trichofytóza

Trichofytóza je plísňové onemocnění lidí i zvířat zpusobené plísněmi rodu Trichophyton. Klinické příznaky jsou kruhové zarudnutí kuže nebo ohraničené lysiny, které se rozrustají. Terapie je pro všechny typy tichofytózy stejná: vakcinace a lokální ...

                                               

Úpal

Úpal je poškození organismu zpusobené nahromaděním tepla v těle. K úpalu dochází, když organismus není schopen za pomoci termoregulace odvést z těla dostatečné množství tepla. Tělo se poté zahřívá a tělesná teplota muže překročit 40 °C. Teplo se ...

                                               

Vzácné onemocnění

Vzácné onemocnění či vzácná choroba je chronické a trvalé onemocnění s nízkým výskytem v populaci, podle evropské klasifikace postihuje méně než jednoho člověka na 2 000 obyvatel. Většina vzácných onemocnění je genetického puvodu a mnoho z nich s ...

                                               

Zdravotní rizika kouření tabáku

Evropa se s tabákem začala seznamovat až po objevení Ameriky, samozřejmě díky Kryštofu Kolumbovi. Puvodně byl tabák součástí náboženských obřadu a rituálu, přičemž jeho historie sahá až do doby 6 000 let př. n. l. Kryštof Kolumbus pozoroval puvod ...

                                               

Ošetřovatelství

Ošetřovatelství je samostatný vědní obor zkoumající ošetřovatelské aspekty péče o člověka nebo skupiny, potažmo interakci a determinaci mezi pacientem, jeho zdravím a prostředím, které vzniká z požadavku uspokojování potřeb. Principem ošetřovatel ...

                                               

Canisterapie

Canisterapie je název pro metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního pusobení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa nebo feny. Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení pro lidi trpící psychický ...

                                               

Česká katolická charita – Domovy duchovních a řeholnic

Charitní domov Břevnov pro řeholnice Kongregace Školských sester sv. Františka, popřípadě jejich rodiče Charitní domov Střelice pro řeholnice České kongregace sester dominikánek Charitní domov Krč pro řeholnice Kongregace Školských sester de Notr ...

                                               

Domov pro seniory

Domov pro seniory je obvykle určen osobám, které potřebují trvalou pomoc druhé osoby z duvodu snížené soběstačnosti. V ideálním případě by měl klientum trvale či dočasně nahradit domov. Domovy pro seniory jsou služby sociální péče, která má za cí ...

                                               

Dum Bílý kříž

Puvodně lázeňský dum Bílý kříž, často nazýván pouze Bílý kříž, od roku 2005 domov péče o válečné veterány Bílý kříž, stojí v ulici Krále Jiřího 2d, č. p. 1017, ve čtvrti Westend v Karlových Varech.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →